Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 28/2011 - 123Usnesení MSPH ze dne 29.07.2011


přidejte vlastní popisek

3 A 28/2011-123

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Ryby a soudců JUDr. Ludmily Sandnerové a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobce: Přátelé Slavíkových ostrovů, o.s., dříve Svoboda zvířat Hradec Králové, o.s., se sídlem Lochenice 156, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 10, Vršovická 1442/65, o přezkum rozhodnutí Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 15.12.2010 č. j. 1110/550/10-Záb,76725/ENV/10, takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací soudní poplatek zaplacený ve výši 2 000,- Kč, a to do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Jak bylo žalobcem upřesněno k výzvě soudu, žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ministerstva ze dne 15.12.2010 č. j. 1110/550/10-Záb,76725/ENV/10, které mu bylo doručeno dne 29.12.2010. Tímto rozhodnutím žalovaný v odvolacím správním řízení přezkoumal rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 30.6.2010 č.j. 49995/2010/OŽPZ/Si, kterým byla povolena Ředitelství vodních cest České republiky, organizační složce státu, výjimka podle § 56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rotlin a živočichů, a to z důvodu zamýšlené realizace stavby souhrnně označované jako „Nový plavební stupeň Přelouč“, konkrétně realizace její pozměněné varianty podle dokumentace „Stupeň Přelouč II, úprava technického řešení na Slavíkových ostrovech“, za podmínek stanovených ve výrokové části rozhodnutí krajského úřadu. Rozhodnutím ministerstva bylo rozhodnutí krajského úřadu změněno tak, že byly zpřesněny podmínky prvostupňového rozhodnutí č. 1, 3, 5, 7 a 11, a zároveň s tím, že v ostatním zůstává napadené prvostupňové rozhodnutí v platnosti. Z vyžádaného upřesnění či potvrzení údaje uvedeného v žalobě o datu doručení rozhodnutí ministerstva plyne, že zákonná dvouměsíční lhůta k podání správní žaloby (§ 72 odst.1 s.ř.s.) uplynula pondělím 28.2.2011.

Nejprve byla žaloba podána elektronickou, resp. e-mailovou cestou dne 28.2.2011, ovšem bez zaručeného elektronického podpisu. Vzhledem k tomu, že podání žaloby bylo učiněno v jiné formě, než jakou zákon vyžaduje v § 37 odst.2 s.ř.s. (vyžaduje totiž formu podání písemnou, ústní do protokolu, popř. v elektronické formě, avšak podepsané elektronicky podle zákona o elektronickém podpisu), bylo v takovém případě na žalobci, aby své podání do tří dnů potvrdil písemným podáním shodného obsahu nebo předložil jeho originál. Jinak se k podané žalobě podle citovaného § 37 odst.2 s.ř.s. nepřihlíží. Zmíněná třídenní lhůta skončila čtvrtkem 3.3.2011, přičemž k jejímu zachování plně stačilo, aby písemně byla žaloba podána nejpozději tento den na poštu, resp. odeslána prostřednictvím držitele poštovní licence (§ 40 odst.4 s.ř.s.).

Podruhé byla tatáž žaloba podána tak, že ji soudu zaslaly téhož dne (28.2.2011) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, které jsou občanským sdružením, tedy právnickou osobou, v tomto případě rovněž e-mailovou cestou a se zaručeným elektronickým podpisem. V přípise Děti Země, se sídlem v Brně, uvedly, že písemně bude žaloba s kolky, přílohami a plnou mocí zaslána do 4 dnů poštou.

Potřetí došla soudu tatáž žaloba v písemné formě poštou dne 7.3.2011 i s potřebým počtem stejnopisů, zaplaceným soudním poplatkem a s nedatovanou plnou mocí, v níž žalobce „zplnomocňuje Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu k tomu, aby za něj podal elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem žalobu dne 28.2.2011 proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15.12.2010 č.j.: 1110/550/10-Záb,76725/ENV/10“. Plnou moc podepsal předseda žalobce a opatřil ji razítkem občanského sdružení. Tato žaloba byla odeslána soudu z pošty 500 02 Hradec Králové 2 doporučeně v pátek 4.3.2011 (podací čís. RR144977115CZ).

Dříve, než se soud může zabývat věcnou stránkou žaloby, musí posoudit, zda jsou dány podmínky řízení a přípustnosti žaloby.

K prvému podání žaloby: Vzhledem k tomu, že nebyla doplněna v zákonné třídenní lhůtě, nelze k němu přihlížet.

Ke druhému podání žaloby: Občanské sdružení Děti Země žalobu podaly na základě plné moci, jejíž udělení zákon neumožňuje. Podmínky pro zastoupení účastníka řízení ve správním soudnictví stanoví § 35 s.ř.s. s možností subsidiární aplikace občanského soudního řádu (§ 64 s.ř.s.). Nestanoví-li soudní řád správní jinak, může být účastník řízení zastoupen advokátem, popř. jinou osobou, která vykonává specializované právní poradenství podle zvláštních zákonů, týká-li se návrh oboru činnosti v nich uvedených. Ve kterých případech může účastníka řízení zastupovat právnická osoba, stanoví jednak samotný soudní řád správní (v § 35 odst. 3, 4 a 5), popř. zvláštní právní předpis (např. zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky). Účastník soudního řízení správního se může dát zastoupit také jinou fyzickou osobou než advokátem, a to fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (§ 35 odst.6 s.ř.s.). Jde o zastupování na základě plné moci udělené tzv. obecnému zmocněnci, kterým však může být – jak vyplývá z cit. ustanovení a jak shodně platí i pro oblast občanského soudního řízení – výlučně fyzická, nikoli právnická osoba. Žaloba tak byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Na této skutečnosti nic nemění ani to, že tatáž právnická osoba (Děti Země) podala samostatně rovněž žalobu proti témuž rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí ze dne 15.12.2010 č. j. 1110/550/10-Záb,76725/ENV/10, která je vedena u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3A 27/2011 a v níž Děti Země označily žalobce jako možnou osobu zúčastněnou na řízení.

Ke třetímu podání žaloby: Vzhledem k tomu, že posledním dnem lhůty pro podání žaloby bylo pondělí 28.2.2011 a žaloba byla soudu odeslána až dne 4.3.2011, byla podána zjevně opožděně. Zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze podle ust. § 72 odst.4 s.ř.s. prominout.

Z výše uvedených důvodů nezbylo, než žalobu odmítnout podle ust. § 46 odst.1 písm. b) a c) s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst.3 věty prvé s.ř.s.

O vrácení soudního poplatku bylo rozhodnuto s analogickým použitím ust. § 10 odst.3 zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zohledněním toho, že žaloba musela být procesně odmítnuta, soud ve věci dosud nejednal a odmítnutí žaloby tu má obdobné právní důsledky jako zastavení řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek a z důvodů stanovených v § 102 a násl. s.ř.s., včetně podmínky být zastoupen advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie. Kasační stížnost, o níž rozhoduje Nejvyšší správní soud, lze podat u Městského soudu v Praze do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení.

V Praze dne 29.7.2011

JUDr. Jan Ryba, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Aneta Petrlíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru