Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 75/2011 - 41Usnesení MSPH ze dne 30.07.2012


přidejte vlastní popisek

3 A 75/2011-41

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Ryby a soudců JUDr. Ludmily Sandnerové a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobkyně: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČ: 00415090, Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, Praha 1, Těšnov 65/17, o přezkum rozhodnutí žalovaného ze dne 26.4.2011 č.j. 36697/2011-MZE-13301, takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobkyni se vrací z účtu soudu zaplacený soudní poplatek v částce 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17.5.2011 se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva zemědělství, Sekce Ústřední pozemkový úřad, ze dne 26.4.2011 č.j. 36697/2011-MZE-13301, pokud jím bylo jako nepřípustné zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Praha-západ jako správního orgánu prvního stupně ze dne 30.8.2010 č.j. PÚ-KÚ-647543/IV-4/10/Kut. Týmž rozhodnutím žalovaného ze dne 26.4.2011 bylo zároveň zamítnuto i odvolání žalobkyně proti rozhodnutí téhož správního orgánu prvního stupně ze dne 14.10.2010 č.j. PÚ-KÚ-647543/VI-6/10/Kut. Žalobkyně má za to, že rozhodnutí správního orgánu prvního stupně poškozují její restituční nároky, protože byla opomenuta jako účastník správního řízení při rozhodování o jednoduchých pozemkových úpravách. Vzhledem k tzv. blokačním paragrafům (§ 29 zákona č.229/1991 Sb., § 3 odst.1 zákona č.1991 Sb.), které založily v českém právním řádu legitimní očekávání církví, náboženských společností a jejich jednotlivých právnických osob, že bude vydán restituční zákon o vypořádání jejich majetku, žalobkyně dovozuje, že provedené jednoduché pozemkové úpravy se dotkly i pozemku, který jako blokovaný církevní majetek neměl být úpravami dotčen a který náležel žalobkyni.

Obě cit. rozhodnutí správního orgánu prvního stupně však byla zrušena rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu ze dne 4.5.2011 č.j. 84696/2011-MZE-13301, které žalovaný soudu předložil a o němž se žalobkyně zmiňuje i ve svém podání ze dne 18.11.2011. Zrušena byla s tím, že se vracejí správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Následně, jak uvádí žalobkyně ve svém podání došlém dne 11.1.2012, správní orgán prvního stupně vydal dne 21.9.2011 pod č.j. 170162/2011-MZE-130711 rozhodnutí, které je podle žalobkyně věcně totožné s výše uvedeným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně a které proto žalobkyně opět napadla odvoláním. Toto odvolání však bylo také zamítnuto, a to rozhodnutím žalovaného ze dne 2.1.2012 č.j. 220140/2011-MZE-13301, o jehož přezkum a zrušení žalobkyně rovněž požádala. Přezkum tohoto nového rozhodnutí žalovaného ze dne 2.1.2012 byl vyloučen usnesením ze dne 7.5.2012 č.j. 3 A 75/2011-37 k samostatnému projednání, které probíhá pod novou sp. zn. 3A 69/2012.

Vzhledem k tomu, že přezkoumávaná rozhodnutí správního orgánu prvního i druhého stupně je nutné pojímat v jejich věcné a procesní jednotě, zrušením rozhodnutí správního orgánu prvního stupně odpadl vlastní předmět tohoto přezkumného soudního řízení, tedy řízení vedeného pod sp. zn. 3 A 75/2011. Rozhodnutí žalovaného správního orgánu druhého stupně ze dne 26.4.2011 č.j. 36697/2011-MZE-13301 se tím stalo právně bezobsažným proto, že tatáž právní otázka vymezuje předmět nově vydaného rozhodnutí (ze dne 2.1.2012 č.j. ze dne 2.1.2012 č.j. 220140/2011-MZE-13301), kterým žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti novému rozhodnutí správního orgánu prvního stupně s tím, že není účastnicí řízení týkajícího se jednoduchých pozemkových úprav, které je podle žalobkyně obsahově naprosto totožné s původně napadeným rozhodnutím a vykazuje zcela stejné věcné vady a které nyní soud přezkoumává pod sp. zn. 3A 69/2012.

Žaloba proto byla podle ust. § 46 odst.1 písm. a) s.ř.s. odmítnuta, neboť odpadla a nadále již není splněna jedna z takzvaných jiných podmínek řízení, tedy správní rozhodnutí, jež se dotýká práv žalobkyně. Nedostatek této podmínky řízení již není z povahy věci odstranitelný.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto s ohledem na ust. § 60 odst.3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Vrácení zaplaceného soudního poplatku se opírá o ust. § 10 odst.3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost se připomíná, že poplatkovou povinnost žalobkyně ve věcně navazujícím a obdobném řízení, vedeném pod sp. zn. 3A 69/2012, je nezbytné řešit zvlášť.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst.1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 30.7.2012

JUDr. Jan Ryba

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru