Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 141/2011 - 40Usnesení MSPH ze dne 30.11.2011


přidejte vlastní popisek

3 A 141/2011-40

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Ryby a soudců JUDr. Ludmily Sandnerové a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobce: CG HOLDING, s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Anny Letenské 34/7, zast. JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem v Praze 2, Vinohradská 30, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, Praha 9, Sokolovská 219, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného v řízení o návrhu žalobce ze dne 20.8.2010 na zahájení správního řízení o uložení povinnosti paní Ivě Poláčkové zaplatit pohledávku ve výši 3.747,- Kč s příslušenstvím, takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Návrh na vrácení zaplaceného soudního poplatku se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 6.6.2011 se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného v řízení o návrhu žalobce ze dne 20.8.2010 na zahájení správního řízení o uložení povinnosti paní I. P. zaplatit pohledávku ve výši 3.747,- Kč s příslušenstvím. Žalobu, která byla soudu zaslána elektronickou cestou dne 11.7.2011 v 16.23 hod. a která byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem, vzal žalobce dne 9.10.2011 zpět podáním rovněž opatřeným uznávaným elektronickým podpisem s tím, že kromě návrhu na zastavení řízení vyslovil i požadavek přiznání náhrady nákladů řízení ve výši 9.640,- Kč a vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Pro zpětvzetí žaloby bylo řízení zastaveno (§ 47 písm. a/ s.ř.s.).

Podle § 60 odst.3 s.ř.s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo byla-li žaloba odmítnuta. Vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě nezbylo, než řízení zastavit, a to pro výslovný dispozitivní úkon, kterým je zpětvzetí žaloby a jemu odpovídající výslovný žalobcův návrh. Jeho respektování má přednost před ostatními procesními hledisky včetně hlediska posuzování procesních podmínek. Ze soudní evidence však bylo zároveň zjištěno, že žalobce zaslal soudu téhož dne 11.7.2011 o jednu minutu dříve (v 16.22 hod.) totožnou žalobu s týmž žalobním petitem, která byla zapsána pod sp. zn. 6 A 219/2011. Je nepochybné, že v případě, že by žalobce nevzal svou žalobu zaslanou soudu dne 11.7.2011 v 16.23 hod. zpět, musela by být odmítnuta podle § 46 odst.1 písm. a) s.ř.s. pro tzv. překážku litispendence neboli proto, že „o téže věci již řízení u soudu probíhá“. V takovém případě by se otázka požadované náhrady nákladů řídila rovněž ustanovením § 60 odst.3 s.ř.s., aniž by bylo pochybností o tom, že žádný z účastníků nemá na její náhradu právo. Z uvedeného důvodu nebylo možno vyhovět požadavku žalobce na náhradu nákladů řízení, protože při podání žaloby se v tomto řízení zcela zjevně nejednalo o důvodně vynaložené náklady (§ 60 odst.1 s.ř.s.).

Žalobcův návrh na vrácení uhrazeného soudního poplatku byl posouzen s ohledem na § 10 odst.3 větu třetí zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže řízení muselo být zastaveno v důsledku výslovného a pro soudní řízení, které je ovládané dispoziční zásadou, prioritního procesního úkonu žalobce, lze vrátit jen zaplacený poplatek snížený o 20%, nejméně však o 1000,- Kč. V daném případě tak nelze poplatek vrátit, protože částka, která by byla k vrácení, je nulová. Nelze-li takto vrátit soudní poplatek, lze jej sice zahrnout do nákladů řízení a přisoudit jej žalobci, ovšem jen v případě, kdy má ve věci úspěch. V daném případě žalobce ve věci nezaznamenal úspěch. Otázku návrhu na vrácení poplatku soud posoudil podle výše citovaného zákonného ustanovení ve znění jeho novely (tj. zákona č. 218/2011 Sb.) účinné od 1.9.2011, neboť přechodná ustanovení této novely (čl. II zákona č. 218/2011 Sb.) přinášejí tzv. přechodnou právní úpravu pouze ve vztahu k vybírání, nikoli již vracení soudních poplatků. Absence přechodného ustanovení, pokud jde o postup při vracení poplatku v řízení zahájeném před dnem 1.9.2011, nedovoluje aplikovat ustanovení, které by sice vrácení umožňovalo, avšak které k datu zpětvzetí a rozhodování o něm ztratilo svou platnost a účinnost.

Poučení: Proti tomuto usnesení (výrok I. a II.) lze podat kasační stížnost za podmínek a z důvodů stanovených v § 102 a násl. s.ř.s., včetně podmínky být zastoupen advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie. Kasační stížnost, o níž rozhoduje Nejvyšší správní soud, lze podat u Městského soudu v Praze do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Proti usnesením ve věcech poplatků (výrok III.) vydaným soudy ve správním soudnictví není odvolání přípustné (§ 14 zákona o soudních poplatcích).

V Praze dne 30.11.2011

JUDr. Jan Ryba

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru