Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 A 237/2010 - 283Rozsudek MSPH ze dne 09.09.2011


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5A 237/2010 - 283-285

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Michaely Bejčkové a JUDr. Dany Černé v právní věci žalobců: 1) Ing. J.L., 2) Ing. D.L., proti žalovaným: a) Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, b) Úřad městské části Praha 4, odbor stavební se sídlem Táborská 350/32, Praha 4 – Nusle, c) Úřad městské části Praha 10, odbor stavební se sídlem Vršovická 18, Praha 10, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaných,

takto:

Žaloba se zamítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se podanou žalobou domáhali, aby žalované správní úřady vydaly ve věci závad stavby (řízení podle § 134, § 139, § 137 odst. 1 písm. b) zák. č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) ke konkrétním závadám: - odstranění vnějších oken - odpojení ústředního vytápění, absence vytápění - závady na elektroinstalaci společných prostor - odstranění hydroizolace terasy na přední straně domu - odpadávání říms na přední straně domu - hygienické závady - promáčení, plísně - závady na spalinových cestách plynových spotřebičů - odpojení přípojky vody. Dále se žalobci domáhali vydání rozhodnutí ve věci umístnění antén (řízení podle § 104 odst. 15 zákona o elektronických komunikacích). A to k

2 pokračování

5A 237/2010

- digitální satelitní anténě pro příjem FTA - digitální terespriální anténě. Žalobci v podané žalobě uvedli, že povinným k provedení či vydání rozhodnutí výše uvedených je jako prvoinstanční správní orgán Úřad městské části Praha 4. Dále uvedli, že k otázce elektroinstalace je třeba již vydat přímo exekuční rozhodnutí k již existujícímu pravomocnému nařízení. S ohledem na průběh případu, celkovou délku řízení, dlouhodobou nečinnost prvoinstančního úřadu a složitost řízení žádali, aby bylo také přímo Magistrátu hl.m. Prahy jako nadřízenému správnímu orgánu přikázáno věc převzít a ve výše uvedených věcech přímo rozhodnout.

Podáním došlým zdejšímu soudu dne 30.5.2011 žalobci navrhli, aby do řízení vstoupil na místo dosavadního Úřadu městské části Praha 4 v rozsahu stanovém příkazy Ministerstva pro místní rozvoj - tedy ke všem řízením kromě odpojení vody – Úřad městské části Praha 10.

Soud nařídil ve věci ústní jednání. Zástupce žalovaného Magistrátu hl.m. Prahy uvedl, že v současné době magistrát nevede žádné správní řízení, které by se týkalo předmětného domů, a nemůže tedy být ve věci nečinný. Navrhl, aby žaloba byla vůči Magistrátu hl.m. Prahy zamítnuta.

Zástupce Úřadu městské části Praha 10 uvedl, že tato městská část se nepovažuje ve věci za nečinnou. Věc převzala v lednu 2011, a od té doby postupuje ve věci způsobem, který jí umožňují zákonné předpisy. Ve věci umístnění antén bylo vydáno rozhodnutí a nebyla ani o den překročena zákonem stanovená lhůta pro jeho vydání. Konstatoval, že situace v předmětném domě je skutečně neúnosná, na Praze 10 neexistuje žádný dům, kde by byla obdobná situace. Uvedl, že žalobci žádají o vydání rozhodnutí i ohledně situací, v nich již existuje pravomocné rozhodnutí soudu, např. pokud jde o obnovení vytápění bytu. V této věci tedy mohou žalobci již vést přímo výkon tohoto rozhodnutí a není zde důvod pro rozhodování Úřadu městské části Praha 10. Pokud jde o elektroinstalaci společných prostor, také zde již existuje rozhodnutí, které bylo předáno k exekuci. Vůči vlastníkům domu byla vydána řada výzev a za jejich nesplnění jim byly uloženy sankce, které však většinou ještě nejsou pravomocné. Úřad městské části Praha 10 tedy využívá zákonné prostředky, ovšem tento postup je pomalý. Pokud jde o obnovení spalinových cest a dodávek vody, domnívá se Úřad městské části Praha 10, že zde není dána jeho pravomoc a že o tom má rozhodovat Úřad městské části Praha 4.

Zástupce Úřadu městské části Praha 4 uvedl, že pokud jde o odpojení vody, vede v dané věci řízení oddělení přestupkové, a to řízení podle § 5 občanského zákoníku.

Žalobci namítli, že veřejný ochránce práv konstatoval, že Magistrát hl.m. Prahy má věc převzít a sám rozhodnout o odstranění závad. Dále uvedli, že sice bylo vydáno rozhodnutí ohledně umístnění antén, mělo však být rozhodnuto o konkrétním umístění antén, což se nestalo. Pokud žalovaní poukazovali na to, že o obnovení vytápění rozhodl pravomocně soud, týká se tento rozsudek pouze vytápění bytu žalobců, nikoliv dalších prostor v domě. Byt žalobců je v podkroví, byty pod ním nejsou obydleny, nejsou vytápěny a žalobci požadují, aby bylo nařízeno alespoň temperování v domě. Pokud bylo vydáno nějaké rozhodnutí týkající se elektroinstalace, žalobci o tom nevědí. Žalobci požadují, aby byl zajištěn vnější plášť budovy jakýmikoliv okny. Pokud jde o spalinové cesty, jsou zde nutné technické úpravy, které nebyly nařízeny. Ohledně absence dodávek vody z hlediska žalobců není podstatné, jaký odbor úřadu městské části tuto věc má řešit. Žalobci jsou dlouhodobě bez dodávek vody.

3 pokračování

5A 237/2010

Žalobci založili do soudního spisu řadu listin. Mimo jiné předložili soudu i rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy, odboru stavebního ze dne 28.6.2011, kterým bylo zamítnuto společné odvolání žalobců a odvolání společnosti DOGROSE, a.s. proti rozhodnutí odboru stavebního Úřadu městské části Praha 10 ze dne 23.3.2011, kterým k žádosti žalobců odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 v součinnosti s Českým telekomunikačních úřadem rozhodl dle ust. § 104 odst. 15 písm. a) zákona o elektronických komunikacích, a to tak, že žádosti žalobců v části vyhověl a v části ji zamítl.

Žalobci předložili soudu též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.1.2011, č.j. 51 Co 295/2010-308, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25.3.2010, č.j. 9 C 40/2007-207 v napadeném vyhovujícím výroku III. ohledně povinnosti žalované společnosti DOGROSE, a.s. zajistit vytápění bytu žalobkyně Ing. D.L. o velikosti 3+1 ve třetím nadzemním podlaží v budově – domě čp. xx v k.ú. xxx, obec xxx na adrese xxx.

Žalobci předložili soudu též usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 14.4.2011, č.j. 36 EXE 42931/2011-43, kterým soud nařídil podle vykonatelného rozhodnutí, vydaného stavebním úřadem Městské části Praha 4, č.j. P4/53980/09/OST/PAHA/1317 dne 30.4.209 exekuci odstraněním závad stavby bytového domu č. xxx v ulici xxx, provedením elektroinstalace v rozsahu v tomto usnesení uvedeném.

Soud posoudil věc takto:

Soudy ve správním soudnictví neposkytují ochranu před jakoukoliv nečinností správního orgánu, ale pouze před nečinností s důsledkem nerozhodování ve věci samé (§ 79 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s.ř.s.“). Předmětem ochrany před nečinností správních orgánů je subjektivní veřejné právo směřující k vydání rozhodnutí ve věci. Není rozhodné, jaká věc má být předmětem správního řízení a rozhodnutí nebo jaká skutečnost má být osvědčena. Může se jednat jak o rozhodnutí o subjektivním právu veřejném, tak o subjektivním soukromém právu. Určující je, že správní orgán nevydal rozhodnutí (osvědčení), přestože tak byl povinen učinit. Pro rozhodnutí soudu je určující skutkový stav ke dni jeho rozhodnutí (§ 81 odst. 1 s.ř.s.). Je-li návrh důvodný, soud uloží rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu (§ 81 odst. 2 s.ř.s.). Soud tedy ukládá povinnost v určité věci rozhodnout, aniž by určoval obsah rozhodnutí. Žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu se tak nelze domáhat vydání rozhodnutí o určitém obsahu.

Ze shora označených rozsudků Městského soudu v Praze, předložených žalobci, soud zjistil, že prvá žalobkyně je výlučným nájemcem bytu 3+1 s příslušenstvím, nacházejícím se ve třetím poschodí domu čp. xxx v xxx. Z dalších podáních žalobců je zřejmé, že v předmětném bytě bydlí s prvou žalobkyní i druhý žalobce, který je synem prvé žalobkyně. Ani prvé žalobkyni (výlučnému nájemci bytu) ani druhému žalobci (příslušníku domácnosti prvé žalobkyně) nesvědčí subjektivní veřejné právo na zahájení řízení a vydání rozhodnutí podle § 134, § 139 a § 137 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ke konkrétním závadám stavby, domu čp. xxx v xxx, ve kterém je výlučným nájemcem jednoho bytu prvá žalobkyně a druhý žalobce příslušníkem její domácnosti. Stavební úřad v rámci výkonu státního dozoru nad prováděním i užíváním staveb může vlastníku stavby nařídit nezbytné úpravy nebo provedení udržovacích prací, a to v řízení zahájeném z úřední povinnosti, shledá-li, že jsou splněny zákonné podmínky pro takovýto postup. Zahájení správního řízení k vydání těchto rozhodnutí není v dispozici žalobců. Žalobci rovněž nemají subjektivní veřejné právo na vydání

4 pokračování

5A 237/2010

takovéhoto rozhodnutí. Stavební zákon v části čtvrté, hlavě II. (§ 132 a násl.) upravuje postup stavebních úřadů ve veřejném zájmu a nezakládá subjektivní právo konkrétních osob na vydání určitého rozhodnutí.

Soud proto shledal žalobu v části, kterou se žalobci domáhali vydání rozhodnutí o údržbě stavby či nezbytných úpravách stavby ke konkrétním závadám této stavby jako nedůvodnou.

Nedůvodnou shledal soud žalobu i v části, kterou se žalobci domáhali vydání rozhodnutí ve věci umístnění antén, a to z toho důvodu, že rozhodnutí v této věci již bylo vydáno.

Ze všech shora uvedených důvodů tedy soud neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. , za situace, kdy úspěšným žalovaným náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených v § 102 a násl. s. ř. s. u Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 9. září 2011

JUDr. Eva Pechová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru