Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 121/2010 - 193Usnesení MSPH ze dne 14.12.2011

Prejudikatura

3 A 141/2011 - 40


přidejte vlastní popisek

3 A 121/2010 – 193

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a JUDr. Jana Ryby v právní věci žalobce: 2R Holding s. r. o., se sídlem Weilova 1451/2g, Praha 10, IČ 27274276, zastoupen Mgr. Janem Tomaierem, advokátem, se sídlem Classic 7 Business Park, Jakovcova 1037/49, Praha 7, proti žalovanému: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ, se sídlem Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M. insolvenční správkyně společnosti PALCOR CZECH s. r. o., se sídlem V Luhu 18, Praha 4, zastoupena Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 2) UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1, IČ 64948242, zastoupena JUDr. Ivem Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2011, č. j. 3 A 121/2010-129,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žádná z osob zúčastněných na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 4 000 Kč.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2011, č. j. 3 A 121/2010-129, byla zamítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2010 uzavřené mezi společností PALCOR CZECH s. r. o. jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím.

Uvedený rozsudek napadl žalobce kasační stížností. Dříve, než zdejší soud předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu, žalobce vzal kasační stížnost podáním došlým zdejšímu soudu dne 5. 12. 2011 výslovně zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle § 108 odst. 2 s. ř. s. byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Poněvadž projev vůle žalobce, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, zdejší soud usnesením v souladu s citovanými ustanoveními řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení účastníků řízení se opírá o § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., podle níž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Výrok o náhradě nákladů řízení osob zúčastněných na řízení se opírá o § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však soud osobám zúčastněným na řízení žádnou povinnost neuložil.

Podle 10 odst. 3 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že žalobce zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, vrací se mu soudní poplatek snížený o 20 %, tedy ve výši 4 000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost (§ 102 a násl. s. ř. s.), a to ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení.

Kasační stížnost podaná do 31. 12. 2011 se podává u Městského soudu v Praze a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud (§ 106 odst. 4 s. ř. s., ve znění do 31. 12. 2011).

Kasační stížnost podaná od 1. 1. 2012 se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje (§ 106 odst. 4 s. ř. s., ve znění od 1. 1. 2012).

Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

V Praze dne 14. prosince 2011

JUDr. Ludmila Sandnerová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Aneta Petrlíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru