Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 A 207/2017 - 26Usnesení MSPH ze dne 05.02.2018


přidejte vlastní popisek

11A 207/2017 - 26

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců JUDr. Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci žalobce: A. Ž., trvale bytem x, proti žalovanému: Vězeňská služba ČR, se sídlem Praha 4, Soudní 1672/1a, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením žalovaného správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou, podanou u Městského soudu v Praze, domáhá soudní ochrany před nezákonným zásahem, který spatřuje v tom, že orgány Vězeňské služby České republiky dne 26. 10. 2017, při eskortování žalobce z věznice do věznice na trase Praha - Pankrác, - Jiřice – Brno – Olomouc – Mírov zcela svévolně zneužily donucovacích prostředků.

Žalobce současně s podanou žalobou požádal o osvobození od soudních poplatků. Tuto žádost městský soud usnesením ze dne 14.12.2017, č.j. 11 A 207/2017 - 17 zamítl a žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal.

Následně vyzval soud žalobce výzvou ze dne 8.1.2018, č.j. 11 A 158/2017 - 23, aby uhradil soudní poplatek ve výši 2 000 Kč v kolcích podle položky č.18 bod 2 písm. d) Sazebníku soudních poplatků zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Lhůtu splatnosti určil soud patnáctidenní s tím, že počíná běžet následující den po doručení výzvy. Současně byl žalobce poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena žalobci dne 12.1.2018. Žalobce na výzvu k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě stanovené soudem nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Podle ustanovení § 2 odst.1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 549/1991 Sb.“) je poplatníkem poplatku za řízení před soudem žalobce. Podle ustanovení § 4 odst.1 zákona č. 549/1991 Sb. jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. je soudní poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění zákona č. 297/2017 Sb., účinného od 30. 9. 2017, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud

2 pokračování

č. j. 11A 207/2017

vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň patnáct dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

V daném případě byl soudní poplatek splatný podáním žaloby, žalobce poplatek nezaplatil ani po výzvě soudu k dodatečnému zaplacení soudního poplatku, a ani neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by mu bránily v úhradě soudního poplatku.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „ s.ř.s.“) soud řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. V tomto případě je zvláštním zákonem zákon č. 549/1991 Sb., konkrétně ustanovení § 9 odst. 1 tohoto zákona. Protože žalobce soudní poplatek nezaplatil ani ve lhůtě stanovené soudem, soud řízení podle § 47 písm. c) s.ř.s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 5. února 2018

JUDr. Hana Veberová v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru