Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 A 74/2017 - 59Usnesení MSPH ze dne 24.07.2017


přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 8A 74/2017 - 59-60

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC., se sídlem Salem, Spojené státy americké, zastoupeného na území ČR: Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC., IČ: 29016827, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, proti žalovanému: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze, se sídlem Praha 5, Za Opravnou 300/6, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2017, č. j. SZPI/AA134-12/2017,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů ve výši 1.000 Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení. III. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč z účtu Městského soudu v Praze. IV. Žalobci se ukládá, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou domáhal, aby Městský soud v Praze zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí žalovaného, resp. aby prohlásil nicotnost předmětného rozhodnutí a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení. Citovaným rozhodnutím žalovaný rozhodl o odvolání žalobce proti opatření č. D005-11363/17/D ze dne 24. 1. 2017, tak, že inkriminované opatření upravil, a to konkrétně na straně č. 1, kdy se text „Tím, že kontrolovaná osoba jako odpovědná společnost za reklamu uvedenou na webových stránkách http://www.enzycol.cz/ poskytla informace o potravinách Enzycol strong power a Enzycol D.N.A. obsahující nepovolená zdravotní tvrzení „omezuje tvorbu kyseliny močové a podporuje její vylučování z těla“ a „pro osoby se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi“ a „Díky tomuto složení příznivě působí a napomáhá ke zdravé hladině kyseliny močové v krvi“ což je v rozporu s požadavky čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006, porušila ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995, o reklamě.“ změnil na „Tím, že kontrolovaná osoba jako odpovědná společnost za reklamu uvedenou na webových stránkách http“//www.enzycol.cz/ poskytla informace o potravinách Enzycol strong power a Enzycol D.N.A. obsahující nepovolená zdravotní tvrzení „omezuje tvorbu kyseliny močové a podporuje její vylučování z těla“ a „pro osoby se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi“, což je v rozporu s požadavky čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006, porušila ustanovení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995, o reklamě.“

Žalobce zejména namítal, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť je nesrozumitelné a vnitřně rozporné. Po věcné stránce se podle slov žalobce jednalo též o rozhodnutí nezákonné, protože žalovaný v dané věci dospěl k nesprávnému závěru o porušení ustanovení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě ze strany žalobce.

Žalovaný se ve svém vyjádření ze dne 11. 6. 2017 vypořádal se všemi námitkami žalobce. V závěru uvedl, že napadené rozhodnutí již bylo v rámci přezkumného řízení zrušeno a pakliže se žalobce proti tomuto neodvolá, předmětné rozhodnutí již nebude existovat. Na základě těchto skutečností žalovaný soudu navrhl, aby předmětnou žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Takto podanou žalobu ze dne 10. 4. 2017 vzal žalobce svým podáním ze dne 19. 6. 2017 v celém rozsahu zpět, a to z důvodu, že napadené rozhodnutí žalovaného bylo v přezkumném řízení dodatečně zrušeno. Současně požádal o náhradu nákladů řízení.

Městský soud v Praze v daném případě žádosti žalobce ze dne 19. 6. 2017 postupoval podle ustanovení § 47 písm. a) soudního řádu správního, který stanoví, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, a proto soud řízení v této věci zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 soudního řádu správního žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

V inkriminované věci je nesporné, že žalobci právo na náhradu nákladů řízení vzniklo, když žalobce vzal svůj návrh zpět z důvodu toho, že žalovaný žalobou napadené rozhodnutí zrušil v rámci přezkumného řízení sám, a to před výrokem soudu. Výši náhrady potom soud určil tak, že 1.000 Kč činila zbývající část uhrazeného soudního poplatku.

Výrok o vrácení části soudního poplatku se opírá o ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož platí, že soud vrátí v případě, je-li řízení zastaveno před prvním jednáním, z účtu soudu zaplacený soudní poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000 Kč. V této věci žalobce zaplatil soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, proto soud rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku v částce 2.000 Kč a zbývající část uhrazeného soudního poplatku promítnul do přiznaných nákladů řízení, když k zastavení řízení došlo před prvním jednáním soudu.

Vzhledem k tomu, že v inkriminované věci bylo řízení o žalobě před prvním jednáním zastaveno, postupoval Městský soud v Praze podle citovaného ustanovení a rozhodl o částečném vrácení zaplaceného soudního poplatku a současně uložil žalobci, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 24. července 2017

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru