Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Co 173/2001Usnesení NS ze dne 25.04.2001Předběžné opatření v pracovní věci. Obsazení soudu.

HeslaŘízení před soudem
KategorieA
Publikováno84/2003 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:MSPH:2001:25.CO.173.2001.1
Dotčené předpisy

§ 36a odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

Usnesením ze dne 14. 2. 2001 Obvodnísoud pro Prahu 10 zamítl návrh na vydání předběžného opatření, jímž by bylo žalované uloženo přidělovat žalobci práci podle pracovní smlouvy uzavřené dne 1. 5. 1987 v souladu se sjednaným druhem práce: řidič sanitního vozu. Takto bylo rozhodnuto o návrhu žalobce, který se v rámci řízení o určení neplatnosti jeho převedení na jinou práci domáhal vydání uvedeného předběžného opatření. Návrh odůvodnil naléhavou potřebou zatímně upravit jeho poměry, neboť jeho převedení z pracovního zařazení "řidič sanitního vozu" na "myč motorových vozidel" je neplatné a toto opatření by značně ztížilo finanční situaci žalobce, když by došlo ke snížení jeho mzdy o více než polovinu. Žalovaná se k návrhu nevyjádřila.

Soud prvního stupně postupoval podle ustanovení § 102 o. s. ř. a dospěl k závěru, že v řízení o vydání předběžného opatření se nelze zabývat podrobně tím, zda žalobce byl na jinou práci převeden platně či nikoliv. Tato otázka bude objasněna až v řízení o věci samé. Dále soud prvního stupně uvedl, že je nepochybné, že proti žalobci bylo zahájeno trestní stíhání dle ustanovení § 160 tr. ř., takže zaměstnavatel měl dle ustanovení § 37 odst. 2 písm. b) zák. práce právo jej převést na jinou práci do doby skončení trestního řízení. Tvrzení žalobce a jím předložené listiny neodůvodňují potřebu zatímně upravit jeho poměry, neboť proti němu je vedeno trestní stíhání pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané evidentně při plnění pracovních úkolů a škoda vznikla na majetku zaměstnavatele (ustanovení § 420 odst. 2 obč. zák.). Žalobce není bez finančních prostředků, neboť má práci, i když podle platového výměru v menším rozsahu než dosud. Z návrhu nevyplývá, že by práce, na kterou byl žalobce převeden, nebyla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a ani že by byla nepřiměřená s ohledem na jeho dosažené vzdělání a schopnosti. Skutečnost, že žalovaná s ním předem převedení na jinou práci neprojednala a že toto neprojednala ani s příslušným odborovým orgánem, nezpůsobuje neplatnost takového opatření (ustanovení § 242 odst. 2 zák. práce).

Proti tomuto usnesení se v zákonné lhůtě odvolal žalobce a namítal, že není pravdou, že by k trestnému činu, který je mu kladen za vinu, mělo dojít ke škodě na majetku zaměstnavatele. Vůči žalobci v trestním řízení uplatnil nárok na náhradu škody poškozený I. K., který tvrdí, že mu jednáním žalobce vznikla škoda v souvislosti s jeho trestnou činností. Ustanovení § 420 odst. 2 obč. zák. vůbec nelze na souzený případ aplikovat. Podmínky ustanovení § 37 odst. 2 zák. práce pro převedení žalobce na jinou práci nebyly splněny. Žalobce má za to, že je dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků a práce, na kterou byl žalobce převeden, je evidentně nevhodná vzhledem k jeho schopnostem ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 zák. práce. Skutečnost, že žalobce není bez finančních prostředků, není důvodem pro zamítnutí návrhu. Napadené usnesení mělo být vydáno senátem a chybí zde poučení o opravném prostředku. Žalobce tedy uplatnil odvolací důvod podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o. s. ř. a § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se návrhu na vydání předběžného opatření vyhovuje.

Žalovaná se k odvolání nevyjádřila.

Městskýsoudv Praze přezkoumal napadené usnesení (ustanovení § 212 o. s. ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (ustanovení § 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky pro jeho potvrzení a ani pro jeho případnou změnu. Proto rozhodnutí soudu prvního stupně usnesením ze dne 25. 4. 2001 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Zodůvodnění:

Podle ustanovení § 102 odst. 3 o. s. ř. ve věcech příslušejících senátu nařídí předběžné opatření nebo zajistí důkaz senát, předseda senátu tak může učinit, jen je-li tu nebezpečí z prodlení.

Podle ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) o. s. ř. v řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje senát ve věcech pracovních.

O předběžných opatřeních, která jsou nařizována po zahájení řízení, rozhoduje a zajištění důkazu v této době provádí soud v takovém složení, v jakém rozhoduje o věci samé. Jen tehdy, kdy je nebezpečí z prodlení, může v senátních věcech rozhodnout o předběžném opatření a provést zajištění důkazupředseda senátu.

Odvolací soud se ztotožňuje s názorem žalobce, který vyjádřil v odvolání. Jestliže soud prvního stupně zamítl jeho návrh na vydání předběžného opatření s tím, že nebyla shledána potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, pak nejde o situaci, kdy je zde nebezpečí z prodlení. Z toho pak vyplývá, že soud prvního stupně rozhodl v nesprávném obsazení.

Z uvedených důvodů nezbylo odvolacímu soudu, než napadené usnesení zrušit (ustanovení § 221 odst. 1 písm. b/ o. s. ř.) a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (ustanovení § 221 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru