Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ca 58/2008 - 61Rozsudek MSPH ze dne 02.09.2011

Prejudikatura

9 As 59/2007 - 141


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 7Ca 58/2008 - 61-62

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Sabola a soudců Mgr. Kamila Tojnera a JUDr. Marcely Rouskové ve věci žalobce: F.G.., zast. Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem, sdílem Příbram, Dlouhá 141, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti: F.B.V., zast. JUDr. Vladimírem Rottem, advokátem, sídlem Praha 7, Nad Štolou 12, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 23.1. 2008, č.j. O-432186,

takto:

I. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 23.1. 2008, sp.zn. O-432186, se v části o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky sp. zn. O-432186 ve znění „Fermat“ pro kovoobráběcí stroje, tvářecí stroje ve tř. 7 mezinárodního třídění výrobků a služeb ruší.

II. Žalovaný je povinen do 30ti dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.640, - Kč a to k rukám právního zástupce žalobce.

III. Osoba zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 23.1. 2008, sp.zn. O-432186, bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 12.10.2006, sp. zn.O-432186, o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „Fermat“ změněno tak, že přihláška kombinované ochranné známky ve znění „Fermat“ pro kovoobráběcí stroje, tvářecí stroje ve tř. 7 mezinárodního třídění výrobků a služeb se dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. (dále jen zákon) zamítá a pro služby ve tř. 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb se postupuje k zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť je dána podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochranou známkou Společenství č. 1058890 ve znění „ FERM“ zařazené do tř. 7, 8, 9 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Dle napadeného rozhodnutí přestože přihlašované označení se od namítané ochranné známky odlišuje ve slovním prvku „Fermat/FERM“ a obrazovém prvku, tyto rozdíly v důsledku existence společné první části „Ferm/FERM“, kterou spotřebitel obvykle vnímá přednostně, nejsou natolik distinktivní, aby z vizuálního hlediska najisto vyloučily podobnost předmětných označení. Z fonetického hlediska přidaná koncovka „at“ není natolik zřetelná, aby při vyslovení obou porovnávaných označení je mohla dostatečně odlišit a vyloučit tak podobnost označení také z hlediska vizuálního. Z hlediska sématického jde o slovní prvky fantazijní, nelze jim z hlediska českého spotřebitele přisoudit žádnou významovou podobnost. Nárokované výrobky lze zařadit pod obecný pojem stroje, resp. obráběcí stroje, které jsou určeny k témuž účelu a jsou určeny stejnému okruhu spotřebitelů.

Soud posoudil žalobu vázán žalobní body následovně :

Namítá-li žalobce neexistenci rizika zaměnitelnosti označení pro grafickou úpravu a slabičnou skladbu přihlašované známky, pomíjí judikaturou aprobovaný způsob přezkoumávání rozhodnutí žalovaného pouze v rozsahu, zda žalovaný nepřekročil meze správního uvážení, zda jeho závěry odpovídají skutkovým zjištěním a zda jsou logické (srovnej NSS č. j. 7 A 147/99 – 35, č.j. 1 As 28/2006 – 97). Z uvedených rozhodnutí NSS vyplývá, že soud nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně. Tím by překročil svou pravomoc. Soud může zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí na základě konkrétní žalobní námitky posoudit pouze z hlediska jeho souladu či rozporu se zákonem; správnímu orgánu případně může uložit povinnost rozhodnout o věci znovu, za respektování zákonných ustanovení, avšak nemůže ho zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí. „Úřadu (průmyslového vlastnictví) je dán ze zákona široký prostor pro správní uvážení, k čemuž je dále třeba přičíst, že při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky sehrávají svou roli i subjektivní kritéria. Aby bylo možno co nejvíce minimalizovat dopad těchto negativních okolností na rozhodování, je o to více třeba striktně trvat na podrobném a zejména přesvědčivém odůvodnění každého vydaného rozhodnutí, a to především v rozsahu účastníky namítaných skutečností (NSS č. j. 9 As 59/2007 – 141)“.

Žalobce tak v rozporu s výše uvedeným požaduje nahrazení úvahy žalovaného úvahou odlišnou postavenou na žalobcem uvedené dvojslabičnosti slovního označení, aniž by sporoval, že úsudek žalovaného je logicky možným závěrem vycházejících z premis, které byly jím nastoleny. Přičemž soud považuje úvahu žalovaného o fonetické i vizuální dominance slovního prvku „Ferm“ za souladnou se skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení i přes existenci dalšího obrazovému prvku přihlašovaného označení pro dominanci slabiky „ferm“.

Obdobně žalobce v žalobním bodě o zaměnitelnosti z hlediska odlišné faktické povahy výrobků žalobce a zúčastněné osoby pomíjí evidenční povahu známkoprávní ochrany, kdy rozhodným kritériem není skutečný rozsah výrobků či služeb, nýbrž zaměnitelnost výrobků již zapsaných a přihlašovaných dle mezinárodního třídění výrobků a služeb. Zápis ochranné známky není vázán na skutečný faktický rozsah výrobků a služeb přihlašovatele (vlastníka ochranné známky). Předmět přihlášky ochranné známky zahrnuje shodně jako u zapsané ochranné známky tř. 7 , přihlašované kovoobráběcí stroje jsou podmnožinou obráběcích stojů, které mohou být dle užitého materiálu na kovy (kovoobráběcí), na dřevo, sklo apod. (např. soustruhy, frézy, vrtačky, brusky) a na které se vztahu ochranná známka FERM. Oproti tomu tvářecí stroje neprovádějí úpravu povrchu či hmoty materiálu, nýbrž pouze tvaru (např. lisy, buchary, válcovací stolice, ohýbačky). Stále se však jedná o stroje, jež jsou zapsány v rámci tř. 7 u ochranné známky FERM. Starší ochranná známka tak obsahuje generický název (stroje), který zahrnuje i výrobky přihlášeného, tudíž je dána shodnost výrobků přihlašované a již zapsané ochranné známky ve smyslu § 6, 7 odst. 1 písm. a) zákona.

Žalobní bod o nezaměnitelnosti známek pro neshodnost výrobků pro odlišný faktický rozsah nabídky (výroby) žalobce a zúčastněné osoby a pro neshodnost označení známky je nedůvodný.

Žalobce však také namítl odlišný okruh spotřebitelů výrobků žalobce a zúčastněné osoby. Tvrzením žalobce i z části rozhodnutí předsedy žalovaného má soud za prokázané, že typickým spotřebitelem zúčastněné osoby je běžný spotřebitel bez odborných či řemeslných znalostí (domácí kutil) nebo střední či malý podnikatel (řemeslník), což je dáno povahou výrobků zúčastněné osoby. Naopak typickým spotřebitelem výrobků žalobce jsou podnikatelé provozující výrobu v těžkého strojírenství, od nichž lze očekávat odborné znalosti a zkušenosti, riziko zaměnitelnosti mezi výrobky žalobce a zúčastněné osoby je dle žalobce zcela eliminováno. Charakter tzv. průměrného spotřebitele je v případě žalobce a zúčastněné osoby odlišný. V tomto směru správní rozhodnutí I. st. obsahuje pouze úvahu o témže okruhu spotřebitelů, u kterého může být vyvolána mylná představa o výrobku vlastníka starší ochranné známky. V odůvodnění správního rozhodnutí II.st. je na straně 5 odst. 4 a str. 7 odst. 3 sice opakovaně konstatováno kritérium pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti jak z hlediska shodnosti označení, tak i výrobků s ohledem na okruh spotřebitelů, kterým jsou výrobky určeny (§ 7 odst. 1 písm. a) zákona), avšak v zamítavé části rozhodnutí dané kritérium předseda žalovaného izoloval pouze na podobnost se starší ochranou známkou ( str. 6, ) nikoli však také na podobnost výrobků. Respektive odkázal na rozhodnutí I.st., kdy se ztotožnil se závěrem, že obráběcí stroje jsou určeny stejnému okruhu spotřebitelů. Rozhodnou otázkou však není, zda jsou určeny stejnému okruhu spotřebitelů, ale kritérium tzv. běžného spotřebitele, tedy zda odbornost běžného spotřebitele zapsaných (přihlášených) výrobků či služeb zakládá možnost zaměnitelnosti. Takováto rozhodná úvaha v obou správních rozhodnutích absentuje, přičemž vzhledem k povaze přihlašovaných výroků – kovoobráběcí, tvarovací stroje a jim určenému okruhu spotřebitelů může být tato skutečnost skutečností rozhodnou, tedy i případně způsobilou vyloučit záměnu u veřejnosti. Ostatně v rozsahu služeb (montáž, údržba a oprava strojů) předseda žalovaného dovodil, že „…výrobky žalobce jsou vysoce specifické, určené pro těžké strojírenství a tedy určené pouze úzce vymezenému, technicky zaměřenému okruhu osob, tj. nikoli průměrnému spotřebiteli, lze jen stěží předpokládat, že tyto osoby by se mohly mylně domnívat, že tyto služby pocházejí od vlastníka namítané ochranné známky (str. 8)“.

Žalobu napadené rozhodnutí předsedy žalovaného je z výše uvedené důvodu stiženo vadnou neurčitosti, neboť z rozhodnutí není patrná povaha průměrného spotřebitele ve smyslu jeho odbornosti a tedy i způsobilosti zamezit záměně výrobků žalobce a zúčastněné osoby, jestliže předseda žalovaného v případě zápisu na výrobky konstatuje bez bližší specifikace shodný okruh spotřebitelů a v případě zápisu služeb na téže výrobky naopak konstatuje vysokou odbornost spotřebitelů přihlášených výrobků a tím i vyloučení záměny služeb se jich týkajících. Daný rozpor v povaze spotřebitelů zakládá vnitřní rozpor rozhodnutí předsedy žalovaného a tím i jeho nepřezkoumatelnost, jež je také dána absencí specifikace odborné úrovně spotřebitele výrobků v rozsahu známkoprávní ochrany výrobků. Přičemž tato nepřezkoumatelnost se týkala rozhodné otázky, jež mohla ovlivnit zákonnost rozhodnutí, proto soud rozhodnutí předsedy žalovaného v zamítavé části zrušil dle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. Ve zbylé části rozhodnutí nebylo žalobou napadeno, jiný postup by ostatně byl v rozporu s logikou, bylo–li ve zbylé části žalobci vyhověno. Rozhodnutí předsedy žalovaného se sestává ze samostatných částí a to přihlášky ochranné známky pro výrobky ve třídě 7 a služeb ve třídě 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb, jež jsou na sebe nezávislé a proto mohou být jak předmětem samostatného správního řízení, tak i předmětem přezkumu soudem. V dalším řízení tak správní úřad rozhodne o rozkladu pouze v části zamítnutí přihlášky ochranné známky pro výrobky ve třídě 7 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Lze se ztotožnit se žalobou namítaným nevypořádáním se s ve správním řízení žalobcem uvedenou původností přihlášeného označení ve smyslu odvozenosti od osoby Jiřího Ference, tak i doby činnosti žalobce ve spojení s ust. § 10 odst. 2 zákona. Žalobce však v rozkladu tvrzené subsumoval pod „posouzení rizik zaměnitelnosti“, tudíž případná nepřezkoumatelnost „jde na vrub“ již výše uvedené nepřezkoumatelnosti kritéria veřejnosti. Žalobcem v rozkladu i v obsahově totožné žalobě akcentovanou „odůvodněnost a pochopitelnost“ je nutné pojímat s ohledem na evidenční princip známkoprávní ochrany a priority pořadí zapsaných známek za mimoprávní přesvědčovací argumenty, jejichž opomenutí samo o sobě nezakládá takovou vadu, jež by mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí. Obdobně v této souvislosti citované ust. § 10 odst. 2 zákona, které nemá vliv na zápis ochranné známky (přihlášky žalobce), nýbrž na výkon podnikatelské činnosti žalobce s užíváním přihlašovaného označení.

Žalobce byl ve věci úspěšný, proto mu dle § 60 odst. 1 s.ř.s. náleží náhrada nákladů řízení, jež se sestávají ze soudního poplatku 2.000,-Kč a odměny advokáta za 3 úkony právní služby po 2.100,- Kč dle vyhl. č. 177/ 1996 Sb. ( převzetí věci, podání žaloby, účast na jednání), 3 x režijní paušál po 300,-Kč, vše s 20 % DPH.

Osobě zúčastněné na řízení žádné náklady v souvislosti s plněním povinnosti uložené soudem nevznikly, soud proto podle § 60 odst. 5 s.ř.s. a contrario rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozsudku prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 2.9.2011

Mgr. Aleš Sabol

předseda senátu

Mgr. Kamil Tojner, v.z.

Za správnost vyhotovení: Jana Válková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru