Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 85/2019 - 17Rozsudek MSPH ze dne 14.01.2020

Prejudikatura

5 Azs 94/2005


přidejte vlastní popisek

16 A 85/2019- 17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl soudcem Mgr. Kamilem Tojnerem ve věci žalobkyně: Z. K., nar., státní příslušnost Ukrajina,

zastoupená advokátem Mgr. Ing. Vlastimilem Mlčochem sídlem Praha 2, Sekaninova 1204/36

proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie sídlem Olšanská 2176/2, Praha 3 o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 3. 8. 2017, č. j. CPR-7503-7/ČJ-2016-930310-V234,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se v řízení dříve vedeném pod sp. zn. 10A 143/2017 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně o povinnosti žalobce nahradit náklady řízení o správním vyhoštění.

2. Žalobce uvedl, že dne 10. 3. 2017 bylo vydáno rozhodnutí Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, č.j. KRPA-87395-17/ČJ-2017-000022-ZAM o správním vyhoštění žalobce. Zároveň bylo téhož dne rozhodnuto shodným správním orgánem o povinnosti žalobce nahradit náklady řízení.

3. Žalobce namítá, že poplatková povinnost vzniká až meritorním rozhodnutím o správním vyhoštění.

4. Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „SŘS“).

5. Soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání podle § 51 odst. 1 s. ř. s. 6. Po posouzení žalobní námitky, dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. 7. Dle § 79 odst. 2 správního řádu „Rozhodnutí ve věci nákladů řízení může být ve výrokové části jiného rozhodnutí nebo může být vydáno samostatně; lze je vydat i v průběhu řízení. Rozhodnutí se oznamuje pouze osobám, jichž se týká.“

8. Dle § 79 odst. 5 správního řádu „Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. V případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky na požádání snížit.“

9. Podle rozsudku Nejvyšší správní soud, který ve svém č.j. 10 As 9/2018 -22 ze dne 8. 2. 2018, „Správnímu orgánu prvního stupně nic nebránilo rozhodnout o věci jedním rozhodnutím. Vydání dvou rozhodnutí (namísto jednoho) je pouze projevem administrativního postupu správního orgánu. Napadené rozhodnutí o nákladech řízení obsahuje výrok závislý na rozhodnutí o správním vyhoštění, bez ohledu na to, že byl obsažen v samostatném rozhodnutí. Přezkum takového rozhodnutí proto musí probíhat na základě shodných pravidel, jako kdyby byl výrok o nákladech součástí jednoho rozhodnutí společně s výrokem ve věci samé.“ NSS odkázal zároveň na další obdobné rozsudky ze dne 10. 1. 2018, č.j. 2 As 419/2017 – 16, a ze dne 31. 1. 2018, č.j. 2 As 420/2017 – 17.

10. Paušální náhrada nákladů řízení dle § 79 odst. 5 s.ř. není trestem, nýbrž akcesorickým výrokem o nákladech řízení. V právním řádu České republiky je pravidlem, že o nákladech řízení je rozhodnuto ve stejný okamžik, jako o věci samé. Dané pravidlo je výrazem zásady hospodárnosti řízení, neboť povinnost hradit náklady řízení je dána zejména výrokem rozhodnutí ve věci samé, není tak důvodu vyčkávat na právní moc rozhodnutí ve věci samé, neboť případná změna výroku ve věci samé obvykle zakládá i změnu náhrady nákladů řízení.

11. Soud z důvodů shora uvedených žalobu zamítl podle § 78 odst. 7 s.ř.s. 12. O náhradě nákladů řízení jeho účastníků soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalovaný sice měl ve věci úspěch, avšak žádné náklady mu nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 14. 1. 2020

Mgr. Kamil Tojner v.r.

soudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru