Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

14 A 108/2019 - 36Rozsudek MSPH ze dne 16.03.2020


přidejte vlastní popisek

14 A 108/2019-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Karly Cháberové a soudců Jana Kratochvíla a Štěpána Výborného ve věci

žalobkyně:
BM Business Services, s.r.o., IČ 074 20 889,
sídlem Roháčova 14, Praha 3
zastoupená daňovým poradcem Ing. Lubošem Valehrachem,
sídlem Kralovická 8, Brandýs nad Labem

proti
Finanční úřad pro hl. m. Prahu,

žalovanému:
sídlem Štěpánská 28, Praha 1

o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

Rekapitulace předchozího řízení a obsah správního spisu 1. Žalobkyně se žalobou domáhala ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, který měl spočívat v tom, že žalovaný nezveřejnil údaje dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), že žalobkyně je plátcem DPH. 2. Z předloženého správního spisu soud zjistil následující pro své rozhodnutí podstatné skutečnosti. 3. Žalobkyně podala dne 2. 10. 2018 přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty podle § 94a zákona o DPH. Tato žádost byla správcem daně zamítnuta dne 13. 12. 2018. Žalobkyně podala odvolání.

4. V průběhu odvolacího řízení žalobkyně podala dne 10. 4. 2019 další přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, nyní jako povinnou registraci podle § 6 zákona o DPH. Tvrzeným důvodem bylo překročení obratu pro povinnou registraci dne 28. 3. 2019. Žalovaný o této žádosti nerozhodl, protože v dané době probíhalo před Odvolacím finančním ředitelstvím odvolací řízení ohledně zamítnutí předchozí přihlášky žalobkyně k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty. Žalovaný novou žádost posoudil jako doplnění odvolání a postoupil ji Odvolacímu finančnímu ředitelství.

5. Odvolací finanční ředitelství dne 13. 11. 2019 rozhodlo o registraci žalobkyně k DPH ke dni 1. 5. 2019 a přidělilo jí daňové identifikační číslo pro účely DPH. V rozhodnutí konstatovalo, že přihláška žalobkyně ze dne 10. 4. 2019 o překročení obratu nebyla doložena žádnými účetními doklady. Žalovaný žalobkyni adresoval dvě výzvy k doplnění, které však Odvolací finanční ředitelství považovalo za nedostatečně konkrétní. Dostatečně konkrétní byla až třetí výzva z 29. 8. 2019, na kterou žalobkyně reagovala tak, aby si žalovaný sjednal termín k nahlížení do

účetnictví. Místní šetření u žalobkyně proběhlo dne 17. 9. 2019. Na základě účetních dokladů zjištěných při tomto šetření Odvolací finanční ředitelství žalobkyni registrovalo k DPH.

6. Žalovaný dne 15. 11. 2019 zveřejnil údaje žalobkyně z registru plátců DPH s informací, že registrace žalobkyně k DPH je platná od 1. 5. 2019.

II.
Argumentace účastníků

7. Žalobkyně v žalobě tvrdí, že podáním přihlášky k povinné registraci k DPH dne 10. 4. 2019 se ze zákona stala ke dni 1. 5. 2019 plátcem DPH. K tomuto datu měl tedy žalovaný bez dalšího zveřejnit její údaje v registru plátců DPH. Pokud po několik měsíců nebyly údaje zveřejněny, tak to žalobkyni značně poškodilo. Bylo na ni pohlíženo jako na nespolehlivého, či i podvodného obchodního partnera.

8. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že jeho postup byl v souladu se zákonem.

III.
Posouzení žaloby

9. Městský soud v Praze rozhodl ve věci samé bez jednání dle § 51 odst. 1 soudního řádu správního, protože s tímto postupem účastníci řízení souhlasili. 10. Podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o DPH se osobou registrovanou k dani rozumí osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy.

11. Podle § 6 odst. 1 zákona o DPH plátcem DPH se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Podle odstavce 2 poté osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

12. Podle § 98 zákona o DPH správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a identifikovaných osob, a to a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby, b) obchodní firmu nebo jméno a dodatek ke jménu,

c) sídlo plátce nebo identifikované osoby,

d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno a e) skutečnost, že se jedná o plátce, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. 13. Podle městského soudu je nutno rozlišovat mezi daňovým subjektem jako plátcem DPH a daňovým subjektem, který je registrovaný k DPH. Kdy se daňový subjekt stává plátcem DPH, je upraveno v § 6 odst. 2 zákona o DPH. Tato skutečnost u žalobkyně nastala ke dni 1. 5. 2019. Tato skutečnost je nakonec mezi účastníky nesporná.

14. Avšak § 98 zákona o DPH, jehož porušení žalobkyně tvrdí, stanoví žalovanému povinnost zveřejnit tam uvedené údaje z registru plátců DPH. Nestanoví povinnost zveřejnit údaje o plátcích DPH, ale údaje z registru. Otázkou je tedy, kdy žalobkyně byla zařazena do registru

plátců DPH.

15. Daňový řád v § 125 a následujících upravuje registrační řízení. Registrační řízení zákon upravuje jako druh správního řízení, které končí rozhodnutím (§ 129 daňového řádu). Toto řízení bylo vedeno i ohledně přihlášky žalobkyně k DPH a skončilo pravomocným rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství dne 13. 11. 2019, které nabylo právní moci dne 14. 11. 2019. Dle soudu teprve skončením registračního řízení byla žalobkyně zařazena do registru plátců DPH. Žalovaný údaje žalobkyně podle § 98 zákona o DPH zveřejnil ihned následující den, 15. 11. 2019. Dle městského soudu tedy žalovaný nepochybil, pokud vyčkal až na právní moc rozhodnutí v registračním řízení, než tyto údaje zveřejnil.

16. Tento výklad je dle soudu i v souladu s povinností správce daně zajistit pravdivost zápisů do registru osob povinných k dani, která vyplývá i z judikatury Soudního dvora Evropské Unie. Jak uvedl Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 14. 11. 2018, č. j. č. j. 31 A 123/2018-35, je povinností správce daně ověřit správnost a pravdivost údajů a dokumentů, které mu byly v rámci registračního řízení poskytnuty. Tato povinnost vyplývá nejen z § 128 odst. 1 daňového řádu, ale i z judikatury Soudního dvora Evropské unie, dle které jsou členské státy „povinny zaručit pravdivost zápisů do registru osob povinných k dani za účelem zajištění řádného fungování systému DPH. Je tak věcí příslušného vnitrostátního orgánu ověřit postavení osoby povinné k dani dříve, než jí přidělí identifikační číslo pro účely DPH“ (bod 29 rozsudku Soudního dvora

Evropské unie ze dne 14. 3. 2013 ve věci C-527/11, Ablessio; obdobně srov. bod 63 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. 9. 2012 ve věci C-273/11, Mecsek Gabona Kft).

17. Daňový subjekt tak nemůže být ani z tohoto důvodu zařazen do registru plátců DPH dříve, než je v registračním řízení ověřeno, že splňuje podmínky pro zařazení. Tato otázka je postavena najisto až pravomocným rozhodnutím v registračním řízení. Není tedy možné, jak požaduje žalobkyně, aby správce daně zveřejňoval údaje z registru plátců DPH o daňovém subjektu, u něhož nebylo pravomocně skončeno registrační řízení s kladným výsledkem.

18. Nicméně je třeba dodat, že soud si je vědom těžkostí, které jsou daňovým subjektům způsobeny, pokud se stanou plátci DPH dříve, než správce daně o nich zveřejní údaje dle § 98 zákona o DPH. V ideálním případě by k tomu nemělo docházet a registrační řízení by měla být vedena s největším urychlením, aby k tomu nedocházelo. Nakonec daňový řád v § 129 odst. 1 stanoví lhůtu pro správce daně rozhodnout o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky. Dodržení této lhůty zajistí, že by k situacím jako v nyní posuzovaném případu nemělo docházet. Zákon však umožňuje ve zvlášť složitých případech lhůtu prodloužit, případně registrace může být učiněna až v odvolacím řízení. V případě, že se daňový subjekt domnívá, že v registračním řízení dochází k průtahům, je mu dána možnost ochrany před nečinností dle § 38 daňové řádu a případně i soudní ochrana skrze žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.

IV.
Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

19. Městský soud tedy z výše uvedených důvodů neshledal žalobu důvodnou, neboť v postupu žalovaného neshledal nezákonnost a proto ji podle § 87 odst. 3 soudního řádu správního zamítl. 20. Žalobkyně nebyla ve sporu úspěšná a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly. Soud tedy ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 soudního řádu správního rozhodl, že žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 16. března 2020

JUDr. Karla Cháberová v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru