Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ad 27/2015 - 106Rozsudek MSPH ze dne 09.09.2020

Prejudikatura

1 As 183/2015 - 63

9 As 447/2017 - 26

9 As 258/2017 - 32

9 As 207/2018 - 20

9 As 27/2017 - 31

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 As 330/2020

přidejte vlastní popisek

8 Ad 27/2015- 106

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Jany Jurečkové a Mgr. Andrey Veselé ve věci

žalobkyně
prap. K. L

zastoupená advokátkou JUDr. Štěpánkou Mikovou
se sídlem 28. Října 1001/3, Praha 1,

proti

žalovanému
Policejní prezidium České republiky,
se sídlem Strojnická 935/27, Praha 7,

o žalobě proti rozhodnutí prvního náměstka policejního prezidenta ze dne 12. 10. 2015, č. j. PPR-33582-14/ČJ-2014-990131,

takto:

I. Rozhodnutí prvního náměstka policejního prezidenta ze dne 12. 10. 2015, č. j. PPR-

33582-14/ČJ-2014-990131, se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 15 342,-Kč,

k rukám zástupkyně žalobkyně ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

I.
Základ sporu.

1. Ředitel ředitelství služby cizinecké policie vydal dne 15. 10. 2014 rozhodnutí č. j. 2199/2014, kterým podle § 125 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“) zamítl žádost žalobkyně o poskytnutí služebního příjmu za nařízenou službu přesčas v důležitém zájmu služby konanou podle § 54 odst. 1 zákona o služebním poměru od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 v rozsahu 96 hodin, v roce 2012 v rozsahu 117 hodin (výrok I. rozhodnutí). Dále zamítl žádost žalobkyně o poskytnutí služebního příjmu za nařízenou službu přesčas konanou podle § 54 odst. 1 zákona o služebním poměru v kalendářním roce 2009 v rozsahu 134,5 hodiny a v roce 2010 v rozsahu 78,5 hodiny, kdy namítl promlčení nároku s tím, že lhůta pro uplatnění peněžitých nároků ze služebního poměru činí 3 roky (§ 207 odst. 1 zákona) a tato lhůta uplynula dne 19. 6. 2014.

2. Žalobkyně proti rozhodnutí podala odvolání, o němž žalovaný rozhodl napadeným rozhodnutím tak, že zamítl podané odvolání a napadené rozhodnutí potvrdil.

3. Rozsudkem ze dne 1. 8. 2019, č. j. 8Ad 27/2015-45, Městský soud v Praze zrušil napadené rozhodnutí pro nedostatek důvodů, neboť je shledal nepřezkoumatelným.

4. Ke kasační stížnosti žalovaného Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 4. 5. 2020, č. j. 4As 327/2019-27, rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

II.
Obsah žaloby a vyjádření žalovaného.

5. V podané žalobě žalobkyně uvedla, že služby přesčas jí byly nařizovány v rozporu s ustanovením § 54 zákona o služebním poměru, tedy při absenci důležitého zájmu služby. Služby přesčas jí i ostatním příslušníkům byly nařizovány systematicky a pravidelně bez uvedení závažného důvodu, který by toto opatření odůvodňoval.

6. Správní orgán prvého stupně žádost o poskytnutí náhrady za služby přesčas zamítl, neboť dovodil důležitý zájem služby v jednotlivých dnech výkonu přesčasové služby nepřítomností určitého množství příslušníků, a to z důvodu čerpání řádné dovolené, účasti na školení, pracovní neschopnosti, studijního volna a dalších důvodů. Ohledně části nároku, který se vztahoval k období let 2009 2010, správní orgán žádost zamítl s ohledem na promlčení nároku.

7. Žalobkyně vznesla námitku porušení zákonných procesních pravidel při přezkumu správního rozhodnutí s tím, že v podaném odvolání namítala, že v rozhodnutí uvedené důvody přesčasové služby byly vykonstruovány ex post a mají pouze dodatečně legalizovat dříve nezákonně nařízenou službu přesčas.

8. Na základě v odvolání uplatněných námitkách žalovaný přípisem ze dne 18. 5. 2015 vyzval správní orgán prvého stupně, aby doplnil odůvodnění napadeného rozhodnutí s poukazem na skutečnost, že z odůvodnění odvolání napadeného rozhodnutí nevyplývá, že by nařízení služby přesčas bylo v souladu s důležitým zájmem služby.

9. Správní orgán prvého stupně přípisem ze dne 4. 6. 2015 nazvaným jako doplnění fundamentálně změnil tvrzený důležitý zájem služby, když nejprve tento důležitý zájem vztáhl k absenci větší množství příslušník a toto své rozhodnutí opravil nově tak, že žalobkyně vykonala přesčasovou službu vždy za konkrétního absentujícího policistu. Z postupu žalovaného správního stupně jasně vyplývá, že odůvodnění důležitého zájmu služby vznikalo až v samotném průběhu správního řízení.

10. Žalobkyně se v další žalobní námitce dovolává § 54 zákona o služebním poměru, který musí být vykládán tak, že nařízení přesčasových služeb je mimořádným opatřením, vedoucí služebních útvarů by je měli využívat pouze okrajově a jen v jednoznačně odůvodnitelných případech. Skutečnost, že na pracovišti není plný počet příslušníků, není sama o sobě okolností, která by odůvodňovala nařízení přesčasu, vždy musí existovat také důležitý zájem služby - nezbytnost zajistit splnění konkrétního úkolu jiným příslušníkem.

11. Ve vztahu k námitce promlčení žalobkyně namítla rozpor námitky promlčení s dobrými mravy, neboť má za to že žalovaný zneužívá vágnosti zákonného zmocnění a rovněž svého postavení silnější strany služebního poměru a svá pochybení a nesprávnost svého postupu se snaží dlouhodobě kamuflovat odůvodněním nařizovaných přesčasových služeb a svůj protiprávní postup zpětně legalizovat. Žalobkyně trvala na tom, že vždy dbala svých práv. Dříve o služební příjem nežádala z obavy o další setrvání ve služebním poměru.

12. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil a navrhl její zamítnutí. S odkazem na obsah spisového materiálu uvedl, že převážným důvodem výkonu služby přesčas žalobkyní byla kumulace nepřítomností několika příslušníků v 1 den, případně mimořádnost požadavku jiného příslušníka na udělení dovolené, která nebyla předem oznámena. Veškeré hodiny přes čas byly žalobkyni nařízeny v důležitém zájmu služby ve smyslu § 201 odst. 1 zákona o služebním poměru. Důvody nařízení služby přesčas existovaly v rozhodné době, služební funkcionář, který vydal prvoinstanční rozhodnutí, i žalovaný pouze ve světle právního na vzoru správních soudů následně dohledali doklady o její existenci.

13. Pokud jde o přípis předsedy senátu poradní komise ze dne 18. 5. 2015, jímž byl ředitel kanceláře ředitelství služby cizinecké policie požádán, aby doplnil odůvodnění prvoinstančního rozhodnutí, vysvětlil žalovaný, že neměl k dispozici materiály, bez nichž nebylo možné rozhodnout v souladu s § 180 odst. 1 zákona o služebním poměru. Protože sám žalovaný službu přesčas žalobkyni nenařizoval, nemohl z vlastní činnosti znát konkrétní důvody, které k nařízení služby přesčas vedly. Předseda senátu poradní komise požadoval informace a podklady, které dokládají pro projednávanou věc rozhodné skutečnosti a jsou nezbytné pro objektivní posouzení věci. Žalovaný jako odvolací orgán je povinen doplnit podkladové materiály předmětného řízení a vyžádat si od služebního funkcionáře, v jehož dispozici se nacházejí, neboť zákon o služebním poměru neumožňuje služebnímu funkcionáři, který řízení o podaném odvolání vede rozhodnout tak, že prvoinstanční rozhodnutí zruší a věc vrátí služebnímu funkcionáři, který je rozhodoval v prvním stupni řízení. V projednávané věci tedy nešlo o doplnění rozhodnutí nalézacího správního orgánu, ale šlo o to dožádat informace nezbytné pro posouzení podaného odvolání.

14. Pokud jde o stěžejní argumentaci žalobkyně, žalovaný uvedl, že nastavené počtu systemizovaných služebních míst plánovaný v daném útvaru PČR jsou stanoveny tak, aby v běžném výkonu služby nemusela být nařizována služba přesčas za nepřítomné příslušníky. Pokud není překročena optimálně nastavená hranice zastupitelností v okamžiku, kdy se krátkodobě neočekávaně a výjimečně změní běžné podmínky výkonu služby, jde o vybočení z normy a nařízení služby přesčas, které řeší krátkodobý neočekávaný výpadek příslušníka, nelze zaměňovat za trvalé nahrazování nedostatku příslušníků ve výkonu služby. Hranici, kdy dochází k vybočení z řádného výkonu služby, musí posoudit vedoucí příslušník na základě osobní znalosti a zkušeností a v nezbytném případě může nařídit výkon služby přesčas v důležitém zájmu služby.

15. Z toho, že se harmonogram služeb podle § 53 odst. 1 zákona o služebním poměru vytváří v kalendářním měsíci, který předchází měsíci, v němž může vyvstat potřeba služby přesčas, vyplývá, že pokud příslušníci požádají o určení dovolené v mezidobí od provedení plánu služeb na daný kalendářní měsíc do doby skutečného vykonání služby, jedná se o dovolenou dopředu nepředvídatelnou, není již možné na tuto situaci reagovat a nahradit nepřítomného příslušníka příslušníkem, který vykonává řádnou službu. V takových případech nezbyde než nařídit službu přesčas, přičemž důvod toto nařízení bude vykazovat znaky mimořádnosti a výjimečnosti a bude se tak jednat o službu přesčas nařízenou v souladu s § 54 odst. 1 zákona o služebním poměru.

16. Žalovaný odkázal na § 112 odst. 2 zákona o služebním poměru, z něhož je zřejmé, že příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.

17. Pokud jde o námitku promlčení, žalovaný postupoval v souladu s § 206 odst. 1 zákona o služebním poměru, podle kterého se právo promlčí, jestliže nebylo uplatněno ve stanovené lhůtě. Služební funkcionář, který vydal prvoinstanční rozhodnutí, se práva namítnout promlčení dovolal a v tomto případě bylo třeba k promlčení práva přihlédnout.

III.
Obsah napadeného rozhodnutí.

18. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí na str. 5 až 21 popsal důvody nařízení služby přesčas ve vztahu k jednotlivým případům nařízení služby přesčas za rok 2011 a 2012. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí v tomto směru vyplývá, že:

19. Dne 25. 3. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 6 hodin od 7.00 do 13.00 hodin.

20. Z plánu služeb systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 5. 3. až 4. 4. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 9. 3. až 10. 4. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 27. 2. až 27. 3. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. 3. až 26. 4. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 2. až 31. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 11. 2010 až 8. 11. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 1. až 14. 4. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 3. až 22. 5. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 27. 3. 2011.

21. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 25. 3. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 3. až 1. 4. 2011 (kurs odborné přípravy). Osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 3. až 1. 4. 2011 (ošetřování člena rodiny - požádal 5. 4. 2011). Osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 3. 2011 (ošetřování člena rodiny) a osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 30. 3. 2011 (studium).

22. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 3. 2011, (požádal o její určení dne 21. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 3. ž 3. 4. 2011 (požádal o její určení dne 22. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 27. 3. 2011 (požádal o její určení dne 21. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 29. 3. 2011 (požádal o její určení dne 3. 3. 2011), osobní evidenční číslo X na den 25. 3. 2011 (požádal o její určení dne 21. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 29. 3. 2011 (požádal o její určení dne 17. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 3. 2011 (požádal o její určení dne 21. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 30. 3. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 29. 3. 2011 (požádal o její určení dne 7. 2. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 29. 3. 2011 (požádal o její určení dne 7. 2. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 29. 3. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 31. 3. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 31. 3. 2011.

23. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

24. Dne 15. 4. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2 × půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

25. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomností příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 3. až 11. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 3. až 19. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 1. až 7. 8. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 8. 2010 až 31. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 25. 4. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 4. až 22. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 22. 4. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 4. 2011.

26. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 15. 4. 2011 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 22. 4. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X na den 15. 4. 2011 (osobní překážky - v rozhodnutí uvedeno ŠK), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 17. 4. 2011 (ošetřování člena rodiny - požádal 18. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 19. 4. 2011 (ošetřování člena rodiny - požádal 21. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. a 16. 4. 2011 (studium), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. 4. až 3. 6. 2011 (studium) a osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 17. 4. 2011 (studium - požádal 7. 4. 2011).

27. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 19. 4. 2011 (požádal o její určení dne 29. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011 (požádal o její určení dne 11. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011 (požádal o její určení dne 2. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011 (požádal o její určení dne 6. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 4. 2011 (požádal o její určení dne 1. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 23. 4. 2011 (požádal o její určení dne 30. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011 (požádal o její určení dne 6. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011 (požádal o její určení dne 2. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 19. 4. 2011 (požádal o její určení dne 29. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011 (požádal o její určení dne 15. 3. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 18. 4. 2011 (požádal o její určení dne 11. 4. 2011).

28. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

29. Dne 20. 4. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

30. Z plánu služeb, systém EKIS II a žádosti o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 3. až 1. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 3. až 19. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 1. až 7. 8. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 8. 2010 až 31. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 25. 4. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 4. až 22. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15 až 22. 4. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 4. 2011.

31. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 22. 4. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 22. 4. 2011 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 21. 4. 2011 (studium - požádal 7. 4. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 11. 4. až 3. 6. 2011 (studium - požádal 28. 2. 2011).

32. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 6. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 11. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 1. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 15. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 4. 2011 (požádal o její určení dne 1. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 1. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 28. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 1. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 23. 4. 2011 (požádal o její určení dne 20. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 28. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 4. až 3. 5. 2011 (požádal o její určení dne 12. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 11. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 24. 4. 2011 (požádal o její určení dne 15. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 11. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 19. 4. 2011 (požádal o její určení dne 29. 3. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 (požádal o její určení dne 4. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 4. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 26. 4. 2011.

33. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

34. Dne 8. 5. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

35. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádosti o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 22. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 11. 4. až 9. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 22. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 31. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 13. 4. až 12. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 30. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 4. 4. až 12. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. 5. až 5. 6. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 2. až 31. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 11. 2010 až 8. 11. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. 5. až 15. 6. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 3. až 22. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 27. 5. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 13. 4. až 10. 5. 2011.

36. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 15. 5. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 14. 5. 2011 (ošetřování člena rodiny - požádal 6. 5. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 5. 4. až 30. 5. 2011 (studium - požádal 13. 3. 2011).

37. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 9. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 9. 5. 2011 (požádal o její určení dne 3. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 10. 5. 2011 (požádal o její určení dne 27. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 9. 5. 2011 (požádal o její určení dne 28. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 15. 5. 2011 (požádal o její určení dne 10. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 8. 5. 2011 (požádal o její určení dne 22. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 9. 5. 2011 (požádal o její určení dne 22. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 10. 5. 2011 (požádal o její určení dne 19. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 10. 5. 2011 (požádal o její určení dne 28. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 14. 5. 2011 (požádal o její určení dne 3. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 9. 5. 2011 za požádal o její určení dne 3. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 9. 5. 2011 (požádal o její určení dne 2. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 13. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 10. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 9. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 13. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 13. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 13. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 13. 5. 2011.

38. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť zde došlo ke kumulaci nepřítomnost jiných příslušníků.

39. Dne 24. 5. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 4, 5 hodiny od 7.00 do 11.30 hodiny.

40. Z plánu služeb, systém EKIS II a žádosti o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 3. až 19. 7. 2001, osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 8. 2010 až 31. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 31. 5. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 1. až 7. 8. 2011.

41. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 5. až 5. 6. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 26. 5. 2011 (ošetřování člena rodiny), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 4. až 17. 6. 2011 (studium s) a osobní evidenční číslo X ve dnech 11. 4. až 3. 6. 2011. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 5. až 5. 6. 2011 (požádal o její určení dne 10. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 5. 2011 (požádal o její určení dne 25. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 5. 2011 (požádal o její určení dne 18. 5. 2011) část osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 5. 2011 (požádal o její určení dne 13. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 5. 2011 (požádal o její určení dne 17. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 5. 2011 (požádal o její určení dne 4. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 5. 2011 (požádal o její určení dne 26. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 5. 2011 (požádal o její určení dne 25. 4. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 24. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 5. 2011 (požádal o její určení dne 19. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 5. 2011 (požádal o její určení dne 9. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 5. 2011 (požádal o její určení dne 13. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 5. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 5. 2011 (požádal o její určení dne 10. 5. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 5. 2011 (požádal o její určení dne 9. 5. 2011).

42. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

43. Dne 20. 6. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu pěti hodin od 7.00 do 12.00 hodin.

44. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 30. 6. až 15. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 3. až 19. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 26. 6. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. 6. až 17. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 1. až 7. 8. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 30. 6. 2011.

45. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 26. 6. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 6. až 3. 7. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X vyslán dnem 15. 6. 2011 na studijní pobyt, osobní evidenční číslo X vyslán dnem 1. 7. 2011 na studijní pobyt, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 23. 6. 2011 (ošetřování člena rodiny - požádal 24. 6. 2011).

46. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 6. 2011 (požádal o její určení dne 6. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 6. 2011 (požádal o její určení dne 7. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 6. až 3. 7. 2001 (požádal o její určení dne 6. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 28. 6. 2011 (požádal o její určení dne 6. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 6. 2011 (požádal o její určení dne 7. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 26. 6. 2011 (požádal o její určení dne 10. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 28. 6. 2011 (požádal o její určení dne 18. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 6. až 3. 7. 2011 (požádal o její určení dne 6. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 28. 6. 2011 (požádal o její určení dne 15. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 23. 6. 2011 (požádal o její určení dne 29. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 23. 6. 2011 (požádal o její určení dne 28. 5. 2011) osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 6. až 3. 7. 2011 (požádal o její určení dne 15. 6. 2011) osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 6. až 1. 7. 2011 (požádal o její určení dne 27. 5. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 6. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 28. 6. 2011 a osobní evidenční číslo X 20. až 30. 6. 2011.

47. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, již ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

48. Dne 24. 7. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 3 hodiny od 7.00 do 10.00 hodin.

49. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádosti o udělení dovolené/služebního volna s bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 30. 6. až 25. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 7. až 16. 8. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 26. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 29. 7. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 1. až 7. 8. 2011.

50. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušným osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 28. 7. 2011 (ošetřování člena rodiny) a osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 25. 7. 2011 (ošetřování člena rodiny).

51. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 7. 2011 (požádal o její určení dne 20. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 7. 2011 (požádal o její určení dne 13. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. 7. až 4. 8. 2011 (požádal o její určení dne 25. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 26. 7. 2011 (požádal o její určení dne 13. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 7. 2011 (požádal o její určení dne 13. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 31. 7. 2011 (požádal o její určení dne 9. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 31. 7. 2011 požádal o její určení dne 4. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 7. 2011 požár (požádal o její určení dne 29. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 31. 7. 2011 (požádal o její určení dne 5. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 7. 2011 (požádal o její určení dne 25. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 7. 2011 (požádal o její určení dne 16. 6. 2011) osobní evidenční číslo X ve dnech 22. 7. až 4. 8. 2011 (požádal o její určení dne 9. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 25. 7. 2011 (požádal o její určení dne 22. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 7. 2011 (požádal o její určení dne 26. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 7. 2011 (požádal o její určení dne 13. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 26. 7. 2011 (požádal o její určení dne 10. 7. 2011 závad), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 26. 7. 2011 (požádal o její určení dne 14. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 31. 7. 2011 (požádal o její určení dne 30. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 31. 7. 2011 (požádal o její určení dne 13. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 26. 7. 2011 (požádal o její určení dne 10. 6. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 24. 7. 2011 (požádal o její určení dne 5. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 29. 7. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 24. 7. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 7. 2011.

52. Dne 26. 9. 2011 byl žalobkyni nařízený výkon služby přesčas v rozsahu 16 hodin od 7.00 do 23.30 hodin, včetně 3× půlhodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin, od 17.00 do 17.30 hodin v a od 22.00 do 22.30 hodin.

53. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádosti o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomností příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 26. až 27. 9. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 8. až 31. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 9. až 3. 10. 2011 osobní evidenční číslo X ve dnech 16. 9. až 4. 10. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. až 2. 10. 2011.

54. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. až 9. 10. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. až 7. 10. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. až 4. 10. 2011 (ošetřování člena rodiny - požádal 26. 9. 2011).

55. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníků osobní evidenční číslo X ve dnech 30. až 27. 9. 2011 (požádal o její určení dne 7. 8. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 9. 2011 požádal o její určení dne 7. 9. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 26. až 28. 9. 2011 (požádal o její určení dne 29. 8. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 9. 2011 (požádal o její určení dne 29. 8. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. až 9. 10. 2011 (požádal o její určení dne 16. 9. 2011) osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 9. 2011 (požádal o její určení dne 27. 7. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 28. 9. 2011 (požádal o její určení dne 8. 9. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 26. až 29. 9. 2011 (požádal o její určení dne 12. 9. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 26. až 28. 9. 2011 (požádal o její určení dne 1. 8. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 9. až 3. 10. 2011 (požádal o její určení dne 21. 9. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 27. 9. 2011 (požádal o její určení dne 8. 9. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 27. 9. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 30. 9. 2011 (požádal o její určení dne 11. 8. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. až 4. 10. 2011 (požádal o její určení dne 21. 9. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. až 6. 10. 2011 (požádal o její určení dne 18. 9. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 9. až 3. 10. 2011 (požádal o její určení dne 7. 9. 2011).

56. Důvod nepřítomnosti příslušníka osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností rodinných příslušníků.

57. Dne 19. 10. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 5, 5 hodiny od 7.00 do 13.30 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 11.00 do 11.30 hodin.

58. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 30. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 23. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 10. až 15. 11. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 8. až 31. 10. 2011.

59. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 23. 10. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 21. 10. 2011 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 21. 10. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (ozdravný pobyt).

60. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 10. 2011 (požádal o její určení dne 6. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 22. 10. 2011 (požádal o její určení dne 6. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 26. 10. 2011 (požádal o její určení dne 14. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 10. 2011 (požádal o její určení dne 22. 9. 2011), osobní evidenční číslo X na den 19. 10. 2011 (požádal o její určení dne 6. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne zní 12. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 30. 10.2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19 až 21. 10. 2011 (požádal o její určení dne 16. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 10. 2011 (požádal o její určení dne 5. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 21. 10. 2011 (požádal o její určení dne 27. 9. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 22. 10. 2011.

61. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností jiných příslušníků.

62. Dne 24. 10. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 4, 5 hodiny od 19.00 do 24.00 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 22.00 do 22.30 hodin.

63. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené /služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 30. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 10. až 15. 11. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 8. až 31. 10. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 30. 10. 2011.

64. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 10. až 4. 11. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X na den 24. 10. 2011 (návštěva lékaře) a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. a 25. 10. 2011 (pohřeb).

65. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 25. 10. 2011 (požádal o její určení dne 5. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 25. 10. 2011 (požádal o její určení dne 11. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 25. 10. 2011 (požádal o její určení dne 1. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 25. 10. 2011 (požádal o její určení dne 11. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 26. 10. 2011 (požádal o její určení dne 14. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 12. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 31.2011 (požádal o její určení dne 16. 10. 2011) osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 1. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 26. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011).

66. Důvod nepřítomnosti příslušníka osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností jiných příslušníků.

67. Dne 29. 10. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

68. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 10. až 15. 11. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 8. až 31. 10. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 30. 10. 2011.

69. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 10. až 4. 11. 2011 (jazykový kurs) a osobní evidenční číslo X na den 28. 10. 2011 (studium).

70. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 10. 2011 (požádal o jejích určení dne 1. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 11. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 5. 10. 2011) osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 12. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 16. 9. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 2. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 16. 10. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011.

71. Dne 30. 10. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

72. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 10. až 15. 11. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. 8. až 31. 10. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 30. 10. 2011.

73. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 24.10 až 4. 11. 2011 (jazykový kurs) a osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 31. 10. až 4. 11. 2011 (kurs odborné přípravy).

74. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 1. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 11. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 5. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 12. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 15. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 16. 9. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 2. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 31. 10. 2011 (požádal o její určení dne 16. 10. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 31. 10. 2011 a osobní evidenční číslo X na den 30. 10. 2011 (požádal o její určení dne 10. 10. 2011).

75. Dne 25. 11. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 1, 5 hodiny od 19.00 do 20.30 hodin.

76. Z plánu služeb, systému EKIS II až žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 11. až 11. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 27. 11. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 11. až 22. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 11. až 4. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 11. až 13. 12. 2011 a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 11. až 2. 12. 2011.

77. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 10. až 4. 11. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 11. až 4. 12. 2011 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 25. 11. 2011 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X dnem 31. 10. 2011 zařazen do zálohy činné (mírová mise), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 29. 11. 2011 (ošetřování člena rodiny - požádal 1. 12. 2011) a osobní evidenční číslo X na den 25. 11. 2011 (návštěva lékaře).

78. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 7. 11. 2011), osobní evidenční číslo X na den 25. 11. 2011 (požádal o její určení dne 22. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne v 16. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 7. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 3. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 26. 11. 2011 (požádal o její určení dne 22. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 2. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 11. až 3. 12. 2011 (požádal o její určení dne 7. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 14. 10. 2011), osobní evidenční číslo X 0 Kč ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 8. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 30. 11. 2011 (požádal o její určení dne 8. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 21. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 11. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. 11. až 15. 12. 2011 (požádal o její určení dne 20. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 20. 10. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011 (požádal o její určení dne 11. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 27. 11. 2011 (požádal o její určení dne 12. 11. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 25. až 28. 11. 2011.

79. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků teč

80. Dne 15. 12. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 4, 5 hodiny od 19.00 do 24.00 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 22.00 do 22.30 hodin.

81. Z plánu služeb, systém EKIS s II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 11. až 22. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 31. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 31. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. 12. 2011 až 17. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 14. 12. 2011 až 12. 1. 2012.

82. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 16. 12. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 18. 12. 2011 (ozdravný pobyt) část evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 16.2011 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X na den 15. 12. 2011 (studium). Příslušník osobní evidenční číslo X má uvedeno SV, ale v plánu služby je ve dnech 13. až 26. 12. 2011 uvedena žalobkyně, stejně jako 16. 12. 2011 (požádal o její určení dne 7. 12. 2011).

83. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 18. 12. 2011 (požádal o její určení dne 11. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 12. 2011 (požádal o její určení dne 6. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 7. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 12. 2011 (požádal o její určení dne 11. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 21. 12. 2011 (požádal o její určení dne 6. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 18. 12. 2011 (požádal o její určení dne 25. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 12. 2011 (požádal o její určení dne 10. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 18. 12. 2011 (požádal o její určení dne 4. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 12. 2011 (požádal o její určení dne 1. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 20. 12. 2011 (požádal o její určení dne 1. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 15. 12. 2011, osobní evidenční číslo X na den 15. 12. 2011 (požádal o její určení dne 10. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 20. 12. 2011 (požádal o její určení dne 5. 12. 2011), a osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 12. 2011 (požádal o její určení dne 12. 12. 2011).

84. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť vyšlo ke kumulaci nepřítomnosti jiný příslušníků.

85. Dne 16. 12. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 6, 5 hodiny od 0.00 do 7.00 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 3. 00 do 3. 30 hodin.

86. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomností příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 5. 12. 2011 až 3. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 28. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 16. 12. 2011 až 5. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 23. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. 2011 až 4. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 2.11 až 25. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 16. 12. 2011 až 5. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. 2011 až 1. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 27. 9. 2011 až 22. 1. 2012.

87. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 16. 12. 2011 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 16. 12. 2011 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X na den 16. 12. 2011 (studium - požádal 4. 12. 2011).

88. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 19. 12. 2011 (požádal o její určení dne 8. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 16. 12. 2011 (požádal o její určení dne 15. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 25. 12. 2011 (požádal o její určení dne 7. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 12. 2011 (požádal o její určení dne 4. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 12. 2011 (požádal o její určení dne 8. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 12.2011 (požádal o její určení dne 4. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 12. 2011 (požádal o její určení dne 12. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 12. 2011 (požádal o její určení dne 12. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 12. 2011 (požádal o její určení dne 13. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 19. 12. 2011.

89. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

90. Dne 23. 12. 2011 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu jedné hodiny od 7.00 do 8.00 hodin.

91. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 19. 12. 2011 až 9. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 31. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 27. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 31. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. 12. 2011 až 17. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 14. 12. 2011 až 12. 1. 2012.

92. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 16. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 28. 12. 2011, osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 7. 12. 2011), osobní evidenční číslo X na den 23. 12. 2011 (požádal o její určení dne 9. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 22. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 11. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 12. 2011 (požádal o její určení dne 10. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech v 23. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 25. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 31. 12. 2011 (požádal o její určení dne 10. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 11. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 10. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 15. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 12. 2011 (požádal o její určení dne 19. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 31. 12. 2011 (požádal o její určení dne 22. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 29. 12. 2011 (požádal o její určení dne 7. 11. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 26. 12. 2011 (požádal o její určení dne 25. 11. 2011) a osobní číslo evidenční číslo X ve dnech 23. 12. 2011 až 3. 1. 2012 (požádal o její určení dne 1. 12. 2011).

93. Dne 14. 1. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

94. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 22. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 31. 12. 2011 až 19. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 12. 2011 až 19. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 27. 9. 2011 až 22. 1. 2012.

95. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 13. 1. 2012 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 17. 11. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 17. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 1. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 10. 1. 2012), osobní evidenční číslo X v ve dnech 10. až 18. 1. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 13. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 15. 1. 2012 (studium - požádal 27. 12. 2011), osobní evidenční číslo X dne 14. 1. 2012 (studium - požádal 8. 12. 2011). Příslušník osobní evidenční číslo X má uvedeno ŠK, ale v plánu službě ve dnech 2. až 14. 1. 2012 je uvedena dovolená.

96. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 22. 1. 2012 (požádal o její určení dne 26. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 1. 2012 (požádal o její určení dne 8. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 1. 2012 (požádal o její určení dne 10. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 17. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 1. 2012 (požádal o její určení dne 1. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 17. 1. 2012 (požádal o její určení dne 8. 12. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 17. 1. 2012.

97. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností jiných příslušníků.

98. Dne 15. 1. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

99. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 22. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 31. 12. 2011 až 19. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 12. 2011 až 19. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 27. 9. 2011 až 22. 1. 2012.

100. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 13. 1. 2012 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 17. 1. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 17. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 1. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 10. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 18. 1. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 13. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 26. 1. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 15. 1. 2012 (studium - požádal 27. 12. 2011) a osobní evidenční číslo X dne 14. 1. 2012 (studium - požádal 8. 12. 2011). Příslušník osobní evidenční číslo X má uvedeno ŠK, ale v plánu službě ve dnech 2. až 14. 1. 2012 je uvedena dovolená.

101. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 22. 1. 2012 (požádal o její určení dne 26. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 1. 2012 (požádal o její určení dne 8. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 16. 1. 2012 (požádal o její určení dne 10. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 17. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 1. 2012 (požádal o její určení dne 1. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 17. 1. 2012 (požádal o její určení dne 8. 12. 2011) a osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 17. 1. 2012.

102. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

103. Dne 19. 1. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.006 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

104. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomností příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 17. 1. až 13. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 31. 12. 2011 až 19. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 12. 2011 až 19. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 22. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 27. 9. 2011 až 22. 1. 2012.

105. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 27. 1. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 20. 1. 2012 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X na den 19. 1. 2012 (darování krve - požádal 23. 1. 2012), osobní evidenční číslo X na den 19. 1.2012 (studium - požádal 13. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 1. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 10. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 19. 1. 2012 (studium - požádal 27. 12. 2011), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 25. 1. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 1. 2. 2012), osobní evidenční číslo X na den 18. 1. 2012 (studium - požádal 10. 1. 2012) a osobní evidenční číslo X na den 19. 1. 2012 (návštěva lékaře).

106. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 20. 1. 2012 (požádal o její určení dne 4. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 22. 1. 2012 (požádal o její určení dne 26. 12. 2011), osobní evidenční číslo X v ve dnech 19. až 20. 1. 2012 (požádal o její určení dne 23. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 30. 1. 2012 požádal o její určení dne 15. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 20. 1. 2012 (požádal o její určení dne 9. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 18 až 19. 1. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 24. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 20. 1. 2012 (požádal o její určení dne 5. 1. 2012).

107. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

108. Dne 17. 2. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

109. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 1. až 26. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 13. 2. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 1. až 6. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 8. až 26. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 1. až 9. 3. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 1. až 23. 2. 2012.

110. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 24. 2. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 17. 2. 2012 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 17. 2. 2012 (příprava k vykonání služební zkoušky), osobní evidenční číslo X na den 17. 2. 2012 (darování krve).

111. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X na den 17. 2. 2012 (požádal o její určení dne 14. 2. 2012), osobní evidenční číslo X na den 17. 2. 2012 (požádal o její určení dne 13. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 14 až 20. 2. 2012 (požádal o její určení dne 9. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 20. 2. 2012 (požádal o její určení dne 13. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 17. 2. 2012 (požádal o její určení dne 5. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 2. 2012 (požádal o její určení dne 30. 1. 2012), osobní evidenční číslo pří X ve dnech 17. až 20. 2. 2012 (požádal o její určení dne 14. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 25. 2. 2012 (požádal o její určení dne 18. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 20. 2. 2012 (požádal o její určení dne 26. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 20. 2. 2012 (požádal o její určení dne 9. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 29. 2. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 17. 2. 2012.

112. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

113. Dne 23. 2. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin v od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 2× půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

114. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 1. až 26. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 13. 2. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 1. až 6. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 1. až 6. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 8. až 26. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 2. až 1. 4. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. 1. až 9. 3. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 1. až 23. 2. 2012.

115. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 24. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 29. 2. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 2. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 23. 2. 2012 (studium).

116. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 29. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 2. 2012 (požádal o její určení dne 20. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 24.2 2012 (požádal o její určení dne 22. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 24. 2. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 2. 2012 (požádal o její určení dne 19. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 24. 2. 2012 požádal o její určení dne 22. 1. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 17. až 25. 2. 2012 (požádal o její určení dne 18. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 2. 2012 (požádal o její určení dne 30. 1.2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 28. 2. 2012.

117. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností rodinných příslušníků.

118. Dne 16. 3. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 4, 5 hodiny od 19.00 do 24.00 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 22.00 do 22.30 hodin.

119. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 13. 2. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 29. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 2. až 25. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 27. 2. až 20. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 2. až 1. 4. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 23. 3. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 26. 3. 2012.

120. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 23. 3. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 18. 3. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 16. 3. 2012 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 21. 3. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 17. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 21. 3. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 16. 3. 2012), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X na den 16. 3. 2012 (návštěva lékaře).

121. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 3. 2012 (požádal o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 3. 2012 (požádal o její určení dne 4. 3. 2012), osobní evidenční číslo X na den 16. 3. 2012 (požádal o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 7. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 17. 3. 2012 (požádal o její určení dne 4. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 3. 2012 (požádal o její určení dne 3. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 7. 3. 2012), osobní evidenční číslo X na den 16. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 7. až 17. 3. 2000 (požádal o její určení dne 13. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 31. 1. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 23. 2. 2012).

122. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

123. Dne 17. 3. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 6, 5 hodiny od 0.00 do 7.00 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 3.00 do 3.30 hodin.

124. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 13. 2. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 29. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 2. až 25. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 27. 2. až 20. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 2. až 1. 4. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 23. 3. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 26. 3. 2012.

125. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 23. 3. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 18. 3. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 21. 3. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 17. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 21. 3. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 16. 3. 2012), osobní evidenční číslo X na den 17. 3. 2012 (studium).

126. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 3. 2012 (požádal i o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 3. 2012 (požádal o její určení dne 4. 3. 2012), osobní evidenční číslo X na den 16. 3. 2012 (požádal o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 7. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 15. až 17. 3. 2012 požádal o její určení dne 4. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 20. 3. 2012 (požádal o její určení dne 3. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 požádal o její určení dne 7. 3. 2012), osobní evidenční číslo X na den 16. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 7. až 17. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 2. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 31. 1. 2012) a osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 19. 3. 2012 (požádal o její určení dne 23. 2. 2012).

127. Důvod nepřítomnosti příslušníka osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků

128. Dne 22. 3. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 9 hodin od 7.00 do 16.30 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin.

129. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 3. až 1. 4. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 13. 2. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 29. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 2. až 25. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 3. až 19. 4. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 2. až 1. 4. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 23. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 19. 3. až 16. 4. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 1. až 26. 3. 2012.

130. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 23. 3. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 23. 3. 2012 (kurs spisové služby), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. 3. až 1. 4. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 23. 3. 2012 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 29. 3. 2012 (ošetřování člena rodiny - požádal 31. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 29. 3. 2012 (ošetřování člena rodiny).

131. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 7. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 27. 3. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 12. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 17. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 22. 3. 2012 (požádal o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 3. 2012 (požádal o její určení dne 13. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 22. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 12. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 16. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 8. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 7. 3. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012 (požádal o její určení dne 17. 3. 2012), a osobní evidenční číslo X ve dnech 21. až 23. 3. 2012. Důvod nepřítomnosti příslušníka osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

132. Dne 22. 7. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 4 hodiny od 7.00 do 11.00 hodin.

133. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomností příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 25. 6. až 27. 7. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 4. až 23. 10. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 4. až 29. 9. 2012.

134. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 7. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 7. 2012 (požádal o její určení dne v 12. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 22. 7. 2012 (požádal o její určení dne 2. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 23. 7. 2012 (požádal o její určení dne 18. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 22. 7. 2012 (požádal o její určení dne 3. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 7. 2012 (požádal o její určení dne 19. 6. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 22. 7. 2012 (požádal o její určení dne 12. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 7. 2012 (požádal o její určení dne 27. 6. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 23. 7. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 7. 2012 (požádal o její určení dne 8. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. 7. až 2. 8. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 8. až 22. 7. 2012 (požádal o její určení dne 9. 6. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 7. 2012 (požádal o její určení dne 6. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 7. 2012 (požádal o její určení dne 12. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 19. až 31. 7. 2012 (požádal o její určení dne 22. 6. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 7. 2012 (požádal o její určení dne 3. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 22. 7. 2012 (požádal o její určení dne 7. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 7. 2012 (požádal o její určení dne 8. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 24. 7. 2012 (požádal o její určení dne 8. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 7. 2012 (požádal o její určení dne 3. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 11. až 27. 7. 2012 (požádal o její určení dne 24. 6. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 22. 7. 2012 (požádal o její určení dne 6. 7. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 20. až 31. 7. 2012.

135. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností jiných příslušníků

136. Dne 11. 9. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 15, 5 hodiny od 7.00 do 24.00 hodin, včetně 3× půlhodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin, od 17.00 do 17.30 hodin a od 22.00 do 22.30 hodin.

137. Z plánu služeb, systému EKIS II. a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 29. 8. až 16. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 21. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 31. 8. až 19. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 8. až 8. 11. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 4. až 23. 10. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 4. až 29. 9. 2012.

138. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 14. 9. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 14. 9.2012 (kurs odborné přípravy).

139. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 31. 8. až 13. 9. 2012 (požádal o její určení dne 28. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 11. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 11. 9. 2012 (požádal o její určení dne 6. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 20. 9. 2012 (požádal o její určení dne 31. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 11. 9. 2012 (požádal o její určení dne 6. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. 9. až 2. 10. 2012 (požádal o její určení dne 9. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 11. 9. 2012 (požádal o její určení dne 9. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 11. 9. 2012 (požádal o její určení dne 2. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 13. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 23. 9. 2012 (požádal o její určení dne 1. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 1. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 9. až 11. 9. 2012 (požádal o její určení dne 9. 8. 2012).

140. Důvod nepřítomnosti příslušníka osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

141. Dne 12. 9. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 6, 5 hodiny od 0.00 do 7.00 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 3.00 do 3.30 hodin.

142. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 1. 7. až 30. 9. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 8. až 13. 9. 2012.

143. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 14. 9. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X ve dnech 2. až 15. 9. 2002 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X dnem 8. 9. 2012 zařazen do zálohy činné zahraniční mise, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 14. 9. 2012 (kurs odborné přípravy).

144. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 12. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 30. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 14. 9. 2012 (požádal o její určení dne 8. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 25. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 23. 9. 2012 (požádal o její určení dne 7. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 14. 9. 2012 (požádal o její určení dne 20. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 25. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 25. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 30. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 14. 9. 2012 (požádal o její určení dne 29. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 23. 9. 2012 (požádal o její určení dne 7. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 12. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 12. až 14. 9. 2012 (požádal o její určení dne 4. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 15. 9. 2012.

145. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

146. Dne 14. 9. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 11 hodin od 7.00 do 19.00 hodin, včetně 3× půlhodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 12.00 do 12.30 hodin a od 17.00 do 17.30 hodin.

147. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 29. 8. až 16. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 6. až 21. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 31. 8. až 19. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 13. až 25. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 8. až 8. 11. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 4. až 23. 10. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 4. až 29. 9. 2012.

148. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 14. 9. 2012 (jazykový kurs), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 14. 9. 2012 (kurs odborné přípravy), osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. až 23. 9. 2012 (ozdravný pobyt).

149. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 17. 9. 2012 (požádal o její určení dne 4. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. 9. až 2. 10. 2012 (požádal o její určení dne 9. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 15. 9. 2012 (požádal o její určení dne 2. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 22. 9. 2012 (požádal o její určení dne 28.8 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 3. až 16. 9. 2012 (požádal o její určení dne 1. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 23. 9. 2012 (požádal o její určení dne 27. 8. 2012), osobní evidenční číslo X v ve dnech 14. až 27. 9. 2012 (požádal o její určení dne 13. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 4. až 21. 9. 2012 (požádal o její určení dne 31. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 5. až 23. 9.2012 (požádal o její určení dne 1. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 14. až 17. 9. 2012 (požádal o její určení dne 10. 9. 2012).

150. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností u jiných příslušníků.

151. Dne 29. 9. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 4, 5 hodiny od 19.00 do 24.00 hodin, včetně půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek od 22.00 do 22.30 hodin.

152. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci osobní evidenční číslo X ve dnech 23.8 až 8. 11. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 4. až 23. 10. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 4.aAž 29. 9. 2012.

153. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 17. 9. až 12. 10. 2012 (kurs pro rozšíření řidičského oprávnění), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 16. až 29. 9. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 9. až 7. 10. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. až 30. 9. 2012 (ošetřování člena rodiny) a osobní evidenční číslo X ve dnech 26. 9. až 4. 10. 2012 (ošetřování člena rodiny).

154. Dále bylo určeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X na den 29. 9. 2012 (požádal o její určení dne 30. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 10. 9. až 2. 10. 2012 (požádal o její určení dne 9. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne 2. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 9. až 2. 10. 2012 (požádal o její určení dne 8. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 9. až 3. 10. 2012 (požádal o její určení dne 15. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 31. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne 16. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 29. 9. 2012 (požádal o její určení dne 15. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 19. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne s 15. 9.2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 19. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne 10. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 30. 9. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012.

155. Důvod nepřítomnosti příslušníků osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomností rodinných příslušníků.

156. Dne 30. 9. 2012 byl žalobkyni nařízen výkon služby přesčas v rozsahu 0, 5 hodiny od 0.00 do 0.30 hodin.

157. Z plánu služeb, systému EKIS II a žádostí o udělení dovolené/služebního volna bylo zjištěno, že služba přesčas byla nařízena, protože došlo ke kumulaci nepřítomnosti příslušníků, a to konkrétně byli uznáni dočasně neschopnými ke službě příslušníci v osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 8. až 8. 11. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 18. 4. až 23. 10. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 23. 4. až 29. 9. 2012.

158. Zároveň bylo uděleno služební volno příslušníkům osobní evidenční číslo X ve dnech 17. 9. až 12. 10. 2012 (kurs pro rozšíření řidičského oprávnění), osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X, osobní evidenční číslo X a osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 9. až 7. 10. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X ve dnech 30. 9. až 13. 10. 2012 (ozdravný pobyt), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012 (studium - požádal 24. 9. 2012).

159. Dále bylo nařízeno čerpání dovolené příslušníkům osobní evidenční číslo X na den 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 2. 9. 2017), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 19. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne 10. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 9. až 2. 10. 2012 (požádal o její určení dne 8. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne 2. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 23. až 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 19. 9. 2012), osobní evidenční číslo X na den 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 14. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 18. až 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 31. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne 15. 9. 2012), osobní evidenční číslo X na den 30. 9. 2012 (požádal o její určení dne 14. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28.9 až 1. 10. 2012 (požádal o její určení dne 16. 9. 2012), v osobní evidenční číslo X ve dnech 10. 9. až 2. 10. 2012 (požádal o její určení dne 9. 8. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 24. 9. až 3. 10. 2012 (požádal o její určení dne 15. 9. 2012), osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2012, osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012 a osobní evidenční číslo X ve dnech 28. až 30. 9. 2012.

160. Důvod nepřítomnosti příslušníka osobní evidenční číslo X nebyl dohledán, což ve svém důsledku nemá význam, neboť došlo ke kumulaci nepřítomnosti jiných příslušníků.

IV.
Posouzení žaloby.

161. Podle § 125 odst. 1 zákona o služebním poměru, ve znění účinném do 31. 12. 2017, příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas nad 150 hodin v kalendářním roce. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas nebo v jinak dohodnuté době, má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná.

162. Podle § 54 odst. 1 citovaného zákony, příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.

163. Služba přesčas může být podle citovaného ustanovení nařízena příslušníkovi pouze v důležitém zájmu v maximálním rozsahu 150 hodin v kalendářním roce (mimo případy krizového stavu nebo výjimečné případy ve veřejném zájmu dle § 54 odst. 2, kdy lze nařídit službu přesčas i nad rámec tohoto limitu). V takovém případě nedochází k navýšení služebního příjmu, neboť při jeho stanovení je již s případnými přesčasovými hodinami počítáno (srov. § 112 odst. 2 zákona o služebním poměru). Pokud však přesčasové hodiny uvedený limit přesáhnou, má příslušník nárok buď na náhradní volno, nebo na poměrnou část příslušného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku. Platí však také to, že na základě aplikace § 125 odst. 1 zákona o služebním poměru per analogiam má příslušník nárok na náhradní volno, nebo na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku i za každou vykonanou hodinu služby přesčas do limitu 150 hodin v kalendářním roce, která byla nařízena v rozporu se zákonem (tento závěr dovodil Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 23. 5. 2013, čj. 4 Ads 11/2013 - 41).

164. Městský soud v Praze předesílá, že k problematice nařizování služeb přesčas příslušníkům bezpečnostních sborů existuje rozsáhlá judikatura Nejvyššího správního soudu, (např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2012, čj. 6 Ads 151/2011 - 126, ze dne 23. 5. 2013, čj. 4 Ads 11/2013 - 41, ze dne 15. 10. 2015, čj. 1 As 183/2015 - 63, ze dne 18. 1. 2018, čj. 9 As 27/2017 - 31, ze dne 14. 6. 2018, čj. 7 As 148/2017 - 22, nebo ze dne 22. 6. 2017, čj. 7 As 334/2016 – 22). V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2012, čj. 6 Ads 151/2011 - 126, se Nejvyšší správní soud v tomto směru ztotožnil s názorem o výjimečnosti nařízení služby přesčas, která vyplývá ze skutečnosti, že zákonodárce její přípustnost podmínil existencí určitých zákonných podmínek, bez jejichž identifikace výkon služby přesčas nařídit nelze.

165. Podle § 201 odst. 1 zákona, [z]a důležitý zájem služby se považuje zájem bezpečnostního sboru na včasném a kvalitním plnění úkolů bezpečnostního sboru.

166. K citovanému ustanovení Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 15. 10. 2015, č. j. 1 As 183/2015-63, uvedl (bod 39 rozsudku; zvýraznění doplnil městský soud): „Službu přesčas lze nařídit pouze v důležitém zájmu služby, který je dán jen ve výjimečných případech. Konkrétně se jedná o situace, jež nebylo možné předvídat při rozvržení doby služby na jednotlivé směny podle § 53 zákona o služebním poměru, jako například momentální indispozice nebo absence některého z příslušníků ze zdravotních či jiných důvodů nebo předem neočekávaný úkol bezpečnostního sboru, který může být náležitě splněn jen příslušníkem s požadovanou kvalifikací mimo rámec jeho naplánované směny.“ Jako referenční pro posouzení mimořádnosti či výjimečnosti služby přesčas je ta skutečnost, zda při rozvrhu služeb na příští měsíc bylo možné předvídat konkrétní okolnost, pro kterou byla služba přesčas nařízena.

167. V případě služeb přesčas nařízených z důvodu pracovní neschopnosti jiného příslušníka shrnuje městský soud závěry dřívější judikatury správních soudů:

168. Předvídatelnost pracovní neschopnosti jiných příslušníků je dána tehdy pokud o ní služební funkcionář věděl „při zpracování plánu rozvrhu základní doby služby na příští měsíc. Nastala-li tedy pracovní neschopnost příslušníků až po rozvržení doby služby na jednotlivé směny v dalším měsíci, jedná se o nepředvídatelnou situaci, kterou je možné řešit v souladu s § 54 odst. 1 zákona o služebním poměru nařízením služby přesčas“ (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9 As 447/2017-26, bod 41). Obdobný názor Nejvyšší správní soud vyjádřil i v dalších svých rozhodnutím, např. v rozsudku ze dne 25. 1. 2018, č. j. 9 As 258/2017-32, ve kterém uvedl (bod 29 rozsudku): „S ohledem na nahodilost a nepředvídatelnost pracovní neschopnosti nelze přisvědčit žalobci, že by mohlo být s případnou pracovní neschopností počítáno v počtu systematizovaných míst. Jde o prakticky jen těžko realizovatelnou myšlenku. Na absenci příslušníků z důvodu pracovní neschopnosti lze však celkem dobře reagovat nařízením služby přesčas.

169. Např. v rozsudku ze dne 27. 9. 2018, č. j. 27. 9. 2018, č. j. 9 As 207/2018-20, Nejvyšší správní soud výše uvedený závěr doplnil následovně (bod 30 rozsudku; zvýraznění doplnil městský soud): „Pokud je naopak služebnímu funkcionáři při zpracování rozvrhu základní doby služby na příští měsíc známo, že některý z příslušníků je v pracovní neschopnosti, je na něm, aby tuto skutečnost promítl do rozvrhu služeb v tom smyslu, že jednotlivé služby rozdělí mezi příslušníky, jež má k dispozici. Takovou pracovní neschopnost totiž nelze ve smyslu výše uvedeného považovat za nepředvídatelnou právě proto, že je při rozvržení doby služby na jednotlivé směny služebnímu funkcionáři známa. Zpravidla bude služebnímu funkcionáři známa rovněž informace o předpokládané době trvání pracovní neschopnosti. Tuto může získat buďto přímo od zdravotně indisponovaného příslušníka nebo ji lze odvodit z obsahu rozhodnutí lékaře o dočasné pracovní neschopnosti, kde je pravidelně uváděno datum příštího ošetření nebo kontroly. Nelze tedy souhlasit s názorem stěžovatele, že by nebylo možné při plánování výkonu služby kalkulovat s tím, kdy zdravotně indisponovaný příslušník opět nastoupí do služby. […] Dlouhodobá pracovní neschopnost tedy nemůže bez dalšího sama o sobě znamenat, že by byl v případě zástupu za daného příslušníka vždy automaticky naplněn důležitý důvod pro nařízení služby přesčas. Vždy bude záležet na konkrétních okolnostech dané pracovní neschopnosti, jejím průběhu a rozsahu informací, které má služební funkcionář při zpracování rozvrhu základní doby služby na příští měsíc.“

170. Dne 25. 3. 2011 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 15. 11. 2010 až 8. 11. 2011, OEČ X ve dnech 24. 1. až 14. 4. 2011, dne 15. 4. 2011 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 21. 1. – 7. 8. 2011, OEČ X ve dnech 25. 8. 2010 až 31. 5. 2011, dne 20. 4. 2011 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 21. 1. – 7. 8. 2011, OEČ X ve dnech 25. 8. 2010 až 31. 5. 2011, dne 8. 5. 2011 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 1. 2. – 31. 10. 2011, OEČ X ve dnech 15. 11. 2010 až 8. 11. 2011 a OEČ 23. 3. 2011 až 22. 5. 2011, dne 24. 5. 2011 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 28. 3. – 19. 7. 2011, OEČ X ve dnech 25. 8. 2010 až 31. 5. 2011, OEČ ve dnech 21. 1. – 7. 8. 2011, dne 20. 6. 2011 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 28. 3. – 19. 7. 2011, OEČ X ve dnech 21. 1. – 7. 8. 2011, ohledně příslušníka OEČ X je uvedeno uznání dočasně neschopným ve dnech 30. 6. 2011 až 15. 7. 2011, což je zřejmě písařská chyba, neboť by nebyl dán důvod žalobkyni nařizovat výkon služby přes čas za příslušníka, který dne 20. 6. 2011 v pracovní neschopnosti ještě nebyl. Dne 24. 7. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 31. 1. – 7. 8. 2011, dne 19. 10. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 15. 8. 2011 až 31. 10. 2011, dne 24. 10. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 15. 8. 2011 až 31. 10. 2011, dne 29. 10. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 15. 8. 2011 až 31. 10. 2011, dne 30. 10. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 15. 8. 2011 až 31. 10. 2011, dne 25. 11. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, dne 15. 12. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 1. 9. 2011 až 6. 2. 2012, dne 16. 12. 2011 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 28. 9. – 4. 1. 2012, OEČ X ve dnech 28. 9. – 1. 1. 2011, OEČ ve dnech 27. 9. – 22. 1. 2012, dne 23. 12. 2011 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 1. 9. – 6. 2. 2011.

171. Dne 14. 1. 2012 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ ve dnech 27. 9. – 22. 1. 2012, dne 15. 1. 2012 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ ve dnech 27. 9. – 22. 1. 2012, dne 19. 1. 2012 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ ve dnech 27. 9. – 22. 1. 2012, dne 22. 7. 2012 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 18. 4. – 23. 10. 2012, OEČ X ve dnech 23. 4. – 29. 9. 2012, dne 11. 9. 2012 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 18. 4. – 23. 10. 2012, OEČ X ve dnech 23. 4. – 29. 9. 2012, dne 12. 9. 2012 byl uznán dočasně neschopným ke službě mimo jiné příslušník OEČ X ve dnech 1. 7. – 30. 9. 2012, dne 14. 9. 2012 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 18. 4. – 23. 10. 2012, OEČ X ve dnech 23. 4. – 29. 9. 2012, dne 29. 9. 2012 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 18. 4. – 23. 10. 2012, OEČ X ve dnech 23. 4. – 29. 9. 2012, dne 30. 9. 2012 byli uznáni dočasně neschopnými ke službě mimo jiné příslušníci OEČ X ve dnech 18. 4. – 23. 10. 2012, OEČ X ve dnech 23. 4. – 29. 9. 2012.

172. V uvedených případech šlo nepochybně o absenci předvídatelnou, která se měla promítnout do rozvrhu základní služby a v souladu s výše uvedenou judikaturou městský soud konstatuje, že tato dlouhodobá neschopnost výkonu služby měla být při plánování rozvrhu základní doby služby služebním funkcionářem vzata v potaz. Služby měly být rozvrženy mezi příslušníky, kteří byli k dispozici, případně neměla být určeno čerpání dovolené. Skutečnosti vyplývající ze správního spisu nenasvědčují, že by nastaly takové konkrétní okolnosti pracovní neschopnosti u některého z uvedených příslušníků, že by bylo odůvodněno nařízení výkonu služby přes čas. Ostatně napadené rozhodnutí vylíčení takových okolností zcela postrádá.

173. Dále se městský soud zabýval službami přesčas nařízenými z důvodu čerpání dovolené jinými příslušníky.

174. Podle § 66 odst. 3 zákona ve znění účinném do 31. 1. 2018, [s]lužební funkcionář nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy je příslušník uznán neschopným ke službě, ani na dobu, po kterou je příslušnice na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo příslušník na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních důležitých osobních překážek ve službě může služební funkcionář určit příslušníkovi čerpání dovolené jen na jeho žádost.

175. Nejvyšší správní soud stran otázky, zda čerpání dovolené jiným příslušníkem může být důvodem pro nařízení služby přesčas ve smyslu § 54 odst. 1 zákona, zaujal v minulosti jednoznačné stanovisko, a sice že nikoliv. V rozsudku ze dne 18. 1. 2018, č. j. 9 As 27/2017-31, svůj názor formuloval takto (bod 42 rozsudku; zvýraznění doplnil městský soud): „Stěžovatel ve svém rozhodnutí uvedl, že ve dnech 19. 1. 2009, 8. 2. 2009, 9. 3. 2010 a 5. 2. 2011 byla žalobci nařízena služba přesčas, jelikož jiný příslušník čerpal dovolenou a žalobce jej měl zastoupit. Nejvyšší správní soud konstatuje, že nejde o důvod nařízení služby přesčas v souladu s § 54 odst. 1 zákona o služebním poměru. Nařizování a čerpání dovolené je zcela běžnou záležitostí, není tedy naplněn požadavek výjimečnosti, který je spojený s § 54 odst. 1 zákona o služebním poměru. Kdy bude dovolená čerpána, si neurčuje příslušník sám. […] Nejvyšší správní soud konstatuje, že samotná skutečnost čerpání dovolené jedním z příslušníků sboru není sama o sobě dostatečným důvodem pro nařízení služby přesčas jinému příslušníku. Čerpání dovolené je natolik běžnou součástí služby u policejního sboru, že je věcí státní správy policie, aby vyřešila personální otázky fungování policie tak, aby jen z důvodu čerpání dovolené u jednoho příslušníka nebyla jinému příslušníku nařizována služba přesčas.

176. Městský soud předně konstatuje, že dovolená může být udělena z mimořádných a nepředvídatelných důvodů, (např. úmrtí v rodině) a které se z části překrývají s důvody pro udělení služebního volna podle § 70 zákona. Dovolená, i když je o ni požádáno méně než 15 dní předem, může být udělena bez dalšího při splnění podmínek uvedených v § 66 odst. 1 zákona (musí jít o dovolenou na žádost příslušníka). Takto čerpaná dovolená by skutečně byla způsobilá být důvodem, pro který může být jinému příslušníku nařízena služba přesčas podle § 54 odst. 1 zákona (konečně některý příslušník může z finančních důvodů preferovat čerpání dovolené namísto služebního volna; případně ji může čerpat z důvodu jiné důležité osobní záležitosti srovnatelné s těmi zakotvenými v § 70 zákona). Citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu hovoří primárně o běžně čerpané dovolené; nechává ale prostor i pro právě učiněný závěr, když uvádí, že čerpání dovolené není samo o sobě důvodem pro nařízení služby přesčas (čili není bez dalšího takovým důvodem).

177. Pokud tedy městský soud v obecné rovině připustil, že mimořádná dovolená udělená z výše nastíněných důvodů může být důvodem pro nařízení služby přesčas ve smyslu § 54 odst. 1 zákona, potom ale musí trvat na tom, aby takovýto mimořádný důvod dovolené byl z podkladů evidovaných k takovéto dovolené nebo k nařízené službě přesčas průkazný.

178. V případech služeb přesčas uvedených bylo v analýze přesčasových hodin jako důvod dovolené vždy uvedeno: ŘD „řádná dovolená“; takovýto záznam není oporou pro závěr, že se jednalo o důvod pro nařízení služby přesčas podle § 54 odst. 1 zákona. Městský soud proto uzavírá, že pokud žalovaný nedoloží konkrétní mimořádný důvod čerpání dovolené (viz výše) bude třeba, aby rozhodl žalobci za tyto služby přesčas v souladu s § 125 odst. 1 zákona doplatit služební příjem.

179. Dále se městský soud zabýval službou přesčas nařízenou z důvodu udělení služebního volna ostatním příslušníkům.

180. Pokud bylo služební volno uděleno z důvodu, že jiný příslušník byl vyslán na ozdravný pobyt (viz § 80 zákona) připomíná Městský soud v Praze, že k tomuto důvodu zaujal Nejvyšší správní soud jednoznačné stanovisko, když v rozsudku ze dne 25. 1. 2018, č. j. 9 As 258/2017-32, konstatoval následující (body 46 a 47 rozsudku; zvýraznění doplnil městský soud): „Skutečnost, že bude třeba ozdravný pobyt poskytnout, není pro policejní sbor žádnou nečekanou událostí. Dobu čerpání ozdravného pobytu určuje služební funkcionář. Nelze proto souhlasit s tím, že by zde byl naplněn znak výjimečnosti nezbytný pro to, aby jen z důvodu zástupu příslušníka na ozdravném pobytu bylo možno nařídit jinému příslušníku službu přesčas, která není dle § 112 odst. 2 zákona o služebním poměru proplacena. Nejvyšší správní soud uvádí, že poskytnutí ozdravného pobytu dle § 80 odst. 1 zákona o služebním poměru je natolik běžnou součástí služby u policejního sboru, že je věcí státní správy policie, aby vyřešila personální otázky fungování policie tak, aby jen z důvodu poskytnutí ozdravného pobytu jednomu příslušníkovi nebyla jinému příslušníku nařizována služba přesčas, která není dle § 112 odst. 2 zákona o služebním poměru proplacena.

181. Městský soud se s tímto názorem plně ztotožňuje a uzavírá, že v případě služby konané žalobkyní přesčas ve dnech: 8. 5. 2011, 24. 5. 2011, 20. 6. 2011, 26. 9. 201119. 10. 2011, 24. 10. 2011, 29. 10. 2011, 30. 10. 2011, 25. 11. 2011, 15. 12. 2011, 16. 3. 2012, 17. 3. 2012, 22. 3. 2012, 12. 9. 2012, 14. 9. 2012, 29. 9. 2012, 30. 9. 2012, nebyl dán zákonný důvod pro její nařízení podle § 54 odst. 1 zákona.

182. Dále se městský soud zabýval službami přesčas nařízenými z důvodu, že jiný příslušník čerpal služební volno podle § 70 odst. 2 písm. f) zákona z důvodu ošetřování člena rodiny. Judikatura správních soudů takovýto důvod pro nařízení služby přesčas uznává (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2018, č. j. 9 As 27/2017-31, nebo ze dne 27. 9. 2018 č. j. 9 As 207/2018-20). Nařízení služby přes čas, je takovém případě přípustné.

183. Co se týče darování krve podle § 68 odst. 5 písm. a) služebního zákona, podle již uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2018 č. j. 9 As 207/2018-20, jde o okolnost, která může být za určitých okolností předvídatelná, jindy však náhlá (viz bod 31 rozsudku). Napadené rozhodnutí však postrádá odůvodnění, zda služební volno udělené za účelem dárcovství krve bylo okolností nepředvídatelnou (např. z důvodu akutního nedostatku krve určité krevní skupiny při úrazu třetí osoby) nebo předvídatelnou (v případech pravidelných odběrů), v tomto smyslu nezbývá, než napadené rozhodnutí označit v této části za nepřezkoumatelné a to ve vztahu k nařízené službě přes čas dne 19. 1. 2012, 17. 2. 2012.

184. Co se týče jazykových kurzů a kurzů odborné přípravy a rozšíření řidičského oprávnění a studia, zde městský soud vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2018, č. j. 9 As 258/2017-32, ve kterém tento soud uvedl, že pojmem vyslání na jazykový kurz či kurz odborné přípravy užitým ve správních rozhodnutích správní orgány mínily studijní pobyt. „Podle § 38 odst. 1 zákona o služebním poměru lze příslušníka za účelem získání znalostí, dovedností a zkušeností potřebných k výkonu služby vyslat na studijní pobyt. Ze zákonné úpravy je patrné, že správní orgán má možnost uvážení v tom, zda příslušníka na studijní pobyt vyšle či nikoli. Vyslání na studijní pobyt má správní orgán možnost ovlivnit, nejde pro něj tedy o nepředvídatelnou a neovlivnitelnou okolnost. Zvyšování odborné úrovně příslušníků nepovažuje Nejvyšší správní soud za nijak nestandardní situaci. Vyslání příslušníka na studijní pobyt tak nenaplňuje znak výjimečnosti, jehož naplnění je třeba pro to, aby šlo o způsobilý důvod pro nařízení služby přesčas jinému příslušníkovi zajišťujícímu zástup za příslušníka na studijním pobytu.“ Uvedl také, že „obecně však lze vysílání příslušníků na studijní pobyt řadit mezi organizační otázky, jejichž vyřešení lze po bezpečnostním sboru jako celku vyžadovat takovým způsobem, aby pouze z důvodu studijního pobytu jednoho příslušníka nemusela být nařízena služba přesčas jinému příslušníkovi.“

185. Z uvedeného vyplývá, že v rozporu se zákonem byla žalobkyni nařízena služba přes čas ve dnech: 25. 3. 2011, 15. 4. 2011, 20. 4. 2011, 8. 5. 2011, 24. 5. 2011, 20. 6. 2011, 26. 9. 2011, 19. 10. 201124. 10. 2011, 29. 10. 2011, 30. 10. 2011, 25. 11. 2011, 15. 12. 2011, 16. 12. 2011, dále dne 14. 1. 2012, 15. 1. 2012, 19. 1. 2012, 17. 2. 2012, 23. 2. 2012, 16. 3. 2012, 17. 3. 2012, 22. 3. 2012, 11. 9. 2012, 12. 9. 2012, 14. 9. 2012, 29. 9. 2012, 30. 9. 2012.

186. Obdobný závěr učinil Městský soud v Praze i ve vztahu ke dni 25. 11. 2011 a 12. 9. 2012 kdy byl žalobkyni nařízen výkon služby přes čas za příslušníka zařazeného do zálohy činné z důvodu účasti na mírové misi.

187. Pokud jde o žalobou namítaný vadný procesní postup žalovaného, který si od správního orgánu prvého stupně vyžádal doplnění odůvodnění rozhodnutí, není tato námitka důvodná.

188. Podle § 190 odst. 8 zákona o služebním poměru, odvolací orgán je povinen rozhodnout o odvolání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne jeho podání. Jsou-li pro to důvody, odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší a řízení zastaví; jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí.

189. Z citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že právní úprava neumožňuje žalovanému zrušit prvoinstanční rozhodnutí a vrátit je k dalšímu řízení a to ani, pokud sezná, že není dostatečně odůvodněno. Žalovaný nepochybil, pokud vyžádal pro vlastní přezkumnou činnost další podklady a na základě vlastního doplnění skutkového zjištění o odvolání žalobkyně rozhodl.

190. Námitkou promlčení a jejím soukromoprávním původem se zabýval Nejvyšší správní soud například ve svém rozhodnutí ze dne 27. 5. 2015 č. j. 2As 4/2015 – 26, v němž uvedl: „Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že ač žalovaný ve správním řízení sám rozhodoval o nároku vůči němu uplatněnému, jedná se o nárok, u něhož je jednou z možných zábran prosazení nároku uplatnění námitky promlčení. Promlčení je institut původu soukromoprávního, byť se uplatňuje někdy i v právu veřejném (viz např. § 70 dřívějšího zákona o správě daní a poplatků). Znakem promlčení je, že nárok se stane nevymahatelným, pokud příslušná osoba (ten, kdo má na základě nároku plnit věřiteli) promlčení namítne, tj. učiní příslušný projev vůle vůči věřiteli. Ostatně zákon č. 221/1999 Sb., podle něhož žalovaný rozhodoval, v § 159 odst. 1 předpokládá, že je třeba se promlčení dovolat, a pokud se tak stane, nelze nárok přiznat.“

191. Z citovaného rozhodnutí vyplývá, že správní orgán je oprávněn vznést námitku promlčení a nevyhovět nároku, který byl uplatněn po uplynutí promlčecí doby.

192. Otázkou možné nepřípustnosti vznést námitku promlčení z důvodu jejího rozporu s dobrými mravy se opakovaně zabýval Ústavní soud i Nejvyšší soud (viz např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1839/2000, ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2895/99, ze dne 17. 3. 2014, sp. zn. 28 Cdo 4180/2013, ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. 28 Cdo 1729/2014, ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 23 Cdo 19/2015, ze dne 21. 1. 2016, sp. zn. 33 Cdo 2244/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2010, sp. zn. 21 Cdo 740/2009, nálezy Ústavního soudu z 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, z 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95, z 3. 6. 2008, sp. zn. IV. ÚS 581/06, z 21. 6. 2011, sp. zn. I. ÚS 548/11, a z 16. 9. 2010, sp. zn. IV. ÚS 262/10).

193. Konstantní judikatura se shoduje na tom, že dobrým mravům zásadně neodporuje, namítá-li někdo promlčení práva uplatňovaného vůči němu, neboť institut promlčení přispívající k jistotě v právních vztazích je institutem zákonným a tedy použitelným ve vztahu k jakémukoliv právu, které se podle zákona promlčuje. Uplatnění námitky promlčení se příčí dobrým mravům jen v těch výjimečných případech, kdy je výrazem zneužití tohoto práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil, a vůči němuž by v konkrétní situaci zánik nároku na plnění v důsledku uplynutí promlčecí doby byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil. Tyto okolnosti přitom musí být naplněny v natolik výjimečné intenzitě, aby byl odůvodněn tak významný zásah do principu právní jistoty, jakým je odepření práva uplatnit námitku promlčení.

194. Vymezené podmínky nejsou v projednávané věci naplněny. Žalobkyni ničeho nebránilo, uplatnit svůj nárok včas a to i ve vztahu k období roku 2009 až 2010. Důvody, které uvádí – obava o setrvání ve služebním poměru a strach z možné perzekuce ze strany nadřízených zřejmě nebyly tak závažné, když žalobkyni nezabránily uplatnit svůj nárok za období pozdější. Vznesení námitky promlčení nemá v projednávané věci povahu zneužití práva ze strany služebního orgánu. Městský soud v Praze proto uzavírá, že žalobkyně se nemůže účinně dovolat rozporu vznesené námitky promlčení s dobrými mravy.

V.

Závěr a náklady řízení.

195. Městský soud v Praze shledal klíčovou žalobní námitku a sice, že žalobkyni byla služba přes čas nařizována v rozporu se zákonem za důvodnou a proto napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zamítl.

196. O nákladech řízení rozhodl Městský soud v Praze podle § 60 odst. 1 s.ř.s. ve věci plně úspěšné žalované náleží právo na náhradu nákladů řízení, které činí zaplacený soudní poplatek a odměnu za právní zastoupení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle § 9 odst. 5 písm. d) advokátního tarifu činí tarifní hodnota sporu 50 000,-Kč, odměna za právní zastoupení činí 3 100,-Kč. Žalobkyni byla přiznána náhrada za 3 úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) advokátního tarifu, tedy za převzetí věci, podání žaloby a účast při jednání soudu, dále náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu 3x po 300,-Kč a 21 % DPH. K námitce žalovaného ve vztahu k nákladům řízení je třeba konstatovat, že jednání před soudem je zásadně veřejné a účastník řízení má právo, aby jeho věc byla veřejně projednávána a ve věci byl slyšen. Možnost rozhodnout věc bez jednání je výjimkou ze zásady veřejnosti soudního jednání. Pokud žalobkyně na projednání věci trvala, naplnila své právo a nelze jí upřít náhradu nákladů řízení, které jí v souvislosti s tím vznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 9. září 2020

JUDr. Slavomír Novák v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru