Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 A 249/2016 - 43Rozsudek MSPH ze dne 27.08.2020

Prejudikatura

9 As 218/2016 - 63


přidejte vlastní popisek

6 A 249/2016-43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Hejtmánka a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a JUDr. Hany Kadaňové, Ph.D., ve věci

žalobce: xxxx

zastoupeného: xxxxx

proti

žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 58/219, Praha 9

žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.10.2016, čj. ČTÚ 33 967/2016-603

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl výrok II. shora uvedeného správního rozhodnutí, kterým byl zrušen výrok II. rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 18. 2. 2016, čj. ČTÚ-52 855/2015-631/GrT, kterým byla uložena povinnost třetí osobě uhradit žalobci náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva podle ust. § 129 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“).

Žalobce v podané žalobě uvedl, že napadá tento výrok rozhodnutí a že byl na svých právech zkrácen. Uvedl, že odůvodnění žaloby zašle soudu dodatečně. Žaloba byla podána k poštovní přepravě dne 20. 12. 2016.

Z předloženého správního spisu soud zjistil, že napadené správní rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 25. 10. 2016. pokračování

6 A 249/2016 2

Další podání učinil žalobce dne 14. 2. 2017, kdy podal k poštovní přepravě doplnění své žaloby, téhož dne doručil totožné podání do datové schránky soudu.

Soud k tomuto doplnění žaloby nepřihlédl s ohledem na ust. § 71 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), neboť se tak stalo po uplynutí dvouměsíční zákonné lhůty pro uplatnění žalobních bodů. Soud projednal žalobu ve znění, jak byla ve lhůtě soudu podána, neboť sice je žaloba stručná, ale je z ní vysledovatelné, že žalobce napadá postup správního úřadu při vydání rozhodnutí.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil a navrhoval její zamítnutí, přičemž v důvodech obsahově odkazoval na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí je k II. výroku uvedeno, že o nákladech řízení nemělo být rozhodováno a opřel svůj právní názor o právní názor z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 30 Co 31/2012), a o ust. § 142 správního řádu.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, včetně řízení, jež jeho vydání předcházelo, v mezích žalobních bodů, jimiž je vázán, vycházeje přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodnutí správního orgánu (ust. § 75 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „s.ř.s.“), a o důvodnosti podané žaloby uvážil takto.

V posuzované věci soud nezjistil, že by žalobce byl zkrácen na svých právech, jak tvrdí v žalobě. Jeho opravný prostředek byl věcně ve správním řízení projednán, bylo o něm procesně korektně rozhodnuto a tento výrok byl odůvodněn zněním příslušného zákona a odkazem na použitelnou soudní judikaturu. Žádné zkrácení na právech v tomto obecném slova smyslu, jak bylo provedeno v žalobním bodu, soud nezjistil.

V dané věci tak soud uzavírá, že podanou žalobu nepovažuje za důvodnou a proto ji zamítl (ust. § 78 odst. 7 s.ř.s.).

Ve věci soud rozhodl rozsudkem bez nařízení jednání, neboť účastníci proti takovému postupu neměli ve stanovené lhůtě námitek a jednání k projednání žaloby nebylo nutné, když soud neprováděl další dokazování (ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého má účastník, který měl ve věci úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem. Vzhledem k tomu, že žalovanému státu tyto nevznikly, soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. pokračování

6 A 249/2016 3

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha dne 27. srpna 2020

JUDr. Ladislav Hejtmánek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru