Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 A 171/2012 - 40Usnesení MSPH ze dne 17.12.2012


přidejte vlastní popisek

11 A 171/2012 - 40

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci žalobce: Metrostav Vackov a.s., se sídlem v Praze 8, Zenklova 2245/29, zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, se sídlem v Praze 1, Těšnov 65/17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 8. 2012, č. j. 113795/2012-MZE-13312

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 4.000,- Kč, který mu bude vyplacen z účtu Městského soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů po právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalobce Mgr. Marka Vojáčka, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 8. 2012, č. j. 113795/2012-MZE-13312, , kterým žalovaný rozhodl o odvolání žalobce proti rozhodnutí ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Praha ze dne 4.6.2012, č.j. PÚ 408/10, kterým bylo žalobci uloženo předběžné opatření dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 71/1967 Sb., a to „ nenakládat prodejem, převodem či jiným způsobem zcizení či zřízením předkupního práva, změnou kultury nemovitosti případně výstavbou či jiným břemenem s pozemky“ v k.ú. Žižkov uvedeným v tomto rozhodnutí, které vznikly rozdělením původní parcely PK č. 3541. V odůvodnění rozhodnutí se dále uvádí, že ministerstvo zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno; jinak pozbývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí ve věci nabylo právní moci (§ 43 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb.)

Soud se ještě před tím, než se zabýval žalobou samotnou, musel vypořádat s otázkou, zda žalobou napadené rozhodnutí podléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění ( dále jen „s.ř.s.“) soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Podle ustanovení § 68 písm. e) s.ř.s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání takového rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Podle ustanovení § 70 písm. c) s.ř.s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu předběžné povahy.

Při posouzení povahy rozhodnutí vycházel soud Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, č. j. 2 Afs 183/2005 – 64, ve kterém Nejvyšší správní soud obecně charakterizoval kritéria rozhodnutí předběžné povahy takto: „Rozhodnutí předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. musí současně splňovat následující znaky: 1) musí jít o rozhodnutí správních orgánů ve věcech veřejnoprávních, upravující předběžně či dočasně poměry osob, zajišťující určité věci nebo osoby či zatímně fixující určitý stav (materiální znak); 2) proti tomuto rozhodnutí nebo proti jeho důsledkům musí mít každá osoba, jejíž subjektivní práva jím byla dotčena, možnost bránit se v řízení, jež musí nutně proběhnout (tj. musí být následně po vydání rozhodnutí zahájeno anebo v něm musí být pokračováno, došlo-li k jeho zahájení před vydáním rozhodnutí nebo současně s ním) před správním orgánem, který v dané věci rozhodne s konečnou platností (procesní znak).“

Podaná žaloba v této věci směřuje proti rozhodnutí o předběžném opatření, kterým bylo, jako shora uvedeno, uloženo nenakládat prodejem, převodem či jiným způsobem zcizení či zřízením předkupního práva, změnou kultury nemovitosti případně výstavbou či jiným břemenem s pozemky“ v k.ú. Žižkov uvedeným v tomto rozhodnutí, které vznikly rozdělením původní parcely PK č. 3541. Toto rozhodnutí bylo vydáno v rámci restitučního řízení dle zákona č. 229/1991 Sb. a omezení, která jsou předběžným opatřením žalobci uložena, jsou ukládána pouze dočasně, když se v odůvodnění rozhodnutí uvádí, že ministerstvo zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno; jinak pozbývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí ve věci nabylo právní moci (§ 43 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb.)

Rozhodnutí, které je předmětem žaloby, je nejen z hlediska formálních znaků, tedy označení rozhodnutí, nýbrž i z hlediska obsahu úkonem předběžné povahy, jenž si neklade za cíl s konečnou platností rozhodnout. Z povahy rozhodnutí samého, ale rovněž z poukazu na

ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 71/1967 Sb., který je v rozhodnutí I. stupně výslovně obsažen, jednoznačně vyplývá, že se jedná o úkon předběžné povahy. Proto soud žalobu podle § § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věta 1. s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku soud rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí poplatek, byl-li návrh odmítnut před prvním jednáním.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 17. prosince 2012

JUDr. Hana Veberová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru