Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 Af 11/2020 - 45Usnesení MSPH ze dne 16.03.2020


přidejte vlastní popisek

17 Af 11/2020- 45

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Taubera, soudkyně Aleny Pavlíčkové a soudce Vadima Hlavatého ve věci

žalobkyně: JONAS TOUR s.r.o.

sídlem Ostružná ev. č. 82, Ostružná zastoupená advokátem Mgr. Vojtěchem Poštulkou sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2

proti žalovanému: Ministerstvo financí sídlem Letenská 525/15, Praha 1 – Malá Strana o žalobě proti rozhodnutí ministryně financí ze dne 26. 2. 2020, čj. MF-329/2020/1203-4

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí ministryně financí ze dne 26. 2. 2020 (dále jen jako „napadené rozhodnutí“), kterým zamítla rozklad žalobkyně a potvrdila usnesení Ministerstva financí (dále jen jako „Ministerstvo“) ze dne 26. 11. 2019, čj. MF-21201/2019/1203-22, kterým bylo zahájeno přezkumné řízení podle § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „správní řád“), o přezkoumání svého rozhodnutí ze dne 5. 11. 2019, čj. MF-21201/2019-1203-18.

2. Soud se před tím, než se zabýval žalobou samotnou, musel vypořádat s otázkou, zda jsou naplněny podmínky pro projednání žaloby a zda jde o žalobu přípustnou. 3. Dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

4. Dle § 65 odst. 1 s. ř. s., kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

5. Dle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. 6. Přezkumné řízení probíhá ve dvou fázích. V prvé fázi se rozhoduje zpravidla na vyšším stupni správních orgánů o tom, zda jsou dány podmínky pro zahájení přezkumu, tedy o tom, zda řízení skončené vydáním pravomocného rozhodnutí lze znovu otevřít a ve věci znovu rozhodovat, ve druhé fázi, která následuje po již zahájeném přezkoumání, se rozhoduje o tom, zda původní rozhodnutí bude zrušeno či změněno nebo zrušeno a vráceno správnímu orgánu I. stupně, přičemž tento správní orgán je vázán právním názorem správního orgánu, který přezkumné řízení zahájil.

7. V daném případě žalobkyně napadá rozhodnutí, jímž ministryně finanční potvrdila usnesení Ministerstva o zahájení přezkumného řízení dle § 94 a násl. správního řádu, jedná se tedy o rozhodnutí v prvé fázi přezkumného řízení. Toto usnesení je rozhodnutím procesním, kterým se pouze stanoví, zda jsou splněny obecné podmínky pro vedení přezkumného řízení, nezasahuje se jím tak do práv účastníků řízení.

8. Ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. může být správní žalobou napadeno pouze rozhodnutí, jímž je negativně dotčena právní sféra navrhovatele (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2006, čj. 4 As 65/2005-70). V tomto případě však předmětným usnesením nemohla být právní sféra žalobkyně jakkoli dotčena, k tomu může dojít až navazujícím rozhodnutím, kterým je přezkumné řízení ukončeno a původní, přezkoumávané správní rozhodnutí zrušeno nebo změněno, popřípadě zrušeno a věc vrácena odvolacímu správnímu orgánu nebo správnímu orgánu prvního stupně (viz § 97 odst. 3 správního řádu). Až proti tomuto navazujícímu, konečnému rozhodnutí bude žalobkyně oprávněna po vyčerpání řádných opravných prostředků podat žalobu, v níž zároveň může namítat i skutečnost, že přezkumné řízení nemělo být vůbec zahajováno (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2015, čj. 9 As 183/2014-34).

9. Napadené rozhodnutí je tedy rozhodnutím pouze po formální stránce, nikoli však po stránce materiální, jelikož nezasahuje žádným způsobem do veřejných subjektivních práv žalobkyně, neboť je nijak nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje. Není tak rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. a je ze soudního přezkumu dle § 70 písm. a) s. ř. s. vyloučeno.

10. Na základě výše uvedeného tedy soud rozhodl dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s. o odmítnutí této žaloby pro nepřípustnost, neboť napadené rozhodnutí není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s.

11. O nákladech řízení rozhodl soud dle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jelikož žaloba byla odmítnuta.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na hlavní straně jeho internetových stránek www.nssoud.cz v rámečku Rychlé odkazy – Úhrada soudních poplatků.

Praha 16. března 2020

Mgr. Milan Tauber v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru