Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

14 Ad 5/2018 - 17Usnesení MSPH ze dne 13.03.2018Veřejné zdravotní pojištění: výběrové řízení k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami

Publikováno3761/2018 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

14 Ad 5/2018- 17

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Karly Cháberové a soudců Štěpána Výborného, a Jana Kratochvíla v právní věci

žalobce: MUDr. D. Z., narozená dne X
bytem …

proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy
sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

v řízení o žalobě proti rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. S-MHMP 1268664/2017/ZDR a o žádosti o přiznání odkladného účinku žalobě,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 2017, č. j. MHMP 1609026/2017, sp. zn. S-MHMP 1268664/2017/ZDR , kterým bylo žalobkyni sděleno, že do výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie vyhlášeného dne 18. 8. 2017 nebyla zařazena její přihláška doručená dne 3. 10. 2017. Dále žalobkyně napadla rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. S-MHMP 1268664/2017/ZDR a současně se navrhla, aby soud žalobě proti tomuto rozhodnutí o výsledku výběrového řízení přiznal odkladný účinek.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dvě různá rozhodnutí Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. února 2018, č.j. 14Ad 9/2017-20, žalobu proti rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie ze dne 1.11. 2017, sp. zn. S-MHMP 1268664/2017/ZDR, s návrhem na přiznání odkladného účinku žalobě vyloučil k samostatnému projednání a rozhodnutí. Tato věc byla zapsána nově pod sp.zn. 14Ad 5/2018.

Žalobkyně měla za to, že v daném případě došlo ke zkrácení jejích subjektivních práv, neboť žalovaný neumožnil hodnotící komisi hodnotit splnění zákonných kritérií, která jsou uvedena v § 51 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) ohledně její osoby.

Soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda žalobou napadený úkon, tj. napadené rozhodnutí o výsledku výběrového řízení, podléhá soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví podle příslušných ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) a po posouzení věci dospěl k závěru, že tomu tak není.

Výběrové řízení, které má sloužit k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, je v zákoně č. 48/1997 Sb. upraveno v části deváté. Podle § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. pro daný typ zdravotní služby, tj. poskytování ošetření v oblasti dermatovenerologie, je vyhlašovatelem výběrového řízení Magistrát hlavního města Prahy. Zákon č. 48/1997 Sb. v § 47 odst. 2 stanoví obsah vyhlášení výběrového řízení. Dále zákon obsahuje právní úpravu zřízení a činnosti komise, která posuzuje jednotlivé nabídky. V ustanovení § 51 zákona č. 48/1997 Sb. je stanoveno, k jakým okolnostem členové komise při posuzování přihlášek zejména přihlížejí. Způsob hlasování členů komise je upraven v § 49 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Podle § 52 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. Z citovaných ustanovení lze dovodit, že výběrové řízení je dvoustupňové. V prvním stupni uchazeče posuzuje komise. O jednání komise, průběhu a výsledku výběrového řízení pak vyhotoví zápis. Tím její činnost končí. Proti závěrům komise zákon žádný opravný prostředek či námitky nepřipouští. Pro výběr uchazečů jsou stanoveny základní požadavky, které musí uchazeč splnit. I v případech, kdy hlasování komise vyzní kladně, nemá uchazeč právní nárok na uzavření smlouvy s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tato přihlíží k výsledkům výběrového řízení a výsledky je vázána pouze tehdy, rozhodne-li se smlouvu uzavřít. Doporučení uchazeče však nezavazuje zdravotní pojišťovnu k tomu, že s takovým uchazečem musí smlouvu uzavřít. Výběrové řízení v obou svých fázích není řízením podle správního řádu, ale je zvláštním postupem podle zákona č. 48/1997 Sb.

Na základě shora uvedených skutečností má soud za to, že se žalobkyně nemůže domáhat přezkoumání výsledků výběrového řízení ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. S-MHMP 1268664/2017/ZDR, tj. napadeného rozhodnutí o výsledku výběrového řízení, zveřejněného dne 8. 11. 2017, neboť v daném případě tento označený úkon není rozhodnutím v oblasti veřejné správy. Soud vychází z úvahy, že žalobkyně nemá veřejné subjektivní právo, aby s ní byla smlouva příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřena. Zákon č. 48/1997 Sb., jak bylo uvedeno shora, totiž nezavazuje zdravotní pojišťovnu k uzavření smlouvy i pro případ, že žadatel byl komisí doporučen. Z toho tedy vyplývá, že zdravotní pojišťovny si mohou posoudit i přes kladné doporučení komise, zda s doporučeným uchazečem smlouvu uzavřou, či nikoliv. Za této právní úpravy se potom žádný z uchazečů výběrového řízení nemůže domáhat přezkoumání výsledků výběrového řízení, neboť tím nejsou dotčena veřejná subjektivní práva účastníků výběrového řízení.

Podle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., ze soudního přezkoumání vyloučeny. Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná, jestliže se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání vyloučeno. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je návrh nepřípustný.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem dospěl soud k závěru, že napadené rozhodnutí o výsledku výběrového řízení není rozhodnutím dle § 65 odst. 1 s. ř. s., že jím nebyla dotčena veřejná subjektivní práva žalobkyně, tedy jde o úkon, který je ze soudního přezkumu vyloučen. Proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl. Za dané situace, kdy se nezabýval napadeným rozhodnutím věcně, soud samostatně nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloby odmítnuta. S odkazem na ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud nepřistoupil k vybrání soudního poplatku, neboť ve věci nebylo jednáno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 13. března 2018

JUDr. Karla Cháberová v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru