Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 116/2015 - 21Rozsudek MSPH ze dne 03.02.2016

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 39/2016

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 3A 116/2015 - 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobce: L. K., bytem v P. 5, Z. 1120/6, zast. Mgr. Barborou Kubinovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Milešovská 6, proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 529/5, v řízení na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhá ochrany soudu proti nečinnosti žalovaného správního orgánu.

V podané žalobě nejprve žalobce uvedl, že žádostí o poskytnutí informací ze dne 5.8.2015 požádal žalovaný správní orgán o poskytnutí informací: a) jméno a příjmení všech oprávněných úředních osob, které byly ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) oprávněny činit úkony v řízeních o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedených u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období od 1.1.2011 do 5.8.2015,

b) kopie všech aktů opravňujících oprávněné úřední osoby vedené v písm. a) této žádosti činit úkony v řízeních uvedených v písm. a) této žádosti. Protože marně uplynula lhůta pro poskytnutí informací či vydání rozhodnutí o odmítnutí, podal žalobce stížnost na postup při vyřizování žádosti ze dne 21.8.2015, která byla tohoto dne doručena žalovanému.

Po podání stížnosti bylo žalobci v písemnosti ze dne 1.9.2015, doručené žalobci dne 3.9.2015, sděleno, že provádět úkony v řízeních o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jsou zaměstnanci uvedení v přiloženém seznamu a že oprávnění zaměstnanců provádět úkony v těchto řízeních má vyplývat z organizačního řádu žalovaného, který byl zaslán v příloze. Dle žalobce mu však nebyly poskytnuty informace, o které žádal, a proto tuto výhradu sdělil žalovanému v doplnění stížnosti ze dne 9.9.2015. Žalovaný dosud o stížnosti nerozhodl.

Žalobce namítá, že jeho žádost nebyla řádně vyřízena, neboť z organizačního řádu žalovaného nevyplývá oprávnění jakéhokoliv zaměstnance žalovaného provádět úkony v řízeních o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Žalobce je toho názoru, že oprávnění z organizačního řádu povinného subjektu by vyplývalo až ve spojení s akty, z nichž vyplývá, že určité osoby mají tuto problematiku „na starosti“. Z tohoto důvodu se domnívá, že mu informace nebyly poskytnuty v celém rozsahu.

Dalším důvodem je skutečnost, že mu pravděpodobně nebyl poskytnut kompletní seznam zaměstnanců, kteří měli být oprávněni provádět úkony v řízeních o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace, což žalobce dovozuje ze skutečnosti, že v řízeních, jichž byl sám účastníkem, prováděl úkony Mgr. J. N., LL.M.

Závěrem žalobce navrhl, aby soud uložil žalovanému vyřídit jeho žádost ze dne 5.8.2015.

V písemném vyjádření žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť je nedůvodná. Žalovaný zrekapituloval vyřízení žádosti o informace podané žalobcem dne 5.8.2015, když uvedl, že dne 21.8.2015 mu byla doručena stížnost podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“). Následně dne 3.9.2015 byl žadateli zaslán seznam zaměstnanců a vnitřní předpis - organizační řád. Dne 9.9.2015 žalobce učinil podání označené jako „Doplnění argumentace do řízení o stížnosti na postup při vyřizování žádosti ze dne 21.8.2015“. V tomto podání žalobce fakticky nedoplnil stížnost na nečinnost, nýbrž si stěžoval na způsob vyřízení věci dopisem žalovaného ze dne 3.9.2015, a proto žalovaný toto podání vyhodnotil nikoliv jako doplnění původní stížnosti, ale jako samostatnou, novou stížnost na způsob vyřízení žádosti. V návaznosti na tuto stížnost ministerstvo dne 23.9.2015 zaslalo v rámci remedury doplnění poskytnutých informací, jelikož dalo částečně žadateli za pravdu. O stížnosti bylo rozhodnuto dne 9.9.2015 ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne 1.10.2015.

Z uvedeného přehledu průběhu řízení vyplývá, že v okamžiku podání žaloby dne 21.9.2015 nebyly splněny podmínky ust. § 79 odst. 1 s.ř.s., neboť žalovaný vyřídil žádost účastníka předtím, než uplynula lhůta pro rozhodnutí o opravném prostředku.

Žadatel podal žádost dne 5.8.2015, poté podal stížnost brojící proti nečinnosti dne 21.8.2015, která má být nadřízeným orgánem vyřízena do patnácti dnů od předání věci nadřízenému orgánu orgánem I. stupně. Dne 3.9.2015, tedy po třinácti dnech od doručení stížnosti byla žádost o poskytnutí informací vyřízena.

Dne 9.9.2015 podal žadatel stížnost proti vyřízení žádosti a dne 21.9.2015, tedy po dvanácti dnech od podání této stížnosti ještě neuběhla lhůta pro její vyřízení. Žalobce tedy nemohl splnit podmínky pro podání žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ani ve vztahu k první stížnosti, ani ve vztahu k druhé stížnosti.

Žalovaný nesouhlasí s žalobcem, že původní stížnost ze dne 21.8.2015 nebyla vyřízena. Žalovaný žádost o poskytnutí informací vyřídil po podání stížnosti ze dne 21.8.2015 a následně bylo rozhodnuto včas i o stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o poskytnutí informací.

Soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání, neboť žalobce (výzva byla doručena žalobci prostřednictvím jeho zástupce dne 29.9.2015) ani žalovaný (výzva doručena dne 8.10. 2015) ve stanovené lhůtě dvou týdnů svůj nesouhlas s takovým projednáním věci nevyjádřili (§ 51 s.ř.s.).

Z obsahu správního spisu soud zjistil následující skutečnosti:

Dne 5.8.2015 podal žalobce u žalovaného žádost o poskytnutí informací dle zákona o informacích, v níž požádal o poskytnutí následujících informací: A) jméno a příjmení všech oprávněných úředních osob, které byly ve smyslu ust. § 15 odst. 2 správního řádu oprávněny činit úkony v řízeních o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedených u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období od 1.1.2011 do 5.8.2015,

B) kopie všech aktů opravňujících oprávněné úřední osoby uvedené v písm. a) této žádosti činit úkony v řízeních uvedených v písm. a) této žádosti.

Dne 21.8.2015 podal žalobce stížnost na postup při vyřizování žádosti, v níž uvedl, že mu nebyla ve lhůtě dle ust. § 15 odst. 5 písm. d) zákona o informacích poskytnuta požadovaná informace, ani nebylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti a nebyl požádán o úhradu nákladů za poskytnutí informací. Žalobce proto navrhl, aby nadřízený orgán dle ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona o informacích přikázal povinnému subjektu, aby žádost ve stanovené lhůtě vyřídil, tedy poskytl požadovanou informaci či vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Přípisem ze dne 1.9.2015 byl žalobci zaslán jako požadovaná informace a) seznam zaměstnanců odboru vysokých škol, který má na starost problematiku řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání s tím, že všechny tyto osoby byly oprávněny činit úkony v řízeních o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání,

b) organizační řád, ze kterého vyplývá oprávnění dotyčných osob činit úkony uvedené v písm. a) s uvedením, že jiné akty speciálně opravňující určité osoby toto konat neexistují.

Dne 9.9.2015 byl žalovanému doručen přípis označený „Doplnění argumentace do řízení o stížnosti na postup při vyřizování žádosti ze dne 21.8.2015“, v níž žalobce mj. uvedl, že dne 3.9.2015 mu byla doručena písemnost ze dne 1.9.2015, k níž žadatel z důvodu opatrnosti sděluje povinnému subjektu, že dle jeho názoru nebyla žádost dosud řádně vyřízena, neboť z organizačního řádu povinného subjektu nevyplývá oprávnění jakéhokoliv zaměstnance povinného subjektu provádět úkony v řízeních o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Dále žalobce uvádí, že oprávnění by vyplývalo z organizačního řádu povinného až ve spojení s akty, z nichž vyplývá, že určité osoby mají „na starosti“ problematiku řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Žadatel rovněž navrhl, aby nadřízený orgán prověřil, zda žadateli byl poskytnut kompletní seznam zaměstnanců, kteří měli být oprávněni provádět úkony v řízeních o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace, a to s ohledem na skutečnost, že žadatel byl účastníkem řízení, v němž prováděl úkony Mgr. J. N., LL.M. Žalobce vyjádřil názor, že seznam zaměstnanců zaslaný v příloze písemnosti povinného subjektu ze dne 1.9.2015 není kompletní.

Dne 21.9.2015 byla žalovanému doručena žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, v níž žalobce poukázal jednak na podanou žádost o poskytnutí informací ze dne 5.8.2015 a jednak na stížnost na postup při vyřizování žádosti ze dne 21.8.2015 s tím, že o stížnosti nebylo dosud rozhodnuto. Závěrem žadatel navrhl, aby ministr školství, mládeže a tělovýchovy uplatnil opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu a přikázal nečinnému správnímu orgánu (ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy), aby ve lhůtě patnácti dnů o stížnosti rozhodl.

Dne 23.9.2015 byl žalobci zaslán přípis označený „Doplnění poskytnutých informací na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona o informacích“, v němž žalovaný uvedl, že v podání ze dne 9.9.2015 byl žalovaný upozorněn na nekompletnost seznamu zaměstnanců, který byl na žádost o poskytnutí informací ze dne 5.8.2015 poskytnut. Z uvedeného důvodu byl seznam zaměstnanců doplněn o zbylé zaměstnance, kteří nebyli zahrnuti v původně poskytnuté informaci. V dalších částech byla stížnost postoupena nadřízenému orgánu. V doplněném seznamu zaměstnanců odboru vysokých škol je uveden mj. i J. N..

Dne 29.9.2015 vydala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí č.j.: MSMT-27618/2015-8, kterým rozhodla tak, že postup ministerstva při vyřízení žádosti o poskytnutí informace evidované pod č.j. MSMT-27618/2015-1 se potvrzuje. V odůvodnění rozhodnutí ministryně mj. uvedla, že nemůže na základě žádosti ze dne 5.8.2015 žadateli poskytnout žádné další listiny, o nichž se zmiňuje v podání ze dne 9.9.2015, neboť žádná další zvláštní listina, která by stanovila u jednotlivých osob, že mohou v rámci výkonu práce vykonávat činnost oprávněné úřední osoby podle § 15 odst. 2 správního řádu neexistuje. Oprávnění úředních osob není součástí pracovněprávních (služebních) dokumentů jednotlivých zaměstnanců. Skutečnost, které osoby vykonávají tuto činnost, stanoví vnitřní předpisy (organizační řád). V případě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je stanoven okruh oprávněných úředních osob určením útvaru, který danou působnost vykonává, a tedy všichni zaměstnanci zařazení do tohoto útvaru mohou být oprávněnou úřední osobou v předmětných řízeních. Informaci o tom, kteří zaměstnanci byli zařazeni do příslušného útvaru, žadatel získal.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Žalobce se podanou nečinnostní žalobou domáhá, aby soud uložil žalovanému vyřídit jeho žádost ze dne 5.8.2015.

Řízení o žalobách na ochranu proti nečinnosti správního orgánu je upraveno v ustanoveních § 76 až § 81 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). V těchto ustanoveních jsou stanoveny podmínky pro podání žaloby, náležitosti žaloby a možný způsob rozhodnutí soudem. V případech, kdy se soud zabývá otázkou důvodnosti žaloby z hlediska věcného, pak z ustanovení § 81 odst. 1 s.ř.s. vyplývá, že soud rozhoduje na základě skutkového stavu, zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Podle § 81 odst. 2 s.ř.s. soud v případě, je-li návrh důvodný, uloží rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, ne však delší, než kterou určuje zvláštní zákon. Podle § 81 odst. 3 s.ř.s. soud žalobu zamítne, není-li důvodná.

Správní orgán je nečinný, pokud nekoná, přestože mu to zákon ukládá. Ust. § 79 chrání účastníky řízení před nečinností s důsledkem nerozhodování ve věci samé, nikoliv tedy před jinými procesními vadami nebo před nezákonnými rozhodnutími z hlediska hmotného práva. V takových případech je prostředkem obrany žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, ve které lze namítat i procesní pochybení.

V projednávané věci lze konstatovat, že na žádost žalobce o poskytnutí informací povinný subjekt (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) reagoval přípisem ze dne 1.9.2015, v jehož příloze byl žalobci zaslán jednak seznam zaměstnanců odboru vysokých škol, který má na starost problematiku řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání s tím, že všechny tyto osoby byly oprávněny činit úkony v řízeních o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, a jednak organizační řád, ze kterého vyplývá oprávnění dotyčných osob činit úkony uvedené v písm. a). Povinný subjekt dále doplnil seznam zaměstnanců o další osoby přípisem doručeným žalobci dne 23. 9. 2015, mezi uvedenými osobami je i J. N., na jehož jméno a příjmení je poukazováno žalobcem v žalobě jako jméno a příjmení osoby absentující v poskytnutém seznamu. V rozhodnutí ze dne 29.9.2015 vydaném ministryní školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-27618/2015-8 je ministryní konstatováno, že žádná další zvláštní listina, která by stanovila u jednotlivých osob, že mohou v rámci výkonu práce vykonávat činnost oprávněné úřední osoby podle § 15 odst. 2 správního řádu, neexistuje. Skutečnost, které osoby vykonávají tuto činnost, stanoví vnitřní předpisy (organizační řád). V případě Ministerstva školství je stanoven okruh oprávněných úředních osob určením útvaru, který danou působnost vykonává a tedy všichni zaměstnanci zařazení do tohoto útvaru mohou být oprávněnou úřední osobou v předmětných řízeních. Informaci o tom, kteří zaměstnanci byli zařazeni do příslušného útvaru, žadatel získal.

S ohledem na výše uvedené dospěl soud k závěru o nedůvodnosti žaloby, neboť žalobcem požadované informace mu byly poskytnuty, a to přípisem ze dne 1.9.2015 doplněným přípisem ze dne 23. 9. 2015, které ve svém celku představují úplný seznam zaměstnanců, kteří měli na starost problematiku řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v období, jehož se požadovaná informace dotýkala.

Za této situace soud s přihlédnutím k ust. § 81 odst. 1 s.ř.s. (soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí) žalobu zamítl ve smyslu ust. § 78 odst. 7 .s.ř.s.

Oprávněné úřední osoby jsou ve smyslu ust. § 15 odst. 2 správního řádu ty osoby, které mají v rámci správního orgánu kompetenci k tomu, aby prováděly konkrétní úkony správního orgánu ve správním řízení. Dochází k tomu buď na základě vnitřních předpisů správního orgánu (např. organizační řád), nebo na základě pověření vedoucím správního orgánu. Z obsahu spisového materiálu žalovaného správního orgánu vyplývá, že v daném případě se jedná o případ prvý, tedy, že oprávněné úřední osoby mají v rámci správního orgánu kompetenci k tomu, aby prováděly konkrétní úkony správního orgánu ve správním řízení na základě vnitřního předpisu, jímž je Organizační řád Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v daném případě konkrétně čl. 5 bod 12). V návaznosti na uvedené nemohl soud přisvědčit námitce žalobce, že mu informace nebyly poskytnuty v celém rozsahu, tedy že mu nebyly poskytnuty kopie aktů opravňujících úřední osoby činit úkony v žalobcem označených správních řízeních, jejichž existenci sice žalobce namítá, avšak nijak nedokládá, a ani z výše popsané právní úpravy oprávnění úředních osob nevyplývá.

K další námitce žalobce ohledně nekompletnosti seznamu zaměstnanců, kteří měli být oprávněni provádět úkony v řízeních o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace, v níž žalobce poukazuje na úkony prováděné Mgr. J. N., soud uvádí, že je vyvrácena přípisem označeným „Doplnění poskytnutých informací na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona o informacích“, jehož součástí byl doplňující seznam zaměstnanců odboru vysokých škol, včetně uvedení jména a příjmení J. N.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce, jenž v řízení nebyl úspěšný, nemá na náhradu nákladů řízení právo. To by náleželo úspěšnému žalovanému, soud však z obsahu spisu nezjistil, že by mu náklady řízení nad rámec běžných výdajů vznikly, ostatně žalovaný žádné své náklady ani neuplatňoval.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 3. února 2016

JUDr. Ludmila Sandnerová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru