Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Ca 171/2008 - 38Rozsudek MSPH ze dne 13.07.2010


přidejte vlastní popisek


11 Ca 171/2008 - 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci žalobce: N. H. N., narozeného X, státní příslušnost Vietnam, toho času pobytem v České republice V. B., N. 631 v řízení zastoupeného Mgr. Jiřím Hladíkem, advokátem se sídlem Brno, Příkop 8 proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie se sídlem Praha 8, Olšanská 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15.4.2008, čj: SCPP-4607/C-218-2007

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou k Městskému soudu v Praze domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného správního úřadu ze dne 15.4.2008, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně Policie České republiky, Oblastního ředitelství SCPP Brno ze dne 2.10.2007 pod čj: SCPP-005161/12/BR-II-CI-2007 o zamítnutí žádosti žalobce o povolení k trvalému pobytu na území České republiky s odkazem na ustanovení § 87 k odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o pobytu cizinců). pokračování 2 11 Ca 171/2008

Žalobce má za to, že žalovaný rozhodnutí vydal v řízení, ve kterém postupoval v rozporu se zákonem a rozhodnutí je tedy nezákonné.

Žalobce poukazuje na to, že je synem paní N.T.M.T., nar. X, která byla manželkou pana B. S., státního občana ČR, který dne X zemřel. Žalobce žil do jeho smrti s panem B. S. ve společné domácnosti, což vyplývá z čestného prohlášení ze dne 23.8.2006. Je tedy přesvědčen o tom, že splňuje první podmínku pro udělení trvalého pobytu dle ustanovení § 87h odst. 1, písm. c) zákona o pobytu cizinců. Je přesvědčen o tom, že splnil i druhou podmínku, když žil s osobou pozůstalou po státním občanu České republiky a přitom odkazuje na závěr odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu.

Žalobce vytýká žalovanému, že neexistenci společné domácnosti dovozuje pouze z rozhodnutí PČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava, Oddělení cizinecké policie Bruntál ze dne 30.října 2006, čj: SCPP-140/OV-II-CI-2006 s tím, že z citovaného rozhodnutí vyplývá, že žalobce se nikdy fyzicky nezdržoval na adrese K., B. 7 a ve společné domácnosti s panem B. S. nikdy nežil. Žalobce poukazuje na to, že tímto rozhodnutím byla jeho žádost o povolení k trvalému pobytu zamítnuta podle § 87 k odst. 1, písm. a), tedy že nepředložil náležitosti stanovené zákonem. V odůvodnění rozhodnutí je však pouze konstatováno, že účastník řízení se na adrese v K., B. 7 nikdy nezdržoval ani nezdržuje a žalobce také namítá, že ve spise chybí jakýkoli odkaz na důkaz, kterým by bylo toto tvrzení správního orgánu podloženo. Je přesvědčen o tom, že nic nebránilo tomu, aby dne 8.8.2006 prohlásil, že se zdržuje na adrese L., B. 646 a aby následně 23.8.2006 bylo dáno čestné prohlášení panem B. S., podle kterého žije žalobce s ním ve společné domácnosti na adrese K., B. 7, byť sám účastník se k pobytu na této adrese přihlásil na cizinecké policii až 28.8.2006. Je přesvědčen o tom, že správní orgán nemohl vycházet z rozhodnutí ze dne 30.10.2006, neboť mohl ještě sdílet společnou domácnost i po dobu dvou měsíců, než pan S. zemřel.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě nejprve shrnul dosavadní průběh správního řízení a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a uvedl, že v případě žalobce není naplněna žádná kategorie rodinného příslušníka stanovená v ustanovení § 15a zákona o pobytu cizinců, a proto jej nelze považovat pro účel zákona o pobytu cizinců za rodinného příslušníka státního občana České republiky a tím nejsou splněny podmínky ustanovení § 87h odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Poukázal na to, že pojem pozůstalá osoba není zákonem o pobytu cizinců definován, ale že dle ustálené judikatury soudů jsou pozůstalými osobami míněny děti, rodiče a jiné osoby, které žily se zemřelým před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o tuto společnou domácnost a nebo byly na zemřelého odkázány výživou. Poukázal na to, že citovaným rozhodnutím je doloženo, že žalobce se nikdy fyzicky nezdržoval na adrese K., B. a ve společné domácnosti s panem B. S. nikdy nežil. Závěrem pak navrhl zamítnutí žaloby.

Z obsahu spisového materiálu, který byl soudu předložen žalovaným správním úřadem, byly zjištěny následující pro rozhodnutí ve věci samé podstatné skutečnosti:

Dne 18. července 2007 podal žalobce u Policie České republiky, Oddělení cizinecké policie Brno žádost o povolení k trvalému pobytu podle ustanovení § 87h, odst. 1, písm. c) zákona o pobytu cizinců. Součástí žádosti byla kopie cestovního dokladu žalobce, čestné prohlášení žalobce ze dne 8.8.2006 o tom, že je členem společné domácnosti a tedy rodinným příslušníkem pana B. S., který je manželem jeho matky. Na čestném prohlášení je ověřen podpis žalobce s tím, že žalobce uvedl jako adresu L., B.646. Dále žalobce přiložil k žádosti pokračování 3 11 Ca 171/2008

oddací list matky a pana B.S. o sňatku v Uherském Hradišti dne 25.4.2006 a opis od svého rodného listu, úmrtní list pana B. S., který zemřel v Kroměříži dne X, potvrzení o zajištění ubytování žalobce u paní M. Š., bytem N.631, V. B. ze dne 26.1.2007. Policie České republiky provedla šetření dne 8.3.2007 na adrese V.B., N. 631, a bylo zjištěno od majitelky nemovitosti, že paní V. T. H. poskytuje ubytování a že má zajištěné ubytování v případě povolení k trvalému pobytu pro další asiaty. Vlastnice nemovitosti paní Š. odsouhlasila, že osoby uvedené na předloženém seznamu mají zajištěno ubytování na adreseV . B., N. 631, mimo jiných i žalobce a jeho matka.

Ve spise se dále nachází rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2 ze dne 11.7.2007, čj: SCPP-2235/C-218-2007, kterým bylo zamítnuto odvolání podané proti rozhodnutí Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, Oddělení cizinecké policie Brno-venkov ze dne 2.dubna 2007, čj: SCPP-000684-5/BR-II-CI-2007 a potvrzeno původní rozhodnutí, které je ve spise také založeno. V tomto řízení bylo konstatováno, že žalobce jako žadatel musí předložit listinný doklad o tom, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a zákona o pobytu cizinců. Rozhodující správní úřad Policie ČR dospěl k závěru, že není naplněna žádná kategorie rodinného příslušníka, ale jsou tedy splněny podmínky ustanovení § 87h odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Poukázal na rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava, Oddělení cizinecké policie Bruntál ze dne 30.10.2006, ze kterého vycházel a kterým je doloženo, že se žalobce nikdy fyzicky nezdržoval na adrese K., B. 7 a ve společné domácnosti s panem B. S. nikdy nežil.

Ve spise je založeno i citované rozhodnutí Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava, Oddělení cizinecké policie Bruntál ze dne 30.10.2006, č.j. SCPP-140/OV-II-CI-2006, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o povolení k trvalému pobytu na území České republiky ze dne 24.8.2006 podle § 87k odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců. Rozhodující správní orgán konstatoval, že k žádosti nebyl předložen žádný doklad, který by potvrzoval nezaopatřenost osoby a že v žádosti jmenovaného cizince v položce č. 11 a č. 12 je uvedeno povolání – plavčík u zaměstnavatele ve Vietnamu a z tohoto důvodu byl cizinec - žalobce vyzván k odstranění vad nedostatku podání ve lhůtě 10 dnů. Vyjádření, které žalobce zaslal správnímu úřadu, ale neobsahovalo žádné nové návrhy účastníka řízení ke zjištěným skutečnostem. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno a odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítnuto rozhodnutím Policie České republiky čj: SCPP-4681/C-218-2006, který v odůvodnění uvedl, že aby mohl žalobce dostat povolení k trvalému pobytu, musel by podle § 15a odst. 4 prokázat, že je rodinným příslušníkem státního občana České republiky, což cizinec neučinil a že tedy nesplňuje podmínky stanovené v § 15a odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců. Vzhledem k tomu, že žalobce na výzvu nepředložil doklad potvrzující nezaopatřenost přímého příbuzného dle § 15a odst.3 zákona o pobytu cizinců nesplnil podmínku § 15a odst. 4 písm. a) zákona o pobytu cizinců a ani podmínku ustanovení § 87h odst. 1 písm.b zákona o pobytu cizinců .

Dne 2.října 2007 bylo Policií ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, Oddělení cizinecké policie Brno, čj: SCPP-005161-12/BR-II-CI-2007 rozhodnuto o zamítnutí žádosti žalobce dle § 87k odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, neboť žadatel nepředložil náležitosti stanovené zákonem. Důvodem zamítnutí žádosti byla skutečnost, že žalobce není osobou pozůstalou po státním občanu České republiky, neboť jak bylo prokázáno cizinec nikdy nesplňoval podmínku uvedenou v § 15a odst. 4 zákona o pobytu v návaznosti na § 15a odst. 1 písm. d) zákona o pobytu. Žaloba byla zamítnuta proto, pokračování 4 11 Ca 171/2008

že bylo shledáno naplnění ustanovení § 87k odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, neboť cizinec nemůže doložit žádný doklad nebo podat důkaz, že je osobou pozůstalou po státním občanu České republiky. O odvolání, které ve věci podal žalobce rozhodl žalovaný tak, že odvolání zamítl a původní rozhodnutí potvrdil, když konstatoval, že žadatele s přihlédnutím k jeho věku a k tomu, že na území domovského státu byl již zaměstnán a tudíž se připravuje soustavně na budoucí povolání, nelze považovat za nezaopatřenou osobu. Nenaplnil žádnou kategorii rodinného příslušníka dle ustanovení § 15a zákona o pobytu cizinců. Žalovaný dospěl k závěru, že ani případné doložení náležitostí účastníka řízení by nevedlo k odstranění nedostatků žádosti, neboť vzhledem k soustředěným podkladům nelze žalobce považovat za rodinného příslušníka občana Evropské unie, ani rodinného příslušníka státního občana České republiky a současně ani za osobu pozůstalou. Žalobu zamítl proto, že žadatel nepředložil náležitosti stanovené zákonem.

Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před správním úřadem z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané žalobě a při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že žádný z účastníků řízení nepožádal o nařízení ústního jednání a na výzvu soudu nereagovali, vyjádřili tak svůj souhlas se zamýšleným postupem soudu rozhodnout ve věci samé bez nařízení ústního jednání, a proto Městský soud v Praze postupoval dle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. a o podané žalobě rozhodl, aniž ústní jednání nařizoval. Věc posoudil takto:

Žalobou napadeným rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle ustanovení § 87k odstavce 1 písmene a/ zákona o pobytu, ve znění účinném v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí. Podle tohoto právního ustanovení Policie nebo ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže žadatel nepředloží náležitosti stanovené zákonem.

Podle ustanovení § 87h odstavce 1 písm.c) zákona o pobytu Policie vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost povolení k trvalému pobytu, jestliže je pozůstalou osobou po státním občanu České republiky, který byl na území přihlášen k trvalému pobytu.

Podle ustanovení § 87i odstavec 1 zákona o pobytu k žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník předloží a) cestovní doklad, b) doklad potvrzující splnění podmínky podle ustanovení § 87g odst.1, jde-li o občana Evropské unie, nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87h odst.1, jde-li o jeho rodinného příslušníka, c) fotografie a d) doklad o zajištění ubytování.

Stěžejní žalobní námitkou žalobce v podané žalobě tvrdil, že doložil, že žil s manželem matky před jeho smrtí ve společné domácnosti a že tedy splnil podmínku, že je pozůstalou osobou po státním občanu České republiky, který byl na území přihlášen k trvalému pobytu, což podle něj vyplývá zejména z čestného prohlášení B. S. ze dne 23.8.2006.

Uvedenou žalobní námitku nelze považovat za důvodnou. Žalobce v podané žádosti o povolení k trvalému pobytu uvedl jako účel pobytu na území § 87h, odst. 1, písm.c) zákona o pobytu cizinců a bylo proto na žalobci, aby ve správním řízení prokázal, že je rodinným příslušníkem a současně osobou pozůstalou po B. S., který byl jako státní občan České republiky na území ČR přihlášen k trvalému pobytu. pokračování 5 11 Ca 171/2008

Zákon o pobytu cizinců výslovně v ustanovení § 15a odst. 1 uvádí, že rodinným příslušníkem občana Evropské unie je a) manžel, b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie a d) nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana Evropské unie. Podle odst. 3 se za nezaopatřenou osobu podle odstavce 1 písm. d) se považuje občanem Evropské unie nebo jeho manželem vyživovaný cizinec, který a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Podle odst. 4 se ustanovení tohoto zákona, týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie, obdobně použijí i na cizince, který hodnověrným způsobem doloží, že a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem Evropské unie ve společné domácnosti, 2. je občanem Evropské unie vyživovaný, nebo 3. se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie, anebo b) má s občanem Evropské unie trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

Ze správního spisu vyplývá, že dne 9.8.2007 byl žalobce prostřednictvím svého právního zástupce Mgr.Marka Sedláka, advokáta, vyzván k odstranění nedostatků žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky, spočívajících m.j. v nedoložení dokladu, potvrzujícího splnění podmínky podle ustanovení § 87h odst.1 zákona o pobytu. Na tuto výzvu reagoval žalobce zasláním fotokopií oddacího listu matky, svého rodného listu a úmrtního listu B. S., tedy dokladů, které již jednou předložil spolu s podanou žádostí. Žádné další doklady, prokazující, že je, příp. že byl rodinným příslušníkem zemřelého B. S., že s ním žil ve společné domácnosti a že je osobou pozůstalou po zemřelém, nedoložil.

Žalobce v žalobě tvrdí, že prokázal vedené společné domácnosti s B. S., čestným prohlášením, které sepsal dne 23.8.2006 právě pan S.. Soud poukazuje na to, že žádné takové čestné prohlášení ve správním spise založeno není. Žalobce k žádosti o povolení k trvalému pobytu připojil pouze své vlastní čestné prohlášení ze dne 8.8.2006, o tom, že je členem společné domácnosti a tedy rodinným příslušníkem pana B. S., který je manželem jeho matky. Toto prohlášení samo o sobě ale nemůže být pro soud důkazem svědčícím o tom, že žalobce vedl společnou domácnost s panem S. a není tedy ani dokladem prokazujícím, že je osobou pozůstalou po zemřelém panu S.. Ze správního spisu vyplývá, že žalobci byl dán prostor, aby tyto skutečnosti, které jsou podmínkou pro povolení k trvalému pobytu prokázal, což neučinil.

V této souvislosti soud navíc poukazuje na závěry Městského soudu v Praze, který v rozsudku ze dne 9.4.2009, č.j. 10 Ca 217/2007 – 54 potvrdil závěry správního orgánu, že matka žalobce manželství s B. S. uzavřela pouze s cílem získat na území České republiky trvalý pobyt a legalizovat tak svůj další pobyt na území ČR. pokračování 6 11 Ca 171/2008

Protože o této skutečnosti (vedení společné domácnosti s manželem matky) nebyl označen či předložen žádný další důkaz, dospěl Městský soud v Praze po provedeném řízení k závěru, že správní úřady nepochybily, když žalobci zamítly žádost o povolení k trvalému pobytu a že žaloba není důvodná. Zákon o pobytu cizinců na území ČR stanoví jednoznačné podmínky, za nichž může být cizinci na jeho žádost vydáno povolení k trvalému pobytu. Žalobce splnění těchto předpokladů, stanovené českým právním řádem, náležitě neprokázal, přestože byl správním úřadem řádně poučen o tom, jaké konkrétní skutečnosti je třeba při podání shora uvedené žádosti osvědčit. Žalobce své povinnosti předložit či označit důkazy, které zákon o pobytu požaduje jako nezbytnou součást žádosti o povolení k pobytu, nedostál a správní úřady z tohoto nesplnění povinnosti žalobce vyvodily závěr, který je v souladu s ustanovením § 87k odstavec 1 písmeno a/ zákona o pobytu. V dané věci se nejedná o překročení mezí základních práv a svobod žalobce v důsledku postupu a rozhodnutí správního orgánu.

Soud na základě provedeného řízení dospěl k závěru, že žalobní námitky, uplatněné žalobkyní v podané žalobě, nejsou důvodné a proto postupoval podle ustanovení § 78 odstavce 7 s.ř.s. a nedůvodnou žalobu zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst.1 s.ř.s., neboť žalobkyně ve věci samé úspěšná nebyla a úspěšnému žalovanému žádné prokazatelné náklady řízení nad rámec běžných činností správního úřadu nevznikly. Z tohoto důvodu soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a následujících s.ř.s. u Městského soudu v Praze kasační stížnost, a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle ustanovení § 105 odst.2 s.ř.s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem ; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 13. července 2010

JUDr. Hana V e b e r o v á, v.r.

předsedkyně senátu

pokračování 7 11 Ca 171/2008

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru