Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ca 408/2009 - 114Rozsudek MSPH ze dne 02.06.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 97/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10 Ca 408/2009-114

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: Ing. V.M., proti žalovanému: Policie České republiky, policejní prezidium, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Strojnická 27, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2009 čj. PPR-21386-6/ČJ-2009-0099US

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí Policie České republiky, Policejního prezidia České republiky, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ze dne 25.11. 2009 č.j. PPR-21386-6/ČJ-2009-0099US, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Police České republiky, Krajského ředitelství policie Západočeského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Plzeň-město č.j. KRPP-18595/ČJ-2009-0305IZ ze dne 8.6. 2009 a toto rozhodnutí potvrzeno. Citovaným rozhodnutím správní orgán prvého stupně zamítl žádost žalobce o vydání nového zbrojního průkazu.

Žalobce v žalobě uvádí, že průběh správního řízení nebyl bezvadný, protože správní orgán porušil ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu, a to tím, že znemožnil žalobci uplatňovat jeho právo tím, že dne 2.2. 2009 nadporučík B. znemožnil žalobci prodloužení jeho zbrojního průkazu tím, že ho nechal přímo na chodbě svého úřadu bezdůvodně a protizákonně zatknout. Na svobodu se žalobce dostal až asi po čtyřech hodinách týrání. Žalobce dále tvrdí, že průběh správního řízení nebyl bezvadný, neboť správní orgán porušil § 3 správního řádu, když nezjistil skutečný stav věci. Uvádí, že ve skutečnosti zdravotní způsobilost vlastnit zbrojní průkaz nikdy neztratil, protože je naprosto zdravý člověk, je psychicky plně způsobilý vlastnit zbrojní průkaz, je plně způsobilý dělat jakékoliv právní úkony a nést za své činy plnou pokračování
2
10

odpovědnost, což dokládá i rozhodnutí soudu. Žalobce uvádí, že je fyzicky plně způsobilý vlastnit zbrojní průkaz, protože prošel náročnými zdravotními a sportovními testy na parašutismus.

Žalobce dále tvrdí, že průběh správního řízení nebyl bezvadný, protože správní orgán porušil § 3 správního řádu, protože nepřezkoumal pravdivost tvrzení MUDr. J., která úmyslně nebo z nedbalosti uvedla v omyl celou řadu policistů, aniž by žalobce předtím nějak kontaktovala, viděla, vyslechla, natož nějak vyšetřila. MUDr. J. měla dokázat, ale nedokázala, že žalobce je zdravotně nezpůsobilý vlastnit zbrojní průkaz. Opak je tedy pravdou.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě, které bylo soudu doručeno dne 25.2. 2010, uvedl, že podkladem pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o vydání nového zbrojního průkazu byla zpráva o zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně, která byla vystavena dne 22.5. 2008 ošetřující lékařkou žalobce MUDr. M.J. Žalovaný podotýká, že podle § 20 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, je posouzení zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu svěřeno výhradně posuzujícímu lékaři, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči. Policie jako správní orgán není zmocněna k aktivnímu zasahování do posuzování nebo iniciaci přezkumu zdravotního stavu nebo změny tohoto stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo jeho držitele.

Žalovaný poukázal na to, že tvrzení žalobce o jeho zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu nebylo v průběhu správního řízení doloženo zprávou jeho ošetřující lékařky. Držení zbrojního průkazu je podmíněno zdravotním stavem, který vymezuje vyhláška č. 493/2002 Sb. Ustanovením § 20 odst. 3 zákona o zbraních je posuzujícímu lékaři uložena povinnost, aby při zjištění změny zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu vydal nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslal jej příslušnému útvaru policie. Zákon o zbraních nedává možnost nahradit posudek o zdravotní způsobilosti od posuzujícího lékaře jiným posudkem zdravotní způsobilosti, například jak uvádí žalobce, posudkem o zdravotní způsobilosti k parašutismu nebo vykonáním testů pro přijetí do služebního poměru k Policii České republiky. Z ustanovení § 24 odst. 6 zákona o zbraních vyplývá jako následek ztráty zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu zamítnutí žádosti o vydání nového zbrojního průkazu. Proto má žalovaný za prokázané, že k odnětí zbrojního průkazu žalobce došlo v souladu se zákonem o zbraních. Žalobce měl možnost využít v době vydání posudku postupu podle § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a požádat o přezkoumání lékařského posudku, tuto možnost však nevyužil.

K tomuto vyjádření podal žalobce repliku, v níž uvedl že MUDr. J. žalobce vůbec neviděla, natož aby ho nějak vyšetřila, neposlala mu žádné rozhodnutí a nepoučila ho o opravném prostředku proti němu.

Ze správního spisu byly zjištěny následující pro rozhodnutí soudu podstatné skutečnosti:

Rozhodnutím správního orgánu prvého stupně ze dne 12.2. 2009 č.j. MRPM-3140/ČJ-2008-IZ bylo rozhodnuto o odnětí zbrojního průkazu žalobci, a to zbrojního průkazu číslo AK809483 (platného do 10. 5. 2009), pro ztrátu podmínky zdravotní způsobilosti podle § 20 odst. 3 zákona o zbraních. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku z Psychiatrické pokračování
3
10

léčebny v Dobřanech a na základě zprávy praktické lékařky o ztrátě způsobilosti k držení střelné zbraně. Žalobce proti tomuto rozhodnutí odvolání nepodal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.4. 2009.

Dne 13.3. 2009 byla správnímu orgánu prvého stupně doručena žádost žalobce o vydání zbrojního průkazu s poznámkou, že se jedná o prodloužení platnosti zbrojního průkazu číslo AK809483. K žádosti žalobce nedoložil posudek o zdravotní způsobilosti.

Rozhodnutím ze dne 8.6. 2009 č.j. KRPP-18595/ČJ-2009-0305IZ správní orgán prvého stupně žádost žalobce o vydání nového zbrojního průkazu zamítl pro nesplnění podmínky zdravotní způsobilosti.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí správní orgán prvého stupně uvedl, že k osobě žalobce bylo zjištěno, že bylo vydáno dne 12. února 2009 rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.4. 2009 a podkladem pro jeho vydání byla mimo jiné zpráva o zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně doručená dne 26.5. 2008 a vypracovaná MUDr. M.J., praktickou lékařkou žalobce, dále sdělení Psychiatrické léčebny v Dobřanech ze dne 31.10. 2008 a další sdělení MUDr. M.J. ze dne 1.12. 2008. Podle těchto lékařských zpráv je žalobce zdravotně nezpůsobilý k držení zbrojního průkazu a zbraně.

Součástí správního spisu pak je posudek vypracovaný MUDr. M.J. dne 22.5. 2008, z něhož vyplývá, že žalobce je dle názoru této lékařky zdravotně nezpůsobilý k držení střelné zbraně s tím, že údajně byl vyšetřen MUDr. Š. v Psychiatrické léčebně Dobřany s tím, že psychiatrický nález ošetřující lékařka dosud neobdržela. Ve spise je dále založeno sdělení Psychiatrické léčebny Dobřany ze dne 31.10. 2008, v němž se uvádí, že toho času je žalobce z medicínského hlediska vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezpůsobilý k držení zbrojního průkazu a zbraně. Ze zprávy MUDr. M.J.ze dne 1.12. 2008 pak vyplývá, že žalobce je na základě odborného psychiatrického vyšetření za hospitalizace v Psychiatrické léčebně Dobřany zdravotně nezpůsobilý k držení zbrojního průkazu a zbraně.

Žalobce podal proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti odvolání. V odvolání požádal, aby mu byla zaslána kopie sdělení MUDr. M.J., aby mohl dále v tomto odvolání bezvadně pokračovat. Domáhá se toho, aby mu správní orgán prvého stupně dovolil prokázat to, co tvrdí, tedy že je způsobilý držet zbrojní průkaz, a to tím, že mu umožní projít stejnými testy, kterými prochází každý řadový uchazeč o práci u Policie České republiky. K odvolání doložil žalobce posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu vypracovaný dne 28.7. 2009 MUDr. L.B., soukromou praktickou a tělovýchovnou lékařkou. Tato lékařka dále dne 17.8. 2009 doručila správnímu orgánu prvého stupně sdělení, v němž uvádí, že na základě nově zjištěných anamnestických údajů o žalobci ruší závěr posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu, který žalobci vystavila dne 28.7. 2009, neboť žalobce zatajil některé závažné údaje, které byly této lékařce sděleny dodatečně.

Přípisem ze dne 19.8. 2009 byl žalobce předvolán na pracoviště správního orgánu prvého stupně, aby se seznámil se spisovým materiálem, který obsahuje i zrušení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu vydaný MUDr. L.B. Dále byl seznámen s tím, že podle § 20 zákona o zbraních posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým se rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči. Tímto lékařem je praktická lékařka MUDr. M.J.

Žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 25.11. 2009 odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvého stupně potvrdil. Žalovaný v rozhodnutí uvedl, že se ztotožňuje se závěry správního orgánu prvého stupně. Ustanovení § 20 zákona o zbraních a pokračování
4
10

svěřuje posuzování zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu výhradně do pravomoci lékaře. Odpovědnost za odborné posouzení zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu má svěřenu posuzující lékař, za kterého se považuje pro účely zákona o zbraních praktický lékař, u kterého je žadatel registrován k lékařské péči. Zdravotní stav je zákonem o zbraních chápán jako velmi důležitá podmínka pro vydání a držení zbrojního průkazu, která je v čase proměnná, a to jak ve smyslu negativním, tak i ve smyslu pozitivní změny zdravotního stavu. Požadavek žalobce o prokázání zdravotní způsobilosti absolvováním přijímacího řízení k policii nelze považovat za adekvátní náhradu vydání posudku o zdravotní způsobilosti posuzujícím lékařem.

Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

K projednání věci nařídil soud ústní jednání na den 2. 6. 2011. Žalobce se z účasti u tohoto jednání omluvil, žalovaný při jednání odkázal na odůvodnění žalobu napadeného rozhodnutí a setrval na důvodech tam uvedených.

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

Podle § 17 odst. 1 zákona o zbraních zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být

a) osobní údaje a

b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.

Podle § 17 odst. 2 zákona o zbraních k žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

a) posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, (dále jen "zdravotní způsobilost"),

b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, (dále jen "odborná způsobilost") a

c) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, zobrazující žadatele v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci žadatele, a splňující požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen "fotografie").

Podle § 20 odst. 1 zákona o zbraních zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je pokračování
5
10

posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

V daném případě je ze správního spisu zřejmé, že žalobce k žádosti datované dne 22. 1. 2009 a doručené správnímu orgánu prvého stupně dne 13. 3. 2009 nedoložil žádné přílohy, tj. ani doklad o zdravotní způsobilosti ani doklad o odborné způsobilosti ani fotografie. Přitom formulář, na němž žalobce žádost podal, obsahuje výslovné upozornění na povinné přílohy žádosti.

Správní orgán prvého stupně po obdržení žádosti nepostupoval podle § 45 odst. 2 správního řádu a žalobce nevyzýval k doložení povinných příloh žádosti, neboť měl k dispozici správní spis vedený ve věci odnětí zbrojního průkazu žalobci, v němž byly obsaženy posudky o zdravotní způsobilosti žalobce, a to posudky MUDr. M.J. z 22. 5. 2008 a z 1. 12. 2008 a dále posudek Psychiatrické léčebny Dobřany ze dne 31. 10. 2008, podle nichž žalobce není zdravotně způsobilý k držení zbrojního průkazu a zbraně. Správní orgán prvého stupně pak postupoval plně v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 správního řádu („Je-li v souladu s požadavky § 3 zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.“) a žádost žalobce zamítl. Je totiž zřejmé, že by nemělo žádný smysl žalobce vyzývat k předložení dokladu o zdravotní způsobilosti, když správnímu orgánu prvého stupně bylo z jeho úřední činnosti spolehlivě známo, že žalobce zdravotně způsobilý k držení zbrojního průkazu není.

Podle § 24 odst. 6 zákona o zbraních příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne, nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu nebo v případě zbrojního průkazu skupiny C žadatel o vydání zbrojního průkazu nebude držitelem platného loveckého lístku. V daném případě žalobce podmínku zdravotní způsobilosti nesplňuje, a proto je rozhodnutí správního orgánu prvého stupně plně v souladu s tímto ustanovením. Zamítl-li následně žalovaný odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí, je rovněž jeho postup plně v souladu s právními předpisy.

Namítá-li žalobce v žalobě, že MUDr. M.J. žalobce nikdy nevyšetřila a z tohoto důvodu nemůže mít její posudek žádnou váhu, nelze s takovým tvrzením souhlasit. Předně je třeba zdůraznit, že bylo v prvé řadě povinností žalobce posudek o zdravotní způsobilosti přiložit k žádosti. Proto bylo v prvé řadě povinností žalobce požádat MUDr. M.J. o vystavení lékařského posudku, tj. v prvé řadě se k ní dostavit a nechat se od ní vyšetřit. Pokud tak žalobce neučinil, jde tato skutečnost plně k jeho tíži.

Dále pak je nutno poukázat na to, že posudek MUDr. M.J. ze dne 1. 12. 2008 byl vydán na základě zprávy z Psychiatrické léčebny v Dobřanech, kde byl žalobce hospitalizován, tj. tento posudek je vystaven na základě zprávy vyhotovené lékařským zařízením, které mělo možnost žalobce pozorovat. Nelze tedy tvrdit, že by posudek o zdravotní způsobilosti žalobce byl vydán zcela bez osobního kontaktu s ním.

Je třeba zdůraznit, že zdravotní způsobilost prokázaná zákonem předepsaným způsobem (§ 20 zákona o zbraních) je elementárním předpokladem pro vydání zbrojního průkazu a tuto povinnost nelze žádným způsobem prominout ani nelze připustit prokázání zdravotní způsobilosti jiným způsobem. Bez významu je tedy poukaz žalobce na to, že je plně způsobilý k právním úkonům (tj. že řízení o návrhu na omezení jeho způsobilosti k právním úkonům bylo zastaveno), neboť podmínkou pro vydání zbrojního průkazu není plná způsobilost k právním úkonům, ale zdravotní způsobilost ve smyslu § 20 zákona o zbraních a vyhlášky č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti pokračování
6
10

zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.

Navrhuje-li žalobce, aby byla jeho zdravotní způsobilost prokázána jiným způsobem (přijímací test pro příslušníky Policie ČR, zdravotní způsobilost pro parašutismus), je nutno ve shodě s žalovaným konstatovat, že zákon o zbraních nic takového neumožňuje a jediným způsobem, jak prokázat zdravotní způsobilost podle zákona o zbraních je lékařský posudek vydaný podle § 20 odst. 1 zákona o zbraních.

Pokud žalobce poukazuje na to, že mu bylo znemožněno podat žádost o „prodloužení platnosti jeho zbrojního průkazu“ dne 2. 2. 2009, je nutno konstatovat, že toto tvrzení je bez vztahu k projednávané věci. Rozhodnutí, které je předmětem přezkumu v této věci, bylo vydáno na základě žádosti doručené správnímu orgánu prvého stupně až dne 13. 3. 2009, tj. teprve tímto dnem bylo zahájeno správní řízení v této věci. Žalobce pak nijak nedokládá, jaký vliv na projednávanou věc by mělo, kdyby mohl podat žádost již dne 2. 2. 2009, neboť jak bylo shora uvedeno, již několik měsíců před tímto datem měly správní orgány spolehlivé podklady o tom, že žalobce není zdravotně způsobilý k držení zbrojního průkazu a zbraně. Žádost žalobce podaná dne 2. 2. 2009 by tedy musela být rovněž zamítnuta. Pokud by tedy skutečně došlo k tomu, že bylo žalobci dne 2. 2. 2009 protiprávním způsobem znemožněno podání žádosti, nemělo by to žádný vliv na výsledek řízení. Soud proto dále pravdivost tohoto tvrzení žalobce nezkoumal.

S ohledem na shora uvedené závěry soud neprováděl dokazování důkazy, jejichž provedení navrhoval žalobce, neboť tyto důkazy by nemohly zvrátit základní fakt, že žalobce neprokázal svoji zdravotní způsobilost k držení zbrojního průkazu a zbraně a jejich provedení by tak nemohlo mít žádný vliv na rozhodnutí soudu o jeho žalobě.

Vzhledem ke shora uvedenému soud žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 2. června 2011

Mgr. Jana Brothánková v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru