Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Ca 383/2009 - 33Rozsudek MSPH ze dne 24.09.2010


přidejte vlastní popisek

41Ad 26/2011 - 51

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce P.K. , bytem …….., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Mejzlíkem, advokátem advokátní kancelář Bráfova 24, 674 01 Třebíč, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 16.12.2010, č.j. …….

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

III. Odměna za zastupování JUDr. Jaroslava Mejzlíka, advokáta, advokátní kancelář Bráfova 24, 674 01 Třebíč, ve výši 3.000,-Kč, bude vyplace z účtu Krajského soudu v Brně do 30-ti dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Ve včas podané žalobě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ČSSZ vydané dne 16.12.2010 pod č.j……... Zrušení rozhodnutí se domáhal v důsledku svého špatného zdravotního stavu.

Pokud jde o uvedené rozhodnutí, toto rozhodnutí je rozhodnutím, kdy žalovaná zamítla námitky žalobce a rozhodnutí ČSSZ č.j. ……… ze dne 27.8.2010 potvrdila. Pokud jde o rozhodnutí z 27.8.2010, ČSSZ zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku OSSZ Třebíč ze dne 11.8.2010 již žalobce není invalidní. Podle uvedeného posudku poklesla žalobci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost pouze o 10%.

Pokračování
-2-
41Ad 26/2011

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal námitky, když žalobce s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasil, nesouhlasil zásadně s tím, jak byl jeho zdravotní stav posouzen OSSZ v Třebíči dne 11.8.2010.

V rámci řízení o námitkách ČSSZ nechala znovu posuzovat zdravotní stav a schopnost výdělečné činnosti žalobce, kdy lékařem ČSSZ byl vypracován nový posudek o invaliditě, a to dne 6.12.2010. Z něho bylo zjištěno, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dle ust. § 26 zákona č. 155/1995 Sb. Bylo zjištěno, že účastník řízení není invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Míra poklesu pracovní schopnosti účastníka řízení z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla posudkem o invaliditě určena ve výši 20%. Zásadním zdravotním postižením žalobce je bronchiální astma v anamnéze – forma astmatických ekvivalentů převážně, spirometricky lehká restrikce, depresivní porucha v anamnéze, VCHGD v anamnéze, stav po zlomenině palce levé ruky s luxací v MCP kloubů v měsíci květnu roku 2008, stav po sekundární Sudeckově dystrofii, stav po operaci očí v dětství pro šilhavost. V posudku uvedeno, že lékař ČSSZ prostudoval veškeré dostupné lékařské nálezy, včetně lékařských nálezů použitých v průběhu řízení o námitkách a doložené žalobcem k jednání jako doplnění informací o zdravotním stavu a dospěl k závěru, že tato neobsahují nové skutečnosti posudkově významné pro hodnocení

stavu do data napadeného rozhodnutí, ani po tomto datu. Protože pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl nižší než 35%, námitky žalobce byly zamítnuty a předchozí rozhodnutí ČSSZ z 27.8.2010 bylo potvrzeno.

Krajský soud v Brně v průběhu soudního řízení nechal znovu posoudit zdravotní stav a schopnost výdělečné činnosti žalobce a nechal vypracovat PK MPSV ČR, na pracovišti v Brně posudek o zdravotním stavu.

PK MPSV ČR, pracoviště v Brně vypracovala posudek dne 1.3.2012, když jednala ve správném složení, tedy složení, které jí ukládá zákon. Posudková komise po prostudování veškeré dostupné lékařské dokumentace dospěla k závěru, že v případě žalobce se jedná o 36-ti letého posouzeného vyučeného stavebního zámečníka, který pracoval v daném oboru

do roku 2009. Od té doby je veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V popředí zdravotních potíží jsou potíže z oblasti dýchacího systému, dle anamnestických údajů od roku 1995 léčen pro bronchiální astma. V roce 2008 byl hospitalizován v nemocnici Třebíč pro dechové potíže a kašel, uzavřeno bylo jako psychogenní kašel na podkladě somatoformní vegetativní dysfunkce, byl vyšetřen i psychiatrem s doporučením medikace a hospitalizace na psychiatrii. V dalším průběhu byl pro dechové potíže dispenzarizován v TRN ambulanci, v diagnostickém procesu nebyla potvrzena alergická etiologie potíží, opakovaně negativní laboratorní hodnoty včetně IgE. Spirometrické vyšetření prokazuje lehkou restrikční ventilační poruchu bez obstrukční ventilační poruchy (typické pro asthma bronchiále). Uzavřeno jako forma asthmatických ekvivalentů v popředí se suchým, dráždivým kašlem. Celkově z posudkového hlediska lze stav klasifikovat jako asthma pod částečnou kontrolou, s omezením denních aktivit jen při výskytu příznaků a exacerbací FEV 1 pod 80% náležitých hodnot, denní příznaky více než 2x týdně, přítomnost nočních příznaků, s potřebou úlevových léků více než 2x týdně, 3 nebo více exacerbací za rok. Jedná se o lehké funkční postižení. Míra poklesu pracovní schopnosti pro uvedené zdravotní postižení odpovídá kap. X, oddíl B, Pokračování
-3-
41Ad 26/2011 – 52

položka 3 b) vyhl. č. 359/2009 Sb., v platném znění, kde možné rozmezí je 20-40%. Zjištěný zdravotní stav, jak uvedeno, neodpovídá středně těžkému funkčnímu postižení – asthma pod nedostatečnou kontrolou, ani těžkému funkčnímu postižení – obtížně léčitelné asthma.

Stran psychických potíží popisována depresivní porucha v anamnéze, v roce 2008 v rámci hospitalizace na interním oddělení vyšetřen psychiatrem se závěrem: Somatoformní vegetativní dysfunkce z oblasti dýchacího systému, doporučena hospitalizace, v roce 2008 hospitalizován na psychiatrickém oddělení nemocnice Jihlava, kde uzavřeno jako reakce na těžký stres s poruchou přizpůsobení. Od té doby, tj. od roku 2008 není sledován v psychiatrické ambulanci, neužívá žádnou medikaci, ani neproběhla hospitalizace z psychiatrické indikace.

Vředová choroba gastroduodena dokumentována pouze v anamnéze, v současnosti se pro dané onemocnění medikamentozně neléčí, není popisována exacerbace potíží, onemocnění trvale stabilizované.

Stran stavů po zlomenině palce levé ruku s luxací v MCP kloubu v 5/08, s rozvojem sek. Sudeckově dystrofie se jedná o lehké funkční postižení, z posudkového hlediska klasifikované jako lehká lokální porucha. Míra poklesu pracovní schopnosti pro uvedené zdravotní postižení odpovídá postižení v kap. XIII, oddíl B, položka 2 a) vyhl. č. 359/2009 Sb., v platném znění, pro které je stanovena na 10%. Nejedná se o středně těžkou, těžkou ani zvlášť těžkou poruchu uvedenou pod písm. b), c), d).

V říjnu 2011 došlo u žalobce k úrazu levého předloktí, pro přetrvávající bolestivost byla indikována atroskopie na ortopedickém oddělení, byla provedena kapsuloplastika svalu, s nutností sádrové dlahy cca na 4 týdny. Hojení probíhá bez komplikací, motorika končetiny v normě. Z posudkového hlediska se jedná o poúrazový stav s adekvátním předpokladem hojení a celkového zhojení, nelze hodnotit jako dlouhodobě nepříznivý

zdravotní stav.

Posudková komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí šlo u žalobce o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo zdravotní postižení uvedené v kap. X, oddíl B, položka 3 b), vyhl. č. 359/2009 Sb., v platném znění, pro které je stanoveno rozmezí 20-40%. Šlo o asthma pod částečnou kontrolou, s omezením denních aktivit jen při výskytu

příznaků a exacerbací, FEV 1 pod 80% náležitých hodnot s přítomností denních příznaků více než 2x týdně, s potřebou úlevových léků více než 2x týdně. Nešlo o asthma pod nedostatečnou kontrolou s třemi a více znaky částečné kontroly v týdnu, s jednou exacerbací v kterémkoliv týdnu.

Pokračování
-4-
41Ad 26/2011

Nešlo o obtížně léčitelné asthma s přítomností tří hlavních a alespoň dvou vedlejších diagnostických kritérii, s FEV 1 pod 50% náležitých hodnot s nutností ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.

Uvedeno, že u posuzované osoby se jednalo o lehké funkční postižení se spirometricky dokumentovanou pouze lehkou restrikční poruchou bez obstrukčně ventilační poruchy klasifikované jako forma asthmatických ekvivalentů. Posudková komise hodnotí výše uvedené funkční postižení dolní sazbou uvedeného rozmezí procenta míry poklesu pracovní schopnosti, toho času 20% s ohledem na tíži a průběh onemocnění.

Pro hodnocení vyšší procentní mírou poklesu pracovní schopnosti nebyly nalezeny PK objektivní důvody ani s ohledem na doprovodná onemocnění.

PK MPSV tedy stanovila konečnou míru poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu celkem na 20%. Uvedla, že posudkový závěr PK MPSV ČR Brno se shoduje s výsledkem posouzení lékaře ČSSZ, pracoviště Jihlava – oddělení námitkové a odvolací agendy a LPS.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.

Z posudku PK MPSV ČR, pracoviště v Brně ze dne 1.3.2012, jež nechal soud vypracovat, bylo zjištěno, že pokles pracovní schopnosti žalobce z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu k datu vydání rozhodnutí ČSSZ je 20%. Toto neodpovídá žádnému stupni invalidity.

Krajský soud v Brně, pokud jde o posudek PK MPSV ČR z 1.3.2012, tento posudek hodnotí jako posudek objektivní, posudek, který se vypořádal se všemi zdravotními problémy žalobce a srozumitelným a přesvědčivým způsobem ho zdůvodnil. Při vydání rozhodnutí Krajský soud v Brně vycházel z tohoto posudku, který je rovněž v souladu s posouzením zdravotního stavu a schopnosti výdělečné činnosti žalobce provedeného v námitkovém řízení lékařem ČSSZ.

Vzhledem k tomu, že skutkový stav dle názoru soudu byl zjištěn tak, že o něm nejsou žádné pochybnosti, soud žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) zamítl.

Pokračování
-5-
41Ad 26/2011 – 53

Pokud jde o náklady řízení, žalobce ve věci neměl úspěch, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona, proto soud rozhodl tak, že je účastníkům náklady řízení nebyly přiznány (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Žalobci byl dle § 35 odst. 8 s.ř.s. ustanoven k ochraně jeho práv právní zástupce – advokát. Dle § 35 odst. 8 s.ř.s. v takovém případě hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování platí stát. V daném případě se jedná o odměnu za zastupování za 2 úkony právní pomoci, a to 2x 500,-Kč, náhradu hotových výdajů, tedy 2x 300,-Kč a dále pak cestovní výdaje, které představují jízdu z Třebíče do Brna a zpět k soudnímu jednání, jež právní zástupce žalobce doložil, jedná se tedy celkem o částku 3.000,-Kč s odkazem na ust. § 9 odst. 2, § 7 a § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Jana Kubenová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru