Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 A 128/2018 - 26Rozsudek MSPH ze dne 08.03.2021

Prejudikatura

2 Azs 288/2017 - 22


přidejte vlastní popisek

8 A 128/2018- 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce
M. A. E.,

st. příslušnost: Egyptská arabská republika,

zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem

proti
se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1

žalované
Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 7. 2018, č. j. MV-70800-4/SO-2018,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.
Základ sporu

1. Žalobce podal dne 7. 3. 2018 u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU dle § 87b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). 2. Ministerstvo vnitra usnesením ze dne 20. 4. 2018, č. j. OAM-4227-11/PP-2018, řízení vedené o této žádosti podle § 169 odst. 1 písm. j) zákona o pobytu cizinců zastavilo, neboť žalobce svou žádost podal v době, kdy nebyl oprávněn k pobytu na území ČR (dále jen „prvostupňové usnesení“). Ministerstvo vnitra z cizineckého informačního systému zjistilo, že žalobci bylo v minulosti nejprve vydáno povolení k přechodnému pobytu z důvodu manželství s občankou ČR (dne 11. 4. 2012), následně mu bylo z téhož důvodu vydáno povolení k trvalému pobytu (dne 7. 4. 2016). Povolení k trvalému pobytu ale bylo žalobci následně zrušeno a trvalý pobyt mu byl ukončen ke dni 25. 11. 2017. Následně měl žalobce na území ČR nadále pobývat bez jakéhokoliv oprávnění; z tohoto důvodu s ním bylo dne 7. 2. 2018 zahájeno řízení o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců.

3. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, které žalovaná rozhodnutím ze dne 19. 7. 2018, č. j. MV-70800-4/SO-2018, zamítla (dále jen „napadené rozhodnutí“). Žalovaná se plně ztotožnila s argumentací Ministerstva vnitra. K námitce žalobce rovněž uvedla, že v případě zastavení řízení ve věci žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu nelze zohlednit přiměřenost dopadu rozhodnutí ve smyslu § 174a zákona o pobytu cizinců, neboť se jedná o rozhodnutí čistě procesní povahy.

4. Žalobce se s tímto výsledkem neztotožnil a proti uvedenému rozhodnutí podal dne 17. 8. 2018 k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) žalobu podle § 65 s. ř. s.
II.
Obsah žaloby a vyjádření žalované

5. Žalobce proti napadenému rozhodnutí namítá, že se žalovaná nedostatečně zabývala odvolací námitkou týkající se oprávněnosti pobytu žalobce na území na základě potvrzení o probíhajícím řízení o povinnosti opustit území. Žalobce dále nesouhlasí s tím, jak žalovaná zpochybňuje uvedené potvrzení o vedení správního řízení; možnost vydání takového potvrzení není v ust. § 169r odst. 1 písm. j) zákona o pobytu cizinců nijak reflektováno. Důležitou skutečností je i fakt, že řízení o povinnosti opustit území bylo Ředitelstvím cizinecké policie v rámci odvolacího řízení zastaveno s odkazem na vedené řízení o povolení k přechodnému pobytu.

6. Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 10. 9. 2018 plně odkázala na odůvodnění napadeného rozhodnutí, ve kterém byly podle jejího názoru všechny odvolací námitky vypořádány.
III.
Posouzení žaloby

7. Městský soud v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobcem vymezených námitek, vycházel přitom v souladu s § 75 odst. 1 s. ř. s. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalované. V souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. rozhodl městský soud bez nařízení jednání, neboť žalobce na výzvu soudu podle § 51 s. ř. s. nijak nereagoval (fikce souhlasu s rozhodováním bez nařízení jednání) a žalovaná s takovým postupem vyslovila souhlas.

8. Žaloba není důvodná. 9. Podle § 169r odst. 1 písm. j) zákona o pobytu cizinců ve znění účinném ke dni podání žádosti, [u]snesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec, který podal žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu jako rodinný příslušník občana České republiky nebo k trvalému pobytu podle hlavy IVa v době, kdy podle tohoto zákona není oprávněn pobývat na území, nebo v době platnosti výjezdního příkazu; to neplatí, pokud je žádost podána v době platnosti výjezdního příkazu vydaného poté, co cizinci uplynula doba oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany, nebo poté, co se svým prohlášením vzdal azylu.

10. Městský soud nejprve k námitce nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí z důvodu nevypořádání námitky týkající se potvrzení o probíhajícím řízení o povinnosti opustit území konstatuje, že žalobce žádnou takovou námitku ve svém odvolání nevznesl. Žalobce proti prvostupňovému usnesení nejprve dne 15. 5. 2018 podal blanketní odvolání, které k výzvě Ministerstva vnitra dne 4. 6. 2018 doplnil. V tomto doplnění proti prvostupňovému rozhodnutí namítá pouze 1) přílišný formalismus postupu Ministerstva vnitra a 2) absenci zkoumání přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle § 174a zákona o pobytu cizinců.

11. Ani městský soud nemohl této námitce přisvědčit. Žalobci bylo rozhodnutím č. j. OAM-408-16/ZR-2017 zrušeno jeho pobytové oprávnění (povolení k trvalému pobytu), současně mu byl vydán výjezdní příkaz podle § 50 odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona o pobytu cizinců na dobu 30 dnů. Po vypršení této doby žalobce nedisponoval žádným pobytovým oprávněním, které by ho opravňovalo k pobytu na území ČR. Podle zákona o pobytu cizinců může cizinec na území ČR pobývat buď v režimu tzv. přechodného [srov. § 17 a násl. zákona o pobytu cizinců], nebo trvalého pobytu [srov. § 65 a násl. zákona]. Žalobci v době podání žádosti nesvědčil žádný z uvedených právních titulů, na základě něhož by na území ČR pobýval oprávněně. Skutečnost, že je s cizincem vedeno řízení o povinnosti opustit území podle § 50a zákona o pobytu cizinců [srov. zejména § 50a odst. 5] nebo řízení o správním vyhoštění [srov. § 118 a násl. tohoto zákona], nečiní z jeho zatímního pobytu na území pobyt oprávněný, a to ani z hlediska úpravy obsažené v § 169r odst. 1 písm. j) tohoto zákona. Uvedené řízení totiž za daných okolností slouží pouze k procesně řádnému odstranění nezákonného stavu spočívajícím v neoprávněném pobytu cizince na území ČR.

IV.
Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

12. Vzhledem k tomu, že městský soud neshledal žádnou z žalobních námitek důvodnou, žalobu v souladu s § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. 13. O nákladech řízení městský soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Jelikož žalobce neměl ve věci úspěch, nepřiznal mu soud náhradu nákladů řízení. Žalované, která měla ve věci plný úspěch, potom nevznikly náklady převyšující náklady běžné úřední činnosti. Ani jí tudíž městský soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha dne 8. března 2021

JUDr. Slavomír Novák v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru