Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ca 301/2007 - 323Usnesení MSPH ze dne 18.02.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 42/2014 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

7 Ca 301/2007-323

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ing. Vierou Horčicovou v právní věci žalobce: M. S., adresa pro doručování poste restante, Praha 1, proti žalovaným: 1) Ministerstvo vnitra, sídlem Praha 7, Nad štolou 3, 2) Ministerstvo pro místní rozvoj, sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, o návrhu na obnovu řízení vedeného skončeného rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 301/2007-218,

takto:

I. Návrh na obnovu řízení se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 5.6.2013 požádal žalobce o obnovu řízení ve věci 7 Ca 301/2007 s obecnou proklamací porušení práv žalobce.

Žalobce dále požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, usnesením č.j. 7 Ca 301/2007-317 nebyla tato žádost zamítnuta.

Podle ust. § 111 s.ř.s. řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější.

Podle ust. § 114 odst. 1 s.ř.s. je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí.

Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 301/2007-218 ze dne 13.10.2010 bylo zrušeno rozhodnutí ministra vnitra ze dne 30.7.2007, č.j. VS-161/RK/3-2007, o zamítnutí žádosti žalobce o uznání rovnocennosti jeho vysokoškolského vzdělání (výrok I rozsudku). Dále byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 13.12.2006, č.j. VS-229/RK/3-2006, neboť se jednalo o prvostupňové rozhodnutí (výrok II rozsudku). Zároveň byla dle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. pro nepřípustnost odmítnuta žaloba na ochranu před nezákonným zásahem Ministerstva pro místní rozvoj spočívajícím dle žaloby ve vydání stanoviska ze dne 3.7.2006, v odepření možnosti nahlédnout žalobci do správního spisu při telefonickém rozhovoru dne 7.8.2006, ve vyjádření ze dne 14.8.2006, čj. 30003/2006-61, ve stanovisku ze dne 5.10.2006, čj. 31038/2006-81, ve vyjádření ze dne 22.2.2007, čj. 1967/2007-81, a ve stanovisku ze dne 12.4.2007, čj. 14511/2007-81 (výrok III).

Kasační stížnost žalobce proti rozsudku č.j. 7 Ca 301/2007-218 byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 8 Aps 3/2001-256.

Soud má za to, že návrh žalobce na obnovu řízení nesplňuje podmínky dle § 114 odst. 1 s.ř.s., neboť nesměřuje proti rozsudku o žalobě na ochranu před zásahem správního orgánu nebo ve věcech politických stran a politických hnutí. Výrokem I a II rozsudku č.j. 7 Ca 301/2007-218 nebylo rozhodnuto o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí, nýbrž o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 s.ř.s. Obnova řízení dle s.ř.s. je omezena pouze na určité zákonem vymezené případy a to rozhodnutí o žalobě o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí. Obnova řízení dle s.ř.s. není přípustná ve věci žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 s.ř.s. V části výroků I a II rozsudku je obnova řízení dle § 114 odst. 1 s.ř.s. nepřípustná, neboť se týká typově odlišných žalob, než s.ř.s. připouští.

Výrokem III rozsudku č.j. 7 Ca 301/2007-218 sice bylo rozhodnuto o žalobě proti nezákonnému zásahu, avšak soud má za to, že i v této části rozsudku není dána přípustnost obnovy řízení, neboť účelem obnovy řízení je opětovné přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí již dříve věcně posouzené žaloby. Účelem obnovy řízení je skutečnost, že se objeví dosud před soudem neuvedené důkazy nebo skutečnosti nebo nové rozhodnutí o předběžné otázce, které mohou žalobci založit příznivější výsledek, nebo se nově rozhodne o předběžné otázce (srovnej § 111 s.ř.s.). Účel obnovy řízení tak prvotně míří do skutkového základu předmětu řízení. V případě procesního rozhodnutí nejde o sporný skutkový základ, nýbrž o právní posouzení podmínek řízení. Obnova řízení dle § 114 s.ř.s. tak není přípustná proti odmítnutí žaloby, jakožto rozhodnutí procesní povahy.

Podmínka ustanovení § 114 odst. 1 s.ř.s., dle kterého je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku, není výlučně určena formou rozhodnutí soudu (rozsudkem), nýbrž způsobem posouzení žaloby a tomu odpovídající povaze rozhodnutí soudu. Pro splnění podmínek obnovy řízení není rozhodné, jakou formou soud rozhodl (rozsudkem nebo usnesením), ale zda se jednalo o věcné posouzení žalobních bodů a nebo o posouzení procesních podmínek řízení. Přestože bylo o žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu rozhodnuto rozsudkem, soud žalobu neposoudil věcně, nýbrž žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl pro nepřípustnost. Soud takto učinil rozsudkem pouze proto, že o žalobách žalobce rozhodl ve shodný okamžik, vydání samostatného rozhodnutí by tak bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení. Pokud by soud rozhodoval o předmětné žalobě na ochranu před nezákonným zásahem samostatně, vydal by usnesení o odmítnutí žaloby. Rozsudkem byla žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu odmítnuta pro nepřípustnost, neboť žalobou tvrzené zásahy byly součástí rozhodovacího procesu žalovaného, jehož konečný výsledek (rozhodnutí) byl také žalobou napaden, tudíž nebyla splněna podmínka žaloby na ochranu před nezákonným zásahem o nemožnosti domáhat se ochrany jiným způsobem (§ 85 s.ř.s.). Případné nové důkazy, skutečnosti, nebo rozhodnutí o předběžné otázce by nemohly pro žalobce založit příznivější výsledek, neboť nadále platí závěr soudu o tom, že nezákonnosti tvrzených zásahu se žalobce mohl dovolávat v rámci taktéž podané žaloby proti vydanému rozhodnutí ministra vnitra.

Na základě výše uvedeného soud návrh na obnovu řízení odmítl dle § 46 písm. c) s.ř.s. pro nepřípustnost.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta prvá, podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Městský soud v Praze rozhodl o odmítnutí návrhu na obnovu řízení bez ohledu na případně podanou kasační stížnost žalobce proti usnesení č.j. 7 Ca 301/2007-317 o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a neustanovení advokáta, neboť nezaplacení soudního poplatku nebylo důvodem odmítnutí návrhu na obnovu řízení a zároveň nepřípustnost návrhu na obnovu řízení je takovou neodstranitelnou vadou řízení, že i potencionální ustanovení advokáta nemůže založit odstranění této vady a tedy vyloučit odmítnutí žaloby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 18.1.2014

JUDr. Ing. Viera Horčicová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru