Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 A 171/2016 - 11Usnesení MSPH ze dne 18.01.2017

Prejudikatura

5 Afs 1/2007 - 172


přidejte vlastní popisek

11 A 171/2016-11

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců JUDr. Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci žalobce: T.V. K., nar. x, zastoupeného zmocněncem L. T. P., bytem x proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného správního orgánu

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou k Městskému soudu v Praze dne 18. 11. 2016 domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného s tím, že požadoval, aby žalovanému byla soudem uložena povinnost přezkoumat jím řádně podanou žádost o zaměstnaneckou kartu a vydat rozhodnutí o této žádosti.

Výzvou ze dne 1. 12. 2016, č.j. 11A 171/2016-7 Městský soud v Praze vyzval žalobce k úhradě soudního poplatku z podané žaloby na ochranu proti nečinnosti správního úřadu v částce 2.000,- Kč podle položky č. 18, bod 2 písmeno d) Sazebníku soudních poplatků, ve znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, účinného ke dni podání žaloby. Lhůtu splatnosti určil soud desetidenní s tím, že počíná běžet následující den po doručení výzvy. Písemnost obsahující tuto výzvu k zaplacení soudního poplatku z podané žaloby byla doručena zmocněnci žalobce do vlastních rukou dne 5. 12. 2016. Žalobce však soudní poplatek do dnešního dne nezaplatil.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb. je poplatníkem poplatku za řízení před soudem žalobce. Podle ustanovení § 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 uvedeného zákona vzniká poplatková povinnost podáním žaloby, poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek splatný s podáním žaloby uhrazen, vyzve soud poplatníka k zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. V daném případě byl soudní poplatek splatný podáním žaloby, avšak žalobce poplatek nezaplatil ani po výzvě k dodatečnému zaplacení soudního poplatku.

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) soud řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. V tomto případě je zvláštním zákonem zákon o soudních poplatcích, konkrétně shora uvedené ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. Protože žalobce soudní poplatek nezaplatil ani ve lhůtě stanovené soudem, soud řízení podle ustanovení § 47 písm. c) s.ř.s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní

soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 18. ledna 2017

JUDr. Hana Veberová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru