Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 A 147/2010 - 53Usnesení MSPH ze dne 15.02.2011

Prejudikatura

6 A 60/2000

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 26/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 5A 147/2010 - 53-54

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Michaely Bejčkové a Mgr. Aleny Krýlové v právní věci žalobce: Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, proti žalovanému Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem Sokolovská 219, 190 00 Praha 9 – Vysočany, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 31. 3. 2010, č. j. 12 903/2010-603,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 2. 6. 2010 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu uvedeného v záhlaví. Tímto rozhodnutím byla žalobci uložena povinnost zaplatit společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., za přenesená telefonní čísla v období od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2008 částku 41 895 187,60 Kč včetně DPH bez příslušenství.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že rozhodovat o této věci podle jeho názoru nepřísluší soudům ve správním soudnictví; ačkoli se tedy k žalobě vyjádřil i věcně, navrhl, aby soud žalobu odmítl. Stejný názor – tedy že o žalobě by měl rozhodovat soud v občanském soudním řízení, nikoli soud správní – vyjádřila i společnost Telefónica jakožto osoba zúčastněná na řízení.

Městský soud v Praze se musel nejprve vypořádat s otázkou, zda je dána jeho pravomoc podanou žalobu projednat a věcně o ní rozhodnout. Odpověď na tuto otázku se odvíjí od povahy napadeného rozhodnutí, tedy od toho, zda napadené rozhodnutí je rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné [§ 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.; dále jen „s. ř. s.“)] a zda jím bylo zasaženo do veřejného subjektivního práva žalobce (§ 2 s. ř. s.).

Napadené rozhodnutí není podle názoru soudu rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy. Žalovaný vydal napadené rozhodnutí na základě § 80 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon č. 127/2005 Sb.“); ten stanoví, že pokud operátor a podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací neuzavřou písemnou smlouvu o přístupu, je Úřad oprávněn na základě návrhu kterékoliv smluvní strany rozhodnout spor postupem podle § 127 (Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti). V této věci konkrétně šlo o spor o odměnu, kterou je žalobce povinen poskytnout společnosti Telefónica za službu přenosu telefonních čísel. V tomto sporu však nejde o žádná veřejná subjektivní práva žádného z obou poskytovatelů telekomunikačních služeb; spor má povahu soukromoprávního sporu o plnění, konkrétně jde o spor z obchodního vztahu obou stran. Žalovaný o tomto sporu rozhodoval nikoli proto, že by v něm šlo o oblast veřejné správy a o veřejná subjektivní práva spořících se stran, nýbrž proto, že mu zákon č. 127/2005 Sb. svěřil v § 127 a násl. pravomoc rozhodovat o věcech soukromoprávní povahy, o nichž by jinak rozhodoval obecný soud. Důvodem této výluky z pravomoci obecných soudů je vysoce odborná povaha otázek, o něž v těchto sporech obvykle jde, nikoli skutečnost, že by zde šlo o otázky veřejnoprávní.

Soud tedy dospěl k závěru, že žalobce se v souzené věci domáhá ochrany ve sporu obchodní povahy, tj. ve věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 1 občanského soudního řádu); žalobu proto odmítl postupem podle § 46 odst. 2 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Městský soud v Praze v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

I. Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. s. ř. s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

II. Žalobce může ve lhůtě do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat žalobu k místně příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu, který je věcně příslušný rozhodnout jeho soukromoprávní spor (§ 46 odst. 2 s. ř. s.).

III. Odmítl-li žalobu soud, který rozhoduje podle zvláštního zákona věci správního soudnictví, protože šlo o věc, kterou soudy projednávají a rozhodují v občanském soudním řízení, a došla-li soudu příslušnému k občanskému soudnímu řízení do jednoho měsíce od právní moci usnesení žaloba v této věci, platí, že řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla odmítnutá žaloba (§ 82 odst. 3 o. s. ř.).

V Praze dne 15. února 2011

JUDr. Eva Pechová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru