Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Af 29/2012 - 31Rozsudek MSPH ze dne 20.07.2016


přidejte vlastní popisek

6Af 29/2012 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: UB REAL ESTATE a.s., se sídlem Pekařská 598/, Praha 5, IČ: 28976231, zastoupen Ing. Janem Rambouskem LL. M., daňovým poradcem, se sídlem Křišťanova 4/1544, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 31. 5. 2012 č. j. 7947/12-1500-108439,

takto:

I. Žaloba sezamít á.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti platebnímu výměru na úrok z prodlení úhrady daně z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 2011 Finančního úřadu pro Prahu 5 (dále též správce daně) ze dne 22. 3. 2012 č. j. 190967/12/005515107101, a kterým byl tento platební výměr potvrzen.

Podle zákona č.456/2011Sb., o finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, původně žalované Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu ke dni 1. 1. 2013 zaniklo a jeho působnost přešla na Odvolací finanční ředitelství. Od uvedeného data je tedy žalovaným v této věci Odvolací finanční ředitelství (§ 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)

Žalobce v podané žalobě uvedl, že společnosti UNITED BAKERIES a. s. vznikl za zdaňovací období prosinec 2011 přeplatek (nadměrný odpočet) na dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši 21.951.505 Kč. Protože žalobce a společnost UNITED BAKERIES a. s. jsou spřízněné osoby a daňová povinnost žalobce za 4. čtvrtletí 2011 (recipročně nadměrný odpočet společnosti UNITED BAKERIES a.s. za prosinec 2011) vznikla zejména z titulu vzájemného plnění (zdanitelného nájmu nemovitostí) žalobcem pro společnost UNITED BAKERIES a. s., podala dne 25. 1. 2011 společnost UNITED BAKERIES a. s. současně s řádným přiznáním k DPH za prosinec 2011 žádost o převedení části tohoto nadměrného odpočtu ve výši 9.527.348, Kč na úhradu daňové povinnosti žalobce k úhradě jeho daňové povinnosti dle § 155 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Finanční úřad pro Prahu 5 (dále jen „správce daně“) tento přeplatek nepřevedl a vypočetl úrok z prodlení tak, jak peníze převáděl, tj. úrok z prodlení z částky 6.928.248,-Kč počínaje pátým pracovním dnem po dni 26. 1. 2012 do dne 27. 2. 2012 (27 dní úročení) pro částku 196.457,-Kč, kdy byl vyměřen nadměrný odpočet za zdaňovací období leden 2012, a do dne 6. 3. 2012 (35 dní prodlení) pro zbývající částku 6.731.791,-Kč, kdy byla na osobní daňový účet žalobce převedena část přeplatku společnosti UNITED BAKERIES a.s.

Žalobce uvedl, že napadá postup správce daně, byť se rozhodnutí týká částečně jiného daňového subjektu. Žalobce v tomto případě má aktivní legitimaci k podání žaloby, neboť rozhodnutí zasahuje do jeho práva a jedná se o shodného správce daně, který pozdě převedl přeplatek a zároveň vyměřil žalobci úrok z prodlení. Správce daně dle žalobce vycházel z nesprávného výkladu, že vratitelný přeplatek ve smyslu § 105 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) vzniká až dnem vyměření správcem daně a ve smyslu § 155 odst. 1 daňového řádu poslední věty, tedy že správce daně nemusel tento přeplatek převést již 26. 1. 2012.

Podle žalobce však s ohledem na to, že daň z přidané hodnoty je v rámci Evropské unie plně harmonizovanou oblastí, musí správce daně vycházet v rámci přímého účinku ze směrnice EU, resp. judikatury Soudního dvora Evropské unie. Ten se touto problematikou zabýval ve třech rozsudcích, a sice v rozsudku ESD EU C-286/94 Garage Molenheide, rozsudku C-274/10 Komise vs. Maďarsko a v rozsudku C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3AD, ze kterých žalobce citoval.

Pro případ, že by soud uvedené rozsudky Soudního dvora EU na jeho případ neaplikoval, navrhl, aby soud přerušil řízení podle § 48 odst. 1 písm. e) s. ř. s. a požádal o rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie o předběžné otázce ve znění „Měl správce daně v obdobném případě, jako řešil SDEU v případu C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3AD, povinnost převést přeplatek na dani z přidané hodnoty na účet jiného dlužníka, který o to v souladu s tuzemskou legislativou požádal, až ke dni, kdy ukončil postup k odstraňování pochybností s tím, že nárok na odpočet ve dvojnásobku požadované částky uznal, nebo měl právo takto učinit, až když ukončil svoji kontrolní činnost?“.

Žalobce uzavřel, že při vedení daňového řízení správce daně porušil práva daňového subjektu, když při rozhodování nevzal v úvahu judikaturu Soudního dvora EU a navrhl, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. Žalovaný nejdříve zrekapituloval dosavadní průběh správního řízení a poté se vyjádřil k žalobním námitkám. Uvedl, že všechny namítané skutečnosti se vztahují k datu převedení a připsání úhrady ve výši 6.928.248, -Kč z účtu daňového subjektu UNITED BAKERIES a. s. na základě žádosti tohoto daňového subjektu. Částka vratitelného přeplatku z účtu tohoto daňového subjektu ve výši 2.599.000,-Kč byla převedena ke dni 25. 1. 2012 a částka 6.928.248,-Kč dne 6. 3. 2012. Datum, kdy byla z osobního daňového účtu daňového subjektu UNITED BAKERIES a.s. převedena částka dle jeho žádosti na účet žalobce, je oprávněn napadat pouze daňový subjekt UNITED BAKERIES a.s. Žalobce je pouze pasivním příjemcem platby, na jejíž připsání na svůj daňový účet neměl žádný vliv. Žalovaný konstatoval, že žalobce je k žalobě na zrušení napadeného rozhodnutí legitimován, ale uvedené žalobní námitky jsou irelevantní, neboť je může uplatnit pouze daňový subjekt UNITED BAKERIES a. s., a to v daňovém řízení s ním vedeném, popř. v žalobě. Žalovaný poukázal na § 89 a 90 daňového řádu, kde se vymezuje, kdy má správce daně právo tento postup použít, a lhůta, kdy může být tento postup zahájen, a to právě z důvodu, aby nebyl případný nadměrný odpočet neúměrně dlouho či bezdůvodně zadržován. Konstatoval, že tento postup lze zahájit, pokud správce daně má konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností, o pravdivosti údajů v nich uvedených. Z § 147 daňového řádu vyplývá, že pokud je zahájen postup k odstranění pochybností a pochybnosti jsou odstraněny, je daň stanovena až dnem vydání platebního výměru. Zda byl tento postup dodržen však může namítat pouze daňový subjekt, u něhož byl prováděn, tj. UNITED BAKERIES a.s., K tomu žalovaný poukázal na to, že je vázán mlčenlivostí ohledně daňového řízení daňového subjektu odlišného od žalobce.

Žalovaný dále odkázal na § 252 daňového řádu. Uvedl, že v daném případě vznikl úrok z prodlení z pozdní úhrady částky 6.928.248,-Kč a byl správně vypočten za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni 26. 1. 2012 do dne 27. 2. 2012 pro částku 196.457,-Kč, kdy byl vyměřen nadměrný odpočet za zdaňovací období leden 2012, a do dne 6. 3. 2012 pro zbývající částku 6.731.791,-Kč, kdy byla na osobní daňový účet DPH žalobce převedena část přeplatku společnosti UNITED BAKERIES a. s.

Žalobcem zmiňované rozsudky dle žalovaného nikterak neprokazují, že správce daně svým konáním narušil práva žalobce, která mu vyplývají z komunitárního práva Evropských společenství.

K návrhu žalobce na přerušení řízení a předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropských společenství žalovaný nevidí žádný důvod, jelikož, jak je uvedeno výše, žalobce je pouze příjemcem platby.

Ze správního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobce podal dne 23. 1. 2012 přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období měsíc prosinec roku 2011, kdy určil vlastní daňovou povinnost ve výši 9.527.248,-Kč.

Dopisem ze dne 25. 1. 2012 požádala společnost UNITED BAKERIES a. s. správce daně o převedení vzniklého nadměrného odpočtu ve výši 9.527.248,-Kč na úhradu daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty vzniklé u žalobce. Zástupce společnosti UNITED BAKERIES a. s. požádal, aby v případě, že by správcem daně byl zahájen postup k odstranění pochybností, byla převedena na úhradu daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty vzniklé u alespoň částka 2.599.000,-Kč, která je na osobním účtu UNITED BAKERIES a. s. k dnešnímu dni vratitelným přeplatkem.

Platebním výměrem na daň z přidané hodnoty ze dne 10. 2. 2012 č. j. 87222/12/005515107101 vyměřil správce daně žalobci vlastní daňovou povinnost ve výši 9.527.248,-Kč.

Platebním výměrem na úrok z prodlení ze dne 22. 3. 2012 č. j. 190967/12/005515107101 správce daně vyrozuměl žalobce o předpisu úroku z prodlení úhrady daňových povinností: DPH za zdaňovací období od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011, který byl předepsán do evidence na osobní daňový účet do dne 16. 3. 2012 ve výši 97. 357,-Kč. Úrok z prodlení byl splatný dnem, ve kterém byly splněny zákonné podmínky pro jeho vznik.

Proti shora uvedenému platebnímu výměru na úrok z prodlení podal žalobce odvolání, přičemž v rámci odůvodnění argumentoval obdobně jako v podané žalobě tím, že dle jeho názoru, bez ohledu na proběhlý postup k odstranění pochybností u společnosti UNITED BAKERIES a. s., mělo dojít k převedení přeplatku této společnosti na jeho daňový účet již k 26. 1. 2012.

Napadeným rozhodnutím žalovaný správní orgán odvolání žalobce zamítl a platební výměr na úrok z prodlení ze dne 22. 3. 2012 č. j. 190967/12/005515107101 potvrdil. V rámci odůvodnění žalovaný uvedl, že správce daně vyměřil žalobci daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 2011 shodně s podaným daňovým přiznáním ve výši 9.527.248,-Kč, a to platebním výměrem č. j. 87222/12/005512107101 ze dne 10. 2. 2012. Rozhodnutí o vyměření daně bylo pravomocné a vykonatelné a daň byla splatná dne 26. 1. 2012. Plná úhrada této částky nebyla provedena ve lhůtě splatnosti, čímž vznikl úrok z prodlení v částce 97.357,-Kč, který správce daně sdělil platebním výměrem ze dne 22. 3. 2012 č. j. 190967/12/005515107101. K námitce žalobce, že je nesprávný výklad správce daně, že dle § 105 zákona č. 235/2004 Sb. nadměrný odpočet vzniká až jeho vyměřením, a tedy přeplatek společnosti UNITED BAKERIES a. s. nemohl převést ke dni dne 26. 1. 2012, žalovaný uvedl, že § 105 zákona č. 235/2004 Sb. stanoví, že vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu z řádného daňového přiznání daňový přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů ode dne vyměření a za den vzniku vratitelného přeplatku se považuje den vyměření. Daňový řád v § 89 a 90 stanoví podmínky pro postup k odstranění pochybností, kdy tato ustanovení vymezují, kdy má správce daně právo tento postup použít a také lhůtu, kdy může být tento postup zahájen, právě z důvodu, aby nebyl případný nadměrný odpočet neúměrně dlouho či bezdůvodně zadržován. Z § 147 daňového řádu vyplývá, že pokud je zahájen postup k odstranění pochybností a pochybnosti jsou odstraněny, je daň stanovena až dnem vydání platebního výměru. Žalovaný uvedl, že citovaná zákonná ustanovení jak zákona č. 235/2004 Sb. tak i daňového řádu jsou v souladu s právem EU, i s ohledem na rozsudky, jež žalobce v odvolání citoval. Žalovaný dále uvedl, že v daném případě byl nadměrný odpočet vrácen společnosti UNITED BAKERIES a. s. ve lhůtě dle platných právních norem, kdy část tohoto nadměrného odpočtu společnosti UNITED BAKERIES a. s. byla převedena na úhradu nedoplatku žalobce dne 6. 3. 2012. Žalovaný odkázal na § 252 daňového řádu a konstatoval, že v daném případě vznikl úrok z prodlení z částky 6.928.248,-Kč a byl správně vypočten za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni 26. 1. 2012 do dne 27. 2. 2012 pro částku 196.457,-Kč, kdy byl vyměřen nadměrný odpočet za zdaňovací období leden 2012, a do dne 6. 3. 2012 pro zbývající částku 6.731.791,-Kč, kdy byla na osobní daňový účet DPH žalobce převedena část přeplatku společnosti UNITED BAKERIES a. s.

Městský soud v Praze přezkoumal na základě podané žaloby napadené rozhodnutí z hlediska námitek, jejichž rozsahem je soud vázán (§ 75 s. ř. s.), po posouzení věci dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Podle § 51 odst. 1 s. ř. s. rozhodl soud bez nařízení jednání, neboť žalovaný k výzvě soudu nevyjádřil s takovýmto postupem výslovný nesouhlas, má se tedy za to, že s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání souhlasí, a žalobce výslovně uvedl, že s takovým postupem soudu souhlasí.

Při posouzení věci soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ustanovení § 252 odst. 1 daňového řádu daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

Odstavec 2 téhož ustanovení stanoví, že daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti.

Odstavec 3 téhož ustanovení stanoví, že úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku.

Soud se předně zabýval otázkou projednatelnosti žaloby, kdy žalovaný v písemném vyjádření k žalobě poukazoval na nedostatek aktivní legitimace žalobce s tím, že hájí práva jiného daňového subjektu. Po posouzení obsahu žaloby soud dospěl k závěru, že žalobce nesouhlasí s žalobou napadeným rozhodnutím s poukazem na to, že je spřízněn se společností UNITED BAKERIES a. s. a že jeho daňová povinnost za rozhodné období vznikla z titulu vzájemného plnění a následné penále za pozdní zaplacení daně za rozhodné období vzniklo v důsledku nesprávného procesního postupu správce daně v daňové věci společnosti UNITED BAKERIES a. s. Žaloba tedy obsahuje tvrzení žalobce o dotčení na jeho právech nesprávným postupem správce daně. Pro závěr o projednatelnosti žaloby není rozhodné, že tento postup nesouvisel s daňovou povinností žalobce, ale zcela jiného subjektu a to společnosti UNITED BAKERIES a. s.

Ze správního spisu vyplývá, že žalobci byla vyměřena daňová povinnost na dani z přidané hodnoty za prosinec 2011 ve výši 9.527.248,-Kč ve shodě s jeho daňovým přiznáním ze dne 23. 1. 2012, přičemž daň byla splatná dne 26. 1. 2012. Plná úhrada této částky nebyla splacena ve lhůtě splatnosti a vznikl tak úrok z prodlení v částce 97.357,-Kč, který správce daně sdělil žalobci platebním výměrem ze dne 22. 3. 2012 č. j. 190967/12/005515107101. Podstatnou pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí ve spojení s platebním výměrem o předpisu úroku z prodlení je ta skutečnost, že k datu splatnosti daně nebyla daň zaplacena. Žalobce nemůže namítat nesprávnost postupu správce daně ve věci jiného daňového subjektu. Při posuzování zákonnosti napadeného rozhodnutí nemůže soud hodnotit, zda přeplatek na dani z přidané hodnoty u společnosti UNITED BAKERIES a. s. vznikl a mohl být převeden na účet žalobce ke dni 26.1.2012 či až 6.3.2012. Rozhodující je to a o této skutečnosti není sporu, že daň nebyla zaplacena ve stanovené lhůtě zaplatit a došlo k prodlení s jejím placením a úrok z prodlení tak byl správcem daně předepsán oprávněně. Žalovaný správní orgán tak nepochybil, když odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí správce daně potvrdil.

Žalobními námitkami, kterými žalobce nesouhlasil s postupem správce daně a žalovaného v daňové věci společnosti UNITED BAKERIES a. s., se soud nezabýval, neboť taková obrana přísluší tomuto daňovému subjektu. V duchu zásady, podle které si každý střeží svá práva, se žalobce nemůže u soudu účinně domáhat ochrany práv jiného.

Ze stejného důvodu soud nevyhověl návrhu žalobce na přerušení řízení a předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie s poukazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie ve věcech C-274/10, C-107/10 a C-286/94.

Ze shora uvedených důvodů soud žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl úspěšný, důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 20. července 2016

JUDr. Karla Cháberová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Mikolášová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru