Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 A 75/2011 - 68Usnesení MSPH ze dne 12.12.2012

Prejudikatura

2 Aps 5/2011 - 153

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 17/2013 (jiný výsledek)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 7A 75/2011 - 68-69

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: P. Č., adresa pro doručování poste restante, 370 03 Č. B., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy České advokátní komory ze dne 3.3.2010, č.j. 445/10 (zn. žalobce KB010410/2),

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 1.4.2010, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 6.4.2010, domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy České advokátní komory ze dne 3.3.2010, č.j. 445/10, kterým mu podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“) byla určena advokátka JUDr. Jana Borská pro zastoupení v dovolacím řízení podaném proti rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích č.j. 34 Nc 4001/2009-3 o zastavení řízení ve spojení s usnesením odvolacího soudu č.j. 8 Co 2927/2009-9. Dne 21.4.2010 byla věc usnesením č.j. 30 A 28/2010-6 postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému. Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 18.5.2010 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a ten ji dne 26.1.2011 odmítl pod č.j. 6 Ads 144/2010-50, neboť žalobce neodstranil vady podání a nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Podáním doručeným Krajskému soudu v Brně dne 18.5.2010 žalobce svoji žalobu rozšířil i proti rozhodnutí o zrušení určení advokáta ze dne 5.5.2010, č.j. 1198/10 (žalobcovo KB170510/2 ze dne 17.5.2010). Původní rozhodnutí č.j. 445/10 bylo tímto novým rozhodnutím České advokátní komory zrušeno, neboť žalobce nepodepsal advokátce plnou moc a sdělil jí, že k jejímu zastupování ve věci nemá důvěru.

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 28.3.2012, č.j. 7 A 75/2011-60 vyzval žalobce k úhradě soudního poplatku v takto označené věci, žalobce na tuto výzvu soudu sdělil, že proces je veden pod značkou 11 A 180/10. Soud z uvedeného spisu tohoto soudu ověřil, že shora uvedené podání žalobce zn. KB170510/2 ze dne 17.5.2010 bylo v originále zapsáno u Krajského soudu v Brně pod novou spisovou značkou 30 A 49/2010 a poté postoupeno zdejšímu soudu a je u něho skutečně samostatně vedeno pod sp. zn. 11 A 180/2010.

Předmětem řízení v této právní věci vedené pod sp.zn. 7A 75/2011 tak zůstal přezkum rozhodnutí předsedy České advokátní komory č.j. 445/10 napadeného původní žalobou, které však bylo jako shora uvedeno následně rozhodnutím ze dne 5.5.2010 č.j. 1198/10 zrušeno.

Zásadní podmínkou, bez níž předmětné řízení nelze vést, je existence pravomocného správního rozhodnutí. Správní soud však nemůže zrušit správní rozhodnutí již překonané dalším postupem správního orgánu. Pokud tedy správní rozhodnutí již bylo zrušeno, je žaloba směřující proti němu nepřípustná podle § 46 odst. 1 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) a pokud by snad soud postupoval jinak, než že by žalobu odmítl, postupoval by nesprávně, neboť námitky směřující proti tomuto rozhodnutí by nebyly způsobilé k věcnému projednání (jak vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 Aps 5/2011-153 ze dne 28.6.2012).

Podle § 46 odst.1 písm. a/ s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo jso-uli splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že v daném případě je žalováno rozhodnutí o určení advokáta, které bylo následně zrušeno, a proti tomuto rozhodnutí o zrušení probíhá samostatné řízení, nezbylo soudu, než žalobu podle výše uvedeného ustanovení odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., neboť žaloba byla soudem odmítnuta. Vzhledem k odmítnutí žaloby vedené pod sp.zn. 7A 75/2011 a samostatnému vedení řízení o druhém z napadených rozhodnutí pod sp.zn. 11A 180/2010 také zanikla poplatková povinnost žalobce v této věci vedené pod 7A 75/2011. Soud toliko pro úplnost dodává, že rozhodnutí Krajského soudu v Brně o osvobození žalobce od soudního poplatku č.j. 30A 28/2010-17 ze dne 25.6.2010 se vztahovalo k řízení o kasační stížnosti ze dne 17.5.2010.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 12.12.2012

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Válková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru