Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ca 402/2007 - 32Rozsudek MSPH ze dne 08.10.2010


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5Ca 402/2007 - 32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: AYSEN, spol. s.r.o., IČ: 454 75 385, V Sádku 436, Újezd u Brna, proti žalovanému: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 4.10.2007, Sp. zn.: ČOI: 2105/2007/0100/3200/2007/Be/Št

takto:

I. Rozhodnutí České obchodní inspekce, ústředního inspektorátu ze dne 4.10.2007, Sp. zn.: ČOI: 2105/2007/0100/3200/2007/Be/Št se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení.

II. Žalobci se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

III. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal k soudu žalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví rozsudku, jímž bylo jako opožděné zamítnuto odvolání podané žalobcem proti rozhodnutí ředitele inspektorátu ČOI Jihomoravského a Zlínského, ze dne 29.6.2007, č.j. II/340123/3200/2007/Há o uložení pokuty 25 000,- Kč za porušení § 8 odst. l a 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, propadnutí 544 ks padělků podle § 2 odst. 1 písm. r) téhož zákona a o uložení paušální částky náhrady nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč podle § 6 vyhl. č. 520/2005 Sb.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný uvedl, že podle § 83 odst. 1 věta první zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, přičemž v souladu s § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Napadené rozhodnutí bylo převzato dne 13.7.2007, následující den počala běžet patnáctidenní lhůta, jejímž posledním dnem byla sobota 28.7.2007, takže lhůtu bylo možno dodržet ještě nejbližší příští pracovní den, jímž bylo pondělí 30.7.2007. Odvolání však bylo k poštovní přepravě podáno až 31.7.2007, kdy již bylo prvoinstanční rozhodnutí v právní moci. Protože jde o odvolání opožděné, odvolací orgán je podle § 92 odst. 1 věta první správního řádu zamítl.

Podle § 92 odst. 1 věta druhá správního řádu pak odvolací orgán zkoumal, zda jsou dány předpoklady pro přezkumné řízení, obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Takové předpoklady však shledány nebyly. Odvolací orgán se shodně s první instancí domnívá, že za porušení § 8 odst. l a 2 zákona č. 634/1992 Sb. nese odpovědnost jmenovaná společnost a sankce jí uložená nevybočuje ze zákonných mezí. Obsah opožděně podaného odvolání nezavdává důvod pro výjimku ze zásady nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí.

Žalobce v žalobě namítl, že napadené rozhodnutí je skutkově neodůvodněné, procesně vadné, protiprávní a zjevně diskriminační. Správní orgán se nevypořádal s věcným a včas podaným návrhem žalobce na provedení nových důkazů ani ve výroku ani v odůvodnění rozhodnutí. Oznámením ze dne 18.6.2007 doručeným žalobci dne 22.6.2007 bylo zahájeno správní řízení. Žalobce v jemu uložené lhůtě dne 2.7.2007 učinil podání na faxové číslo správního orgánu 1. stupně 545244170, kde navrhl provedení nových důkazů, které v zákonné lhůtě potvrdil písemně. Dne 29.6.2007 bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, které bylo žalobci doručeno dne 13.7.2007. Včas podaným odvoláním žalobce upozornil žalovaného, že rozhodnutí nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a navrhl v rámci odvolacího řízení provedení stejných důkazů, jichž se domáhal před správním orgánem l. stupně. Jako důkaz (důkaz č. 5) pro toto tvrzení žalobce v podané žalobě označil podání žalobce (odvolání) prostřednictvím telefaxu na faxové číslo žalovaného 296366236 ze dne 30.7.2007, které v zákonné lhůtě potvrdil písemně. Žalovaný tak žalobou napadeným rozhodnutím, které je podle žalobce nicotné, zasáhl do práv žalobce. Žalobce žádá, aby soud rozhodl, že rozhodnutí žalovaného je nicotné.

Žalobce k žalobě připojil mimo jiné i podání označené jako důkaz č. 5, jde o podání žalobce ze dne 30.7.2007, jehož obsahem je odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí. Podání je adresováno České obchodní inspekci v Brně, ve své hlavičce obsahuje faxové číslo 545 244 170.

K žalobě se vyjádřil žalovaný a zejména uvedl, že žalobcovo podání označené v žalobě jako důkaz č. 5, tj. podání učiněné dne 30.7.2007 telefaxem na faxové číslo žalovaného 296366236, není obsahem spisového materiálu. Správní spis obsahuje pouze telefaxy s datem v záhlaví 31.7.2007. Dokládá-li žalobce, že učinil telefaxem totéž podání již dne 30.7.2007 na č. 296366236 - tedy na sekretariát ústřední ředitelky ČOI, pak neučinil podání u věcně a místně příslušného orgánu, neboť odvolání se podává u správního orgánu l. stupně. Podle § 40 odst. l písm. d) správního řádu je sice lhůta zachována, je-li poslední den lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně, avšak za podmínky, že nebylo možno z vážných důvodů učinit podání u příslušného orgánu. To v daném případě není splněno, neboť fax bylo možno podat u orgánu prvního stupně. Žalobce tedy podal odvolání telefaxem a dopisem jednak pozdě (dne 31.7.2007), jednak u nepříslušného orgánu (u ústředního inspektorátu ČOI, namísto u regionálního inspektorátu ČOI, který ve věci na prvním stupni rozhodl). Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

U ústního jednání před soudem žalobce soudu předložil mimo jiné i rozpis hovorů ze dne 21.3.2008 k pevné lince č. 544 211 065 za období od 11.7.2007 do 10.8.2007. Uvedl, že tímto důkazem dokládá, že dne 30.7.2007 se uskutečnila tři volání na číslo 545 244 170, tj. faxové číslo prvostupňového správního orgánu. Žalobce uvedl, že se pokoušel prvostupňovému správnímu orgánu odeslat faxem odvolání, nezdařilo se mu to, a proto odvolání odeslal na faxové číslo odvolacího orgánu, tj. 296 366 236. Skutečnost, že žalovaný předkládá faxové podání s datem 31.7.2007 v 11.57 hod, žalobce vysvětluje tím, že žalobce zřejmě měl svůj faxový přístroj nesprávně nastaven pokud jde o datum. Faxový přístroj žalobce nevydává žádný doklad o tom, kdy fax odesílá. Žalovaný je podle žalobce povinen evidovat, kdy mu faxová podání došla. Žalobce poukázal na to, že v předloženém rozpisu hovorů není uveden žádný hovor uskutečněný dne 31.7.2007. Protože žalobce odvolání podal včas, žádá, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení a přiznal žalobci náklady řízení, které představují zaplacený soudní poplatek.

Žalovaný u ústního jednání odkázal na vyjádření žalovaného k žalobě a uvedl, že není dán žádný důvod pro vyslovení nicotnosti rozhodnutí, jak požaduje žaloba. K nicotnosti rozhodnutí by nevedl ani případný omyl v posouzení včasnosti odvolání. Žalovaný je však toho názoru, že věc posoudil správně, neboť žalobce neprokázal, že odvolání podal včas. Žádal zamítnutí žaloby a uvedl, že žalovanému nevznikly náklady řízení před soudem.

Z podnětu podané žaloby přezkoumal soud napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů a vycházel při tom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, jak soudu ukládá ustanovení § 75 odst. 1, 2 s.ř.s.

Do správního spisu je založeno prvostupňové rozhodnutí ze dne 29.6.2007, čj. II/340123/3200/2007/Há, mezi účastníky řízení není sporu o tom, že bylo žalobci doručeno dne 13.7.2007 (na doručence je zřetelné číslo 13. tj. označení dne převzetí, protože rozhodnutí bylo podle údajů doručenky připraveno k vyzvednutí 4.7.2007, musí být měsícem převzetí měsíc červenec, byť tento údaj doručenky je nezřetelný). Rozhodnutí obsahuje řádné poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, jak stanoví § 83 odst. 1 správního řádu.

Posledním dnem 15ti denní lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí, které bylo doručeno dne 13.7.2007, je den 30. 7. 2007 (pondělí), neboť pokud připadne konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Podle § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Podle § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Podle odst. 2 v pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak.

Do správního spisu je založeno několik (zřejmě i kopie) totožných podání žalobce datovaných dnem 30.7.2007, která jsou adresována prvostupňovému správnímu orgánu s uvedením čísla faxu 545 244 170 v hlavičce podání a jejichž obsahem je odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí. Jde jednak o podání faxové odeslané z čísla 544 211 065, které ve svém záhlaví uvádí datum 31.7.2007 11:57AM, další toto podání pak bylo doručeno prostřednictvím poštovní přepravy, dle připojené obálky bylo zasíláno žalovanému (tedy nikoli prvostupňovému správnímu orgánu, jemuž je adresováno) a k poštovní přepravě bylo podáno dne 31.7.2007. Správní spis tedy neobsahuje žádné odvolání, zjevně odeslané 30.7. 2007, ať již prvostupňovému správnímu orgánu či orgánu odvolacímu, prostřednictvím faxu či prostřednictvím poštovní přepravy.

Ve výpisu hovorů k pevné lince 544 211 065 za dobu od 11.7.2007 do 10.8.2007, který žalobce soudu předložil u ústního jednání, je záznam o hovoru (faxu) ze dne 30.7.2007 na číslo prvostupňového správního orgánu 545 244 170, a to v 23:54 hod, 23:55 hod a 23:56 hod. Výpis obsahuje dále jeden záznam o hovoru (faxu) na číslo odvolacího orgánu 296 366 236, a to dne 30.7.2007 v 23:57 hod. Výpis však neobsahuje žádný záznam o hovoru (faxu), který by se uskutečnil dne 31.7.2007, a to přes skutečnost, že faxové podání obsahující žalobcovo odvolání založené do správního spisu, které, jak je mezi účastníky řízení nesporné, došlo odvolacímu orgánu, mělo být podle data v něm obsaženého uskutečněno dne 31.7.2007 v 11:57AM.

Z popsaných skutečností soud dovodil, že existují pochybnosti o tom, zda datum 31.7.2007 není na faxovém podání zaslaném žalovanému uvedeno v důsledku nesprávně nastaveného žalobcova faxu, jak žalobce tvrdí, tj. pochybnosti, zda toto podání nebylo ve skutečnosti z žalobcova přístroje odesláno již dne 30.7.2007, jak je zaznamenáno na žalobcem předloženém výpisu hovorů (kde naopak záznam ze dne 31.7.2007 zaznamenán není). Pokud by žalobce těsně před půlnocí posledního dne odvolací lhůty zaslal odvolání odvolacímu orgánu proto, že se mu před tím ve třech případech nepodařilo odvolání odeslat orgánu prvního stupně (důvody nezdaru byly spíše na straně příjemce, když žalobcův přístroj následný další fax odeslal), byl by podle názoru soudu dán vážný důvod ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu.

S ohledem pochybnosti, které ve věci vyvstaly, má soud za to, že, neprokáže-li se opak, je na místě lhůtu k podání odvolání posoudit jako zachovanou ve smyslu § 40 odst. 2 správního řádu.

Soud je zároveň toho názoru, že je na správním orgánu vést vlastní evidenci o době, kdy obdržel podání, která účastníci řízení správnímu orgánu zasílají faxem. Pokud tak žalovaný činí, může v dalším řízení žalobcova tvrzení vyvrátit, jak ustanovení § 40 odst. 2 správního řádu umožňuje.

Z uvedených důvodů soud podle § 78 odst. 1,4 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení, jak je uvedeno ve výroku rozsudku.

K požadavku žalobce, aby soud rozhodl, že napadené rozhodnutí je nicotné, soud uvádí, že teorie považuje za nicotný správní akt, který trpí vadami takové intenzity, že již vůbec nelze o správním aktu hovořit. Typicky jsou takovými vadami neexistence zákonného podkladu pro rozhodnutí, nedostatek pravomoci, nejtěžší vady příslušnosti, absolutní nedostatek formy, absolutní omyl v osobě adresáta, neexistence skutkového základu způsobující bezobsažnost, požadavek trestného plnění, požadavek plnění fakticky nemožného, neurčitost, nesmyslnost či neexistence vůle. Předmětné žalobou napadené rozhodnutí žádnou takovou vadou netrpí, proto toto rozhodnutí za nicotné považovat nelze.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1, 7 s.ř.s. Žalobce měl sice úspěch ve věci, soud však jako důvody zvláštního zřetele hodné pro nepřiznání náhrady nákladů řízení žalobci ve smyslu § 60 odst. 7 s.ř.s. posoudil to, že žalobce předložil rozpis hovorů a uplatnil shora uvedenou argumentaci teprve u jednání před soudem a žalovaný tak neměl možnost uváděné a dokládané důvody posoudit a vypořádat se s nimi. Žalovaný neměl ve věci úspěch, proto podle § 60 odst. 1 s.ř.s nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek ust. § 102 a násl. s.ř.s., ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozsudku, prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle § 105 odst. 2 s.ř.s., stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 8. října 2010

JUDr. Eva Pechová,v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Krejčová B.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru