Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Co 139/2009Usnesení NS ze dne 24.04.2009

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieA
Publikováno81/2011 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:MSPH:2009:21.CO.139.2009.1
Dotčené předpisy

§ 87 odst. 1 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

Usnesením ze dne 22. 10. 2008 Obvodnísoud pro Prahu 1 vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Městskému sodu v Brně jako soudu místně příslušnému. Vyšel ze zjištění, že žalobce se domáhá podanou žalobou zaplacení pojistného plnění podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. na žalovaném jako pojistiteli motorového vozidla, jehož provozovatelem mu byla způsobena škoda v důsledku dopravní nehody. Žalobce určil místní příslušnost obvodního soudu podle § 87 písm. b) o. s. ř. jako příslušnost soudu, v jehož obvodu došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody. Soud prvního stupně však shledal, že podle § 87 písm. b) o. s. ř. lze postupovat pouze tehdy, jestliže se žalobce domáhá náhrady škody, o což v projednávané věci nejde, neboť žalobce uplatňuje právo na pojistné plnění. Postupoval proto podle § 84 o. s. ř., podle nějž je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, kterým je v projednávané věci Městský soud v Brně a podle § 105 odst.1 a 2 o. s. ř. věc postoupil tomuto soudu jako soudu místně příslušnému.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž namítl, že žalobce sice uplatňuje právo na náhradu škody způsobené mu klientem žalovaného při dopravní nehodě přímo u pojišťovny škůdce, avšak tento nárok plyne žalovanému z toho, že mu byla způsobena škoda, na čemž nic nemění skutečnost, že škůdce je ze zákona povinen být za způsobení škody při provozu vozidla pojištěný pojišťovnou, kterou je žalovaný. Žalobce zdůraznil, že smyslem ustanovení § 87 písm. b) o. s. ř. je dát poškozenému na výběr, u kterého soudu bude svoji pohledávku z titulu náhrady škody žalovat, neboť poškozený se dostal do nelehké životní situace bez svého zavinění a pohledávku uplatňuje proti někomu, s nímž není za normálních okolností v žádném právním vztahu. Žalobce dále uvedl, že rozhodnou právní skutečností pro jeho právo na náhradu škody je právě utrpěná škoda a výklad soudu prvního stupně označil za restriktivní. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a určil, že místně příslušný k projednání věci je Obvodní soud pro Prahu 1.

Žalovaný se k podanému odvolání nevyjádřil.

Městskýsoudv Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Zodůvodnění:

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení podle § 212 a § 212a o. s. ř., aniž za tím účelem vzhledem k ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř. nařizoval jednání, a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Žalobce podal žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 30. 6. 2008 s odkazem na § 87 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (správně § 87 písm. b) o. s. ř.) s tím, že místní příslušnost soudu zvolil jako místní příslušnost danou na výběr a určenou místem, kde došlo ke škodné události. Ustanovení § 87 písm. b) o. s. ř. stanoví, že vedle obecného soudu žalovaného, případně soudu uvedeného v § 85a o. s. ř., je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody. V projednávané věci, ačkoliv žalobce označil svůj nárok jako nárok na náhradu škody, se však nejedná o nárok na náhradu škody, neboť žalobce se domáhá plnění, které je mu povinen poskytnout žalovaný jako pojistitel škůdce, jde tedy o právo poškozeného na plnění proti pojistiteli osoby odpovědné za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1991 Sb. má poškozený právo uplatnit svůj nárok na plnění podle § 6 zákona č. 168/1999 Sb. u příslušného pojistitele. Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 168/1991 Sb. tak zakládá poškozenému přímý nárok na plnění. Při uplatnění nároku na toto plnění jde přitom o originární právo založené zvláštním právním předpisem a přestože je odvozeno od právního vztahu mezi pojistitelem a pojištěným škůdcem, nemá povahu nároku na náhradu škody. Pojistitel, v projednávané věci žalovaný, se také nestává osobou odpovědnou za škodu namísto škůdce a nevstupuje do odpovědnostního vztahu mezi škůdcem a poškozeným. Vztah mezi pojistitelem a poškozeným je vztah originárně založený § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. Vzhledem k tomu, že ve vztahu mezi poškozeným a pojistitelem škůdce se nejedná o právo na náhradu škody, nelze v projednávané věci užít ustanovení § 87 písm. b) o. s. ř. umožňující žalobci zvolit jiný místně příslušný soud namísto obecného soudu žalovaného. K povaze nároku blíže rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 113/2006, ze dne 12. 12. 2007.

Odvolací soud proto shledal závěr soudu prvního stupně o jeho místní nepříslušnosti zcela správným a napadené usnesení podle § 219 o. s. ř. potvrdil z důvodů v něm uvedených s tím, že místní příslušnost se řídí ustanovením § 84 o. s. ř.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru