Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 A 33/2010 - 35Rozsudek MSPH ze dne 28.06.2013


přidejte vlastní popisek

8A 33/2010 - 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce: M. N. F., st. přísl. Ghana, proti žalovanému: Policie České republiky, Služba cizinecké policie, ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, P.O.BOX 78, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.1.2010 č.j. CPR-16261-2/ČJ-2009-9CPR-V234,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání jako opožděné proti rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, odboru specializovaných činností, oddělení pátrání ze dne 9.10.2009, č.j. CPPH-21382/ČJ-2009-004003, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Současně byla také žalobci stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území České republiky i stanovena doba k vycestování z území České republiky.

V odůvodnění pak žalovaný konstatoval, že ze spisového materiálu bylo zjištěno, že účastníku řízení bylo správním orgánem I. stupně uloženo rozhodnutím ze dne 9.10.2009 č.j. CPPH-21382/ČJ-2009-004003 správní vyhoštění z území České republiky. Doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území České republiky, byla stanovena na 5 let. V poučení bylo uvedeno, že dle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. lze proti tomuto rozhodnutí podat u služby cizinecké policie Praha, odboru specializovaných činností, oddělení pátrání, odvolání k ředitelství Služby cizinecké policie, a to podle ust. § 169 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Dále pak žalovaný uvedl, že napadené rozhodnutí účastník řízení prokazatelně převzal dne 9.10.2009, kdy za přítomnosti tlumočníka do jazyka anglického převzal písemné vyhotovení rozhodnutí o správním vyhoštění. V souladu s ust. § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. byl podle žalovaného poslední den pro podání odvolání 14 říjen 2009. Dne 15. října 2009 nabylo rozhodnutí o správním vyhoštění právní moci. Žalovaný odkázal na ust. § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. a na ust. § 169 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. a konstatoval, že cizinec své odvolání podal dne 22.10.2009, tedy po uplynutí zákonem stanovené pětidenní lhůty, když rozhodnutí o správním vyhoštění převzal dne 9.10.2009 a poslední den pro podání odvolání bylo 14.10.2009. Žalovaný rovněž zkoumal napadené opožděné odvolání ve smyslu ust. § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. a došel k závěru, že v daném případě nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí.

Žalobce v žalobě uvedl, že rozhodnutí žalovaného napadá v celém rozsahu výroku. Má za to, že žalovaný pochybil tím, že žalobce při předání rozhodnutí o správním vyhoštění v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. nepoučil o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ústně do protokolu podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. a o náležitostech takového odvolání.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný odkázal na odůvodnění svého rozhodnutí a navrhl žalobu zamítnout.

Ze správního spisu bylo zjištěno, že rozhodnutím Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, odboru specializovaných činností ze dne 9.10.2009 č.j.: CPPH-21382/ČJ-2009-004003 bylo žalobci podle ust. § 119 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb. uloženo správní vyhoštění. Doba, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území byla stanovena na 5 let, doba k vycestování z území České republiky byla stanovena do 15 dnů ode dne ukončení zajištění. V poučení byl pak žalobce zpraven o tom, že proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. u Služby cizinecké policie, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, odboru specializovaných činností, Křižíkova 12, Praha 8 odvolání k Policii České republiky, Službě cizinecké policie, ředitelství služby cizinecké policie a to podle ust. § 169 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Předmětné rozhodnutí žalobce převzal za přítomnosti tlumočníka dne 9.10.2009, přičemž žalobce svým podpisem stvrdil, že rozhodnutí v plném rozsahu porozuměl. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání ze dne 15.10.2009, které správní orgán I. stupně obdržel 29.10.2009, k poštovní přepravě bylo odvolání podáno dne 22.10.2009. Žalobce své odvolání doplnil podáním, které bylo podáno k poštovní přepravě dne 29.10.2009 a správní orgán I. stupně jej obdržel dne 2.11.2009. Žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím pak odvolaní žalobce jako opožděné zamítl. Ve správním spise se pak rovněž nachází usnesení Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, odboru specializovaných činností, oddělení pátrání ze dne 15.12.2009 č.j. CPPH-21382/ČJ-2009-004003, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o prominutí zmeškaného úkonu odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění, rovněž se pak zde nachází rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 23.3.2009 č.j. CPPH-6138/ČJ-2009-004003, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění podle ust. § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. Toto rozhodnutí žalobce téhož dne, tedy 23.3.2009, osobně převzal.

Městský soud v Praze přezkoumal v rámci podané žaloby napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení v mezích žalobních bodů, přitom vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu podle ust. § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Dospěl přitom k závěru, že žaloba není důvodná.

Městský soud v Praze po provedeném řízení posoudil věc takto :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

Podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Podle § 169 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání do 5 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění cizince mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

V daném případě ze správního spisu je zřejmé, že žalobce byl v rozhodnutí správního orgánu I. stupně řádně poučen o svých právech, když v předmětném rozhodnutí je uvedeno, že proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. u Služby cizinecké policie, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, odboru specializovaných činností, Křižíkova 12, Praha 8 odvolání k Policii České republiky, Službě cizinecké policie, ředitelství služby cizinecké policie, a to podle ust. § 169 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Žalobce toto prvoinstanční rozhodnutí ze dne 9.10.2009 téhož dne převzal a svým podpisem stvrdil, že mu v plném rozsahu porozuměl. Ze správního spisu je také zcela zřejmé, že toto rozhodnutí o správním vyhoštění nebylo prvním rozhodnutím, ale žalobce dne 23.3.2009 už jedno takové rozhodnutí o správním vyhoštění převzal, zde rovněž svým podpisem potvrdil, že mu v plném rozsahu porozuměl, přičemž poučení o odvolání, resp. zde uvedená lhůta, ve které lze toto odvolání podat, je shodná, jako v rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 9.10.2009, tedy 5 denní ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Tato skutečnost tedy nebyla pro žalobce novou informací, o které by nevěděl a která by byla pro něho překvapivou.

V předmětné věci pak není sporu o tom, že žalobce zákonnou lhůtu pro podání odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí nedodržel. Žalobce má za to, že správní orgán pochybil, jelikož mu neposkytl poučení o jeho právech podle § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Soud tento názor žalobce nesdílí. Správní orgán dle názoru soudu řádně žalobce poučil o jeho právech týkajících se práva podat proti prvoinstančnímu rozhodnutí odvolání. Žalobce, jak už bylo výše uvedeno, převzal již druhé rozhodnutí o správním vyhoštění a jelikož stvrdil svým podpisem, že mu v plném rozsahu porozuměl, věděl, že odvolání proti němu může podat ve lhůtě 5 dnů od jeho obdržení a rovněž věděl u kterého správního orgánu jej má podat. Jeho tvrzení, že neovládá český jazyk natolik, aby byl schopen sepsat řádné podání, soud neakceptoval, neboť v daném případě stačil ze strany žalobce písemný projev vůle, ze kterého by bylo zřejmé, že podal odvolání. Žalobce pak není jediným cizincem, který byl omezen na svobodě v zařízení pro zajištění cizinců, kde údajně neměl přístup k právní pomoci (ostatní cizinci tuto možnost měli). Jeho odvolání pak obsahuje datum 15.10.2009, přičemž doručeno bylo správnímu orgánu I. stupně až 29.10.2009, když k poštovní přepravě bylo podáno až 22.10.2009, tedy po uplynutí zákonné lhůty, když posledním dnem pro podání odvolání byla středa 14. října 2009.

Městský soud v Praze tedy neshledal žádné pochybení na straně správních orgánů, které by mělo za následek nezákonnost či věcnou nesprávnost žalobou napadeného rozhodnutí, a proto dospěl k závěru, že žalovaný rozhodl v daném případě v souladu se zákonem a tudíž žádná z námitek žalobce není důvodná. Soud proto rozhodl podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. o zamítnutí podané žaloby.

Podle ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. rozhodl soud o žalobě bez nařízení jednání, když žalobce i žalovaný k výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyjádřili svůj nesouhlas s takovým projednáním věci. V daném případě tedy byly splněny zákonné důvody pro postup dle ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce ve věci samé úspěch neměl a žalovanému správnímu orgánu, který ve věci byl úspěšný, žádné prokazatelné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 28. června 2013

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kotlanová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru