Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 A 173/2019 - 18Usnesení MSPH ze dne 06.01.2020

Prejudikatura

3 As 230/2016 - 60


přidejte vlastní popisek

11 A 173/2019- 18

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců Mgr. Marka Bedřicha a JUDr. Jitky Hroudové v právní věci

Žalobce: Česká strana národně sociální,

se sídlem Spojovací 78, Mirošovice,

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra
se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

v řízení o žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou, podanou u Městského soudu v Praze, domáhal ochrany před nezákonným zásahem, který dle jeho názoru spočívá v tom, že žalovaný správní orgán registroval název dvou politických stran a to „České strany národně socialistické“ a strany „Národní socialisté“, ačkoliv jde o název, který je zaměnitelný s názvem žalobce, respektive je shodný s jedním z historických názvů strany. V doplnění žaloby k výzvě soudu žalobce uvedl, že žalovaný správní orgán registroval dne 21. 12. 2005 Českou stranu národně socialistickou, přestože na území České republiky už do roku 1897 působí Česká strana národně sociální (ČSNS), která se v průběhu let přejmenovávala a v roce 1997 se vrátila k původnímu historickému jménu Česká strana národně sociální. Česká strana národně socialistická se zkratkou ČSNS 2005 se shoduje s jedním z historických názvů strany žalobce, včetně zkratky názvu. Totéž se týká registrace strany Národní socialisté, která byla nejdříve v roce 2011 registrována pod jménem Národní socialisté – levice 21. století, 20. 4. 2017 změnila své jméno na Národní socialisté, což je historickým synonymem pro členy ČSNS. Navrhl, aby soud uložil žalovanému povinnost zrušit registraci „České strany národně socialistické“ a strany „Národní socialisté“, popřípadě dotyčné strany vyzvat, aby se do 14 dnů ode dne rozhodnutí Ministerstva vnitra přejmenovaly.

2. Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě uvedl, že žalobu považuje za nedůvodnou. Pokud jde o stranu „Česká strana národně socialistická“ se zkratkou ČSNS 2005, uvedl žalovaný, že tuto stranu zaregistroval dne 21. 12. 2005 jako Českou stranu národně sociální 2005 (ČSNS 2005), dne 28. 3. 2006 vzal žalovaný na vědomí změnu názvu na název „Česká strana národně socialistická“ se zkratkou ČSNS 2005. Pokud jde o stranu „Národní socialisté“ uvedl žalovaný, že dne 1. 11. 2011 zaregistroval politickou stranu „Národní socialisté – levice 21. století (zkratka NÁR. SOC.), v letech 2013 a 2015 došlo ke změně názvu této strany, současný název „Národní socialisté“ se zkratkou NÁR. SOC. zaregistroval žalovaný dne 20. 4. 2017.

3. Soud se zabýval otázkou, zda byly splněny podmínky pro to, aby mohl žalobu věcně projednat. Po posouzení věci dospěl k závěru, že tomu tak není. 4. Z obsahu podané žaloby je zřejmé, že žalobce nesouhlasí s registrací názvu dvou výše uvedených politických stran. Proti registraci názvu politických stran se lze u soudu bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2017, č. j. 3As 230/2016-60, dostupný na www.nssoud.cz).

5. Postup soudu při řízení a rozhodování o těchto žalobách je upraven v ustanoveních § 82 - § 85 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Podle § 84 odst. 1 s.ř.s. musí být žaloba na ochranu před nezákonným zásahem podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo. Podle § 84 odst. 2 s.ř.s. zmeškání lhůty nelze prominout.

6. Z uvedeného ustanovení § 84 odst. 1 s.ř.s. vyplývá, že zákon stanoví pro podání žaloby dvě lhůty. Jednak jde o lhůtu subjektivní, která se odvíjí od skutečnosti, kdy se žalobce dozvěděl o tvrzeném nezákonném zásahu, tato lhůta je dvouměsíční, počíná běžet ode dne, kdy se žalobce o nezákonném zásahu dozvěděl. Další lhůta je objektivní, která se odvíjí od okamžiku, kdy k tvrzenému zásahu došlo. Tato lhůta je dvouletá. Pro závěr o tom, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, je nutné, aby byly dodrženy obě zákonem stanovené lhůty. Marné uplynutí jedné z těchto lhůt znamená, že žalobu nelze považovat za včas podanou, a to ani tehdy, kdy druhá ze zákonem stanovených lhůt dosud neuplynula.

7. Pokud jde o název politické strany „Česká strana národně socialistická“ se zkratkou ČSNS 2005, je zřejmé, že tento název byl zaregistrován, respektive vzat na vědomí, žalovaným správním orgánem dne 28. 3. 2006. Žaloba byla podána k Městskému soudu v Praze dne 5. 11. 2019. Žaloba byla podána po marném uplynutí objektivní dvouleté lhůty, která uplynula dne 28. 3. 2008.

8. Pokud jde o název politické strany „Národní socialisté“ zkratka NÁR. SOC. je zřejmé, že žalovaný správní orgán zaregistroval tento název politické strany dne 20. 4. 2017. I ve vztahu k tomuto úkonu žalovaného správního orgánu byla žaloba podána po marném uplynutí zákonem stanovené dvouleté objektivní lhůty, která uplynula dne 20. 4. 2019.

9. Z výše uvedeného vyplývá, že žaloba byla ve vztahu k oběma úkonům žalovaného podána po marném uplynutí zákonem stanovené dvouleté lhůty, žalobu je nutno považovat za žalobu opožděně podanou. Na tomto závěru by nic neměnilo ani zjištění o tom, že žaloba byla podána v rámci běhu dvouměsíční subjektivní lhůty. Proto se soud otázkou, kdy se žalobce dozvěděl o tvrzeném zásahu (registraci názvu výše uvedených politických stran), od čehož se odvíjí běh této subjektivní lhůty, blíže nezabýval. Proto také nevyzýval žalobce, aby sdělil a doložil konkrétní data, kdy se napadených úkonech dozvěděl.

10. Podle § 46 odst. 1 písmeno b) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Soud proto rozhodl podle uvedeného právního ustanovení o odmítnutí podané žaloby. Závěr o opožděnosti žaloby znemožnil soudu, aby se zabýval věcně důvodností či nedůvodností podané žaloby.

11. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého nikdo z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. 12. Pro úplnost soud uvádí, že soud netrval na zaplacení soudního poplatku z podané žaloby a to z důvodů uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu poplatek v případě, kdy soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne. Tato podmínka je v této věci splněna. To znamená, že soud by v případě, kdy by žalobce zaplatil soudní poplatek, musel tento poplatek vrátit z účtu soudu žalobci. Proto soud poplatek ani nevybíral.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 6. ledna 2020

JUDr. Hana Veberová v. r.

Předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru