Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Ca 314/2009 - 85Rozsudek MSPH ze dne 11.11.2010


přidejte vlastní popisek

11 Ca 314/2009 - 85

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobce FUNTRONIC, spol. s r.o., IČ 416 92 080, se sídlem v Ořechu č.5, zastoupeného JUDr.Ing.Pavlem Habětínem, advokátem se sídlem v Praze 6, Výhledské náměstí 1016, proti žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí č. 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného správního úřadu ze dne 4.8.2009, č.j.: S-MHMP/5450/40/2009/DPC-1

takto:

I. Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy, odboru daní, poplatků a cen, ze dne 4.8.2009,

č.j.: S-MHMP/545040/2009/DPC-1, se zrušuje a věc se vrací žalovanému

k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 10.640,-Kč

do třiceti dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDr.Ing.Pavla

Habětína, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou, doručenou k Městskému soudu v Praze dne 2.11.2009, domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též žalovaného správního úřadu), jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce do rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 4 ze dne 8.4.2009, kterým byla žalobci uložena za správní delikt podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, pokuta ve výši 10.000,- Kč za jeden výherní hrací přístroj model BLACK CHERRY, výrobní číslo SY 128904, provozovaný dne 23.9.2008 v provozovně Bistro Ve sklepě v Praze 4, Michelská 29, v rozporu s herním plánem, kdy výherní hrací přístroj neumožňoval přijímání mincí.

pokračování 2 1 1 Ca 314/2009

Žalobce v podané žalobě namítl, že uložení pokuty podle ustanovení § 48 odst.1 zákona č. 202/1990 Sb. předcházelo zjištění kontrolního úřadu ze dne 23.9.2008, kdy bylo při provozování výherních hracích přístrojů v Bistru ve sklepě na adrese Praha 4, Michelská 29 zjištěno podle protokolu o kontrole, že dva výherní hrací přístroje neumožňují přijímat mince z důvodu zaslepených vhazovačů (umělohmotným prvkem), přičemž podle vyvěšeného herního plánu přijímat mají (typ GOLDEN CHERRY). Dále bylo kontrolou zjištěno, že výherní hrací přístroje jsou provozovány ve vstupní místnosti u baru Bistra, přičemž a nzahrádce ve dvoře přístupné pouze z provozovny se nachází větší počet mladistvých osob, zákaz vstupu osob mladších osmnácti let nebyl dodržen do celé provozovny.

Za správní delikt, uvedený v bodu 1 žalobou napadeného rozhodnutí, který je předmětem této podané žaloby, byla žalobci vyměřena pokuta ve výši 10.000,-Kč. Dále - vedle toho - bylo za nezajištění zákazu vstupu osobám mladších osmnácti let do oddělené části provozovny s výherními hracími přístroji podle bodu 2 rozhodnutí byla žalobci uložena další pokutu ve výši 100.000,- Kč.

Žalobce v podané žalobě namítl, že ačkoli toto údajné porušení zákona bylo zjištěno při jediné kontrole, správní úřady záměrně toto pojaly jako dva samostatné správní delikty, za něž uložily pokuty v celkové výši 110.000,- Kč, když zákon umožňuje uložit pokutu v maximální výši 150.000,- Kč. Žalobce se do této doby žádného deliktu nedopustil, takže i kdyby skutková zjištění, učiněná Úřadem Městské části Praha 4, měla oporu v zákoně, žalobce namítá, že uložená výše pokuty je nepřiměřeně tvrdá a pokud se jednalo o prvé pochybení žalobce, šlo vše vyřešit upozorněním a správní úřad mohl od uložení pokuty upustit.

Žalobce ke kontrolním zjištěním, podle nichž na vyvěšených herních plánech je uvedeno, že oba dva výherní hrací přístroje mají přijímat mince, zatímco ve skutečnosti byly vhazovače zaslepeny umělohmotným prvkem, uvedl již ve svém vyjádření ze dne 7.1.2009, že k žádosti žalobce ze dne 20.5.2008 ve věci povolení provozování výherních hracích přístrojů v uvedené provozovně žalobce přikládal herní plány, které možnost přijímání mincí nepopisují a pokud u výherních hracích přístrojů, umístěných v Bistru, byly starší herní plány, které přijímání mincí umožňovaly, zde bylo možno spatřovat pochybení žalobce, které bylo okamžitě napraveno a do provozovny byly umístěny platné herní plány. Při prohlídce spisu dne 16.2.2009 žalobce zjistil, že ve spisovém materiálu povolovacího orgánu založený herní plán není tím plánem, který tvořil přílohu k žádosti žalobce a na základě kterého bylo vydáno povolení o provozování výherních pracích přístrojů pro uvedené období. Uvedenou argumentaci však správní úřad nepřijal a uvedl, že pokud ve spisovém materiálu jiný herní plán není, musí být plánem aktuálním. Žalobce má za to, že není jeho pochybením, pokud zde vznikl spor o to, jaký herní plán byl správním úřadem schválen, když tento herní plán není přílohou správního rozhodnutí, protože zákon tuto povinnost neukládá. Pokud protokol o kontrole pojednává o dvou výherních přístrojích neumožňujících přijímání mincí, pak správní rozhodnutí, kterým byla uložena žalobci pokuta ve výši 10.000,- Kč, se týká porušení povinnosti pouze u jednoho výherního hracího přístroje - modelu BLACK CHERRY, výrobní číslo SY 128 904. Správní úřad se tak blíže protokolem o kontrole ze dne 23.9.2008 nezabýval, i když jej sepisoval stejný pracovník, který připravoval správní rozhodnutí. V protokole o kontrole je uveden hrací přístroj GOLDEN CHERRY, v napadeném rozhodnutí však již správně BLACK CHERRY. Z toho lze dovodit, že správní úřad nemá najisto postaveno, u jakých hracích přístrojů byly vhazovače zaslepeny a tento nedostatek je rovněž důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí.

pokračování 3 1 1 Ca 314/2009

Z obsahu vyjádření žalovaného správního úřadu k podané žalobě Městský soud zjistil, že žalovaný správní úřad je přesvědčen o tom, že žaloba je nedůvodná. Žalovaný v průběhu správního řízení postupoval v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění a zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Při kontrole dne 23.9.2008 v provozovně Bistro Ve sklepě, v Praze 4, Michelská 29, bylo bez jakýchkoli pochybností zjištěno, že dva výherní hrací přístroje nemohou přijímat kovové mince z důvodu zaslepení vhazovače mincí umělohmotným prvkem. Tato úprava je v rozporu s rozhodnutím Městské části Praha 4 o povolení provozování výherních hracích přístrojů ze dne 17.6.2008 a ustanovením § 19 odst.1 písm.a) zákona o loteriích, vzhledem k tomu, že neodpovídala vyvěšenému a v době kontroly schválenému hernímu plánu pro výherní hrací přístroje v uvedené provozovně. V průběhu správního řízení bylo zjištěno na základě námitek žalovaného, že byl nedodržen herní plán pouze u jednoho výherního hracího přístroje. Rozhodnutím Úřadu Městské části Praha 4 ze dne 19.11.2008 byla tato nepřesnost vyřešena, když byl přesně uveden výherní hrací přístroj, který byl provozován v souladu s herním plánem. Prvoinstanční správní úřad na základě tohoto zjištění vydal rozhodnutí ze dne 8.4.2009 o uložení pokuty ve výši 10.000,- Kč podle ustanovení § 48 odst.1 písm.a) zákona o loteriích. V rozhodnutích ze dne 8.4.2009 uvedl výherní hrací přístroj BLACK CHERRY evidenční číslo SY 128 904, u kterého bylo jednoznačně prokázáno, že nebyl provozován v souladu s povolovacím rozhodnutím. Zjištěné porušení zákona o loteriích řeší prvoinstanční správní úřad dvěma správními řízeními vzhledem k tomu, že se jedná o rozdílná porušení zákona o loteriích. Nerespektování herního plánu se týká rozhodnutí ze dne 17.6.2008, tj. porušení ustanovení § 19 odst.1 písm.a) zákona o loteriích a zákaz vstupu osobám mladších osmnácti let do místnosti, kde se provozují výherní hrací přístroje, se posuzuje podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona o loteriích. Jedná se o rozdílné správní delikty a jejich řešení si vyžádalo specifický přístup, aby správní řízení probíhalo nekomplikovaně a časově se neúměrně neprodlužovala. Správní úřad řešil dva rozdílné správní delikty, porušením dvou rozdílných ustanoveních zákona o loteriích.

Uložená pokuta ve výši 10.000,- Kč za nedodržení schváleného herního plánu u výherního hracího přístroje BLACK CHERRY, evidenční číslo SY 128 904, činí necelých 7 % z maximální částky stanovené zákonem o loteriích a proto žalovaný neakceptuje námitku žalobce o neúměrné výši pokuty. Zákon o loteriích neumožňuje prominutí pokuty, jak navrhoval žalobce.

Námitka žalobce, že správní úřad nesprávně označil výherní hrací přístroj, při jehož provozu byl porušen zákon o loteriích, je irelevantní. V protokolu o kontrole ze dne 23.9.2008 je uvedeno, že oba dva výherní hrací přístroje neumožňují přijetí mincí z důvodu zaslepených vhazovačů umělohmotným prvkem, přestože je podle vyvěšeného herního plánu přijímat mají (GOLDEN CHERRY). Zjištění, že byly zaslepeny oba dva přístroje žalobce nezpochybnil. Žalobce v námitkách ze dne 9.10.2008 uvedl, že výherní hrací přístroje byly provozovány podle schválených herních plánů a proto nedošlo k porušení zákona. Na základě podaných námitek Úřad Městské části Praha 4 provedl kontrolu spisového materiálu a vyhověl námitce žalobce v tom, že výherní hrací přístroj DAYTONA CLASSIC, evidenční číslo SY 106 343, byl v době kontroly provozován v souladu s herním plánem. Druhý přístroj BLACK CHERRY, evidenční číslo SY 128 904, byl řešen v rámci správního řízení. Rozhodnutím ze dne 19.11.2008 správní úřad prvého stupně uvedl, který výherní hrací přístroj byl provozován v době kontroly v souladu s herním plánem a tím byly odstraněny předchozí nejasnosti uvedené v protokole o kontrole.

pokračování 4 1 1 Ca 314/2009

Žalobce tak nezpochybnil ani nevyvrátil, že v době kontroly dne 23.9.2008 byly oba výherní hrací přístroje v provozovně upraveny tak, že nebylo možné do výherního hracího přístroje vhazovat kovové mince. Z daného vyplývá, že výherní hrací přístroj byl v první fázi kontroly nesprávně určen, ale byl provozován v rozporu s rozhodnutím ze dne 17.6.2008 a tvrzení žalobce, že již výše popsaná situace způsobila nezákonnost rozhodnutí ze dne 4.8.2009 je nedůvodná.

Námitku žalobce, že v době kontroly výherního hracího přístroje byl omylem v provozovně vyvěšen starší herní plán, nemůže žalovaný akceptovat. Provozovatel je povinen vyvěsit schválený herní řád a při kontrole předložit kontrolnímu orgánu všechny požadované dokladu o provozu výherního hracího přístroje. Žalobce sám v žalobě přiznal, že z jeho strany došlo k pochybní, když v provozovně nebyl vyvěšen schválený herní plán pro výherní hrací přístroj BLACK CHERRY, evidenční číslo SY 129 04, a následné odstranění nedostatku neopravňuje správní úřad k prominutí pokuty podle zákona o loteriích.

Pokud ve spisovém materiálu správního úřadu nebyl jiný herní plán než herní plán shodný s hracím plánem, který byl vyvěšen v provozovně v době kontroly, pak herní plán, na který se žalobce odvolává, nemohl být součástí žádosti o povolení provozování výherního hracího přístroje na uvedené období v uvedené provozovně. Jiný herní plán při provozování výherního hracího přístroje BLACK CHERRY, evidenční číslo SY 129 04, než ten, který byl v době kontroly vyvěšen, nebyl schválen a proto nelze žalobní námitku uznat.

Z obsahu spisového materiálu, který byl soudu předložen žalovaným správním úřadem, byly zjištěny následující, pro rozhodnutí ve věci samé podstatné skutečnosti:

Na základě žádosti žalobce ze dne 12.5.2008, o povolení provozování dvou kusů výherních hracích přístrojů BLACK CHERRY, výrobní číslo SY 128 904, a DAYTONA CLASSIC, výrobní číslo SY 106 343, v provozovně Bistro Ve sklepě v Praze 4, Michelská 29, na období od 1.7.2008 do 31.12.2008, vydal odbor finanční správy Úřadu Městské části Praha 4 dne 17.6.2008 rozhodnutí, kterým provozování těchto výherních hracích přístrojů povolil.

Při kontrole, provedené pracovníkem správního úřadu prvého stupně (odboru finanční správy úřadu Městské části Praha 4) v provozovně dne 23.9.2008, za účasti Městské policie hlavního města Prahy, bylo mimo jiné zjištěno, že dva kusy výherních hracích přístrojů jsou zde provozovány ve vstupní místnosti u baru, přičemž na zahrádc,e přístupné pouze z provozovny okolo ničím neoddělených výherních hracích přístrojů, se nachází větší počet mladistvých osob. Z protokolu o kontrole vyplývá, že nebyl dodržen zákaz vstupu mladistvých do provozovny, tj. nedodržení podmínek zvláštního provozního režimu. Dále bylo zjištěno, že u povoleného výherního hracího přístroje značky BLACK CHERRY, výrobní číslo SY 128 904, je znemožněno vsadit či vložit mince, kdy vhazovač je zalepen umělohmotným prvkem. Tento výherní hrací přístroj byl v době kontroly v provozu, nepřijímal však mince a byl tak provozován v rozporu se schváleným herním plánem. Výherní hrací přístroj byl vyzkoušen vsazením a odehráním hry za 2,- Kč, přičemž byly vloženy bankovky v hodnotě 100,- Kč. Mince dle vyvěšeného herního plánu tento výherní hrací přístroj přijímat měl. Zjištěné skutečnosti byly zaznamenány v písemném protokolu o kontrole, který potvrdila přítomná obsluha provozovny a protokol o provedené kontrole převzal žalobce dne 7.10.2008.

pokračování 5 1 1 Ca 314/2009

Žalobce se ke zjištěním, učiněným při uvedené kontrole, vyjádřil přípisem ze dne 9.10.2008, ve kterém vznesl námitky ke zjištění nedodržení zvláštního provozního režimu, provozování výherního hracího přístroje v rozporu se schválenými herními plány, neboť osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších osmnácti let byla přítomna a žádná osoba mladší osmnácti let se nezdržovala v prostoru, v němž je zaveden zvláštní provozní režim a na provozovně tedy nebyly uloženy aktuální herní plány, ale herní plány staršího data pro provozování výherního hracího přístroje v dřívějším období, které výslovně vymezovaly přijímání mincí, zatímco součástí žádosti o povolení provozování výherních hracích přístrojů byly herní plány, které možnost přijímaní mincí nepopisují.

Správním úřadem prvního stupně bylo dne 8.4.2009 vydáno rozhodnutí, kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 10.000,- Kč za spáchání správního deliktu podle ustanovení § 48 odst.1 písm.a) zákona o loteriích, spočívajícího v provozování jednoho kusu výherního hracího přístroje v provozovně v rozporu s herním plánem, schváleným pravomocným a vykonatelným rozhodnutím o povolení ze dne 17.6.2008.

Dne 8.4.2009 bylo vydáno rozhodnutí o uložení pokuty dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona o loteriích ve výši 50.000,-Kč za jeden výherní hrací přístroj, tj. v celkové výši 100.000,-Kč za spáchání správního deliktu podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona o loteriích, spočívajícího v provozování dvou kusů výherních hracích přístrojů v provozovně při současném nezajištění podmínek zvláštního provozního režimu podle ustanovení § 17 odst. 10 písm. a) a c) zákona o loteriích. Toto rozhodnutí je předmětem řízení u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 11 Ca 315/2009.

Proti oběma rozhodnutím správního úřadu prvého stupně podal žalobce dne 29.4.2009 včasná odvolání, o nichž bylo rozhodnuto žalobou napadenými rozhodnutími takto:

Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 4.8.2009, č.j.: S-MHMP/545040/2009/DPC-1, bylo odvolání žalobce zamítnuto a napadené rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 10.000,- Kč potvrzeno s odůvodněním, že pokuta byla uložena v řádně vedeném správním řízení. Ze spisového materiálu vyplývá, že žalobce svou povinnost vzhledem k popsaným skutečnostem objektivně nesplnil a zahájení správního řízení o uložení pokuty tak bylo oprávněné. Každý výherní hrací přístroj musí být provozován v souladu s herním plánem odsouhlaseným správním úřadem, který provozování výherního hracího přístroje povoluje. Obsah herního plánu pro výherní hrací přístroj BLACK CHERRY, výrobní číslo SY 128 904, který je součástí povolovacího spisu, je shodný s obsahem herního plánu, vyvěšeného na provozovně v době kontroly, obsahuje možnost přijímání mincí, povinností žalobce proto bylo možností upravené schváleným herním plánem dodržet.

zástupce žalobce Při ústním jednání u Městského soudu v Praze dne 11.11.2010odkázal na písemné vyhotovení podané žaloby, na které v plném rozsahu trvá. Tím, že došlo ke skutečnosti, že výherní hrací automat nepřijímal mince, nedošlo k porušení rozhodnutí o povolení k provozování tohoto hracího zařízení.

Jednatel žalobce Petr Křesťan uvedl, že herní plán zapisuje maximálně zařízení a jeho funkci. Okolnost, zda zařízení přijímá či nepřijímá mince, nemá vliv na jeho funkci, nemá vliv ani na výši sázky, maximální výše sázky nevyplývá z herního plánu, ale vyplývá ze zákona. Závěr žalovaného by mohl být paradoxní v případě, kdyby stroj či zařízení pouze v místnosti stál a bylo by zabráněno, aby přijímal mince i bankovky. Pak by bylo nutno učinit závěr o tom, že určitý subjekt jedná v rozporu s herním plánem.

pokračování 6 1 1 Ca 314/2009

Zástupce žalobce zdůraznil, že tento spor přispěl alespoň k tomu, že správní orgány herní plán, který je předkládán k žádosti o povolení k provozování výherních hracích zařízení, opatřuje razítkem, takže je zřejmé, který herní plán byl schválen. V daném případě však není patrno, jaký herní plán platí a ze správního spisu to není zřejmé.

Zástupce žalovaného správního úřadu u jednání soudu uvedl, že podle názoru žalovaného došlo k porušení zákona. Z povolení o provozování zařízení, konkrétně z bodu 5 je patrno, že žalobce byl povinen dodržovat schválený herní plán. Ještě předtím, než je zařízení uvedeno do provozu, musí být certifikováno příslušným orgánem, který stanoví, jaké mince či bankovky lze do přístroje vkládat. Žalobce nepopírá, že vědomě zaslepil otvor pro mince, jednal tedy v rozporu s herním plánem.

Jednatel žalobce uvedl, že mince společnost přestala používat dva roky před tím, než byly umístěny hrací přístroje v předmětné provozovně, proto také změnili herní plán, který již nepopisuje možnost přijímání mincí. Učinili tak po konzultaci s výrobcem hracího zařízení. Tvrdí, že k žádosti o povolení předložili hrací plán, který nepopisuje používání mincí, má za to, že herní plán, který byl předložen žalovaným, byl vzat z jiných spisů z předcházejících období. Tento herní plán nebyl nikdy schválen. Správní orgány na jednu stranu tvrdí, že žalobce je povinen postupovat v souladu s herním plánem, na druhé straně tvrdí, že nemá povinnost schválený herní plán zasílat jako přílohu a tím pádem není jasné, jaký herní plán byl schválen či nebyl schválen. Proto také žalobce nikdy nepopíral zaslepení předmětného zařízení pro přijímání mincí a od počátku v řízení tvrdí, že herní plán, který byl předložen k žádosti, obsahuje v kolonce herní plán – vklad pouze údaj o tom, že do přístroje lze vkládat pět druhů bankovek o hodnotě 50, 100, 200, 500 a 1.000,-Kč.

Zástupce žalobce k tomu uvedl, že od počátku správního řízení žalobce tvrdil, že dokumentace založená ve spise je nesprávná, poukázal na úřední záznam z jednání ze dne 16.2.2009, ze kterého je toto tvrzení patrno. Výslovně je zde uvedeno, že žalobce namítá, že ve spise založený herní plán k výhernímu hracímu přístroji BLACK CHERRY 300 není herním plánem, který byl předložen k žádosti o vydání správního rozhodnutí. Navíc je nutno poukázat na protokol o kontrole ze kterého vyplývá, že předmětný nedostatek měl být zjištěn na zařízení GOLDEN CHERRY. Má-li být protokol podkladem pro vydání rozhodnutí o uložení pokuty, pak by musel být zcela přesný. Z rozhodnutí je patrno, že pokuta byla uložena za jiný přístroj, a to za přístroj BLACK CHERRY.

Žalobce k dotazu člena senátu uvedl, že v předmětné provozovně v době kontroly byl vyvěšen herní plán, který hovořil o přijímání mincí. Toto pochybení žalobce přiznal a okamžitě na místě napravil. Nicméně setrvává na tvrzení, že tento herní plán, který byl vyvěšen na provozovně, nebyl herním plánem, který byl schválen k žádosti o provozování hracích přístrojů na předmětné provozovně.

Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před správním úřadem z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané žalobě a při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (ustanovení § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.). Věc soud posoudil takto:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce do rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 4 ze dne 8.4.2009,

pokračování 7 1 1 Ca 314/2009

kterým byla žalobci uložena za správní delikt podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, pokuta ve výši 10.000,- Kč za jeden výherní hrací přístroj model BLACK CHERRY, výrobní číslo SY 128904, provozovaný dne 23.9.2008 v provozovně Bistro Ve sklepě v Praze 4, Michelská 29, v rozporu s herním plánem, kdy výherní hrací přístroj neumožňoval přijímání mincí.

Podle ustanovení § 48 odstavec 1 písmeno a/ zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, pokutu do výše 150.000,- Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy.

Městský soud v Praze při úvaze o důvodnosti uplatněných žalobních bodů považuje za potřebné zdůraznit, že v daném případě je žalobou napadené rozhodnutí rozhodnutím, kterým byl žalobce shledán odpovědným za správní delikt, jde tudíž o správní řízení, vedené ve věci správního trestání. Tato okolnost již sama o sobě a s ohledem na bohatou existující judikaturu správních soudů zvláště způsobuje, že požadavky na prokázání rozhodného skutkového děje, za nějž je účastníku řízení správní sankce ukládána, jsou zvýšené natolik, že je povinností správního úřadu najisto prokázat a v odůvodnění rozhodnutí podrobně a přesně uvést, že se žalobce popsaným jednáním dopustil právě jednání v rozporu se schváleným herním plánem pro posuzované období, což je znakem výše uvedeného správního deliktu podle ustanovení § 48 odstavce 1 písmene a/ zákona o loteriích.

Ze spisového materiálu, který byl soudu předložen prostřednictvím pořízených fotokopií zaslaných prostřednictvím datové schránky, nijak nevyplývá zásadní a rozhodná skutečnost, totiž že herní plán, který měl viset v provozovně Bistro Ve sklepě v Praze 4, byl herním plánem, schváleným rozhodnutím o povolení k provozování předmětného výherního hracího přístroje. Žalobce od samého počátku správního řízení uplatňoval námitku, v níž tvrdil, že sice byl vyvěšen ten herní plán, který je součástí spisového materiálu, ale že provozování předmětného výherního hracího přístroje pro předmětné období bylo příslušným správním úřadem schváleno na základě jiného herního plánu, který právě spornou otázku možnosti vhazování mincí upravoval zcela odchylně. Žalobce tento hrací plán při jednání soudu předložil. Argumentace správního úřadu o tom, že uplatněná námitka je vyvrácena již tím, že spisový materiál žalobcem tvrzený jiný herní plán neobsahuje, nemůže obstát za situace, kdy se ve spisovém materiálu správních úřadů nenachází doklad, jednoznačně a nepochybně vypovídající o tom, který herní plán byl schválen jako podklad k té které žádosti pro určité časové období provozování výherních hracích přístrojů. Jestliže totiž správní úřad nezajistí, aby bylo zřejmé a přezkoumatelné, který hrací plán se vztahuje ke konkrétní žádosti a následnému rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů, vystavuje se riziku, že nebude schopen prokázat ve správním řízení či obhájit v řízení před správním soudem, který hrací plán byl porušen jednáním účastníka řízení za situace, kdy tento účastník řízení od počátku řízení tvrdí a prohlašuje, že herní plán, předložený k žádosti o povolení provozování, byl herním plánem odlišným, jiným. Za této situace pak nelze vyvodit odpovědnost účastníka řízení za jednání, v němž správní úřad spatřuje naplnění zákonných znaků skutkové podstaty správního deliktu podle ustanovení § 48 odstavec 1 zákona o loteriích.

Nedůvodnou shledal městský soud žalobní námitku, ve které žalobce uváděl, že ačkoli údajné porušení zákona, ve kterém správní úřad shledal naplnění zákonných znaků skutkové

pokračování 8 1 1 Ca 314/2009

podstaty dvou odlišných správních deliktů, bylo zjištěno při jediné kontrole, správní úřady záměrně toto pojaly jako dva samostatné správní delikty, za něž uložily pokuty v celkové výši 110.000,- Kč, když zákon umožňuje uložit pokutu v maximální výši 150.000,- Kč. K tomu je třeba uvést, že správní úřady v tomto případě řešily na základě provedené kontroly (jediného kontrolního zjištění) odpovědnost účastníka řízení z hlediska dvou zcela samostatných a odlišných správních deliktů podle příslušných ustanovení zákona o loteriích a pokud neshledaly důvody pro to, aby věc projednaly a rozhodly v jediném řízení jediným rozhodnutím, nebyl žalobce tímto postupem jakkoli zkrácen na svých právech a právem chráněných zájmech. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, takový postup správního úřadu umožňuje, respektive ani správním řádem, ani zákonem o loteriích není takový postup vyloučen. Byly-li žalobci uloženy dvěma samostatnými rozhodnutími dvě pokuty, je třeba konstatovat, že obě byly uloženy v rámci zákonem stanovených kritérií, správní úřady obou stupňů v odůvodnění svých rozhodnutí uvedly správní úvahu ohledně výše uložené pokuty a ohledně kritérií, která vzaly při rozhodování v úvahu a nedošlo tak – ani v případě žalobcem tvrzeného součtu uložených pokut - k překročení zákonných kritérií.

Obdobně nedůvodnou shledal Městský soud v Praze žalobní námitku, ve které žalobce namítal, že uložená pokuta je vzhledem k dosavadní bezúhonnosti žalobce nepřiměřeně tvrdá. K námitce přiměřenosti výše uložené pokuty soud považuje za potřebné podotknout, že zákon

umožňuje uložit za protiprávní jednání popsané v ustanovení § 48 odstavec zákona o loteriích uložit pokutu do výše 150.000,- Kč. Ve svém odůvodnění žalobou napadené rozhodnutí obsahuje hodnocení skutkového jednání, které bylo předmětem posuzování správního úřadu a v odůvodnění rozhodnutí ohledně výše uložené sankce jsou obsažena zákonem požadovaná kritéria. Z celého obsahu odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, jaké skutečnosti byly správním orgánem hodnoceny a zákonná kritéria pro rozhodnutí o výši uložené pokuty tak byla dle názoru soudu dodržena a meze správního uvážení správního orgánu nebyly překročeny.

Za této situace dospěl městský soud k závěru, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a proto jej podle ustanovení § 78 odstavec 1 s.ř.s. zrušil a současně vyslovil, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému (ustanovení § 78 odst.4 s.ř.s.). Správní orgány jsou právním názorem, vysloveným městským soudem v dalším řízení vázány (ustanovení § 78 odst.5 s.ř.s.).

Na žalovaném odvolacím správním úřadu nyní bude, aby se znovu zabýval podaným odvoláním proti rozhodnutí správního úřadu prvého stupně a v novém rozhodnutí se žalovaný odvolací správní úřad neopomene vypořádat s argumentací žalobce, uvedenou v podaném odvolání a v podané žalobě s ohledem na výše uvedený právní názor soudu.

Výrok o nákladech soudního řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s., protože žalobce měl ve věci úspěch a přísluší mu tak právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení. Náhrada nákladů řízení představuje v dané věci žalobcem zaplacený soudní poplatek z podané žaloby v částce 2.000,-Kč a dále odměna právního zástupce žalobce JUDr.Ing.Pavla Habětína, advokáta, a jeho hotové výdaje. Mimosmluvní odměna zastoupení žalobce činí v daném případě tři úkony právní služby po 2.100,-Kč (převzetí zastoupení, podání žaloby a účast u soudního jednání) podle ustanovení § 7, § 9 a § 11 odst.1 vyhlášky č.177/1996 Sb., advokátního tarifu, v platném znění, a třikrát režijní paušál po 300,-Kč za náhradu hotových výdajů zástupce žalobce podle ustanovení § 13 odst.3 téhož advokátního tarifu. Součástí odměny za zastoupení je rovněž částka 1.440,- Kč, tvořená 20% daní

pokračování 9 1 1 Ca 314/2009

z přidané hodnoty, neboť zástupce žalobce osvědčil soudu, že je plátcem DPH. Celková výše nákladů řízení žalobce tak činí 10.640,-Kč.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a následujících s.ř.s. u Městského soudu v Praze kasační stížnost, a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle ustanovení § 105 odst.2 s.ř.s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem ; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 11.listopadu 2010

JUDr. Hana Veberová,

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru