Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 A 26/2010 - 33Rozsudek MSPH ze dne 07.06.2013

Prejudikatura

58 Ca 15/2008 - 28

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 48/2013 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5A 26/2010 - 33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: MUDr. J.K., zast. JUDr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého nám. 4, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23.12.2009, č.j. MZDR 58465/2009/PRO,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP/213975/ZDR ze dne 24. 9. 2009, kterým bylo rozhodnuto o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 160/1992 Sb.

Žalobce v podané žalobě namítá, že správní orgán měl rozhodnout o změně sídla, nikoliv o zrušení registrace. Žalobce žádal o změnu registrace podáním ze dne 30. 5. 2008, které následkem šikanózního jednání správního orgánu doplňoval po vyplnění příslušných formulářů dále svými podáními ze dne 25. 6., 22. 7. a 10. 9. 2008. Splnil přitom veškeré zákonné podmínky pro změnu registrace. Teprve poté bylo správním orgánem zahájeno správní řízení o zrušení registrace. Jak již žalobce opakovaně uváděl, nikdy by neukončil podnájem na adrese Lovosická 40, Praha 9, kdyby nežádal o změnu registrace. Odpověď náměstkyně primátora souvisí právě se splněním podmínek pro změnu registrace žalobce, o němž žalovaný tvrdí, že znemožňuje vydat rozhodnutí o zrušení registrace. Náměstkyně primátora totiž vystihla šikanózní postup správního orgánu, který žalobci bránil ve změně registrace požadováním nesmyslných dokladů, na něž nemá správní orgán nárok (např. souhlas pronajímatele s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor, kde je zdravotní péče poskytována). Tedy správní orgán i žalovaný hrubě porušili ust. § 13 zákona č. 160/92 Sb. i prováděcí předpisy.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě uvedl, že předmět řízení byl vymezen v oznámení o zahájení řízení, které bylo zahájeno ve věci zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení. Řízení je vedeno z moci úřední, správní orgán nemohl rozhodovat o změně registrace. Ze spisu nevyplývá, že by žalobce žádal o změnu registrace tak, jak tvrdí. K těmto podáním došlo před zahájením správního řízení, jedná se o jiná řízení. Odpověď náměstkyně primátora Reedové nemá pro postup správního orgánu význam.

Městský soud v Praze přezkoumal podle ustanovení § 75 s.ř.s. napadené rozhodnutí v mezích žalobou uplatněných námitek. Při přezkoumání napadeného rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Ze správního spisu soud zjistil následující, pro rozhodnutí ve věci samé podstatné, skutečnosti:

Ve správním spise je založen zápis o provedené kontrole nestátního zdravotnického zařízení žalobce podle zákona č. 106/1992 Sb. ze dne 10.2.2009, a to na adrese Lovosická 40, Praha 9. Dle tohoto protokolu ordinace nebyla na adrese nalezena, dle vyjádření polikliniky byla s žalobcem ukončena nájemní smlouva.

Oznámením ze dne 3.3.2009 zahájil Magistrát hl. m. Prahy (dále též „MHMP“) správní řízení. Uvedl, že žalobce sice ohlásil změnu místa provozování, ale řízení zahájené podáním žádosti na místo provozování Zenklova 39 o vydání souhlasu s personálním vybavením, druhem a rozsahem poskytované zdravotní péče bylo zastaveno, jakož i řízení ve věci změny registrace zařízení. Zařízení tedy nemá místo provozování a podmínky pro poskytování péče, správní orgán proto zahajuje řízení ve věci zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení.

Žalobce v reakci na toto oznámení uvedl, že řízení o souhlasu bylo neoprávněně zastaveno, přestože byly doloženy všechny náležitosti, stejně jako řízení o změně registrace.

Rozhodnutím ze dne 9.4.2009 správní orgán rozhodl o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, kterému žalovaný vyhověl a rozhodnutím ze dne 20.7.2009 předchozí rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Uvedl, že ve spise chybí protokoly o provedení listinných důkazů, z nichž bylo zjevně vycházeno, a uložil, aby správní orgán prvního stupně zjistil úplný skutkový stav věci.

Přípisem ze dne 21.8.2009 oznámil Magistrát hl. m. prahy žalobci, že bude věc znovu projednána, a dotázal se, zda „nedošlo ke vzniku nových rozhodných okolností týkajících se místa provozování (…)“. Žalobce v odpovědi sdělil, že MHMP má dle jeho názoru veškeré potřebné podklady k tomu, aby bylo vydáno rozhodnutí o převedení sídla zařízení bez dalšího.

MHMP následně u Hygienické stanice hl. m. Prahy zjistil, že žalobce nepožádal o schválení provozního řádu NZZ na adrese Lovosická 40, Zenklova 39 ani v jiné lokalitě Prahy 8 či Prahy 9, tato skutečnost byla oznámena Úřadu MČ Prahy dne 9 14.1.2002. Dotazem u Polikliniky Prosek MHMP dále zjistil, že nová nájemní smlouva nebyla uzavřena. Ze zápisu o provedené kontrole ze dne 3.9.2009 vyplývá, že byla provedena kontrola nestátního zdravotnického zařízení žalobce na adrese Zenklova 1545/39, Praha 8. Dle protokolu zařízení na udané adrese nebylo nalezeno. Přípisem ze dne 8.9.2009 MHMP oznámil žalobci, že dokazování ve věci bylo ukončeno a vyzval ho k seznámení se s podklady. Žalobce ve svém stanovisku uvedl, že požadavek žádosti o schválení provozního řádu nebyl dosud ze strany MHMP vznesen, je neoprávněný, obě ordinace mají hygienická schválení. Uvedl, že očekává vydání rozhodnutí, jímž mu bude plně vyhověno; zároveň jde o poslední pokus o smír před soudní žalobou podanou pro průtahy, náhradu škody a poškození práva na ochranu osobnosti. Ve vyjádření ze dne 22.9.2009 pak uvedl, že nesouhlasí s tím, že jde o řízení o zrušení registrace, jde o změnu registrace. Kontrola na adrese Zenklova byla provedena nezákonně, bez vyrozumění žalobce.

Rozhodnutím ze dne 24.9.2009 MHMP rozhodl o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení. K podstatě věci uvedl, že schválený provozní řád orgánem ochrany veřejného zdraví (§ 10 odst. 3 písm. f) zákona č. 160/1992 Sb.) je provozovatel povinen připojit k žádosti o změnu místa provozování, tento požadavek byl vznesen již ve výzvě ze dne 30.7.2008, protože nedostatky nebyly odstraněny, řízení bylo zastaveno. Bez splnění zákonných podmínek není možné změnit místo provozování nestátního zdravotnického zařízení. Na základě zjištěného skutkového stavu nemá NZZ žalobce místo provozování (§ 10 odst. 2 zákona), a tím nemá vytvořené věcné podmínky pro poskytování zdravotní péče.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 23.12.2009, č.j. MZDR 58465/2009/PRO. K podstatě věci uvedl, že jak na adrese Lovosická, tak Zenklova, žalobce žádné NZZ neprovozuje a nemá schválen provozní řád. Nedílnou součástí registrace NZZ je i místo provozování, které musí splňovat věcné a technické požadavky. Bez schváleného provozního řádu zařízení nesplňuje požadavky na jeho provoz kladené § 15 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb. I během řízení o zrušení rozhodnutí o registraci mohl žalobce požádat o jeho změnu, pokud by doložil nezbytné podklady, odstranil by tím rozporný stav.

Proti tomuto rozhodnutí směřuje žaloba.

Žalobce v podané žalobě namítá, že správní orgán měl rozhodnout o meritu řízení, tj. dle žalobce o změně sídla na novou adresu, přičemž měl být vázán názorem žalovaného na podnájemní smlouvu na adrese Zenklova 8. Žalobce žádal o změnu registrace podáním ze dne 30. 5. 2008, které následkem šikanózního jednání správního orgánu doplňoval po vyplnění příslušných formulářů dále svými podáními ze dne 25. 6., 22. 7. a 10. 9. 2008. Splnil přitom veškeré zákonné podmínky pro změnu registrace.

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění do 30.6.2010 (dále jen „zákon“): „Nestátním zařízením se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu.

Dle § 2 odst. 2 zákona: „Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel").

Dle § 13 odst. 3 zákona: „Orgán příslušný k registraci může registraci zrušit, jestliže provozovatel porušuje podmínky nebo povinnosti vyplývající z rozhodnutí o registraci, z tohoto zákona, ze zákona o péči o zdraví lidu, zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, popřípadě požaduje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy finanční úhradu za zdravotní péči nebo za přijetí pacienta do péče.

Jak vyplývá z odkazů ve správním spise, žalobce požádal o souhlas s personálním vybavením, s druhem a rozsahem poskytované zdravotní péče v oborech vnitřní lékařství a diabetologie a o změnu registrace nestátního zdravotnického zařízení. Obě tato řízení byla zastavena, přičemž odvolání proti těmto rozhodnutím byla žalovaným zamítnuta. Tato rozhodnutí nejsou předmětem přezkumu soudu v tomto řízení, a soud proto nemůže posoudit tvrzení žalobce, dle kterého žalobce zákonné podmínky pro změnu registrace splnil; je však zřejmé, že správní orgány tuto otázku vyhodnotily rozdílně. Žalobce však směšuje řízení o změně registrace, tj. řízení na žádost, kterou podal u správního orgánu a řízení o zrušení registrace zařízení, které zahájil správní orgán z moci úřední. Jestliže totiž nebylo vyhověno žádosti žalobce o změnu registrace, nastal stav, kdy správní orgán disponoval poznatky o tom, že dosavadní registrace zdravotnického zařízení již neodpovídá skutečnosti a zařízení není na dosavadní adrese provozováno. Dle citovaného § 13 odst. 3 zákona pak správní orgán může registraci zrušit, jestliže provozovatel porušuje podmínky nebo povinnosti vyplývající z rozhodnutí o registraci, přičemž správní orgány odůvodnily, že zařízení nemá místo provozování, nemá schválený provozní řád a nejsou tedy vytvořeny podmínky pro poskytování zdravotní péče. Žalobní námitka není důvodná, neboť žalovaný rozhodl o meritu věci – předmětem daného správního řízení bylo řízení o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, které správní orgán zahájil z moci úřední.

Žalobce dále v podané žalobě poukazoval na „odpověď náměstkyně primátora“. Jak soud zjistil ze správního spisu, žalobce k odvolání proti rozhodnutí MHMP ze dne 9.4.2009 připojil přípis Markéty Reedové, náměstkyně primátora hl. m. Prahy ze dne 23.3.2009, kterým tato žalobce informovala, že si ve věci jeho podnětu zadala externí právní posudek a ráda by ho seznámila s jeho výsledkem. Následně pak uvádí, že dle posudku byl postup MHMP, který požadoval nové předložení potřebných dokladů z důvodu přemístění ordinace, oprávněný (souhlas s personálním a věcným vybavením a provozní řád) a pokud MHMP vyžadoval souhlas pronajímatele v souvislosti s podnájemní smlouvou, šlo o požadavek nad rámec zákona.

K tomuto dokumentu soud uvádí následující: jak je patrné z obsahu, náměstkyně primátora zde odpovídá na dotaz, který vůči ní žalobce vznesl, tj. jak hodnotí dosavadní postup správních v orgánů v řízení. Jde tedy pouze o názor třetí osoby, vznesený mimo správní řízení; náměstkyně zde v podstatě seznamuje žalobce s právním názorem, ke kterému došel zpracovatel tohoto právního posouzení. Žalovaný v rozhodnutí uvedl, že tento dopis nesouvisí s tímto řízením a je právně bezvýznamný, žalobce v reakci na toto tvrzení v žalobě uvádí, že dopis právě se splněním podmínek pro změnu registrace souvisí, neboť vystihuje šikanózní postup správního orgánu. Soudu nezbývá než konstatovat, že jde o dokument stojící mimo správní řízení, který nepochybně nemá jakoukoliv formální závaznost pro správní orgán, neboť popisuje právní názor třetí osoby na zákonnost postupu správního orgánu. Nelze však také přehlédnout, že co do podstaty věci v zásadě dává za pravdu správnímu orgánu, když i tento dokument, na který žalobce odkazuje, uvádí, že provozní řád obsahuje obecný provozní řád ordinace, tedy místo ordinace, provozní dobu, základní vybavení atd., přesunem ordinace proto dochází k jeho změně. Stejně tak nelze automaticky přenést souhlas s vybavením ordinace, který se vydává ke konkrétnímu místu provozování, je tedy třeba jej doložit znovu, byť by vybavení ordinace zůstalo stejné. Z obsahu správního spisu přitom vyplývá, že právě pro skutečnost, že žalobce nedoložil dokumenty nutné pro rozhodnutí o změně registrace, nebylo jeho žádosti vyhověno a správní orgán následně zahájil řízení o zrušení registrace. Žalobce přitom mohl kdykoliv během řízení podat novou žádost o změnu registrace; správnímu orgánu by pak nezbylo, než řízení o zrušení registrace přerušit; žalobce tak však neučinil. Opakovaně žalobcem vyjádřený nesouhlas s předmětem řízení a jeho tvrzení, že správní orgán nemá vést řízení o zrušení registrace, nelze považovat za novou žádost žalobce o změnu registrace. Žalobní námitka není důvodná.

Jelikož soud neshledal žádnou z žalobcem uplatněných žalobních námitek důvodnou, nezbylo než aby žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl, jak je uvedeno ve výroku rozsudku.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s.ř.s., za situace, kdy plně úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 7. června 2013

JUDr. Eva Pechová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru