Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 A 55/2011 - 92Rozsudek MSPH ze dne 11.05.2011

Prejudikatura

1 As 105/2010 - 73


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5A 55/2011 - 92-94

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Michaely Bejčkové a Mgr. Aleny Krýlové v právní věci žalobce: Občané brněnské aglomerace proti dálničním průtahům svým městem, IČ 26676192, občanského sdružení se sídlem Rozdrojovice 321, PSČ 664 34, zastoupeného JUDr. Milošem Tuháčkem, advokátem se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná, poštovní schránka 21/P, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2007, č. j. KM-311/OPO-2007,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2007, č. j. KM-311/OPO-2007, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 15 000 Kč ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku do rukou žalobcova zástupce JUDr. Miloše Tuháčka, advokáta.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 17. 1. 2007 nevyhověla Policie České republiky, Městské ředitelství Brno, podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žalobcově žádosti o poskytnutí informace – konkrétně veškeré přijaté i odeslané korespondence mezi Policií ČR a státním zastupitelstvím v blíže označené věci od podání oznámení v roce 2004 do dne odpovědi na žádost, neboť požadované informace se podle správního orgánu vztahují výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu, a ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. je tedy nelze poskytnout.

Žalobcovo odvolání žalovaný zamítl svým rozhodnutím ze dne 1. 3. 2007 a napadené rozhodnutí potvrdil. Městský soud v Praze zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného svým rozsudkem ze dne 21. 4. 2010, č. j. 5 Ca 134/2007-36; přisvědčil správním orgánům v tom, že mezi Policií a státním zastupitelstvím při úkonech v trestním řízení existuje svého druhu vztah nadřízenosti a podřízenosti, a že na informace požadované žalobcem dopadá výluka podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

Žalobce podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost; o té rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 17. 2. 2011, č. j. 1 As 105/2010-72, tak, že rozsudek městského soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Souhlasil sice se správními orgány i s městským soudem v tom, že informace požadované žalobcem mají charakter vnitřních pokynů, jak to má na mysli § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.; zdůraznil však, že na rozdíl např. od rozhodování podle ustanovení § 11 odst. 2 a 4 zákona č. 106/1999 Sb., která povinnému subjektu jednoznačně zapovídají poskytnout požadovanou informaci („Povinný subjekt informaci neposkytne“), dává § 11 odst. 1 povinnému subjektu pouze možnost informaci neposkytnout („Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace“). Povinný subjekt přitom musí v každém jednotlivém případě uvážit, zda je nezbytné odepřít poskytnutí informací, které mají charakter vnitřních pokynů. V projednávané věci to správní orgány neučinily, a jejich rozhodnutí jsou proto nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů; protože městský soud tuto vadu neshledal, ač tak měl učinit z úřední povinnosti, musel být jeho rozsudek zrušen.

Městský soud byl v novém řízení vázán názorem Nejvyššího správního soudu, zde konkrétně jeho závěrem o nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí žalovaného. Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný považoval požadované informace za vnitřní pokyny, nevysvětlil však [ačkoli při neposkytnutí informací podle § 11 odst. 1 písm. a) tak učinit měl], proč bylo v tomto konkrétním případě nezbytné omezit poskytnutí tohoto typu informací. Městskému soudu proto nezbylo než zrušit napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) a vrátit věc žalovanému k dalšímu řízení. V novém řízení bude žalovaný vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

Žalobce byl v tomto řízení úspěšný, a žalovaný je tak povinen zaplatit mu podle § 60 odst. 1 s. ř. s. jednak náklady řízení o žalobě, jednak náklady řízení o kasační stížnosti. Náklady řízení o žalobě sestávají z odměny advokáta (JUDr. Miloše Tuháčka) za tři úkony právní služby – převzetí zastoupení, podání žaloby a podání repliky (3 x 2100 Kč) podle § 11 odst. 1 písm. a), d) a g), § 7, § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, včetně náhrady hotových výdajů (3 x 300 Kč) podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Náklady řízení o kasační stížnosti sestávají ze zaplaceného soudního poplatku (3000 Kč) a z odměny advokáta (Mgr. Martina Šípa, kterého žalobce zmocnil pouze k zastupování v řízení o kasační stížnosti) za dva úkony právní služby – převzetí zastoupení a podání kasační stížnosti (2 x 2100 Kč) včetně náhrady hotových výdajů (3 x 300 Kč). Celkem tedy žalobci náleží 15 000 Kč.

Poučení: Kasační stížnost proti tomuto rozsudku není přípustná; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu [§ 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.]. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 11. května 2011

JUDr. Eva Pechová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru