Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 71/2010 - 20Usnesení MSPH ze dne 16.07.2010

Prejudikatura
4 Azs 82/2007 - 43
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Aps 7/2010 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

3 A 71/2010-20

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Ryby a soudců JUDr. Ludmily Sandnerové a Mgr. Milana Taubera ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného správního orgánu a návrhu na nařízení předběžného opatření, podaných Mgr. Jiřím Hladíkem, advokátem v Brně, Příkop 8 (dále jen „navrhovatel“) a týkající se D. T. L., nar. XXXXXXX, vietnamské státní příslušnice, bez doručovací adresy, proti žalované Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Praha 3, Olšanská 2, takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 15.7.2010 soudu došlo navrhovatelovo zpětvzetí žaloby na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného včetně návrhu na vydání předběžného opatření spojené se žádostí o zastavení řízení a přiznání nákladůřízenís tím, že ke zpětvzetí došlo pro uspokojení navrhovatele žalovaným.

Pro zpětvzetí žaloby, které je jednoznačným dispozitivním procesním úkonem navrhovatele, které soud musí respektovat, se řízení zastavuje, a to podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. Nelze pominout skutečnost, že navrhovatel podal žalobu jménem vietnamské státní příslušnice uvedené v záhlaví usnesení, aniž by předložil řádnou procesní plnou moc udělenou mu zmíněnou vietnamskou státní příslušnicí pro soudní řízení správní, nesdělil její adresu pro doručování (což znemožňuje se jmenovanou, která byla uvedena jako „žalobkyně“, v případě potřeby komunikovat) a že ani nesplnil svou poplatkovou povinnost, neboť soudní poplatek je splatný ze zákona již podáním žaloby (§ 4 odst.1 písm. a/ zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Za situace zpětvzetí žaloby je zaplacení soudního poplatku již nadbytečné, protože v důsledku zastavení řízení právě pro zpětvzetí žaloby a k tomu před jednáním ve věci by byl – pokud by byl zaplacen – vrácen.

Výrok o náhradě nákladů řízení se tak opírá o § 60 odst.3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízen,í bylo-li zastaveno. Jak vyplývá z výše uvedeného, soud neshledává právně relevantním argument, že se tak stalo pro pozdějí chování odpůrce (žalovaného). Za prioritní naopak považuje postup navrhovatele, který usnesením ze dne 13.7.2010 č.j. 3 A 71/2010-14 musel být vyzván, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 1000,- Kč ze žaloby a ve výši 500,- Kč z návrhu na nařízení předběžného opatření, dále aby předložil soudu v originále nebo v úředně ověřené kopii procesní plnou moc udělenou mu zmíněnou vietnamskou státní příslušnicí k jejímu zastupování v soudním řízení správním a sdělil soudu její adresu, na kterou jí lze doručovat. Pokud by totiž vůli zmíněné vietnamské státní příslušnice, aby byla navrhovatelem zastupována a aby vůbec jako žalobkyně vedla toto soudní řízení, což je jedním z jejích základních práv zakotvených v Listině základních práv a svobod, přesvědčivě nedoložil, musela by být žaloba odmítnuta jako podaná osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze, a to do dvou týdnů po jeho doručení. Stěžovatel musí být podle zákona zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie. Kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná.

V Praze dne 16.7.2010

JUDr. Jan Ryba

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru