Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Af 39/2020 - 33Usnesení MSPH ze dne 07.01.2021

Prejudikatura

3 Azs 66/2017 - 31

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Afs 57/2021

přidejte vlastní popisek


č. j. 3Af 39/2020 - 33

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Ivety Postulkové v právní věci

žalobkyně: AYB–V.V. s.r.o., IČO 26779404

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství
sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2020, č. j. 21781/20/5300-22443-712876,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Městskému soudu v Praze bylo dne 7. 8. 2020 doručeno elektronickou cestou rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 8. 6. 2020, č. j. 21781/20/5300-22443-712876, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 22. 8. 2018 č. j. 6793180/18/2004-52524-108104, jímž byla žalobkyni za zdaňovací období únor roku 2017 doměřena daň ve výši 815 702 Kč a současně uložena povinnost uhradit penále z doměřené daně ve výši 163 140 Kč, rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 22. 8. 2018 č. j. 6793180/18/2004-52524-108104 a elektronická doručenka prokazující doručení rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 22. 8. 2018, č. j. 6793180/18/2004-52524-108104 dne 22. 8. 2018 žalobkyni, přičemž v záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu s ID zprávy: 810545891 s uvedením - návrh na zrušení správního rozhodnutí.

2. Tomuto podání předcházela žaloba žalobkyně směřující proti totožnému rozhodnutí, v níž žalobkyně uvedla, že rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 8. 6. 2020, č. j. 21781/20/5300-22443-712876 jí bylo doručeno dne 9. 6. 2020. Řízení vedené o této žalobě pod sp. zn. 3 Af 26/2020 bylo Městským soudem v Praze zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku (usnesení ze dne 6. 8. 2020 č. j. 3 Af 26/2020-52, které nabylo právní moc téhož dne).

3. Dne 26. 10. 2020 bylo soudu doručeno elektronickou cestou podání označené: „Doplnění návrhu na zrušení správního rozhodnutí ID zprávy 810545891 dne 7. 8. 2020“, k níž žalobkyně připojila žalobu proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 8. 6. 2020, č. j. 21781/20/5300-22443-712876.

4. V souzené věci nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný. 5. Podle § 71 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí žaloba, kromě jiných náležitostí, obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné.

6. Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy bylo rozhodnutí oznámeno žalobci doručením písemného vyhotovení.

7. Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že žaloba musí alespoň v nejhrubších rysech obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů žalobce rozhodnutí napadá. Pokud žaloba žádný žalobní bod neobsahuje, může být tento nedostatek podmínek řízení odstraněn, a to ve lhůtě pro podání žaloby, na rozdíl od konkretizace v žalobě již uvedeného žalobního bodu (viz např. rozsudky ze dne 23. 10. 2003 č. j. 2 Azs 9/2003 40, publ. pod č. 113/2004 Sb. NSS, ze dne 20. 12. 2005 č. j. 2 Azs 95/2005-58, publ. pod č. 835/2006 Sb. NSS, či ze dne 2. 8. 2007 č. j. 2 Azs 54/2007-42, dostupné na www.nssoud.cz; srov. také nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2000 sp. zn. III. ÚS 236/99, publ. pod č. 5/2000 Sb. nál. a usn., sv. č. 17, str. 35 a na http://nalus.usoud.cz).

8. V posuzované věci bylo dne 7. 8. 2020 soudu doručeno elektronickou cestou napadené rozhodnutí odvolacího orgánu, prvostupňové rozhodnutí a doručenka prokazující doručení prvostupňového rozhodnutí, aniž by současně byla podána žaloba, resp. z tohoto podání nebylo možno seznat žádné žalobní tvrzení, kterým by žalobkyně brojila proti napadenému rozhodnutí žalovaného.

9. Zdejší soud nemůže takové podání žaloby vyhodnotit jinak než jako blanketní, neboť z jeho obsahu je zcela zřejmé, že neobsahuje ani jeden žalobní bod, a to ani v nejhrubších rysech. Správní soudnictví je přitom ovládáno dispoziční a koncentrační zásadou. Ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s. správní soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené výroky rozhodnutí. Soudu bylo z úřední činnosti známo, že žalobkyni bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 9. 6. 2020 (což žalobkyně sama uvedla v žalobě proti totožnému rozhodnutí) a posléze bylo potvrzeno žalovaným, který zaslal soudu kopii elektronické doručenky. Posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání žaloby tedy byl 10. 8. 2020 (pondělí). Vzhledem k tomu, že podání žalobkyně bylo soudu doručeno právě až dne 7. 8. 2020 (pátek), bez jakéhokoli žalobního tvrzení, nezbýval již vzhledem ke končící zákonné lhůtě prostor pro doplnění žalobních bodů.

10. Uvedený závěr je v souladu s rozsudkem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2018 č. j. 3 Azs 66/2017-31 (viz bod 56. rozsudku). 11. Pro úplnost soud dodává, že uvedený závěr nemůže změnit ani podání žalobkyně doručené soudu dne 26. 10. 2020 označené: „Doplnění návrhu na zrušení správního rozhodnutí ID zprávy 810545891 dne 7. 8. 2020“, neboť v daném případě nebylo možno doplňovat skutkové či právní důvody žaloby, když podání doručené dne 7. 8. 2020 takové důvody či tvrzení vůbec neobsahovalo.

12. Zdejšímu soudu tak nezbylo než žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť žalobkyni se v žalobní lhůtě nepodařilo uvést žádný žalobní bod. V řízení tedy nebyla – a vzhledem k načasování žaloby neodstranitelně – splněna podmínka řízení spočívající v tom, že by v žalobě byl účinně uplatněn, byť třeba i jen v nejhrubších rysech, aspoň jeden žalobní bod. 13. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst.1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha dne 7. ledna 2021

JUDr. Ludmila Sandnerová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru