Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 A 45/2017 - 30Usnesení MSPH ze dne 27.06.2017


přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 8A 45/2017 - 30-31

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: A. O. D., nar. , státní příslušnost G., bytem P., P., zastoupen Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Ječná 548/7, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci žádosti o změnu účelu povolení k dlouhodobému pobytu ze dne 17. 2. 2017,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2017, sp. zn. 8 A 45/2017-21 se zrušuje.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11 200,- Kč je žalovaný povinen zaplatit žalobci do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce Mgr. Pavla Čižinského, advokáta. .

IV. Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci z účtu Městského soudu v Praze vrácena část soudního poplatku ve výši 1000,- Kč, zaplaceného z podané žaloby, a to do 30 dnů k rukám zástupce žalobce Mgr. Pavla Čižinského.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 17. 2. 2017 u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného ve věci rozhodování o žádosti o změnu účelu povolení k dlouhodobému pobytu.

Podáním doručeným soudu dne 5. června 2017 vzal žalobce svou žalobu zpět.

Podle § 47 písm. a) soudního řádu správního soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

S ohledem na zpětvzetí žaloby proto soud podle citované normy řízení o žalobě zastavil.

Toto zpětvzetí však bylo městskému soudu doručeno až poté, kdy dne 31. května 2017 vyhlásil bez jednání rozsudek č. j. 8 A 45/2017-21, kterým žalobě vyhověl a žalovanému uložil jednak povinnost vydat rozhodnutí o žádosti žalobce o změnu účelu povolení k dlouhodobému pobytu, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, a jednak povinnost ve stejné lhůtě zaplatit žalobci náhradu nákladů.

Za této situace soud postupoval podle ust. § 96 odst. 2 věta druhá občanského soudního řádu (ve spojení s ust. § 64 soudního řádu správního), podle něhož je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že vyhlášený rozsudek ze dne 31. května 2017 dosud nenabyl právní moci, jelikož účastníkům zatím nebylo doručeno jeho písemné vyhotovení, soudu nezbylo, než jej podle výše citovaných norem občanského soudního řádu a soudního řádu správního zrušit.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení, soud vycházel z ust. § 60 odst. 3 věty druhá soudního řádu správního, podle kterého vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

Z obsahu žaloby je zřejmé, že žalobce se domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného, která měla spočívat v tom, že žalovaný do doby podání žaloby nerozhodl o žádosti žalobce o změnu účelu povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kterou žalobce podal dne 4. 8. 2016. K věci žalobce předložil opatření proti nečinnosti, které vydala Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dne 12. 1. 2017 pod č. j. MV-163638-2/SO-2016 a jímž uložila žalovanému, aby do 30 dnů od jeho doručení vydal rozhodnutí ve věci žádosti žalobce. V podání, jímž vzal žalobu zpět, pak žalobce uvedl, že k převzetí průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu – což se považuje za vydání rozhodnutí – byl vyzván dne 21. 4. 2017.

Žalovaný podle svého vyjádření k žalobě si byl tohoto opatření proti nečinnosti vědom, poukazoval však na to, že v řízení o žalobcově žádosti konal nezbytné úkony, a tedy nebyl nečinný. Navíc uvedl, že dne 25. 2. 2017 vydal předkládací zprávu, jíž navrhl vydat žalobci povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.

Městský soud v Praze vyhodnotil tyto skutečnosti se závěrem, že byly splněny podmínky pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobci podle ust. § 60 odst. 3 věta druhá soudního řádu správního, jelikož podle opatření proti nečinnosti, vydaného Komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, mělo být v řízení o žalobcově žádosti rozhodnuto do 30 dnů od dne 12. 1. 2017. Jelikož k převzetí průkazu k povolení byl žalobce vyzván až dne 21. 4. 2017, nezbylo soudu než konstatovat, že správní orgán byl nejméně do tohoto data nečinný ve smyslu ust. § 79 odst. 1 soudního řádu správního, a žalobce tak vzal svou žalobu zpět pro jeho pozdější chování. Jeho náklady řízení pak sestávají jednak z části soudního poplatku zaplaceného z podané žaloby ve výši 1000,- Kč a jednak z odměny advokátovi za tři úkony právní služby po 3100,- Kč, a ze související náhrady hotových výdajů po 300,- Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Náhradu v celkové výši 11 200,- Kč je žalovaný povinen zaplatit žalobci do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce Mgr. Pavla Čižinského, advokáta.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí žalobci část soudního poplatku, zaplaceného z podané žaloby, a to v částce 1000,- Kč k rukám zástupce žalobce Mgr. Pavla Čižinského, advokáta.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 27. června 2017

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru