Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 A 173/2015 - 31Rozsudek MSPH ze dne 01.12.2015

Prejudikatura
2 Ans 4/2004

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 8A 173/2015 - 31-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: B. L., státní příslušnost Alžírská demokratická a lidová republika, zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem v Praze 1, Opletalova 25, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad štolou 3, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Žalovaný je povinen ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku vydat rozhodnutí ve věci žádosti žalobce ze dne 14. 8. 2013 o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 12.285 Kč k rukám zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 11. 9. 2015 domáhal ochrany před nečinností správního orgánu a žádal, aby soud uložil žalovanému Ministerstvu vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, povinnost, aby ve věci jeho žádosti o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky vydal bezodkladně rozhodnutí, nejpozději do třiceti dnů. Uváděl, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dne 10. 4. 2015 vydala rozhodnutí, jímž předchozí zamítavé rozhodnutí žalovaného zrušila a věc vrátila k novému projednání.

2 pokračování

8A 173/2015

Své tvrzení žalobce doložil opatřením proti nečinnosti vydaným Komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dne 15. 7. 2015, č. j. MV-95441-3/SO-2015, jímž bylo žalovanému přikázáno, aby do třiceti dnů od doručení tohoto opatření proti nečinnosti vydal rozhodnutí ve věci žádosti o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky pana Belaiboud Lyes, nar. 4. 3. 1982, č. j. OAM-09632/PP-2013.

Z vyjádření žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 26. 10. 2015 zjistil Městský soud v Praze, že žalobce dne 14. 8. 2013 podal žádost o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky, a že mu jeho žádost byla zamítnuta dne 4. 11. 2014, přičemž Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dne 31. 3. 2015 toto rozhodnutí zrušila. Rozhodnutí a spisový materiál obdržel žalovaný dne 8. 4. 2015 a tvrdil, že je od této doby činí ve věci úkony, což dokládal obsahem správního spisu. Žalovaný tvrdil, že není nečinný a navrhoval žalobu zamítnout.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 1. 12. 2015, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze rozhodoval podle ustanovení § 81 odst. 1 soudního řádu správního na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Podle § 79 odst. 1 soudního řádu správního ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

Městský soud v Praze přezkoumal postup žalovaného ve věci rozhodování o žádosti žalobce o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky a dospěl k závěru, že ze strany žalovaného dochází k průtahům v řízení, které lze kvalifikovat jako průtahy ve smyslu ustanovení § 79 soudního řádu správního.

V inkriminované věci nejde o to, že by žalovaný byl nečinný v tom smyslu, že by vůbec nečinil žádné procesní úkony. Nečinnost žalovaného spočívá v tom, že ačkoliv toto řízení trvá osm měsíců, poté co jeho předchozího rozhodnutí dne 31. 3. 2015 zrušila Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, dosud stále rozhodnuto nebylo. Takovouto délku řízení soud považuje na nepřiměřeně dlouhou dobu zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že již dne 15. 7. 2015 vydal nadřízený orgán, tj. Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, opatření proti nečinnosti, jímž žalovanému přikázal, aby ve věci do třiceti dnů rozhodl.

3 pokračování

8A 173/2015

Jestliže ani za tohoto stavu věci, tj. po tomto opatření nadřízeného správního orgánu, nebylo dosud rozhodnuto, potom soudu nezbylo než konstatovat, že v jednání dochází k průtahům znamenajícím nečinnost ve smyslu § 79 odst. 1 soudního řádu správního. Žaloba na ochranu proti nečinnosti tedy byla podána důvodně.

Městský soud v Praze nemohl přehlédnout skutečnost, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v rozhodnutí ze dne 31. 3. 2015 konstatovala jednak, že je na účastníkovi řízení, aby doložil hodnověrným způsobem, že splňuje obě podmínky uvedené v § 15a odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a jednak, že správní orgán nedostatečně zjistil skutečný stav věci. Je tedy zřejmé, že tomuto správnímu orgánu byly uloženy poměrně náročné správní úkony, mj. místní šetření a výslechy účastníka a svědků. Nicméně tentýž nadřízený správní orgán vydal již dne 15. 7. 2015 opatření proti nečinnosti, jímž žalovanému přikázal rozhodnout do třiceti dnů.

Žalovaný sice usnesením ze dne 20. 4. 2015 vyzval žalobce k odstranění vad podání a současně přerušil řízení, do dne nařízení jednání soudu, tj. 1. 12. 2015 konal procesní úkony, nicméně nerozhodnul ve lhůtě stanovené v opatření proti nečinnosti,

Městský soud v Praze v inkriminované věci musel dospět k závěru, že žalovaný je nečinný a nečinným zůstal i po podání žaloby, proto žalobě vyhověl a uložil žalovanému, aby v souladu s § 81 odst. 2 soudního řádu správního ve stanovené lhůtě třiceti dnů od právní moci rozsudku vydal rozhodnutí o žádosti žalobce o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku z podané žaloby, dále potom náklady právního zastoupení za tři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 á 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby a účast při jednání, (přičemž odměnu za sepis žaloby zkrátil a 50% z důvodu nedostatečných náležitostí žaloby podle § 80 odst. 3 soudního řádu správního), a 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 á 300 Kč, tedy celkem 12.285 Kč včetně DPH ve výši 21%.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li

4 pokračování

8A 173/2015

poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. Slavomír Novák v.r.

předseda senátu

za správnost vyhotovení: Simona Štěpinová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru