Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 A 114/2017 - 30Rozsudek MSPH ze dne 20.08.2019


přidejte vlastní popisek

11 A 114/2017 – 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců JUDr. Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci

žalobkyně: KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., IČ 269 363 64, sídlem Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí ČR sídlem v Praze 10, Vršovická 1442/65,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 4. 2017, č.j. 741/560/17,23656/ENV/17,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 4. 2017, č.j. 741/560/17,23656/ENV/17, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, ze dne 15. 3. 2017, č.j. ČIŽP/46/OOH/

SR01/1616319.008/17/HJO, jímž byla žalobkyni uložena pokuta za správní delikt ve výši 15 000 Kč. Správního deliktu se žalobkyně podle rozhodnutí orgánu prvního stupně dopustila tím, že neplnila závaznou podmínku uvedenou v kapitole B) Podmínky pro nakládání s odpady, integrovaného povolení ze dne 23.9.2015 vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č.j. KUJI 63634/2015 („Integrované povolení“), pro zařízení KRONOSPAN OSB, spol. s r. o., se sídlem Jihlava, Na Hranici 6, PSČ 587 04, s přiděleným IČO 269 36 364 pro zařízení dle přílohy č. 1 zákona, kategorie činností 6.1.c) Průmyslová výroba jednoho či více následujících druhů desek na bázi dřeva: desky z orientovaných třísek, dřevotřískové desky nebo dřevovláknité desky, při výrobní kapacitě větší než 600 m3 za den: „KRONOSPAN – Výroba OSB desek“ („Zařízení“). Pochybení žalobkyně spočívalo v tom, že s odpady v případě třech nádob určených pro shromažďování odpadů (big-bag, velkoobjemový kontejner a ocelový sud) nakládala tak, že neutříděně shromažďovala jiné druhy odpadů, než pro které měla vydán Souhlas k upuštění

od třídění a odděleného shromažďování odpadů (viz dále).

2. Žalobkyně v žalobě tvrdí, že dne 6.12. – 9.12.2016 provedla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, kontrolu fyzického nakládání s odpady ze strany žalobkyně. Žalobkyně je provozovatelkou Zařízení. Podle kapitoly B) Integrovaného povolení „nakládání s odpady“ se uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

pro skupinu odpadů společně shromažďovaných a předávaných pod kódem 200301 O (ostatní odpad) – v této skupině se jedná o odpady 200301 O, 200307 O, 120121 O a 150203 O.

Souhlas byl dále udělen pro skupinu odpadů 150202 N (nebezpečný odpad) – v této skupině se jedná o odpady 150110 N, 150202 N, 160107 N a 160121 N („Souhlas“) Dle tvrzení žalobkyně jsou nádoby v Zařízení určené pro shromažďování směsí odpadů ve smyslu Souhlasu označeny všemi kódy jednotlivých odpadů, pro které jsou nádoby určeny. Správní orgán I. stupně však dle názoru žalobkyně při předmětné kontrole nezjišťoval, zda odpady, které se vyskytovaly v nádobách na jednotlivé utříděné odpady, jsou shromažďovány utříděně nebo nikoli (tj. neutříděně v rozporu se Souhlasem). Správní orgán I. stupně tak dle tvrzení žalobkyně

nevěnoval při předmětné kontrole Zařízení pozornost označení nádob určených pro utříděné shromažďování jednotlivých odpadů a nádob určených pro neutříděné shromažďování směsí odpadů. Žalobkyně tvrdí, že má po celém Zařízení desítky nádob na realizaci odpadového hospodářství k zajištění povinnosti shromažďovat odpady utříděně podle druhů a kategorií dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, v platném znění. Nádoby určené pro shromažďování

směsí odpadů podle Souhlasu jsou umístěny pouze v místech, kde složky povolené směsi mohou společně vznikat. Žalobkyně připouští, že došlo-li v době kontroly k přimíchání odpadů určitého druhu do nádob určených pro odpad jiného druhu, bylo to způsobeno nekázní některého zaměstnance, nikoli však určením nádoby pro směs odpadů. Nádoby na odpad, kterých se týkala předmětná kontrola, byly dle tvrzení žalobkyně určeny ke shromažďování jednotlivých druhů odpadů a v souladu s tím byly označeny příslušným katalogovým číslem, a to (i) v hale linky na výrobu požárně odolných desek big-bag označen kat. č. 200301 O, který je určen

ke shromažďování pouze směsného komunálního odpadu, (ii) za objektem lepidlové kuchyně otevřený velkoobjemový kontejner označen kat. č. 150110 N, který je určen ke shromažďování pouze znečištěných obalů, a (iii) u objektu údržby roztřískovače ocelový sud 200 l označen kat. č. 170405 O, který je určen ke shromažďování pouze železa.

3. Žalobkyně v první žalobní námitce tvrdí, že správní orgán I. stupně nezjistil stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, neboť kontrolní zjištění nebyla doložena potřebnými důkazy. Správní orgán I. stupně neprovedl kontrolu označení nádob na odpad nacházejících se v Zařízení a přesto učinil závěr, že žalobkyně neutříděně shromažďuje odpad kat. č. 150102 O – plastové obaly, č. 150101 O – papírové obaly, č. 120121 O – upotřebené brusné nástroje a brusné materiály, č. 170405 – železo a ocel a 160121 N – nebezpečné součástky. Bez kontroly všech nádob na shromažďování odpadu v Zařízení však dle názoru žalobkyně není možné učinit závěr o tom, zda žalobkyně má nádoby na jednotlivé druhy odpadu nebo zdali uvedené odpady žalobce skutečně shromažďuje neutříděně.

4. Ve druhé žalobní námitce žalobkyně namítla, že jí bylo při kontrole znemožněno uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy, neboť jí nebylo umožněno účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly.

5. Ve třetí žalobní námitce pak žalobkyně namítla, že správní orgán I. stupně nerespektoval zákonné povinnosti související s opatřením podkladů pro vydání rozhodnutí, když nezjišťoval veškeré okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, neprováděl a nehodnotil důkazy předložené žalobkyní a rovněž před žalobkyní zatajil důkazy, dle kterých rozhodl o důvodnosti zahájení správního řízení a o spáchání správního deliktu. Žalovaný pak dle názoru žalobkyně nezjednal nápravu nezákonnosti rozhodnutí správního orgánu I. stupně.

6. Žalovaný ve svém vyjádření k podané žalobě uvedl, že žalobkyně neutříděně shromažďovala některé produktové odpady v rozporu s Integrovaným povolením, když nesplnila závaznou podmínku uvedenou v kapitole B) Podmínky pro nakládání s odpady. Dle žalovaného se jednalo o shromažďování odpadů v hale výroby požárně odolných desek, kde v big-bagu zaplněném z jedné poloviny byly neutříděně shromažďovány odpady kat. č. 150102 O – plastové obaly, č. 150101 O – papírové obaly, č. 120121 O – upotřebené brusné nástroje a brusné materiály,

200301 – směsný komunální odpad, pryž, plastové hadice, za objektem lepidlové kuchyně pak byly v otevřeném velkoobjemovém kontejneru zaplněném z cca 1/6, určeném pro odpad k.č. 150110 N spolu s tímto odpadem neutříděně shromažďovány i další odpady (kat. č. 030105

O – piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, kat. č. 150102 – plastové obaly, kat. č. 150101 O – papírové obaly). Další neutříděné shromažďování odpadů pak bylo zjištěno u objektu údržby, kdy v ocelovém 200 l sudu zaplněném cca z jedné třetiny byly spolu

shromažďovány odpady kat. č. 150101 O – papírové obaly, 170405 O – železo a ocel, kat. č. 160121 N – nebezpečné součástky, kat. č. 120121 O – upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod č. 120120. Žalobkyně se tak dopustila správního deliktu

ve smyslu ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, neboť provozovala zařízení

nikoli v souladu s Integrovaným povolením. Žalovaný zrekapituloval, že meritem správního deliktu je netřídění popsaných odpadů, nikoli skutečnost, zda neutříděně shromažďované odpady byly nalezeny v nádobách určených pro jeden druh odpadu či nikoli. Žalobkyni byl udělen souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování zcela konkrétních druhů a kategorií odpadů, přičemž šlo o podmínku vydaného Integrovaného povolení. Žalobkyně však dle tvrzení žalovaného tuto podmínku neplnila, čímž se dopustila porušení Integrovaného povolení, nikoli zákona o odpadech. Ve zbytku pak žalovaný plně odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí, jakož i na rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Veškeré žalobní námitky označil za účelové a nepravdivé, proto navrhl zamítnutí žaloby. K první žalobní námitce pak žalovaný konkrétně uvedl, že správní orgán I. stupně nerozhodoval o označení nádob, ale o netřídění odpadů. Dle žalovaného se správní orgán I. stupně rovněž o označení nádob zajímal, což plyne ze str. 23 Protokolu, kde je popsáno, kde v Zařízení jsou jednotlivé nádoby na odpad umístěny a na jaké odpady jsou určeny. Big-bag a ocelový sud na odpad však nebyly označeny žádným

katalogovým číslem a námitka žalobkyně tak neodpovídá zjištěným skutečnostem. Pokud jde o druhou žalobní námitku, uvádí žalovaný, že kontrola byla žalobkyni předem písemně oznámena

dopisem ze dne 28.11.2016, doručeným žalobkyni dne 29.11.2016. Kontrola pak proběhla ve dnech 6.12.2016 a 9.12.2016. Žalobkyně tak měla dle názoru žalovaného dostatek času k zajištění svých zaměstnanců k účasti na kontrole. Současně má žalovaný za to, že Protokol obsahuje veškeré náležitosti včetně popsaného kontrolního zjištění a odpovídajících závěrů, které byly následně promítnuty do správního řízení. Ke třetí žalobní námitce pak žalovaný shrnul, že správní orgán I. stupně nezatajil žádné důkazů, naopak zjišťoval veškeré důkazy ve prospěch

i neprospěch žalobkyně. Uloženou pokutu ve výši 15 000 Kč pak žalovaný považuje za přiměřenou okolnostem a druhu spáchaného deliktu.

7. Soud projednal věc bez nařízení jednání, neboť žalobce s tímto postupem výslovně souhlasil a žalovaný k výzvě soudu nevyjádřil výslovný nesouhlas s tímto postupem. Proto má soud za to, že i on s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasil (ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.).

8. Ze správního spisu předloženého žalovaným správním orgánem soud zjistil, že ve dnech 6.12.2016 a 9.12.2016 byla po předchozím Oznámení o kontrole ze dne 28.11.2016, č.j. ČIŽP/46/IPP/1615658.001/16/HKV, doručeného žalobkyni dne 29.11.2016 zahájena kontrola zařízení žalobkyně na adrese Jihlava, Na Hranici 6, Výroba OSB desek společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. Správní orgán I. stupně se při kontrole zaměřil na zjištění plnění povinností stanovených žalobkyni zákonem o integrované prevenci, zákonem o IRZ, zákonem o odpadech, zákonem o ovzduší, vodním zákonem a Integrovaným povolení, které pro zařízení KRONOSPAN – Výroba OSB desek vydal Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí dne 23.9.2015, č.j. KUJI 63634/2015 a které nabylo právní moci dne 10.10.2015. Kontrolovaným obdobím je rok 2014, 2015, do dne kontroly, tedy do 6.12.2016.

9. Při kontrole bylo zjištěno, že v zařízení je hlavní technickou jednotkou potřebnou k provozování činnosti lis OSB desek s kapacitou výroby 420 000 t/rok. Dalšími činnostmi provozovanými v řízení jsou nakládání s odpady, vnitropodniková doprava, skladování, manipulace s materiály, výroba zboží s přidanou hodnotou.

10. Při kontrole dne 9.12.2016 bylo zjištěno, že podmínka Integrovaného povolení pod bodem B) pro nakládání s odpady, kdy „(…) se uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů u původce ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o odpadech. Tento souhlas se vydává na dobu určitou do 29.2.2020 za těchto podmínek:

- ve skupině odpadů společně shromažďovaných a předávaných pod kódem 20 03 01 O (ostatní odpad) se jedná o odpady 12 01 21 O, 15 02 03 O, 20 03 01 O a 20 03 07 O Tato skupina nevytříděných druhů odpadů bude pod katalogovým číslem 20 03 01 O – „směsný komunální odpad“ předávána pouze do zařízení, v němž vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné. Splnění této podmínky doloží provozovatel krajskému úřadu při každé změně zařízení k odstraňování odpadů, do kterého je předmětná směs odpadů předávána.“,

nebyla zcela plněna, neboť bylo zjištěno, že v hale výroby požárně odolných desek bylo zjištěno neutříděné shromažďování odpadů. V big-bagu, zaplněném cca z jedné poloviny se nacházely neutříděně shromažďované odpady kat. č. 150102 O – plastové obaly, 150101 O – papírové obaly, 120121 O – upotřebené brusné nástroje, 200301 – směsný komunální odpad, pryž, plastové hadice.

11. Současně bylo při kontrole dne 6.12.2016 správním orgánem I. stupně zjištěno porušení i druhé podmínky Integrovaného povolení pod bodem B) pro nakládání s odpady, kdy „(…) ve skupině odpadů společně shromažďovaných a předávaných pod kódem 15 02 02 N (nebezpečný odpad) se jedná o odpady 15 01 10 N, 15 02 02 N, 16 01 07 N a 16 01 21 N.

Tato skupina nevytříděných druhů odpadů bude pod katalogovým číslem 150202 –N– „absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“ předávána pouze do zařízení, němž vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné. Splnění této podmínky doloží provozovatel krajskému úřadu při každé změně zařízení k odstraňování odpadů, do kterého je předmětná směs odpadů předávána.“

nebyla zcela plněna, neboť bylo zjištěno za objektem „lepidlové kuchyně“ neutříděné shromažďování odpadů, kdy byly v otevřeném velkoobjemovém kontejneru určeném pro odpad kat. č. 150110 N – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (plastové kbelíky od lepidel, popř. s obsahem nepoužitelných lepidel) zjištěny spolu s tímto odpadem i další odpady, a to

kat. č. 030105 O – piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky, odpad kat. č. 150102 –

plastové obaly, kat. č. 150101 O – papírové obaly. Kontejner byl naplněn z cca 1/6. Další neutříděné shromažďování pak bylo zjištěno u objektu údržby roztřískovače, kde byly

v ocelovém 200 l sudu zaplněném cca z 1/3 spolu shromažďovány odpady kat. č. 150101 O – papírové obaly, 170405 O – železo a ocel, 160121 N – nebezpečné součástky, kat. č. 120121 O.

12. Kontrola byla správním orgánem I. stupně ukončena dne 2. 1. 2017 vydáním protokolu o kontrole č. j. ČIŽP/46/IPP/1615658.002/17/HKV.

13. Podáním ze dne 19.1.2017 podala žalobkyně proti výše uvedenému protokolu námitky, ve kterých uvedla, že nádoby, ve kterých bylo při kontrole zjištěno nedokonalé třídění odpadů, nejsou určeny ke shromažďování směsí odpadů ve smyslu souhlasu k netřídění nebo společnému shromažďování. Předmětné nádoby byly dle žalobkyně určeny ke shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to směsného komunálního odpadu 200301 (big-bag v hale linky na výrobu požárně odolných desek), znečištěných odpadů 150110 (kontejner za objektem lepidlové kuchyně) a železa 170405 (ocelový sud u objektu údržbu roztřískovače). Žalobkyně tak namítá, že zajištěné odpady, které podle určení a označení nádob do nich nepatřily, nepředstavují porušení povinnosti uložené Integrovaným povolením.

14. Následně správní orgán I. stupně vydal proti žalobkyni příkaz ze dne 30.1.2017, č.j. ČIŽP/46/OOH/SR01/1616319.001/17/HJO, kterým uložil žalobkyni pokutu ve výši 15 000 Kč podle ust. § 37 odst. 6 písm. b) zákona o integrované prevenci, za správní delikt podle

ust. § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci. V tomto příkazu správní orgán I. stupně vypořádal výše uvedené námitky žalobkyně k protokolu o kontrole tak, že je zamítl, neboť existenci skutku, který je předmětem správního deliktu shledal za dostatečně prokázanou. Současně uvedl, že žalobkyně ani nepopírá, že se v nádobách určených pro jednotlivé druhy odpadů nacházely i jiné odpady. Správní orgán vycházel z toho, že žalobkyně neutříděně shromažďovala i jiné odpady, než pro které měla vydáno povolení netřídit, což hodnotí jako porušení závazné podmínky stanovené platným Integrovaným povolením. Příkaz byl doručen žalobkyni dne 30.1.2017.

15. Proti tomuto příkazu podala žalobkyně včasný odpor ze dne 6.2.2016, jehož obsah je v podstatě shodný s námitkami ze dne 19.1.2017 a rovněž s žalobními námitkami. Kromě nich žalobkyně projevila nesouhlas s vyřízením svých námitek ze dne 19.1.2017.

16. S ohledem na podaný odpor vydal správní orgán I. stupně dne 13.2.2017, pod č.j. ČIŽP/46/OOH/SR01/1616319.003/17/HJO, vyrozumění o dalším postupu ve správním řízení po podání odporu. Důvodnost vedení správního řízení pak správní orgán I. stupně odůvodnil s odkazem na provedenou kontrolu ve dnech 6.12.2016 – 9.12.2016 a její kontrolní zjištění popsaná v protokolu.

17. Následně vydal správní orgán I. stupně rozhodnutí ze dne 15.3.2017, č.j. ČIŽP/46/OOH/SR01/1616319.008/17/HJO, kterým rozhodl, že se žalobkyně dopustila správního deliktu podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci tím, že provozovala zařízení, pro jehož provoz bylo dne 23.9.2015 vydáno Integrované povolení,

v rozporu s tímto integrovaným povolení, neboť na úseku odpadového hospodářství nebyla plněna závazná podmínka uvedená v kapitole B) Podmínky pro nakládání s odpady. V odůvodnění pak odkázal na kontrolní zjištění zaznamenaná v protokolu o kontrole, a pokud jde o právní hodnocení, zcela se shoduje s vyjádřením k žalobě předloženým žalovaným. Za tento delikt uložil žalobkyni pokutu ve výši 15 000 Kč.

18. O podaném odvolání rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím, kterým odvolání žalobkyně zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. Předně uvedl, že námitky žalobkyně proti protokolu o kontrole byly vypořádány v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona o kontrole v odůvodnění příkazu vydaného správním orgánem I. stupně dne 30.1.2017 a že žalobkyně v podstatě předmětné jednání, které je předmětem správního deliktu, nepopírá, pouze rozporuje, že by tímto jednáním porušila Integrované povolení. Žalovaný však shledal správnými závěry správního orgánu I. stupně, kterými se vypořádal s argumentací žalobkyně. Zopakoval, že udělení souhlasu s upuštěním od třídění a odděleného shromažďování odpadů je vázáno na podmínky, v nichž je předmět souhlasu omezen na určité druhy odpadů. Žalovaný uzavřel, že o porušení zákona o odpadech by se jednalo v případě, že by žalobkyně neutříděně shromažďovala odpady, z nichž by ani jeden nebyl uveden v kapitole B) Podmínky pro nakládání s odpady platného Integrovaného povolení, což však nebyl tento případ.

19. Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před správními úřady obou stupňů z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané žalobě a při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

20. Při posouzení žalobních námitek vyšel soud z ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, ve znění účinném ke dni napadeného rozhodnutí, podle něhož provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona, včetně podmínek provozu zařízení stanovených v provozních řádech a dalších dokumentech schválených v rámci integrovaného povolení.

21. Podle ust. § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu s integrovaným povolením. Podle odstavce 6 písm. b) téhož ustanovení se za tento správní delikt uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

22. Žalobkyni bylo pro provoz zařízení vydáno Integrované povolení, kterým byl udělen Souhlas k provozu Zařízení ke sběru, výkupu a skladování odpadů, identifikační kód zařízení CZJ00555, nacházející se v k.ú. Jihlava. V kapitole B) Integrovaného povolení byl žalobkyni udělen souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování (ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o odpadech) vyjmenovaných druhů odpadů u původce: ve skupině odpadů společně

shromažďovaných a předávaných pod kódem 20 03 01 O (ostatní odpad) se jedná o odpady 12 01 21 O, 15 02 03 O, 20 03 01 O a 20 03 07 O (mimo BRO), a dále ve skupině odpadů

společně shromažďovaných a předávaných pod kódem 15 02 02 N (nebezpečný odpad) se jedná o odpady 15 01 10 N, 15 02 02 N, 16 01 07 N a 16 01 21 N.

23. Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ust. § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci postačí, pokud správní orgán zjistí, že podnikatel provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení nebo v rozporu s ním. Jak soud již výše uvedl, žalobkyně měla v integrovaném povolení výslovně uvedeno, že může netřídit konkrétní druhy odpadů, které jsou specifikovány příslušnými katalogovými čísly. Rozhodnou skutečností, podstatnou pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu, tedy je, zda žalobkyně, kromě odpadů, jejichž netřídění bylo výslovně povoleno v Integrovaném povolení, netřídila i další odpady, které zde vyjmenovány nebyly.

24. V projednávané věci zjistil správní orgán při kontrole ve dnech 6. – 9. 12.2016 bylo zjištěno, že žalobkyně netřídila odpady ze skupiny 20 03 01 O (v big-bagu v hale výroby požárně odolných desek), když spolu s odpady kat. č. 20 03 01 (směsný komunální odpad, pryž, plastové hadice) v témže big-bagu neutříděně shromažďovala další odpady kat. č. 15 01 02 O – plastové obaly, č. 15 01 01 O – papírové obaly, č. 12 01 21 O – upotřebené brusné nástroje a brusné materiály,

neuvedené pod č. 12 01 20 ( zbytky brusných papírů). Závěr žalovaného o porušení závazné podmínky uvedené v Integrovaném povolení v kapitole B), ve které byl žalobkyni udělen souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování ve skupině odpadů společně shromažďovaných a předávaných pod kódem 20 03 01 O (ostatní odpad) pouze u odpadů kat.č. 12 01 21 O, 15 02 03 O, 20 03 01 O a 20 03 07 O (mimo BRO), zcela odpovídá zjištěnému

skutkovému stavu, kdy kromě odpadů pod kat č. 20 03 01 O, jehož netřídění bylo povoleno, se uvedeném big-bagu nacházely odpady, jejichž netřídění povoleno nebylo a do skupiny 20 03 01 O (ostatní odpad) prokazatelně nepatřily.

25. Lze tedy shrnout, že v souladu s Integrovaným povolením si žalobkyně počínala potud, pokud netřídila v big-bagu odpad pod kat. č. 20 03 01 O. Avšak tím, že spolu s tímto odpadem v big-bagu shromažďovala i další odpad (kat. č. 15 01 02 O, 15 01 01 O, 12 01 20 O),

shromažďovala neutříděně odpad nad rámec Integrovaného povolení, porušila závaznou podmínku Integrovaného povolení, která možnost netřídit omezila na konkrétní druhy odpadů.

26. Obdobné pak platí pro kontrolní zjištění týkající se otevřeného velkoobjemového kontejneru určeného pro odpad kat. č. 15 01 10 N, kdy spolu s tímto odpadem žalobkyně v tomto kontejneru byly nalezeny i další odpady kat. č. 03 01 05 O, 03 01 04, 15 01 02 a 15 01 01 O, které však žalobkyně byla povinna vytřídit. Ke shodným závěrům dopěl soud také v případě kontrolních zjištění týkajících se 200 l ocelového sudu, ve kterém byly spolu s odpady kat. č. 15 01 01 O – papírové obaly, shromažďovány odpady 17 04 05 O – železo a ocel, 16 01 21 N – nebezpečné součástky, 12 01 21 O – opotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 ( zbytky brusných kotoučů). Ve všech těchto případech tak žalobkyně neutříděně shromažďovala krom povolených druhů odpadů i další odpady, čímž porušila podmínku B) Integrovaného povolení. Je tak zřejmé, že žalobkyně svým jednáním naplnila skutkovou podstatu správního deliktu podle ust. § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci, když bylo prokázáno, že provozovala zařízení v rozporu s Integrovaným povolením.

27. Žalobkyně na svou obranu namítá, že žalovaný se nezabýval značením nádob, když bez provedené kontroly značení všech nádob umístěných v zařízení podle ní není možné učinit závěr o tom, zda žalobkyně má nádoby na jednotlivé druhy odpadu nebo zdali uvedené odpady žalobkyně skutečně shromažďuje neutříděně.

28. K této námitce soud uvádí, že pro posouzení, zda žalobkyně provozovala Zařízení v rozporu s Integrovaným povolením, je podstatné, zda žalobkyně neutříděně shromažďovala odpad a pokud ano, zda dodržela podmínky takového neutříděného shromažďování stanovené

v Integrovaném povolení. V projednávané věci bylo prokázáno, a žalobkyně to ani nesporuje, že neutříděně shromažďovala druhy odpadů, které jsou označeny v protokolu o kontrole.

V každé z dotčených nádob přitom neutříděně shromažďovala odpad, jehož neutříděné shromažďování bylo Integrovaným povolením odsouhlaseno, avšak spolu s tímto odpadem neutříděně shromažďovala v každé z žalovaným uvedených nádob i další odpad, k jehož neutříděnému shromažďování oprávněna nebyla. Je tak zřejmé, že žalobkyně v uvedených případech porušila podmínku nakládání s odpady stanovenou Integrovaným povolením, neboť překročila své oprávnění neutříděně shromažďovat odpad. Námitka žalobce, že správní orgán měl zkoumat označení nádob na odpad, je proto bezpředmětná, neboť označení nádob nemůže nic změnit na závěru o tom, že žalobkyně nad rámec Integrovaného povolení spolu s odpadem výslovně uvedeným v Souhlasu neutříděně shromažďovala i další odpad, čímž porušila podmínku B) Integrovaného povolení. Soud s ohledem na výše uvedené tuto námitku neshledal důvodnou.

29. Nedůvodná je dle soudu i druhá námitka žalobkyně, že jí bylo při kontrole znemožněno uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy, neboť jí nebylo umožněno účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly. Ze spisového materiálu totiž vyplývá, že žalobkyni byla plánovaná kontrola oznámena již dne 29.11.2016, přičemž s kontrolou bylo započato až dne 6.12.2016. Dle názoru soudu měla žalobkyně dostatečný časový prostor k zajištění přítomnosti svého zástupce, který by se za ni kontrolního úkonu zúčastnil a práva žalobkyně hájil.

30. Ve třetí žalobní námitce pak žalobkyně namítla, že správní orgán I. stupně nerespektoval zákonné povinnosti související s opatřením podkladů pro vydání rozhodnutí, když nezjišťoval veškeré okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, neprováděl a nehodnotil důkazy předložené žalobkyní a rovněž před žalobkyní zatajil důkazy, dle kterých rozhodl o důvodnosti zahájení správního řízení a o spáchání správního deliktu. Žalovaný pak dle názoru žalobkyně nezjednal nápravu nezákonnosti rozhodnutí správního orgánu I. stupně.

31. Tato žalobní námitka je vznesena velmi nekonkrétně, když z ní není vůbec zřejmé, jaké zákonné povinnosti související s opatřením podkladů pro vydání rozhodnutí měl správní orgán porušit a které konkrétní okolnosti důležité pro ochranu veřejné zájmu nezjišťoval. Rovněž není patrné,

na které důkazy předložené žalobkyní měl správní orgán rezignovat, případně které důkazy měl zatajit. Vzhledem k tomu, že žalobkyně blíže neobjasnila, v čem konkrétně spatřuje výše uvedená pochybení ze strany správního orgánu I. stupně a potažmo žalovaného, námitku ponechala v rovině ryze obecné, soud se touto námitkou pro její obecnost nemohl zabývat. Pouze pro úplnost soud uvádí, že řádně přezkoumal obě žalobou napadená rozhodnutí i průběh správního řízení, které jejich vydání předcházelo, avšak žádné porušení práv žalobce neshledal. Porušení práv žalobce nelze spatřovat v tom, že žalovaný určité skutečnosti posoudil jinak, než si

přestavoval žalobce. Soud v této souvislosti považuje za nutné také zdůraznit, že účelem zákona o integrované prevenci, tak jak je uvedeno v § 1 odst. 1 tohoto zákona, je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu a právě ochrana životního prostředí patří k nejvyšším prioritám.

32. Vzhledem k tomu, že po projednání podané žaloby na základě výše uvedeného odůvodnění soud neshledal důvodnou žádnou ze žalobních námitek, žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

33. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s.ř.s., podle něhož žalobce, který neměl ve věci úspěch, nemá právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v řízení a žalovaný správní úřad, jemuž by právo na náhradu účelně vynaložených nákladů podle výsledku řízení náleželo, žádné náklady řízení nad rámec běžných činností správního úřadu nevykázal ani neuplatňoval. Z tohoto důvodu Městský soud v Praze vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 20. srpna 2019

JUDr. Hana Veberová v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru