Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 A 135/2012 - 37Rozsudek MSPH ze dne 25.02.2013


přidejte vlastní popisek


11 A 135/2012 - 37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců JUDr. Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci žalobce: Ing. V. R., narozen …, bytem P. 10, H., P. 1148/59, v řízení zastoupeného Mgr.Adriánem Čechem, advokátem se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Vinohradská 30 proti žalovanému: Úřad městské části Praha 15 se sídlem Praha 10, Boloňská 478/1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného

takto:

I. Žalovaný je povinen vydat rozhodnutí o námitkách žalobce ze dne 28.5.2012 uplatněných v rámci zjednodušeného řízení vedeného žalovaným pod čj: 12611/2012/OÚR/VLe, proti vedení řízení ve formě zjednodušeného řízení, resp. proti návrhu výroku žalovaného ze dne 25.4.2012, jímž bylo navrhováno povolení změny způsobu využití pozemku parc. č. 1740/1 k.ú. Hostivař jako změny dočasné nejpozději do 27.4.2022, a to ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 7.808,-Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDr. Adriána Čecha, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce spatřuje nečinnost žalovaného v tom, že nevydal rozhodnutí o námitkách žalobce ze dne 28.5.2012, uplatněný v rámci zjednodušeného řízení vedeného žalovaným pod pokračování 2 11 A 135/2012

čj: 12611/2012/OÚR/VLe, proti vedení řízení ve formě zjednodušeného řízení, resp. proti návrhu výroku žalovaného ze dne 25.4.2012, jímž bylo navrhováno povolení změny způsobu využití pozemku parc. č. 1740/1 k.ú. Hostivař jako změny dočasné nejpozději do 27.4.2022. Žádost o vydání změny územního rozhodnutí původně vydaného dne 18.7.2008 pod čj: 02463608/OÚR/VLe, zn. 031053/08/OÚR/OÚR podal dne 20.4.2012 A. P.

K průběhu řízení uvedl žalobce následující: Dne 25.4.2012 vydal žalovaný návrh výroku územního rozhodnutí v následujícím znění (dále jen „návrh výroku“): „ stavební úřad v návrhu výroku posouzení mění dle § 94 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o změně využití území č.j. 024636/08/OÚR/VLe, zn. 031053/08/OÚR/OÚR ze dne 18.7.2008, kterým byl změněn způsob využití pozemku parc. č. 1740/1 v k.ú. Hostivař z jiná plocha na manipulační a prodejní plocha tak, že se mění podmínka č. 1 pro využití území, které zní takto: Změna způsobu využití pozemku parc. č. 1740/1 k.ú. Hostivař se povoluje jako dočasná, nejpozději do 27.4.2022.“ Součástí návrhu výroku byla rovněž výzva všem účastníkům (tedy i žalobci, který splňuje podmínku účastenství uvedenou v § 85 odst.2 stavebního zákona, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu uplatnil své případné námitky proti návrhu výroku. Lhůta pro uplatnění námitek účastníků zjednodušeného územního řízení měla uplynout k 29.5.2012. Dne 28.5.2012 formou elektronického podání opatřeného elektronickým podpisem uplatnil žalobce prostřednictvím pověřeného zástupce Mgr.Adriána Čecha, advokáta námitky proti návrhu výroku. K uplatnění námitek nebyla omylem přiložena plná moc k zastupování žalobce ze dne 20.5.2012, ale z obsahu podání bylo zřejmé, že jej činí žalobce, prostřednictvím svého právního zástupce. Dne 30.5.2012 žalobce plnou moc dodal, poté co si svou chybu uvědomil. Dne 13.6.2012 žalobce obdržel prostřednictvím svého právního zástupce „sdělení“ žalovaného ze dne 8.6.2012, v němž se uvádí, že žalovaný nebude k námitkám obsaženým v podání ze dne 28.5.2012 přihlížet, a to pro absenci zmocnění pro zastupování žalobce jako účastníka řízení. Proti tomuto sdělení podal žalobce dne 19.6.2012 odvolání, ke kterému přiložil i verzi plné moci ze dne 20.5.2012, opatřenou úředně ověřeným podpisem žalobce. V reakci na podané odvolání žalovaný v přípisu ze dne 28.6.2012 sdělil žalobci, že jej nelze považovat za odvolání proti rozhodnutí, jelikož podle jeho přesvědčení nelze sdělení ze dne 8.6.2012 považovat za rozhodnutí dle ustanovení § 67 správního řádu, ale pouze za sdělení vydané dle § 154 a násl. správního řádu.

Žalobce dále uvedl, že ještě před podáním žaloby podal žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti žalovaného doručené dne 13.7.2012 Magistrátu hlavního města Prahy.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě konstatoval, že Magistrát hlavního města Prahy usnesením sp.zn. S-MHMP 931312/2012/OST/Go ze dne 12.9.2012 zahájil přezkumné řízení dle § 94 a násl. správního řádu a z vyjádření Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 6.12.2012 pak vyplývá, že dospěl k závěru citovaném v rozhodnutí, že předcházející rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, neboť pokud měl správní orgán za to, že existují jisté pochybnosti o tom, zda podání zmocněnce ze dne 28.5.2012 bylo učiněno v zastoupení účastníka řízení, resp. zda udělená procesní plná moc splňuje formální náležitosti, měl podatele tohoto podání vyzvat k odstranění nedostatku předložením takového zmocnění, které potřebným požadavkům vyhoví.

V předloženém správním spisu se nachází usnesení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 12.9.2012 čj: sp.zn. S-MHMP 931312/2012/OST/Go, kterým bylo zahájeno přezkumné řízení dle ustanovení § 94 a násl. správního řádu k přezkoumání pravomocného pokračování 3 11 A 135/2012

rozhodnutí o změně využití území čj: 024634/08/OÚR/VLe, zn.031053/08/OÚR/OÚR ze dne 15.7.2008, takže se mění podmínka č. 1 pro využití území, která zní takto: I. Změna způsobu využití pozemku č. parc. 1740/1 k.ú. Hostivař se povoluje jako dočasná, nejpozději do 27.4.2022. Přezkumné řízení bylo zahájeno zejména z toho důvodu, že Magistrát hlavního města Prahy dospěl k závěru, že stavební úřad měl upozornit účastníka řízení, Ing. R., že jeho podání bylo učiněno v rozporu s ustanovením § 37 odst. 2 správního řádu a v souladu s výše uvedeným ustanovením správního řádu ho vyzvat, aby jeho nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil.

Soud vyzval účastníky řízení k vyjádření, zda souhlasí s tím, aby soud ve věci rozhodl bez jednání a vzhledem k tomu, že žalobce na zaslanou výzvu nereagoval a žalovaný s tímto postupem výslovně souhlasil, rozhodl soud v souladu s ustanovením § 51 zákona č. 150/2002 Sb. – soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) bez nařízení jednání.

Městský soud v Praze po provedeném řízení posoudil podanou žalobu takto:

Z výše uvedeného přehledu průběhu správního řízení v posuzované věci podle názoru soudu jednoznačně vyplývá, že v dané věci bylo v řízení postupováno v rozporu s ustanovením § 37 odst. 3 správního řádu, podle kterého nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

V daném případě ale žalovaný stavební úřad pochybil, jestliže neupozornil žalobce, že jeho podání bylo učiněno v rozporu s citovaným ustanovením a že jej nevyzval, aby nedostatky v nově stanovené lhůtě odstranil. Podstata problému v daném řízení tkví v tom, že žalobce podal námitky proti návrhu výroku, avšak k námitkám nedoložil plnou moc. Tuto doložil až bezprostředně po uplynutí lhůty k podání námitek. Z tohoto důvodu žalovaný dospěl k nesprávnému závěru, že nebude k jeho námitkám obsaženým v podání ze dne 28.5.2012 přihlížet, a to pro absenci zmocnění pro zastupování účastníka řízení. Tento postup žalovaného tedy v souladu se zákonem nebyl.

Plná moc je jednostranný právní úkon zmocnitele, který není adresován zmocněnci, ale naopak třetím osobám a kterým se tímto třetím osobám osvědčuje (potvrzuje), že k dohodě o zastoupení došlo. Nejvyššího soud například v rozhodnutí sp.zn. 2 Cdon 495/97 uvedl, že plná moc je (musí-li být písemná) pouze listinou osvědčující uzavření dohody o plné moci. Proto také tentýž soud judikoval, že došlo-li k vystavení plné moci až po uplynutí lhůty k odvolání, jež bylo podáno a podepsáno jen zmocněncem, nemá to na včasnost podání odvolání vliv. Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu pak vyplývá, že jsou tak schváleny i úkony učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci.

V daném případě udělil žalobce plnou moc právnímu zástupci dne 20.5.2012 a žalobce ji správnímu orgánu předložil nebo zaslal formou elektronického podání opatřeného elektronickým podpisem dne 30.5.2012. Lhůta k podání námitek uplynula dne 29.5.2012. Z uvedeného tedy vyplývá, že žalovanému vznikla povinnost vyzvat žalobce k odstranění pochybností týkajících se jeho právního zastoupení, a teprve po vyřešení otázky právního zastoupení žalobce měl rozhodnout o námitkách žalobce proti návrhu výroku rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 95 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). pokračování 4 11 A 135/2012

S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána důvodně, neboť ačkoli žalobce podal námitky prostřednictvím svého právního zástupce a pochybil, když těmto námitkám nedoložil požadovanou plnou moc, měl žalovaný postupovat tak, že měl vyzvat žalobce k odstranění nedostatků a následně o námitkách žalobce ze dne 28.5.2012 rozhodnout. Pokud tak neučinil, nezbylo soudu než žalobě vyhovět a uložit žalovanému povinnost vydat rozhodnutí o námitkách žalobce ze dne 28.5.2012, uplatněný v rámci zjednodušeného řízení vedeného žalovaným pod čj: 12611/2012/OÚR/VLe, proti vedení řízení ve formě zjednodušeného řízení, resp. proti návrhu výroku žalovaného ze dne 25.4.2012, jímž bylo navrhováno povolení změny způsobu využití pozemku parc. č. 1740/1 k.ú. Hostivař jako změny dočasné nejpozději do 27.4.2022. Soud proto podané žalobě vyhověl a žalovanému uložil povinnost vydat rozhodnutí.

Při stanovení lhůty pro rozhodnutí správnímu orgánu soud vycházel z ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu, který stanoví, že pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nim se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o obzvlášť složitý případ. Soud dospěl k závěru, že přiměřená pro rozhodnutí v této věci je lhůta stanovená v délce 60 dnů, když přihlédl ke specifičnosti tohoto řízení s ohledem na zahájené přezkumné řízení s tím, že je nutné umožnit správnímu orgánu opatřit si spis a podmínky pro rozhodnutí ve věci.

Nelze pominout, že žalobce v podané žalobě uvedl ještě alternativní petit, kterým se domáhal, aby soud v případě, že neuloží vydání rozhodnutí o námitkách uložil žalovanému pokračovat v odvolacím řízení zahájeném dne 19.6.2012 doručením odvolání žalobce proti sdělení žalovaného z 8.6.2012, kterým bylo rozhodnuto, že k námitkám žalobce ze dne 28.5.2012 nebude v řízení vedeném žalovaným pod čj. 12611/2012/OÚR/VLe přihlíženo, a povinnost měla být uložena do 30 dnů od právní moci rozsudku. Vzhledem k tomu, že soud vyhověl alternativnímu výroku, kterým se žalobce dožadoval vydání rozhodnutí o námitkách, o výroku, kterým by uložil žalovanému povinnost pokračovat v odvolacím řízení již nerozhodoval. Pro úplnost však soud uvádí, že dle § 79 odst. 1 s.ř.s. se lze žalobou na ochranu proti nečinnosti domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Žalobce by tedy v této části žaloby nemohl být ani úspěšný, neboť se domáhá, aby žalovaný pokračoval v odvolacím řízení, což mu zákon neumožňuje.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst.1 s.ř.s. Žalobce byl ve věci samé úspěšný, proto mu přísluší právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náhrada nákladů řízení představuje v dané věci žalobcem zaplacený soudní poplatek z podané žaloby v částce 2.000,-Kč a náklady právního zastoupení žalobce, které tvoří odměna právního zástupce žalobce Mgr. Adriána Čecha, advokáta, za dva úkony právní služby po 2.100,- Kč (převzetí zastoupení, podání žaloby) podle ustanovení § 7, § 9 a § 11 odst.1 vyhlášky č.177/1996 Sb., advokátního tarifu, a dvakrát režijní paušál po 300,-Kč za náhradu hotových výdajů podle ustanovení § 13 odst.3 advokátního tarifu, všechny úkony učiněné před 1.1.2013, ve výši 4.800,- Kč. Dále byla jako součást odměny zástupce žalobce přiznána 21% daň z přidané hodnoty z celkové odměny za právní zastoupení v částce 1.008,- Kč, neboť právní zástupce žalobce je dle předloženého osvědčení plátcem DPH. Celková výše přiznaných nákladů řízení činí 7.808,-Kč, jejichž povinnost k náhradě soud přiznal proti žalovanému k rukám právního zástupce žalobce v třicetidenní lhůtě k plnění. pokračování 5 11 A 135/2012

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 25. února 2013

JUDr. Hana Veberová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru