Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 A 28/2012 - 100Usnesení MSPH ze dne 31.05.2012


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5A 28/2012 - 100-

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Michaely Bejčkové a Mgr. Aleny Krýlové v právní věci žalobce: občanské sdružení Za naši budoucnost, se sídlem V Holešovičkách 25, 182 00 Praha 8, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Kunešem, obecným zmocněncem, bytem Lipina 2, Zbraslavice, 285 22 Zruč nad Sázavou, s adresou pro doručování Za Zelenou liškou 11/544, 140 00 Praha 4, proti žalovanému Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení – hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, zastoupeného JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem se sídlem WEIL, GOTSHAL a MANGES, s. r. o., Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 25. 11. 2011, č. j. 32806/2010-31-4,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Návrh na přiznání odkladného účinku žalobě se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 29. 12. 2006 vydal Magistrát hlavního města Prahy k žádosti hlavního města Prahy stavební povolení pro stavbu „Městský okruh, stavba 0079 Špejchar – Pelc – Tyrolka v rozsahu objektu inženýrských sítí a podzemních garáží Letná včetně souvisejících objektů“. V odvolacím řízení bylo toto rozhodnutí potvrzeno (rozhodnutím ze dne 20. 6. 2007). Městský soud v Praze poté rozhodnutí ze dne 20. 6. 2007 zrušil (rozsudkem ve věci 11 Ca 211/2007 ze dne 24. 4. 2008). Poté, co Nejvyšší správní soud zrušil tento rozsudek Městského soudu v Praze (rozsudkem ve věci 2 As 69/2008 ze dne 4. 2. 2009), vydal městský soud nový rozsudek (ze dne 21. 4. 2009), jímž rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2007 opět zrušil. Kasační stížnost proti tomuto rozsudku městského soudu zamítl Nejvyšší správní soud dne 24. 2. 2010. Žalovaný nato rozhodnutím ze dne 17. 6. 2010 zrušil stavební povolení ze dne 29. 12. 2006 a zároveň zastavil stavební řízení.

Na základě podnětu stavebníka (hlavního města Prahy) zahájil ministr pro místní rozvoj přezkumné řízení a rozhodnutím ze dne 30. 8. 2010 změnil rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 6. 2010 tak, že zamítl odvolání účastníků proti stavebnímu povolení ze 29. 12. 2006 a toto stavební povolení potvrdil, s výjimkou části, která se týká provozních souborů a staveb dokončených za právní moci stavebního povolení ze dne 29. 12. 2006 a v níž stavební řízení zastavil. Rozklad žalobce proti tomuto rozhodnutí ministra ze dne 30. 8. 2010 zamítl ministr dne 25. 11. 2011 a napadené rozhodnutí potvrdil; žalobce žalobou napadl právě toto poslední rozhodnutí ze dne 25. 11. 2011, zároveň navrhl, aby soud přiznal žalobě odkladný účinek.

Do řízení se jako osoba zúčastněná na řízení přihlásilo hlavní město Praha; ve svém vyjádření k návrhu na přiznání odkladného účinku mj. uvedlo, že žaloba byla podána opožděně, neboť napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 12. 2011; v tomto případě se přitom rozhodnutí týká veřejně prospěšné stavby uvedené v platném územním plánu; u takové stavby se přitom lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí, které žalobce napadá, zkracuje na polovinu (§ 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury – dále jen „zákon č. 416/2009 Sb.“). Napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 12. 2011, žaloba tak mohla být podána nejpozději 16. 1. 2012, ovšem podána byla až 17. 2. 2012. I kdyby lhůta pro podání žaloby činila dva měsíce, žaloba byla podle hlavního města Prahy podána opožděně, neboť v takovém případě by posledním dnem pro podání žaloby byla středa 15. 2. 2012.

Soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána opožděně.

Podle § 72 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.; dále jen „s. ř. s.“) lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Stavební řízení ve věci výše uvedené stavby bylo s ohledem na povahu povolované stavby (tj. objektu souvisejícího s liniovou stavbou) řízením s velkým počtem účastníků [srov. § 144 odst. 2 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), podle nějž se řízením s velkým počtem účastníků rozumí řízení s více než 30 účastníky]; podle § 144 odst. 6 správního řádu lze v řízení s velkým počtem účastníků řízení doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4 (tj. včetně rozhodnutí, která jsou jinak doručována do vlastních rukou), veřejnou vyhláškou. [To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě; žalobce však je účastníkem řízení podle § 27 odst. 3, tj. osobou, jejíž účastenství zakládá zvláštní zákon (zde zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), a i jemu se proto v řízení s velkým počtem účastníků doručuje veřejnou vyhláškou.]

Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Žalobce ve své žalobě neuvedl, jak to žádá zákon [§ 71 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], kdy mu bylo rozhodnutí doručeno (žaloba obsahuje jen poměrně nejasnou formulaci, podle níž bylo o žalobcově rozkladu rozhodnuto „až 25. listopadu 2011 s doručením do 19. prosince 2011“); soud však ze správního spisu zjistil, že rozhodnutí bylo doručeno zástupci hlavního města Prahy (žadatele v původním stavebním řízení, tj. účastníka podle § 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou dne 1. 12. 2011; ostatním účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu bylo doručováno veřejnou vyhláškou, přičemž rozhodnutí bylo na úřední desce vyvěšeno dne 30. 11. 2011. Doručeno tedy bylo a právní moci tak nabylo dne 15. 12. 2011.

Podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. se lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 zkracují na polovinu. Ustanovení § 1 citovaného zákona definuje dopravní, vodní a energetickou infrastrukturu; podle § 1 odst. 2 se dopravní infrastrukturou pro účely tohoto zákona rozumí stavby dopravní infrastruktury a stavby s nimi související umisťované v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené v územně plánovací dokumentaci. Stavba „Městský okruh Strahovský tunel – Pelc Tyrolka“ je přitom zařazena v příloze 2 vyhlášky č. 32/1999 Sbírky hlavního města Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, jako veřejně prospěšná stavba; není tedy pochyb o tom, že nyní povolovaná stavba – jakožto jedna z mnoha dílčích staveb v rámci předmětného městského okruhu – je stavbou dopravní infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb. Textace § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. je poměrně nezdařená; mluví se tu o přezkoumávání rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1, přičemž ale § 1 pouze předesílá, že upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní a jiné infrastruktury, a poté tuto infrastrukturu definuje, a nezmiňuje se o žádných řízeních. Rozsah řízení vztahujících se k výstavbě infrastruktury tak není zcela jasný; podle soudu ale nemůže být pochyb o tom, že právě stavební řízení (resp. na ně navazující přezkumné řízení, v němž bylo rozhodnuto o odvolání proti stavebnímu povolení) sem spadá.

Lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí o povolení veřejně prospěšné stavby ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb. tak činí jeden měsíc; žaloba tedy měla být podána nejpozději dne 16. 1. 2012 (den 15. 1. 2012 připadal na neděli). Žaloba, která byla podána osobně u soudu až dne 17. 2. 2012, je tak opožděná.

Ostatně i kdyby nebylo zvláštní úpravy zákona č. 416/2009 Sb., byla by žaloba podána opožděně. Rozhodnutí bylo doručeno účastníkům podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu dne 15. 12. 2011; dvouměsíční lhůta pro podání žaloby by bývala začala běžet dne 16. 12. 2011 a bývala by skončila dne 15. 2. 2012.

Soud proto žalobu odmítl jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Stejně tak soud odmítl návrh na přiznání odkladného účinku, který – jakožto návrh akcesorický – sdílí procesní osud žaloby samotné.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Městský soud v Praze v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti uložené soudem; taková situace v této věci nenastala.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s.; kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 31. května 2012

JUDr. Eva Pechová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru