Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Af 17/2015 - 62Usnesení MSPH ze dne 07.03.2017

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5Af 17/2015 - 62

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Gabriely Bašné a Mgr. Aleny Krýlové v právní věci žalobce: SYNOT TIP, a.s., IČ: 26301091, se sídlem Uherské Hradiště, Jaktáře 1475, zastoupen JUDr. Zlatavou Codrovou Davidovou, advokátkou se sídlem Brno, Přívrat 1454/12, proti žalovanému: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, o žalobě proti rozhodnutí ministra financí ze dne 23. 1. 2015, č.j. MF-31931/2014/34/2901-RK,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč z účtu Městského soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Zlatavy Codrové Davidové, advokátky.

Odůvodnění:

Žalobce podal k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí uvedenému v záhlaví tohoto usnesení, jímž ministr financí zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2014, č.j. MF-67423/2013/34-2, kterým byla zrušena dvě povolení žalobce k provozování loterií a jiných podobných her dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, týkající se provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím centrálního loterijního systému - interaktivní loterijní systém, model: interaktivní loterijní systém, výrobní čísla 171 00 a 5169 na adrese Perná 315, Perná.

Podáním ze dne 27. 2. 2017 vzal žalobce bez uvedení důvodu svou žalobu v celém rozsahu zpět a požádal soud o vydání rozhodnutí o uhrazeném soudním poplatku.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění rozhodném, (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. S ohledem na zpětvzetí žaloby soud řízení podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

O vrácení soudního poplatku rozhodl soud podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění rozhodném, dle kterého soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Soudní poplatek za podanou žalobu v této věci činil 3 000,- Kč, soud tedy rozhodl o vrácení části soudního poplatku ve výši 2 000,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 7. března 2017

JUDr. Eva P e c h o v á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru