Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 A 135/2013 - 38Rozsudek MSPH ze dne 17.12.2013


přidejte vlastní popisek

8A 135/2013 - 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové ve věci žalobce: Wildhorse Energy CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, Kubánské nám. 1391/11, IČ: 279 08 861, zast. doc. JUDr. Martinem Kopeckým, CSc., advokátem, se sídlem Praha 1, Revoluční 24, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Praha 10, Vršovická 65, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu

takto:

I. Žaloba sezamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného správního orgánu.

V podané žalobě žalobce uvedl, že podal žádost o stanovení průzkumného území Dětmarovice II pro přehodnocení části výhradního ložiska černého uhlí Dětmarovice II (B 3071301), kterou příslušný správní orgán obdržel dne 18.7.2012. Jednalo se o žádost o zahájení řízení ve smyslu § 4 a 4a zákona č. 62/1988 Sb. Do podání žaloby žalovaný nevydal rozhodnutí ve věci samé. Podle žalobce zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci samé ve správním řízení, zahájeném na žádost žalobce, již uplynula.

Žalobce se bránil proti nečinnosti žalovaného žádostí ze dne 29.6.2013, podanou k ministrovi životního prostředí, o uplatnění opatření proti nečinnosti podle ust. § 80 zákona č. 500/2004 Sb. K nápravě podle žalobce nedošlo a žalobce ani nebyl o žádném opatření k ochraně před nečinností informován.

V žalobě žalobce žádal, aby Městský soud v Praze uložil žalovanému vydat v řízení o žádosti žalobce o stanovení průzkumného území Dětmarovice II pro přehodnocení části výhradního ložiska černého uhlí Dětmarovice II (B 3071301), vedeném žalovaným pod sp.zn. 000370/A-10, rozhodnutí o žádosti a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě trval na zákonnosti a věcné správnosti svého dosavadního postupu i všech doposud vydaných správních aktů. S ohledem na předmět žaloby především popřel, že by kdykoliv v průběhu řízení byl nečinný. Současně pak také odkázal na rozhodnutí ministra o rozkladu proti usnesení o přerušení řízení a v souvislosti s předmětem žaloby pak zejména na usnesení ministra o žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, kterým nebylo předmětné žádosti žalobce vyhověno. Zaujal i stanovisko k námitkám žalobce uvedeným na str. 2 žaloby. Navrhl žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

Při jednání konaném dne 17.12.2013 setrvali účastníci na svých právních názorech a procesních stanoviscích, přičemž pověřený zástupce žalovaného soudu sdělil, že aktuální stav v řízení je takový, že ke dni 17.12.2013 má předmětné rozhodnutí předložené k podpisu ředitel odboru výkonu státní správy IX Ministerstva životního prostředí, který je k podpisu tohoto rozhodnutí oprávněn. Rozhodnutí dle pověřeného zástupce žalovaného bude vypraveno v průběhu týdne.

Ve správním spise se pro danou věc nacházejí tyto podstatné dokumenty: žádost žalobce o stanovení průzkumného území Dětmarovice II ze dne 16.7.2012; výzva žalovaného k odstranění nedostatků žádosti ze dne 2.8.2012; usnesení žalovaného ze dne 2.8.2012 – přerušení řízení; rozklad žalobce ze dne 20.8.2012 proti usnesení žalovaného ze dne 2.8.2012; žádost žalobce o prodloužení termínu k doložení vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 10.10.2012; sdělení žalovaného k žádosti o prodloužení termínu ze dne 17.10.2012; odstranění nedostatků žádosti o stanovení průzkumného území Dětmarovice II ze dne 31.10.2012; objednávka zveřejnění zprávy ze dne 14.11.2012; oznámení o zahájení správního řízení ze dne 8.1.2013; sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17.1.2013; vyjádření Magistrátu města Karviné ze dne 23.1.2013; vyjádření statutárního města Karviná k zahájenému správnímu řízení ze dne 25.1.2013; stanovisko obce Dětmarovice ze dne 5.2.2013; vyrozumění žalovaného o zamýšleném ustanovení znalce ze dne 12.2.2013; usnesení žalovaného o ustanovení znalce ze dne 14.2.2013; korespondence mezi žalovaným a znalcem ze dne 22.2.2013, 26.3.2013-žádost o prodloužení termínu zpracování znaleckých posudků; sdělení žalovaného o prodloužení lhůty pro vypracování znaleckého posudku ze dne 16.4.2013; usnesení žalovaného ze dne 18.4.2013, jímž byla prodloužena lhůta pro předložení písemně vypracovaného znaleckého posudku a to do 30.9.2013; rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20.5.2013; žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle ust. § 80 zákona č. 500/2004 Sb. ze dne 29.6.2013; usnesení ministra životního prostředí ze dne 20.8.2013, jímž nebylo žádosti žalobce o uplatnění opatření proti nečinnosti vyhověno; znalecký posudek České geologické služby zn. SOG-441/055/2013 ze dne 30.9.2013; zaslání znaleckého posudku účastníkům a dotčeným orgánům a poskytnutí možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 4.10.2013.

Podle ust. § 79 odst. 1 věty prvé zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.

Při rozhodování o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu soud zkoumá nejenom délku probíhajícího správního řízení s přihlédnutím ke lhůtám, které jsou stanoveny ve správním řádu nebo případně v jiném procesním předpise, který by na věc dopadal, ale samozřejmě také zkoumá důvody a příčiny, které vedly k tomu, že ve věci dosud rozhodnuto nebylo.

V dané věci podal žalobce prostřednictvím svého zástupce žádost ze dne 16.7.2012 o stanovení průzkumného území Dětmarovice II pro přehodnocení části výhradního ložiska černého uhlí Dětmarovice (B 3071301) mimo stávající průzkumné území Dětmarovice, kterou žalovaný obdržel 23.7.2012.

Žalobce v podané žalobě namítal, že celé řízení probíhá nepřiměřeně dlouhou dobu s tím, že bylo zahájeno jeho žádostí doručenou správnímu orgánu dne 18.7.2012 a ani dosud nebylo ve věci rozhodnuto. Dle názoru soudu není zřejmé, že by správní orgán po nějakou významnou dobu byl ve věci zcela nečinný, že by ve věci nekonal. Především je třeba říci, že předmětná žádost žalobce, kterou bylo řízení zahájeno, nebyla podána zcela bezvadně. Správní orgán musel žalobce vyzývat k jejímu doplnění a to výzvou ze dne 2.8.2012 č.j. 1083/580/12, 66760/ENV, když předmětnou žádost obdržel, jak výše uvedeno dne 23.7.2012, a ne, jak uvádí žalobce v žalobě, dne 18.7.2012. Žalobce pak svou žádost doplnil a nedostatky své žádosti odstranil podáním ze dne 31.10.2012, které žalovaný obdržel 1.11.2012. Teprve tedy od tohoto okamžiku, bylo možno v předmětném řízení řádně pokračovat, teprve od tohoto okamžiku lze uvažovat, co dál správní orgán činil, případně nečinil a jak rychle činil. Rovněž je pak zřejmé s ohledem na povahu věci, že v předmětné věci bylo nutné opatřit si vyjádření dalších subjektů a to jak jiných orgánů veřejné správy, tak orgánů samosprávy, což žalovaný učinil. To si samozřejmě vyžádalo také určitý čas. Velmi podstatná je pak skutečnost, že podle správního orgánu bylo třeba ve věci opatřit znalecký posudek. Správní orgán postupoval v souladu s ust. § 56 zákona č. 500/2004 Sb., které stanoví, že závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu, správní orgán usnesením ustanoví znalce. Usnesení se oznamuje pouze znalci. O zamýšleném ustanovení znalce, popřípadě o ustanovení znalce správní orgán vhodným způsobem účastníky vyrozumí. Správní orgán znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně a předložil mu jej ve lhůtě, kterou současně určí. Může znalce také vyslechnout. Podle žalovaného metoda podzemního zplyňování uhlí (jako jedna z možných metod následného využití ložiska), resp. ani průzkum ložiska k aplikaci této metody, nejsou metodou zavedenou ani ověřenou v podmínkách České republiky, takže úřední osoby ze samé podstaty věci nemohou mít ve vztahu k uvedené metodě dostatečné odborné znalosti. Znalcem správní orgán ustanovil státní příspěvkovou organizaci Českou geologickou službu. Samotné vypracování znaleckého posudku, co do jeho rychlosti, pak nebylo v bezprostřední moci správního orgánu ovlivnit. Pokud pak zpracovatel znaleckého posudku navíc žádal o prodloužení lhůty pro jeho vypracování (dopisem ze dne 26.3.2013), která byla nakonec stanovena do 30.9.2013 a byla v zásadě zpracovatelem dodržena, pak dobu, po kterou se znalecký posudek zpracovával, nelze přičítat k tíži správního orgánu. Nelze mít za to, že po tuto dobu byl nečinný. Ani v dalším postupu správního orgánu soud neshledal nečinnost.

Ze správního spisu je zřejmé, že bezprostředně poté, co byl znalecký posudek správnímu orgánu předložen, byl dán k dispozici účastníkům řízení, kterým byla současně stanovena přiměřená doba na to, aby se s ním seznámili, případně se k němu vyjádřili. Stanoviska k obsahu znaleckého posudku měla být uplatněna do 31.10.2013. Rovněž účastníkům byla správním orgánem poskytnuta doba, a to do 7.11.2013, i k tomu, aby se mohli vyjádřit před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Nakolik lze soudit, v předmětném případě se jedná o poměrně složitou věc a k tomu je tedy nepochybně potřeba, aby tomu odpovídala i délka doby, která je stanovena účastníkům případně dalším osobám k tomu, aby se mohli s podklady pro rozhodnutí seznámit a případně se k nim vyjádřit. Pokud by správní orgán takovou dobu buď nestanovil vůbec, což by bylo v rozporu se zákonem, nebo ji stanovil nepřiměřeně krátkou, nepochybně by tím mohl účastníky řízení a další osoby zkrátit na jejich procesních právech. Podle Městského soudu v Praze byla doba stanovená účastníkům řízení k seznámení se s podklady pro rozhodnutí a k vyjádření k nim stanovena v přiměřené délce a od této doby je na místě posuzovat, jak dál žalovaný v řízení pokračuje a zda je činný nebo nikoliv.

Vzhledem ke složitosti věci má soud za to, že pokud bude správním orgánem vydáno rozhodnutí do 60 dnů od opatření všech nezbytných podkladů pro rozhodnutí, tedy od 7.11.2013, pak by takový postup žalovaného byl v souladu se zákonem (§ 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.).

Podle ust. § 81 odst. 1 a 3 s.ř.s. soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni rozhodnutí. Soud zamítne žalobu, není-li důvodná.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že na základě zjištěného skutkového stavu a vzhledem k podstatě věci předmětné řízení není zatíženo nečinností žalovaného, a proto žalobu podle ust. § 81 odst. 3 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce ve věci samé úspěch neměl a žalovanému správnímu orgánu, který ve věci byl úspěšný, žádné prokazatelné náklady řízení nevznikly. Z tohoto důvodu soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 17. prosince 2013

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Beranová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru