Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 A 37/2012 - 47Rozsudek MSPH ze dne 09.03.2016


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 6A 37/2012 - 47-54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Hejtmánka a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové ve věci žalobce: X-LOFT s.r.o., IČ: 27368327, se sídlem v Praze 2, Čermákova 1314/7, proti žalovanému: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se sídlem v Praze 8, Pod sídlištěm 9/1800, k žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se domáhal ochrany proti tvrzenému nezákonnému zásahu podle ust. § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „s.ř.s.“. Žalobce v návrhu výroku rozsudku požadoval ve věci samé prohlášení nezákonnosti provedení zápisu poznámky spornosti v řízení vedeném pod čj. Z-647/2012-101 u žalovaného, a dále uložení povinnosti provést výmaz této poznámky ve lhůtě určené rozsudkem.

2. V žalobě tvrdil, že v době podání žaloby byl vlastníkem bytových a nebytových jednotek nacházejících se v bytovém domě čp. 2430 postaveném na pozemku parc. č. 2818/8a pozemku parc. č. 2818/5, vše v katastrálním území Libeň, obec Praha (dále také jen „nemovitosti“ nebo „předmětné nemovitosti“). K nemovitostem byl dne 4.1.2012 podán u žalovaného návrh na zápis poznámky pod shora uvedeným číslem podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a

2 pokračování

6A 37/2012

jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zápisu práv“); žalovaný řízení ukončil dne 7.2.2012 provedením zápisu spornosti podle ust. § 9a tohoto zákona (samotný správní postup není mezi účastníky sporný).

3. Ohledně samotných věcných žalobních bodů žalob žalobce uváděl, že podle jeho právního názoru se pro postup při zápisu poznámky podle ust. § 9 odst. 2 zákona o zápisu práv použije přiměřeně ust. § 8 tohoto zápisu, podrobnější pravidla pak stanoví ust. § 47 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“), podle níž, pokud katastrální úřad zjistí, že listina, která je určená k zápisu poznámky, má některý z nedostatků podle ust. § 47 odst. 2 této vyhlášky, vrátí ji s popisem zjištěných nedostatků vyhotoviteli nebo tomu, kdo ji předložil s ohlášením, případně si chybějící podklady vyžádá. K návrhu na zápis poznámky byl přiložen návrh na zahájení řízení u Krajského soudu v Praze ze dne 4.1.2012. Návrh na zápis poznámky i žaloba nebyly podepsány s ověřeným podpisem, podpisy měly patřit jednatelce společnosti Nemov Invest, s.r.o., Anně Müllerové, která tyto listiny nepodepsala. Žalobce po tomto zjištění podal u žalovaného podání, kterým jej na tuto skutečnost upozornil (zejména to, že podpisy jednatelky se liší na jiných listinách), z tohoto důvodu žádal, aby žalovaný postupoval podle ust. § 47 odst. 4 katastrální vyhlášky, a vrátil listiny vyhotoviteli. Podle názoru žalobce pro postup při zápisu poznámky, který není upraven v ust. § 47 katastrální vyhlášky, je nutné vycházet z ustanovení vztahující se k zápisu záznamu práv k nemovitostem podle ust. § 39 a násl. katastrální vyhlášky. Žalobce se tak dovolává postupu podle ust. § 8 odst. 2 zákona o zápisu práv; listinou způsobilou k záznamu, je listina, na níž jsou podpisy úředně ověřeny. Vzhledem k tomu, že tomu tak v daném případě nebylo, žalovaný tento postup nedodržel. Poznámka spornosti se vzhledem ke své povaze poznamenává do části C katastru, což vypovídá o její závažnosti (upozorňuje, že vlastnické právo je předmětem sporu), přičemž tato informace je veřejně přístupná. Proto jejím podkladem nemůže být podle názoru žalobce listina, která nemá ověřený podpis, v opačném případě by katastrální úřad byl povinen provést na základě ust. § 9a odst. 1 zákona o zápisu práv zápis poznámky na základě jakékoliv listiny, označené jako žaloba.

4. Žalobce dále uváděl, že v průběhu řízení vedeného u žalovaného doložil zástupce společnosti Nemov Invest, s.r.o., podání ze dne 24.1.2012 nazvané zpětvzetí návrhu na zápis poznámky, ke kterému připojil kopii zpětvzetí žaloby. Žalovaný i po doručení tohoto podání dne 26.1.2012 pokračoval v řízení o zápis poznámky a poznámku dne 7.2.2012 zapsal, ačkoliv podle ust. § 10 zákona o zápisu práv je povinen poznámku zrušit mj. k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody pro její vyznačení pominuly. Podle názoru žalobce tímto postupem došlo k překročení pravomoci žalovaného, když v rozporu s ust. § 10 zákona o zápisu práv neukončil řízení a tímto jednáním zasáhl do práv žalobce, kterému v souvislosti s pokračováním řízení o zápis poznámky a následnému provedené zápisu poznámky na listu vlastnictví způsobuje značný zásah do jeho vlastnických práv a omezuje jej ve smluvní volnosti, neboť tato informace je veřejně přístupná a např. subjekty, které financují převod nemovitostí a hodlají zřídit k nim zástavní právo, jsou vystaveny neodůvodněnému riziku.

5. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil a navrhoval buď řízení zastavit podle tehdy účinného ust. § 86 s.ř.s., když zásah v době sepisu vyjádření již pominul (poznámka byla vymazána), případně aby žalobu jako nedůvodnou zamítl.

3 pokračování

6A 37/2012

6. Soud k procesnímu postupu uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že ke dni vydání svého rozsudku bylo ust. § 86 s.ř.s. novelou zrušeno, soud tak podle něj nemohl postupovat, a žalobu věcně projednal a tak o ní rozhodl.

7. Žalovaný ve vyjádření uvedl, že poznámky jsou úkony katastrálního úřadu, které jsou určeny k vyznačení skutečností nebo poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě a které nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik práva (ust. § 14 odst. 3 zákona o zápisu práv). Katastrální úřad při zápisu zjistí, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností (ust. § 9 odst. 2 zákona o zápisu práv ve spojení s ust. § 8 tohoto zákona). Podrobně je tento postup popsán v ust. § 47 katastrální vyhlášky. V dané věci byla katastrálnímu úřadu předložena žaloba o určení vlastnického práva k nemovitostem podaná žalobcem Nemov Invest, s.r.o., proti žalovanému X-LOFT s.r.o. podaná u Krajského soudu v Praze, předložená listina nevykazovala žádné shora zmíněné nedostatky. Proto katastrální úřad dne 7.2.2012 zapsal do katastru poznámku spornosti podle ust. § 9a odst. 1 písm. a) zákona o zápisech práv. K právnímu názoru žalobce, že podpis na žalobě o určení vlastnického práva měl být ověřen některým ze způsobů podle ust. § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky, uvádí, že s ním nesouhlasí, neboť katastrální vyhláška neobsahuje obdobné ustanovení, jako je ust. § 9 odst. 2 zákona o zápisech práv, v ust. § 39 – 46 katastrální vyhlášky je zde obsažena autonomní úprava postupu při zápisu záznamem, a v ust. § 47 katastrální vyhlášky při zápisu poznámkou; ověřený podpis na žalobě nevyžaduje ani občanský soudní řád. Na skutečnosti, že poznámka musela být zapsána, nemohla nic změnit ani okolnost, že společnost Nemov Invest s.r.o. učinila podání označené jako „zpětvzetí návrhu na zápis poznámky“ dne 26.1.2012, neboť katastrální úřad o zápisu poznámky nevede formální správní řízení a návrh na zápis tak není řízením o žádosti. Zápisu poznámky nemohlo být na překážku ani tvrzení žalobce, podle kterého podpis na určovací žalobě není podpisem jednatelky Nemov Invest s.r.o., neboť i kdyby tento podpis nebyl její, stále bylo u příslušného soudu zahájeno soudní řízení a šlo by tak o vadu žaloby, kterou lze odstranit postupem podle ust. § 43 občanského soudního řádu. Nepodstatným je podle názoru žalovaného i pozdější zpětvzetí žaloby u příslušného soudu, neboť k zastavení řízení dochází až rozhodnutím soudu, nikoliv samotným zpětvzetím žaloby.

8. Žalovaný dále uvedl, že předmětná poznámka spornosti byla v mezidobí dne 13.3.2012 v řízení sp .zn. Z-18112/2012-101 z katastru nemovitostí vymazána, a to na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29.2.2012, čj. 27 C 33/2012-23a, které nabylo právní moci dne 6.3.2012, toto usnesení bylo katastrálnímu úřadu doručeno dne 8.3.2012.

9. Soud podanou žalobu věcně projednal, když nepostupoval podle ust. § 86 s.ř.s., které v době rozhodování soudu nebylo účinné. O žalobě rozhodoval na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí, při určení toho, zda zásah byl nezákonný, pak vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době zásahu (ust. § 87 odst. 1 s.ř.s.).

10. K žalobnímu návrhu, aby soud uložil žalovanému povinnost provést výmaz této poznámky, soud uvádí, že podle sdělení žalovaného tato poznámka byla již z katastru nemovitostí vymazána, což soud ověřil ke dni svého rozhodnutí nahlédnutím do katastru nemovitostí. Tento žalobní návrh je tak ke dni rozhodnutí soudu nedůvodný,

4 pokračování

6A 37/2012

neboť soud nemůže ukládat žalovanému povinnost k něčemu, co již v právním slova smyslu neexistuje (tedy výmaz již dříve vymazané poznámky).

11. K žalobnímu návrhu, aby soud prohlásil tvrzený zásah za nezákonný, vycházel z těchto podstatných skutečností pro právní posouzení tohoto tvrzení z předloženého správního spisu. K tomu je nutné uvést, že mezi účastníky není sporným skutkové vylíčení, ale právní posouzení skutkového stavu.

12. Podáním společnosti Nemov Invest, s.r.o., katastrálnímu úřadu doručené dne 4.1.2012, tato společnost navrhla provést zápis poznámky k nemovitostem s tím, že téhož dne podala u Krajského soudu v Praze žalobu na určení vlastnického práva k nemovitostem. K tomuto podání přiložila příslušnou žalobu, kterou podle presentačního razítka téhož dne podala Krajskému soudu v Praze. Podpis na podání nebyl úředně ověřen, rovněž nebyl úředně ověřen ani podpis na žalobě.

13. Dne 12.1.2012 bylo katastrálnímu úřadu doručeno podání společnosti AURUM Development s.r.o. na odmítnutí návrhu na zápis poznámky o podané žalobě o určení vlastnického práva.

14. Téhož dne podal žalobce katastrálnímu úřadu vyjádření k návrhu na zápis poznámky, v němž s ním nesouhlasí, v tomto podání již žalobce uvedl, že podpis jednatelky společnosti Nemov Invest s.r.o. neodpovídá jiným jejím podpisům.

15. Podáním katastrálním u úřadu doručeném dne 26.1.2012 podala společnost Nemov Invest s.r.o. zpětvzetí návrhu na zápis poznámky a uvedla, že u příslušného soudu podala zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva. S podáním předložila zpětvzetí žaloby doručené Krajskému soudu v Praze téhož dne.

16. Z výpisu z katastru nemovitostí k předmětným nemovitostem ke dni 16.2.2012, které předložil žalobce, je patrné, že k nemovitostem byla v oddíle C (omezení vlastnického práva) mj. evidována poznámka spornosti na podkladě listiny: Oznámení o podaném žalobním návrhu na určení práva ze dne 3.1.2012, Z-647/2012-101.

17. V dané věci soud právně posoudil spor mezi účastníky (týkající se vyslovení nezákonnosti provedeného zásahu) takto.

18. Podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona o zápisech práv: „Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu, insolvenčního správce, či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána (b) na základě podaného žalobního návrhu, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7, pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti podle § 9a,“.

19. Podle ust. § 9 odst. 2 zákona o zápisech práv: „Při zápisu poznámkou se postupuje přiměřeně podle § 8.“.

5 pokračování

6A 37/2012

20. Podle ust. § 8 zákona o zápisech práv: „(1) Katastrální úřad zjistí, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru. (2) Je-li listina vyhotovena státním orgánem nebo jiná listina způsobilá k vykonání záznamu, provede katastrální úřad zápis do katastru, jinak vrátí listinu tomu, kdo ji předložil.“.

21. Podle ust. § 10 zákona o zápisu práv: „Poznámku zruší katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, vyvlastňovacího úřadu o zastavení vyvlastňovacího řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění, správce daně, osoby oprávněné provádět veřejné dražby či k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody pro její vyznačení pominuly.“.

22. Podle ust. § 47 katastrální vyhlášky: „(1) Listiny určené k zápisu nebo výmazu poznámky se zaznamenávají v protokolu o záznamech podle § 46 odst. 1 a u dotčených nemovitostí a jednotek se vyznačí plomba. (2) Katastrální úřad zkoumá, zda listiny podle odstavce 1 jsou čitelné, zda nemovitosti v nich uvedené jsou označeny podle katastrálního zákona86) a zda neobsahují chyby v psaní a počítání nebo jiné zřejmé nesprávnosti. (3) Poznámku na základě rozhodnutí příslušného orgánu katastrální úřad zapíše bez ohledu na právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí. K výmazu poznámky na základě rozhodnutí zapsané podle prvé věty je nutné doložit právní moc rozhodnutí, pokud ze zvláštního právního předpisu97a) neplyne, že účinky rozhodnutí nastaly dříve. (4) Zjistí-li katastrální úřad, že listina podle odstavce 1 má některý z nedostatků uvedených v odstavci 2 nebo není doložena právní moc rozhodnutí podle odstavce 3, vrátí ji s popisem zjištěných nedostatků vyhotoviteli nebo tomu, kdo ji předložil s ohlášením, případně si chybějící podklady vyžádá. (5) Po zápisu nebo výmazu poznámky se odstraní plomba a listina se založí do sbírky listin. Plomba se odstraní i po marném uplynutí lhůty stanovené k odstranění zjištěných nedostatků.“.

23. Podle ust. § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“): „Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.“.

24. Podle ust. § 96 občanského soudního řádu: „(1) Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. (2) Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

6 pokračování

6A 37/2012

(3) Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení. (4) Ustanovení odstavce 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání, nebo jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství. (5) Byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co rozhodnutí o věci již nabylo právní moci, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.“.

25. V dané věci je nutné uvést, že v souzené věci je podstatou sporu zapsání poznámky do katastru nemovitostí, a to poznámky o probíhajícím soudním řízení podle občanského soudního řádu a následný výmaz této poznámky. Proto je obecně nutné uvést, že je nutné rozebrat povahu řízení podle občanského soudního řádu v tom směru, jak měla být předmětná poznámka zapsána a kdy měla být vymazána.

26. Zákon o zápisech práv ve shora uvedeném ust. § 9 odst. 1 písm. b) odkazuje u této poznámky na podání žalobního návrhu týkajícímu se nemovitostí, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7 tohoto zákona. Toto podání pak může učinit i ten, v jehož prospěch má být poznámka zapsána (ust. § 9 odst. 1 zákona o zápisech práv), pokud oprávněnost doloží. Doložením oprávněnosti pak je podaná žaloba u příslušného soudu, která osvědčí, že by na jejím základě mohl být proveden záznam do katastru podle § 7 katastrálního zákona.

27. Tak tomu v daném případě bylo, příslušná žaloba byla předložena (byť byla podána nepříslušnému soudu). Katastrální úřad tak není vůbec oprávněn přezkoumávat důvodnost žaloby či její náležitosti podle ust. § 79 odst. 1 občanského soudního řádu, toto oprávnění má pouze příslušný soud. I v případě, kdy je podána žaloba, která má vady, je to pouze soud, který tyto vady může odstranit postupem podle ust. § 43 občanského soudního řádu. Podáním žaloby (návrhu), byť ten může mít vady, je příslušné občanské soudní řízení ze zákona zahájeno a od tohoto okamžiku probíhá.

28. Pokud žalobce uvádí, že žaloba neměla ověřený podpis či že podpis na žalobě neodpovídá jiným podpisům statutárních orgánů příslušné společnosti, pak je nutné uvést, že tuto skutečnost vůbec nemůže hodnotit katastrální úřad, u nějž žádné takové řízení neprobíhá, ale pouze příslušný soud. Zapsanou poznámkou katastrální úřad pouze reaguje na občanské soudní řízení, jehož průběh nemůže nijak ovlivnit; v daném případě se tak jedná o informaci, že takové řízení probíhá. Zápisem této poznámky pak není do katastru vkládáno žádné právo ani žádné takové právo nemůže vzniknout, charakter poznámky je pouze evidenční (byť může mít v reálné sféře žalobce či jiných osob účinky, tyto účinky však nejsou právní, ale mimoprávní – např. posouzení bonity pro získání úvěru apod.).

29. Nikde ze zákona o zápisu práv neplyne povinnost, že by „doložený návrh toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána“ (návětí ust. § 9 odst. 1 zákona o zápisu práv) musel mít úředně ověřený podpis. Katastrální vyhláška vyžaduje ověření podpisu pouze v řízení o povolení vkladu, a to pouze ověření podpisu např. u příslušné smlouvy (ust. § 37 odst. 6 písm. a) katastrální vyhlášky). Ani zákon o zápisu práv, ani katastrální vyhláška, nikde nestanovil povinnost úředně ověřeného podpisu u podání katastrálnímu úřadu, a to ani u návrhu na vklad.

7 pokračování

6A 37/2012

30. Pokud žalobce uvádí, že podle jeho názoru katastrální úřad pochybil, když nevyžadoval úřední ověření podpisu u listiny, která byla podkladem pro zápis poznámky a odkazuje na ust. § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky, pak soud takovou argumentaci nemá za přiléhavou, z důvodů shora uvedených (v tomto případě se nejednalo o řízení vkladové, jímž je do katastru nemovitostí vkládáno příslušné právo, ale o jiné řízení, a to řízení o zápisu poznámky, jejímž zápisem žádné právo nevzniká). Naopak – pokud zákon o zápisu práv dává katastrálnímu úřadu povinnost zapsat poznámku na základě podané žaloby, u níž občanský soudní řád úřední ověření podpisu nevyžaduje, katastrální úřad neměl žádnou pravomoc takové ověření podpisu vyžadovat; takový jeho požadavek by byl nad rámec zákona.

31. Lze tak k této otázce uzavřít, že podanou žalobou byl při zápisu poznámky katastrální úřad vázán (pokud tato žaloba splňovala náležitosti ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona o zápisu práv), a poznámku musel zapsat. Tímto postupem se tvrzené nezákonnosti nedopustil.

32. Ohledně další části žalobních bodů soud uvádí, že ani zde s nimi nesouhlasí. Jak bylo již shora obsáhle uvedeno, zapsaná poznámka osvědčuje průběh občanského soudního řízení. Jak pro zápis této poznámky, tak ovšem i pro její výmaz stanoví zákon zvláštní podmínky. Dokud občanské soudní řízení probíhá, není katastrální úřad oprávněn takovou poznámku vymazat, neboť takový postup by byl v rozporu s tím, proč byla taková poznámka zapsána; a proto mu ani zákon takovou možnost nedává. Jinými slovy řečeno, příslušná osoba, v jejíž prospěch byla poznámka zapsána (zde společnost Nemov Invest, s.r.o.) nemůže žádat o výmaz takové poznámky, pokud skutečnost vyznačená touto poznámkou, nepominula – v daném případě se jedná o občanské soudní řízení. K takovému postupu katastrální úřad žádné ustanovení zákona o zápisech práv. Naopak – katastrální úřad takovou poznámku vymaže až tehdy, kdy skutečnost, o níž poznámka informuje, pomine – zde se tak stalo až nabytím právní moci rozhodnutí soudu o zastavení příslušného občanského soudního řízení. Až tímto okamžikem bylo občanské soudní řízení zastaveno, a až na základě takového soudního rozhodnutí po nabytí právní moci je oprávněn katastrální úřad takovou poznámku vymazat, neboť odpadla skutečnost, která k zápisu poznámky vedla (§ 10 zákona o zápisu práv). Pokud tedy ten, k jehož doloženému návrhu v jeho prospěch má být poznámka zrušena, doloží skutečnost, že příslušná skutečnost nastala, katastrální úřad poznámku vymaže (ust. § 10 zákona o zápisu práv). V daném případě byla zapsána poznámka zahájeného a dále probíhajícího občanského soudního řízení – dokud takové řízení trvá, katastrální úřad není oprávněn výmaz takové poznámky provést. Vzhledem k tomu, že občanské soudní řízení je podle ust. § 96 občanského soudního řízení zastaveno za splnění zákonných podmínek až usnesením soudu, do nabytí právní moci tohoto soudního usnesení o zastavení řízení není katastrální úřad povinen (ani oprávněn) takovou poznámku vymazat. Právně nepodstatným pak je, zda se výmazu této poznámky domáhá ten, v jehož prospěch byla zapsána, neboť zákon takovou možnost nepřipouští – pokud jednou poznámka byla zapsána, vymazána může být pouze za splnění podmínek podle ust. § 10 zákona o zápisu práv. Rovněž je pak nepodstatné, že žaloba byla vzata zpět, neboť příslušné soudní řízení probíhá nadále, a končí až rozhodnutím o zastavení řízení.

33. Ze všech těchto důvodů soud dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná a zamítl ji.

8 pokračování

6A 37/2012

34. Pro úplnost pak soud dodává, že pokud měl žalobce vážné pochybnosti o učinění projevu vůle za společnost Nemov Invest, s.r.o., které uváděl v podání katastrálnímu úřadu (tedy zpochybnění podpisu na příslušných procesních návrzích), pak případně tuto závažnou skutečnost již musí řešit jinými právními prostředky.

35. O věci soud rozhodl rozsudkem bez nařízení jednání, neboť účastníci proti takovému postupu neměli ve stanovené lhůtě námitek a jednání k projednání žaloby nebylo nutné, když soud neprováděl další dokazování (ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.).

36. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého má účastník, který měl ve věci úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem. Vzhledem k tomu, že žalovanému státu tyto nevznikly, soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 9. března 2016
JUDr. Ladislav Hejtmánek v.r.

předseda senátu

za správnost vyhotovení: Simona Štěpinová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru