Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 15/2010 - 40Usnesení MSPH ze dne 23.07.2012


přidejte vlastní popisek

3 A 15/2010-40

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Ryby a soudců JUDr. Ludmily Sandnerové a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobců: a) Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ 27085031, se sídlem Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, b) Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256537, se sídlem Kladno, Vančurova 1548, c) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256456, se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, d) Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256391, se sídlem Kolín, Žižkova 146, a e) Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ 27253236, se sídlem Benešov, Máchova 400, zastoupených JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem v Praze 5, Kořenského 15/1107, proti žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha 2, Palackého náměstí 4, zast. JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem v Praze 8, Prvního pluku 206/7, v řízení o žalobě proti nečinnosti žalovaného ve věci vedené žalovaným pod sp. zn. 43562/2009, takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Každému ze žalobců se vrací z účtu soudu zaplacený soudní poplatek v částce 1 000,- Kč; celková vracená částka ve výši 5 000,- Kč bude zaslána do rukou zástupce žalobců.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 23.3.2010 se žalobci domáhají na žalovaném vydání rozhodnutí ve věci samé, a to v řízení o jejich návrhu na zápis Veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení Středočeského kraje (dále „VNÚZZ Středočeského kraje“) do rejstříku veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení včetně zaplacení náhrady nákladů soudního řízení. Uvádějí, že na základě jejich rozhodnutí došlo dne 14.9.2009 k uzavření zřizovatelské smlouvy, jejímž předmětem je zřízení VNÚZZ Středočeského kraje. Dne 18.9.2009 žalobci podali návrh na zápis VNÚZZ Středočeského kraje do rejstříku veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení vedeného žalovaným podle zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poukazují na to, že podle ust. § 30 odst.3 a 4 cit. zákona má žalovaný rozhodnout o návrhu na zápis do rejstříku veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení do 30 dnů od podání návrhu. Žalovaný tak neučinil a důvody, proč tak neučinil, uvedl ve svém vyjádření k žalobě zaslaném soudu spolu se správním spisem sp. zn. 43562/2009.

Zákon č. 245/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však byl s účinností ode dne 30.12.2011 zrušen zákonem č. 466/2011 Sb. s tím, že podle důvodové zprávy k návrhu tohoto zákona existoval nesoulad zákona s ústavním pořádkem, takže řada ustanovení musela být zrušena Ústavním soudem. V důsledku toho podle důvodové zprávy nedošlo k předpokládanému vzniku veřejných zdravotnických zařízení, která měly tvořit základ sítě veřejných zdravotnických zařízení, a rovněž tak do současné doby nevzniklo žádné jiné veřejné zdravotnické zařízení.

Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti zákona č. 466/2011 Sb., tzn. dnem 30.12.2011, ex lege zastavují (§ 2 zákona č. 466/2011 Sb.). Ze zákona tak odpadl vlastní předmět tohoto soudního řízení, totiž možnost uložení vydání požadovaného rozhodnutí v řízení u žalovaného správního orgánu. Nezbylo, než podle ust. § 46 odst.1 písm. a) s.ř.s. žalobu odmítnout, neboť odpadla a nadále již není splněna jedna z tzv. jiných podmínek řízení, jejíž nedostatek není z povahy věci odstranitelný.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto s ohledem na ust. § 60 odst.3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Vrácení zaplaceného soudního poplatku se opírá o ust. § 10 odst.3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst.1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 23.7.2012

JUDr. Jan Ryba

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru