Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 A 294/2011 - 30Rozsudek MSPH ze dne 05.03.2015


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 7A 294/2011 - 30-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: VYMĚŇTE POLITIKY.cz, o. s., sídlem Na Lysinách 457/20, Praha 4, zast. JUDr. Aloisem Dvořákem, advokátem, sídlem Benešovo nám. 3174/7a, Teplice, proti žalovanému: Magistrát hl. m. Prahy, sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1.8.2011, č.j. MHMP 405011/2011/DOP 04/Go,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 1.8.2011, č.j. MHMP 405011/2011/DOP 04/Go, se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 8.808,- Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDr. Aloise Dvořáka, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1 o uložení pokuty 2.000,-Kč za porušení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., neboť dne 17.11.2010 na Václavském náměstí v Praze na chodníku umístil bez povolení pódium a 2 reproduktory, čímž mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Žalobce v žalobě namítá, že žalovaný nesprávně posoudil otázku, zda umístění pódia a reproduktorů na chodníku při shromáždění může být zvláštním užíváním komunikace, dále že plynulost provozu mohla být ohrožena samotným shromážděním a nikoli umístěním předmětných věcí.

Žalovaný k žalobě uvedl, že se žalobou souhlasí a odkázal na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1849/08 a rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 32/2008-120.

Městský soud v Praze v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 2 s.ř.s.), přezkoumal napadené rozhodnutí, včetně řízení, kterého jeho vydání předcházelo. Při přezkoumávání rozhodnutí vycházel soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s.ř.s.), a dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí bez nařízení jednání dle § 51 odst. 1 s.ř.s., neboť účastníci s takovým postupem souhlasili.

Soud v souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1849/08 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 32/2008-149 má za to, že jednání žalobce nemůže naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu neoprávněného záboru veřejného prostranství podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., neboť umístění reproduktorů na komunikaci je součástí výkonu shromažďovacího práva, které žalobce ohlášením shromáždění realizoval.

Soud vzhledem k výše judikovanému závěru soudů považuje rozhodnutí žalovaného za nezákonné, a proto jej podle § 78 odst. 3 s.ř.s. zrušil pro nezákonnost a v souladu s § 78 odst. 4 s.ř.s. současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce byl ve věci úspěšný, proto mu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů řízení. Náklady, které žalobci v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobce. Tyto jsou tvořeny odměnou za právní zastoupení žalobce advokátem, a to za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení, podání žaloby) po 2.100,- Kč dle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012. Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny dvěma paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a 21 % DPH.

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu
. lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz

V Praze dne 5. března 2015

JUDr. Ing. Viera Horčicová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Válková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru