Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ca 268/2009 - 33Rozsudek MSPH ze dne 04.11.2010


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5Ca 268/2009 - 33-35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Y. S., proti žalovanému: Policie ČR, Služba cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, PO BOX 78, Praha 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 24. 11. 2009, č.j.: CPR-11767/ČJ-2009-9CPR-C241,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí označenému v záhlaví rozsudku, jímž bylo jako opožděné zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí vydanému Policií ČR, Oblastním ředitelstvím služby cizinecké policie Praha, Inspektorátem cizinecké policie Praha, čj. CPPH-022503/CI-2009-60 ze dne 16.4.2009 o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem studia podle § 46 odst. 1 a 5 ve spojení s § 56 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb.

Žalobce v žalobě uvedl, že žalovaný v rámci odvolacího řízení nezjistil řádným způsobem stav věci, čímž porušil zásady správního řízení. Prvostupňové rozhodnutí o zamítnutí žalobcovy žádosti bylo doručeno zmocněnému zástupci žalobce, nikoli žalobci samotnému, zmocněný zástupce však ihned po té přerušil s žalobcem kontakty, žalobce se proto o vydání zamítavého rozhodnutí nedozvěděl. Navíc byl žalobce dlouhodobě nemocen, proto nemohl v záležitosti konat osobně. Po určité době, kdy se žalobci nedařilo zmocněného zástupce kontaktovat, odvolal jemu udělenou plnou moc a zvolil si zástupce nového, s jehož pomocí pak odvolání podal. K opožděnému odvolání tak došlo z objektivních důvodů nezávislých na žalobci. Žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a přiznal žalobci náhradu nákladů řízení.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě především odkázal na žalobou napadené rozhodnutí. Dále pak uvedl, že je pouze věcí účastníka řízení, zda se v řízení nechá zastupovat, popřípadě jakého zástupce si zvolí. Zástupce vystupuje jménem zastoupeného, z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Skutečnost, že žalobce zmocnil k zastupování osobu, která „nečinila“, neznamená, že by se žalobce „vyvinil“ z odpovědnosti za včasné podání odvolání.

Ze správního spisu zjistil soud následující, pro rozhodnutí o věci samé podstatné skutečnosti:

Dne 10. března 2009 podal žalobce na oddělení cizinecké policie žádost o povolení k dlouhodobému pobytu. K žádosti je přiložena plná moc ze dne 9. března 2009 kterou žalobce udělil panu S.H. (bytem P., P.) ve věci prodloužení dlouhodobého pobytu na území ČR.

Rozhodnutím Policie ČR, Služby cizinecké policie, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie, Inspektorátu cizinecké policie Praha, čj. CPPH-022503/CI-2009-60 ze dne 16.4.2009 byla žádost žalobce ze dne 10.3.2009 o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky zamítnuta podle § 46 odst. 1 a 5 ve spojení s § 56 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb. Rozhodnutí obsahuje řádné poučení o možnosti podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Dle připojené doručenky bylo toto rozhodnutí doručeno panu S.H. na adresu P., P., který rozhodnutí dne 7. května 2009 osobně převzal.

Dne 22. července 2009 podal žalobce k poštovní přepravě odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí čj. CPPH-022503/CI-2009-60 ze dne 16.4.2009, k odvolání připojil plnou moc udělenou panu P. K. C. V odvolání požádal o prominutí zmeškání lhůty s odůvodněním, že byl nemocný, byl zastupován panem K., na kterého ve všem spoléhal, tedy i ve věci podání odvolání. Svého zástupce se pokoušel opakovaně kontaktovat, avšak nepodařilo se mu to. Později zjistil, že jeho zmocněný zástupce vycestoval z České republiky. Žalobce proto podává odvolání a žádá, aby bylo přijato a rozhodnutí zrušeno, a aby žalobci bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu; chybějící doklady je žalobce schopen doložit.

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhodl žalovaný rozhodnutím č.j. CPR-11767/ČJ-2009-9CPR-C241 ze dne 24. listopadu 2009 tak, že se odvolaní jako opožděné zamítá. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 7. května 2009, a protože se cizinec v zákonné lhůtě neodvolal, nabylo právní moci dne 23.5.2009. Odvolání podané prostřednictvím poštovní přepravy teprve dne 22.7.2009, bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty. Ve smyslu § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. nebyly shledány ani předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí směřuje žaloba.

Z podnětu podané žaloby přezkoumal soud napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů, jimiž je vázán, a vycházel při tom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, jak soudu ukládá ust. § 75 odst. 1, 2 s.ř.s. V souladu s § 51 odst. 1 s.ř.s. soud rozhodl ve věci samé bez ústního jednání, neboť účastníci řízení ve stanovené lhůtě k výzvě soudu nevyjádřili s takovým projednáním věci svůj nesouhlas.

Soud dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně.

Podle § 83 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb. správní řád činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Správní řád dále v § 33 a násl. upravuje zastoupení na základě plné moci. Platí, že si účastník může zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§ 33 odst. 1). Dle § 34 odst. 1 správního řádu zástupce podle § 32 a § 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného; z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Podle § 34 odst. 2 správního řádu se s výjimkou případů, kdy má zastoupený v řízení něco osobně vykonat, doručují písemnosti pouze zástupci; doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.

Žalobce jako jednu z příloh své žádosti připojil plnou moc ze dne 9. března 2009, udělenou podle § 33 správního řádu, kterou zmocnil pana S.H. (bytem P., P.) k zastupování v dané věci. Žalobce nikterak nezpochybňuje, že byl v řízení o podané žádosti tímto zástupcem zastupován. Při doručování prvostupňového rozhodnutí postupoval správní orgán v souladu s § 34 odst. 2 správního řádu, když toto rozhodnutí doručil pouze zástupci žalobce, který rozhodnutí oproti svému podpisu řádně převzal. Je věcí účastníka řízení, zda se v řízení nechá zastupovat, popřípadě jakého zástupce si zvolí. V zájmu účastníka je zvolit osobu důvěryhodnou a skýtající pro účastníka řízení záruku hájení jeho práv. Pochybení, tj. i nečinnost zástupce, může založit občanskoprávní odpovědnost vůči zastupovanému, není však relevantní z hlediska přezkumné činnosti správního soudu.

Posledním dnem lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí, které bylo řádně doručeno zástupci žalobce dne 7.5.2009, byl den 22.5.2009 (pátek). Odvolání k poštovní přepravě podané teprve dne 22.7.2009 bylo tedy nepochybně podáno po uplynutí zákonné lhůty. Při posouzení včasnosti odvolání jsou tvrzení žalobce v podané žalobě zcela nerozhodná. Nelze nikterak zohlednit, že zástupce žalobce přerušil s žalobcem kontakt, že řádně zastoupený žalobce se v důsledku nesprávného postupu svého zástupce o vydaném rozhodnutí nedozvěděl, nerozhodné je i tvrzení žalobce, že on sám byl dlouhodobě nemocen a nemohl ve věci konat, stejně jako tvrzení, že k opožděnému odvolání došlo z objektivních důvodů nezávislých na vůli žalobce. Na základě těchto žalobních námitek, jimž je soud v přezkumném soudním řízení vázán, nelze dospět k závěru o nezákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí, jímž bylo odvolání podané po zákonem stanovené lhůtě zamítnuto jako opožděné.

Pouze nad rámec věci, když žalobce to v žalobě nenamítá, soud uvádí, že žalovaný pochybil, když nikterak nereagoval na žádost žalobce o prominutí zmeškání lhůty obsaženou v podaném odvolání (§ 41 správního řádu). Toto procesní pochybení správního orgánu, navíc žalobou nenamítané, však nemohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí žalovaného za situace, kdy prominutí zmeškání lhůty požadoval žalobce ve vztahu k úkonu, který měl provést zástupce žalobce, nikoli tedy žalobce sám; žalobcova žádost o prominutí zmeškání lhůty již z těchto důvodů nemohla být úspěšná.

Soud neshledal podanou žalobu důvodnou, proto ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl, jak je uvedeno ve výroku rozsudku.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s.ř.s., za situace, kdy plně úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek ust. § 102 a násl. s.ř.s., ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozsudku, prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 105 odst. 2 s.ř.s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 4. listopadu 2010

JUDr. Eva Pechová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru