Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

14 A 67/2018 - 59Rozsudek MSPH ze dne 27.01.2021


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 14A 67/2018 - 59

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Karly Cháberové a soudců Jana Kratochvíla a Štěpána Výborného ve věci

žalobce: J. V.

t.č. zastoupen advokátem Mgr. Tomášem Gureckým sídlem Sokolovská 6234/64, Ostrava

proti

žalované: Česká televize sídlem Na Hřebenech II 1132/4 , Praha 4

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 12. 2017, č. j. LP-1129/2017,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání napadeného rozhodnutí, kterým generální ředitel České televize zamítl jeho odvolání proti rozhodnutí ze dne 9. 11. 2017, č. j. LP 957/2017 a kterým toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace potvrdil. Žalobce žádal o poskytnutí scénáře dvoudílného seriálu o metanolové kauze.

2. Ze správního spisu vyplývají následující pro posouzení věci rozhodující skutečnosti. 3. Dne 26. 10. 2017 došla České televizi žádost žalobce, ve které žádal podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) o zaslání úplného znění scénáře dvoudílného seriálu o metanolové kauze, ve kterém by měl L. V. hrát právě žalobce.

4. Rozhodnutím ze dne 9. 11. 2017, č. j. LP 957/2017 žalovaná rozhodla, že podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 11 odst. 5 písm. a) téhož zákona se odmítá. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná uvedla, že scénář k dvoudílnému filmu splňuje všechny definiční znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon). Scénář k televiznímu filmu jakožto autorské dílo je předmětem ochrany práva autorského a tím je naplněn první předpoklad pro aplikaci § 11 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Česká televize je provozovatelem televizního vysílání, který toto provozuje na základě zvláštního právního předpisu. Tím je splněna i druhá podmínka pro odmítnutí žádosti o informace z důvodu stanoveného v 11 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999Sb.

5. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, ve kterém namítl, že žalovaná není autorem předmětného scénáře, jeho autorka není zaměstnankyní žalované. Z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že by žalovaná měla scénář ve svém držení tak, jak předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Je jeho právem, aby věděl, o čem film bude, když je o jeho osobě.

6. Napadeným rozhodnutím bylo odvolání zamítnuto a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno. V odůvodnění rozhodnutí odvolací orgán uvedl, že na předmětný scénář se vztahuje ochrana podle práva autorského. Nezbytným předpokladem pro to, aby Česká televize jakožto provozovatel televizního vysílání měla scénář v držení, není zaměstnanecký poměr autorky scénáře. Navíc ochrana podle práva autorského není zákonem č. 106/1999 Sb. vztažena pouze na případy uvedené v § 11 odst. 5 zákona, ale podle § 11 odst. 2 písm. c) je obecně vztažena na ochranu práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským. Dle názoru odvolacího orgánu je na místě přednostní ochrana zájmů, jež mají svůj základ v ústavně garantovaném právu na ochranu duševního vlastnictví na úkor práva na informace. Poskytnutí informace v daném případě by bylo v rozporu se smyslem a účelem zákona č. 106/1999 Sb., v daném případě má ochrana autorského práva přednost před právem na informace.

7. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce v zákonné lhůtě žalobu, ve které zopakoval důvody uvedené v odvolání, a namítl, že právo na informace, které se bezprostředně týkají jeho osoby, má přednost před ochranou autorského práva. Zdůraznil, že neměl v úmyslu autorské právo porušit, chtěl pouze zjistit, zda scénář neuvádí nepravdivé informace o jeho osobě. Pokud scénář vychází z rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 21. 5. 2014, sp. zn. 61 T 2/2014, pak musí vykazovat vady.

8. Žalovaná ve vyjádření k žalobě odkázala na odůvodnění napadeného rozhodnutí a dále uvedla, že pro posouzení věci není rozhodné, že žalobce neměl v úmyslu porušovat autorská práva 9. Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané žalobě a při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně. V daném případě soud rozhodl o věci bez jednání, neboť účastníci řízení s takovým postupem nevyjádřili ve stanovené lhůtě svůj nesouhlas (§ 51 odst. 1 s.ř.s.).

10. Podle § 11 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského, je-li v držení provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů.

11. Podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“).

12. Prvostupňové rozhodnutí vychází při odmítnutí žádosti s § 11 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., v odůvodnění napadeného rozhodnutí je pak zmiňován § 11 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Obě rozhodnutí pak vychází z názoru, že v daném případě je na místě přednostní ochrana zájmů, jež mají svůj základ v ústavně garantovaném právu na ochranu duševního vlastnictví na úkor práva na informace. Poskytnutí informace by bylo v rozporu se smyslem a účelem zákona č. 106/1999 Sb. Žalobce v žalobě s tímto názorem nesouhlasil a zdůraznil, že požadovaný scénář pojednával o jeho osobě. 13. Vzhledem k charakteru uplatněných námitek se soud nejprve zabýval tím, zda žalovaná oprávněně upřednostnila právo na ochranu duševního vlastnictví před právem žalobce na informace.

14. Kolizí práva na informace a ochrany práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti se zabýval Ústavní soud v nálezu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3208/16, ve kterém uvedl, že správní orgány a soudy jsou povinny zohlednit objektivní vlastnosti požadovaných informací, i to, nakolik by jejich zpřístupnění znamenalo skutečné (materiální) porušení autorských práv. Současně musí zvážit i povahu práva na informace a míru jeho omezení v kontextu individuálních zájmů žadatele i obecného zájmu na kontrole činnosti orgánů veřejné moci. Bude-li třeba, jsou správní orgány povolány zvážit kolizi práva na informace a ochrany práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti. Ze strany správních orgánů postačí elementární a bezformální úvaha, splňující pouze požadavky srozumitelnosti a přezkoumatelnosti; správní soudy jsou k tomu vybaveny podstatně lépe, mj. běžně pracují s testem proporcionality. Na správních soudech lze požadovat, aby vymezily obecná vodítka – typové charakteristiky případů, v nichž mají správní orgány informace poskytnout nebo naopak upřednostnit ochranu autorských práv.

15. Mezi účastníky řízení není sporné, že se v případě vytvoření scénáře k filmu jedná dílo spadající do ochrany poskytované autorským zákonem. Žalobce jako důvod svého oprávnění být seznámen s obsahem scénáře uvádí to, že se týká jeho osoby a že má obavu, že vychází pouze z obsahu trestního rozsudku. Lze tedy mít za to, že žalobce své právo na informace odůvodňuje zájmem, aby o jeho osobě nebyly podávány zkreslené informace. Obava o nepřesném vykreslení činnosti žalobce v metanolové kauze v připravovaném filmu však dle názoru soudu nepředstavuje důvod, který by znamenal, že právo žalobce na poskytnutí scénáře (informace) má větší váhu než právo na ochranu autorského práva autora scénáře. Nelze pominout, že filmová díla, byť se jejich obsah týká nějaké konkrétní skutečnosti, nepředstavují zpravodajský formát, který vychází pouze z ověřených faktů. U filmu je vždy třeba počítat s určitou uměleckou fikcí, s popisem akcí, který plně neodpovídá tomu, jak věc fakticky probíhala. Byť se tedy jednalo o scénář, který popisoval metanolovou kauzu, ve které byl žalobce jedním z aktérů a ve které byl v trestním řízení odsouzen, nemůže své právo na informace (na poskytnutí scénáře) vyvozovat z toho, že by o jeho osobě mohlo být pojednáno jinak, než by si představoval. Pokud by došlo k tomu, že by byla poškozena jeho osobnostní práva, jejich ochrany by se mohl domáhat žalobou podle příslušných ustanovení na ochranu osobnosti.

16. Z výše uvedených důvodů soud neshledal žalobu důvodnou, proto podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl. 17. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s., žalobce neměl ve věci úspěch, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nepřísluší, žalovanému náklady nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha dne 27. ledna 2021

JUDr. Karla Cháberová v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru