Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 A 144/2011 - 49Rozsudek MSPH ze dne 26.06.2014

Prejudikatura

7 Afs 27/2008 - 46

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 126/2014

přidejte vlastní popisek

8A 144/2011 - 49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: E SIDE PROPERTY LIMITED, organizační složka v České republice, IČ: 275 90 623, se sídlem Praha 10, U Slávie 1540/2a, zastoupen Mgr. Václavem Slavíčkem, advokátem v Kladně, Ctiborova 3091, proti žalovanému: Magistrát hl. města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2011, č. j. S-MHMP 953771/2010/OST/Pt,

Takto:

I. Rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy ze dne 20. 4. 2011, č. j. S-MHMP 953771/2010/OST/Pt, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.922 Kč k rukám zástupce Mgr. Václava Slavíčka, advokáta, a to do třiceti dnů právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 27. 6. 2011 domáhal zrušení rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 20. 4. 2011, č. j. S-MHMP 953771/2010/OST/Pt, kterým bylo zamítnuto odvolání společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED, organizační složka v České republice, IČ: 275 90 623, proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, odbor stavební, č. j. P10-081434/2010, ze dne 21. 10. 2010, kterým byla společnosti uložena pokuta ve výši 200.000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 180 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měla dopustit tím, že neodstranila závadu zjištěnou během kontrolní prohlídky stavby (Fotbalového stadionu Slávie při ul. Vladivostocká, U Slávie a Pod Altánem) uskutečněné dne 20. 7. 2010 ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu č. j. P10-056304/2010, ze dne 20. 7. 2010, vydané podle § 134 odst. 2 stavebního zákona, a kterým byla uvedené společnosti uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000 Kč podle § 90 odst. 5 správního řádu.

Úřad městské části Praha 10, odbor stavební, dne 21. 10. 2010 po provedeném správním řízení o správním deliktu uznal obviněného vlastníka stavby - E SIDE PROPERTY LIMITED, organizační složka v České republice, IČ: 275 90 623, vinným správním deliktem podle § 180 odst. 2 stavebního zákona, neboť vlastník stavby neodstranil závadu zjištěnou při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2 stavebního zákona. Za tento skutek potom byla uložena pokuta ve výši 200.000 Kč.

Žalovaný správní orgán zamítnul žalobou napadeným rozhodnutím odvolání obviněného s tím, že výzva ke zjednání nápravy byla zástupci odvolatele řádně oznámena, tento však zjištěnou závadu ve stanovené lhůtě neodstranil, resp. nezajistil její odstranění. Skutková podstata obsažená v ustanovení § 180 odst. 2 stavebního zákona tedy byla ze strany obviněného nepochybně naplněna.

Žalovaný v závěru svého rozhodnutí odkazoval na rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 49/2010-67, podle něhož z výroku kolaudačního rozhodnutí nepochybně vyplývá, že šlo o vydání rozhodnutí o povolení užívání primárně sportovního stadionu, jehož účelem je pořádání sportovních akcí a případně doprovodných akcí, spojených s pořádáním sportovních akcí.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti a namítal nedostatečný právní základ pro uložení sankce. Namítal, že prvostupňovým rozhodnutím není sankcionováno porušení žádné z podmínek pro užívání stavby uvedených v 1. až 5. číslovaném odstavci na str. 3 kolaudačního rozhodnutí. V kolaudačním rozhodnutí se jedná o popis stavby, nikoliv o závazné stanovení pravidel chování.

Žalobce namítal, že povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona, a že v kolaudačním rozhodnutí se neuvádí žádný konkrétní limit pro výši maximální zátěže, který by byl stanoven v decibelech nebo jiných měřitelných jednotkách.

Žalobce namítal, že z napadených rozhodnutí není možné určit, za jaké konkrétní jednání mu byla uložena sankce. Neuvádí se, které z konkrétních podmínek užívání stavby, uvedených v kolaudačním rozhodnutí měly být porušeny a jakým jednáním k tomu mělo dojít. Žalobce uváděl, že koncert zpěvačky Pink dne 20. 7. 2010 byl ukončen ve 22:00 hodin.

Žalobce současně namítal i porušení procesních předpisů, když mu byla odňata možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Podle §36 odst. 3 správního řádu. Stavební úřad si zástupce dne 16. 9. 2010 poučil, že má právo vyjádřit své stanovisko, avšak k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí podle §36 odst. 3 správního řádu žalobce nikdy vyzván nebyl, ani ústně, ani písemně.

Žalobce dále namítal porušení práva na spravedlivý proces, jednak pokud jde o způsob protokolace při ústním jednání, a jednak z důvodu nemožnosti vyjádřit se k obvinění samotnému, jakož i důkazům, na jejichž základě bylo ve věci rozhodováno.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 20. 9. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 20. 4. 2011.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 26. 6. 2014, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2014, č. j. 11 A 136/2012-88, bylo zjištěno, že Úřad městské části Praha 10, odbor stavební, vydal dne 21. 10. 2011 rozhodnutí sp. zn. OST 054175/2009/Bě, jímž byla žalobci uložena pokuta ve výši 100.000 Kč za spáchání správního deliktu podle ustanovení § 180 odst. 2 stavebního zákona, jehož se měl žalobce dopustit tím, že jako vlastník stavby fotbalového stadionu Slavie při ulicích Vladivostocká, U Slavie a Pod Altánem, umožnil dne 25. 6. 2009 uskutečnění koncertu hudební skupiny Depeche Mode, čímž neodstranil závadu, zjištěnou během kontrolní prohlídky stadionu, která se konala dne 25. 6. 2009 od 20.00 hodin, ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního řádu sp. zn. OST 048359/2009/Ra ze dne 25. 6. 2009, vydané podle ustanovení § 134 odst. 2 stavebního zákona. Toto rozhodnutí bylo posléze v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 20. 6. 2012, č. j.: S-MHMP 1180578/2011/OST/Pt. Citovaným rozsudkem Městského soudu v Praze byla dne 27. února 2014 zamítnuta žaloba společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED.

Z kolaudačního rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, stavební úřad, ze dne 5. 5. 2009, zn. OST 141345/2008/Ra, č. j. P10-035594/2009, soud zjistil, že pro užívání stavby byly podle § 82 odst. 1 stavebního zákona stanoveny tyto podmínky.

1. Pro každou akci, při které bude využita plocha hřiště pro diváky (dodržena max. kapacita stavby), bude zpracována dokumentace, která bude předložena HZS hl. m. Prahy.

2. Na dveřích do chráněných únikových cest a z chráněných únikových cest do volna nebudou instalovány žádné dodatečné zámkové systémy. 3. V případě souběhu provozu restaurace McDonald ‘s a provozu McDrive musí být uzavřeny vstupní dveře do provozovny v místě výdejního okna restaurace McDonald ‘s a otevřeny dveře do restaurace vzdálenější od výdejního okna McDrive. Systém McDrive bude s nepřetržitým provozem s výjimkou konání akcí na stadionu. V případě konání akce na stadionu bude min. 2 hodiny před zahájením akcí, v průběhu akce a min. 1 hodinu po skončení akce systém McDrive uzavřen. Po dobu uzavření provozu systému McDrive neplatí omezení v používání vstupních dveří do restaurace McDonald ‘s.

4. V případě návštěvnosti stavby vlastního stadionu s kapacitou nad 12.900 diváků musí být zajištěno navrhovatelem otevření a možnost využití příležitostného parkingu, tj. 65 stání pro osobní automobily na tréninkovém hřišti a 336 stání pro osobní automobily na tréninkovém hřišti s umělým povrchem. V případě konání akce na stadionu s kapacitou nad 12.900 diváků bude min. 2 hodiny před zahájením akcí prostor příležitostného parkingu připraven s vyznačením sektorů pro příslušný počet parkování tak, aby návštěvníci mohli tento prostor využít k určenému účelu.

5. Instalace závory a montáž sloupků pro parkoviště s neveřejným přístupem na pozemku parc. č. 1856/1 v k. ú. Vršovice bude navrhovatelem provedena do 31. 12. 2009. provedení montáže navrhovatel oznámí odboru stavebnímu do 7 dnů ode dne realizace.

Z protokolu sepsaného Úřadem městské části Praha 10, stavební úřad, dne 19. 7. 2010 o kontrole užívání stavby k účelu a rozsahu určeném v kolaudačním rozhodnutí ze dne 5. 5. 2009, zn. OST 141345/2008/Ra, č. j. P10-035594/2009, soud zjistil, že při kontrolní prohlídce na stavbě „Fotbalový stadion Slavie“ v katastrálním území Vršovice v Praze 10 bylo zjištěno, že na hrací ploše je instalováno podium u severní tribuny a probíhají další přípravné práce, které evidentně souvisí s plánovaným koncertem zpěvačky Pink, který proběhne 20. 7. 2010. zástupce stavebního úřadu seznámil zástupce vlastníka stadionu s výzvou ze dne 19. 7. 2010, č. j. P10-055903/2010 a předal mu ji v originále.

Z výzvy Úřadu městské části Praha 10, stavební úřad, dne 19. 7. 2010, č. j. P10-055903/2010, soud zjistil, že stavební úřad při kontrolní prohlídce na místě stavby zjistil, že dne 20. 7. 2010 na stavbě „Fotbalový stadion Slavie“ se od 19:00 hodin koná koncert americké zpěvačky Pink a Karnevalové bouře v rámci turné „THE FUNHOUSE SUMMER CARNIVAL TOUR 2010“ pod širým nebem a jsou obsazena místa k sezení i na hrací ploše. Uvedené informace nasvědčují tomu, že stavba bude v uvedený den opětovně užívána k jinému účelu, než k jakému byla kolaudačním rozhodnutím povolena. Z tohoto důvodu vlastníka stavby vyzval ke zjednání nápravy, a to užívání stavby k účelu a rozsahu stanoveném v kolaudačním rozhodnutí ze dne 5. 5. 2009, tj. jako stadion s doprovodnými funkcemi nezbytnými pro pořádání sportovních akcí určených pro sport a doprovodné akce spojené s pořádáním těchto sportovních událostí a vyloučením hudebních a jiných produkcí, jimiž může docházet ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel v lokalitě, s maximální kapacitou 19.370 diváků, s denním provozem od 6:00 do 22:00 hodin s výjimkou Gastrozázemí pro VIP ve 2. NP a s výjimkou PŘES Baru ve 4. NP, které jsou v uzavřeném prostoru stadionu, ve lhůtě dnem doručení této výzvy a dále po celou dobu platnosti uvedeného kolaudačního rozhodnutí.

Z protokolu sepsaného Úřadem městské části Praha 10, stavební úřad, dne 20. 7. 2010 o kontrole užívání stavby k účelu a rozsahu určeném v kolaudačním rozhodnutí ze dne 5. 5. 2009, zn. OST 141345/2008/Ra, č. j. P10-035594/2009, soud zjistil, že při kontrolní prohlídce na stavbě „Fotbalový stadion Slavie“ v katastrálním území Vršovice v Praze 10 bylo zjištěno, že na stadionu jsou obsazena místa hrací ploše a k sezení v rámci koncertu zpěvačky Pink – hudební produkce probíhá. Není splněna podmínka č. 4 kolaudačního rozhodnutí ze dne 5. 5. 2009, č. j. P10-035594/2009, týkající se řešení dopravy v klidu. Dále bylo zjištěno, že sekce S119, 120, 121 a 122 jsou užívány – obsazeny diváky, přestože předmětem výše uvedeného kolaudačního rozhodnutí ani nebyly povoleny užívat ve zkušebním provozu. V protokolu se dále uvádí, že Orgán ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice hl. m. Prahy) vydal stanovisko ke kolaudaci dne 4. 5. 2009, č. j. V.HK/1187/42108/09, kdy stavebník dokládal, že stadion s doprovodnými fce bude určený pro sport a doprovodné akce spojené s pořádáním těchto sportovních událostí s denním provozem 6-22 hod., s max. kapacitou 19.370 diváků s vyloučením hudebních a jiných produkcí, jimiž může docházet k zvýšení hlukové zátěže obyvatel v lokalitě. Dále uvedl, že stadion nebude ani pronajímat ke konání hudebních ani jiných produkcí, při kterých může docházet k zvýšení hlukové zátěže obyvatel. Na místě zjištěné skutečnosti jsou v rozporu s posouzenými podklady. Zástupci vlastníka stadionu byla předána výzva ze dne 20. 7. 2010, č. j. P10-056304/2010.

Z výzvy Úřadu městské části Praha 10, stavební úřad, dne 20. 7. 2010, č. j. P10-056304/2010, soud zjistil, že stavební úřad při kontrolní prohlídce na místě stavby zjistil, že dne 20. 7. 2010 na stavbě „Fotbalový stadion Slavie“ se od 19:00 hodin koná koncert americké zpěvačky Pink a Karnevalové bouře v rámci turné „THE FUNHOUSE SUMMER CARNIVAL TOUR 2010“ pod širým nebem a jsou obsazena místa k sezení i na hrací ploše. Stavební úřad proto podle § 134 odst. 2 stavebního zákona vyzývá vlastníka stavby ke zjednání nápravy, a to užívání stavby k účelu a rozsahu stanoveném v kolaudačním rozhodnutí ze dne 5. 5. 2009, tj. jako stadion s doprovodnými funkcemi nezbytnými pro pořádání sportovních akcí určených pro sport a doprovodné akce spojené s pořádáním těchto sportovních událostí a vyloučením hudebních a jiných produkcí, jimiž může docházet ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel v lokalitě, s maximální kapacitou 19.370 diváků, s denním provozem od 6:00 do 22:00 hodin s výjimkou Gastrozázemí pro VIP ve 2. NP a s výjimkou PŘES Baru ve 4. NP, které jsou v uzavřeném prostoru stadionu, ve lhůtě dnem doručení této výzvy a dále po celou dobu platnosti uvedeného kolaudačního rozhodnutí.

Podle § 133 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

Podle § 133 odst. 2 stavebního zákona při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku, b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a měření, e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152, f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem, g) zda je řádně prováděna údržba stavby, h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

Podle § 134 odst. 2 stavebního zákona zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních výrobků.

Podle § 180 odst. 2 stavebního zákona právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník anebo vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že neodstraní závadu zjištěnou při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně, a že tím podstatným a nejvýznamnějším důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí, je skutečnost, že v podstatě pro vydání rozhodnutí o uložení sankce neexistoval právní podklad tak, jak žalobce namítal ve svém podání. Z rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a z průběhu řízení, které mu předcházelo, je zřejmé, že žalobci byla uložena sankce podle ustanovení §180 odst. 2 stavebního zákona za to, že porušil nebo nevyhověl, nezjednal nápravu na základě výzvy podle ustanovení §134 odst. 2 stavebního zákona.

Nicméně soud nezbylo než konstatovat, že institut této výzvy podle §134 odst. 2 stavebního zákona byl použit naprosto nesprávně, naprosto v rozporu s účelem a smyslem tohoto institutu, naprosto v rozporu se skutkovými okolnostmi. Ze systematiky stavebního zákona tak, jak byl platný v době, kdy správní orgány rozhodovaly, je zřejmé, že výzva podle §134 odst. 2 stavebního zákona může být vydána jen v rámci kontrolní prohlídky rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby apod. (viz § 133 odst. 1 stavebního zákona). Tak tomu ovšem v inkriminované věci vůbec nebylo, stavba „Fotbalový stadion Slavie“ byla už dávno hotova, dávno dokončena, pořízená, zkolaudovaná. Koneckonců kolaudačního rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, stavební úřad, ze dne 5. 5. 2009, zn. OST 141345/2008/Ra, č. j. P10-035594/2009, se stavební úřad dovolával.

Je tedy zřejmé, že výzva podle §134 odst. 2 stavebního zákona tady vůbec nepřicházela v úvahu, a pokud tedy byla přesto použita, tak nelze tedy dospět k jinému závěru, než že ze strany stavebního úřadu došlo k porušení zákona. Institut výzvy podle §134 odst. 2 stavebního zákona byl zkrátka použit pro úplně jiný účel, než ke kterému je zákonem směřován. Za tohoto stavu věci pak ovšem nebylo možno vůbec žalobce tedy postihovat za to, že takovéto výzvě nevyhověl, když výzva byla zcela mimo rámec platného práva.

Z okolností celé věci, koneckonců i z vyhodnocení žalovaného, se v podstatě naznačuje, že k uvedenému postupu se stavební úřad a následně poté Magistrát hl. města Prahy dobral, aby nějakým vyřešil nebo napravil skutečnost, že v době, kdy tato událost probíhala, nebylo možno stavebníka ani jinou osobu postihnout za to, že užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Napadené rozhodnutí se opírá rovněž o neúplně provedené dokazování. Správní úřad vycházel pouze z kolaudačního rozhodnutí, které interpretoval nepřípustně extenzívním způsobem, vycházel z vlastních výzev k odstranění závady, vydaných v rozporu se stavebním zákonem a z údajného vlastního zjištění na místě samém. Nebyl zjištěn skutečný počet účastníků koncertu, nebylo provedeno měření úrovně hluku v době konání koncertu, nebylo ani zjištěno množství odstavených vozidel. Žalovaný se spokojil se sdělením MUDr. Ivy Chmelové, která se kontrolní prohlídky stavby dne 20. 7. 2010 též účastnila, že konání koncertu zpěvačky Pink bylo v rozporu se stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 4. 5. 2009, č. j. V.HK/1187/42108/09.

Nicméně takový postup v rámci správního trestání je podle názoru soudu naprosto nepřípustný a nelze ho ani v nejmenším tolerovat. Správní delikt je dán tehdy, pokud existuje skutková podstata vymezená v konkrétním ustanovení platného právního předpisu. Pokud tato konkrétní skutková podstata neexistuje, pak neexistuje ani delikt a není vlastně vůbec možno uvažovat o tom, jak nějakým náhradním způsobem nebo analogickým způsobem správní delikt vytvořit. Takovýto postup by směřoval proti veškerým zásadám nejenom správního, ale trestání obecně. Mezi základní zásady moderního trestního práva patří zásada individualizace trestní odpovědnosti, s níž úzce souvisí zásada nullum crimen sine lege certa. Nezbytné diferenciace trestní odpovědnosti při současném zachování předvídatelnosti práva je dosahováno formálním zákonným vymezením jednotlivých skutkových podstat trestných činů a v úvahu přicházejících sankcí. Obdobně je tomu také ve správním trestání. Nejprve tedy musí být zákon a pak teprve lze uvažovat o tom, zda se někdo dopustil takového deliktu nebo ne. Jestliže nebyl tedy tento delikt vůbec definován, nebyl v zákoně vyjádřen, pak nebylo nutno žalobce za takový delikt postihovat a už vůbec nebylo možno využít institut, který byl od počátku zákonodárcem zamýšlen k postihu úplně jiných jednání stavebníků, respektive dalších osob, které tedy s konkrétní stavbou mají co dočinění. Žalovaný v inkriminované věci neměl dostatečný zákonný podklad pro uznání žalobce vinným ze spáchání předmětného správního deliktu a porušil tak zásadu nullum crimen sine lege certa.

V této souvislosti lze poukázat na rozsudek ze dne 4. září 2012, č. j. 7 As 59/2012 - 38, v němž Nejvyšší správní soud uvedl: „Jedním ze základních principů, na nichž v právním státě stojí uplatňování práva jako projevu výkonu státní moci vůči jednotlivci, je zásada nullum crimen sine lege (žádný trestný čin bez zákona), který je vyjádřen v řadě mezinárodních a ústavních právních předpisů, např. v čl. 39 Listiny základních práv a svobod nebo v čl. 7 ve spojení s čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publ. pod č. 209/1992 Sb.). Působnost základních principů trestání nelze vztahovat pouze na deliktní jednání, označené ve vnitrostátním právním řádu jako „trestný čin“. Kategorie správních deliktů je kategorií trestního práva v širším slova smyslu, tudíž se pro všechny správní delikty, uplatní povinnost správního orgánu zkoumat nejen naplnění formálních znaků správního deliktu, ale také, zda jednání vykazuje daný stupeň společenské škodlivosti, tudíž materiální stránku správního deliktu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, č. j. 7 Afs 27/2008 - 46, dostupný na www.nssoud.cz).

Městský soud v Praze v inkriminované věci kromě uvedeného zásadního rozporu se zákonem napadeného rozhodnutí, shledal dále procesní pochybení. Toto pochybení spočívá v porušení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, neboť před vydáním rozhodnutí o deliktu a o sankci v něm nebylo respektováno ustanovení, které ukládá správnímu orgánu, aby před vydáním rozhodnutí umožnil účastníku řízení seznámit se s podkladem pro rozhodnutí, vyjádřit se k němu a případně navrhnout jeho doplnění nebo úpravu. Z obsahu právního spisu je zřejmé, že tedy takto správní orgán prvního stupně se žalobcem nejednal, aniž by bylo zřejmé, jaká závažná skutečnost mu zabránila v tom tuto povinnosti v podstatě prostou procesní povinnost splnit.

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené skutečnosti musel ve věci rozhodnout tak, že žalobou napadené rozhodnutí žalovaného správního orgánu podle ust. § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 soudního řádu správního).

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobci měli ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku z podané žaloby, dále potom náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 á 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení a podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 á 300 Kč. Dále potom tři úkony podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. podání kasační stížnosti a 2x účast při jednání, á 3.100 Kč a 3x režijní paušál á 300 Kč, tedy celkem 11.922 Kč, včetně DPH 21 %.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 26. června 2014

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Brabcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru