Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 A 137/2012 - 17Usnesení MSPH ze dne 22.01.2013


přidejte vlastní popisek

11 A 137/2012-17

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobce: N. s.r.o. se sídlem Na Zderaze 268/9, Praha 2 proti žalovanému: Česká advokátní komora se sídlem Národní třída 16, Praha 1 v řízení o žalobě proti sdělení předsedy Kontrolní rady České advokátní komory ze dne 18.6.2012 č. 218/2011/G

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou, podanou u Městského soudu v Praze, domáhal přezkoumání a zrušení sdělení předsedy Kontrolní rady České advokátní komory (dále „ČAK“) ze dne 18.6.2012 č. 218/2011/G, kterým bylo žalobci sděleno, že stížnost na advokátku JUDr.V. V.neshledala Kontrolní rada ČAK za důvodnou. Žalobce v podané žalobě namítal, že byl porušen zákon o advokacii, skutkový stav nebyl žádným způsobem zjišťován, žalovaný se nevypořádal s důkazy, jež byly založeny. Rozhodnutí je fakticky obecným sdělením, je nepřezkoumatelné a nesrozumitelné, nejsou splněny základní znaky meritorního rozhodnutí. Po věcné stránce poukazoval na to, že advokátka nezpochybnitelně vícekrát zastupovala žalobce, účastnila se na bezplatném vyvedení majetku z majetkové podstaty. Svým jednáním porušila zákon o advokacii. Žalobce navrhl, aby soud žalobou napadené rozhodnutí Kontrolní rady ČAK zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě namítl, že žalobou napadený úkon není rozhodnutím o právech a povinnostech žalobce, žalobce není osobou oprávněnou podat žalobu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), navrhl, aby soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. c) s.ř.s. odmítl, případně z věcného hlediska zamítl.

Soud se musel v prvé řadě zabývat otázkou, zda žalobou napadený úkon podléhá soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví podle příslušných ustanovení zákona č.150/2002 Sb.,soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ s.ř.s.“). Soud po posouzení věci dospěl k závěru, že tomu tak není.

Dle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv po předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jimž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, případně vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Podle § 65 odst. 2 s.ř.s. může žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat i účastník řízení před správním orgánem, který není oprávněn k žalobě podle odstavce 1 tohoto ustanovení, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že sdělením ze dne 18.6.2012 č. 218/2011/G žalovaný sděluje žalobci, že byla přezkoumána jeho opakovaná stížnost na advokátku, přičemž posouzením listin stížnostního spisu nebylo zjištěno, že by advokátka porušila povinnosti vyplývající z § 16 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., ani povinnosti, uvedené v Pravidlech profesionální etiky a soutěže advokátů ČR. Kontrolní rada ČAK setrvala na svém stanovisku ze dne 30.11.2011, opakovanou stížnost hodnotí jako nedůvodnou.

Z obsahu spisového materiálu je zřejmé, že žalobou napadeným úkonem ze dne 18.6.2012 byla vyřízena opakovaná stížnost žalobce na advokátku JUDr.V. V., přičemž Komora neshledala na straně jmenované advokátky žádné pochybení. Je zřejmé, že šlo o vyřízení podnětu žalobce k zahájení kárného řízení proti jmenované advokátce. Samotným podáním podnětu k zahájení kárného řízení však kárné řízení zahájeno není, je na příslušném orgánu žalovaného aby posoudil důvodnost či nedůvodnost takovéhoto podnětu. Pokud podnět není shledán důvodným, nedojde k zahájení kárného řízení a není vydáno žádné rozhodnutí o právech či povinnostech určitého konkrétního subjektu. Žalobou napadený úkon žalovaného ze dne 18.6.2012 není rozhodnutím, kterým by bylo rozhodováno o právech či povinnostech žalobce, tímto úkonem žalovaný dává žalobci, který učinil podnět, najevo, že podmínky pro zahájení správního (kárného) řízení neshledal. Jde o negativní vyřízení podnětu žalobce, které není z hlediska svého obsahu rozhodnutím o právech či povinnostech právnické či fyzické osoby. Nejde o meritorní rozhodnutí, kterým se zakládají, mění, ruší či závazně určují práva, právech chráněné zájmy či povinnosti žalobce. Úkonem žalovaného se veřejná subjektivní práva ani povinnosti žalobce nezměnily. Napadený úkon tedy není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky, která je definována v ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s.

Podle ustanovení § 70 písm. a) s.ř.s., jsou úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., ze soudního přezkoumání vyloučeny. Podle § 68 písm. e) s.ř.s. je žaloba nepřípustná, jestliže se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání vyloučeno. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je návrh nepřípustný.

Vzhledem k tomu, že soud dospěl k závěru, že žalobou napadený úkon je úkonem, který nesplňuje podmínky rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., tedy že jde o úkon, který je ze soudního přezkumu vyloučen, rozhodl soud podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. o odmítnutí

podané žaloby.

S přihlédnutím závěru o nepřípustnosti žaloby se soud nemohl věcně zabývat námitkami, které žalobce v podané žalobě uplatnil. Pokud by tak učinil, šlo by ve svých důsledcích o přezkoumání řízení a rozhodnutí, které je však, s odkazem na shora uvedené argumenty, z přezkumu ve správním soudnictví vyloučeno.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

S odkazem na ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud nepřistoupil k vybrání soudního poplatku, neboť shledal podmínky pro odmítnutí podané žaloby, zaplacený soudní poplatek by proto soud musel, s přihlédnutím k tomu, že návrh byl odmítnut před jednáním, vrátit z účtu soudu.

Pouze pro úplnost soud konstatuje, že žalobní legitimaci žalobce nelze dovodit ani z ustanovení § 65 odst. 2 s.ř.s., z něhož vyplývá, že žalobu může podat ten, kdo byl účastníkem řízení před správním orgánem. Jak již bylo výše uvedeno, žalovaný žádné řízení, ve kterém by měl žalobce postavení účastníka, nevedl a ani nebyl povinen vést. Jeho stížnost, resp. opakovaná stížnost, byla pouze podnětem, na jejímž základě k zahájení žádného řízení nedošlo.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 22.ledna 2013

JUDr.Hana Veberová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru