Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ca 356/2009 - 50Rozsudek MSPH ze dne 07.12.2011

Prejudikatura

11 Ca 175/2004 - 46


přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 10Ca 356/2009 - 50-52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: METALIS Nejdek s.r.o., se sídlem Závodu míru 340, 362 21 Nejdek, zast. Mgr. Věrou Fořtovou, advokátkou se sídlem pobočka Sokolovská 80a, Karlovy Vary, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10- Vršovice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4.9.2009, čj. 5496/530/09, 56794/ENV/09

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Plzeň, pobočka Karlovy Vary, ze dne 22.6.2009, ČIŽP/431/OOV/SR01/0907489.003/09/ZBS, kterým mu byla uložena pokuta 200.000,-Kč za porušení ust. § 8 odst. 1 písm. c) a ust. § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce uvedl v žalobě následující skutkové a právní důvody nezákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí.

Pokuta byla žalobci uložena pro nesplnění povinnosti žalobce zajistit vybudování ČOV, „když původní jímka byla v budově v jeho vlastnictví“. V odvolání žalobce uvedl, že správní řízení bylo nesprávně vedeno proti žalobci. „Žalobce do roku 1990 vlastnil objekt č.p.361 v Nejdku, kde byla, mimo jiné umístěna i dílna učňovského střediska a pod její podlahou i jímka pro celý objekt. V roce 1990 bylo toto učňovské středisko bezúplatně převedeno MŠT, a to ve stavu, kdy jímka fungovala a do té doby žumpa plnila svou funkci. Žalobce žádný zásah do příčky žumpy neprovedl a to ani do současné doby. První poznatky o vypouštění znečištění jsou až od roku 2007, tedy z doby, kdy vlastníkem byl Krajský úřad Karlovarského kraje (dále jen KÚ). S tímto orgánem také byla vedena původní jednání. Vyjádření KÚ ze dne 6.11.2007 uvádí, že odpovědný zástupce METALIS Nejdek s.r.o. při místním šetření navrhl zpětný bezúplatný převod se závazkem vybudování ČOV. Přes tuto nabídku KÚ již s firmou Metalis nejednal, neboť bezúplatný zpětný převod odmítl, jak vyplývá z vyjádření žalobce a jeho odvolání podávaných do rozhodnutí správních orgánů od počátku řízení ohledně vypouštění odpadních vod.“ Z odůvodnění Krajského úřadu -odbor stavební úřad ze dne 12. 12.2008, č.1. 4, dle názoru žalobce vyplývá, že krajský úřad se problémem vypouštění odpadních vod nezabýval, přičemž tato situace musela být odpovědným pracovníkům úřadu známa. Žalobce dne 10.10.2007 podal sdělení Magistrátu města Karlovy Vary, odbor územního plánování a stavební úřad, kde zdůvodnil svůj vlastnický vztah k objektu a písemně navrhl řešení, které již v roce 2007 obsahovalo návrh na bezúplatný zpětný převod i objektu 1310, v němž se nachází jímka, se závazkem žalobce zajistit bezproblémové odkanalizování objektu. Tomuto návrhu krajský úřad nevyhověl. „Vzhledem k tomu, že žalobce sice pro svůj objekt zčásti jímku umístěnou v objektu č.p.1310 užívá, ale není její vlastník, není důvod,aby správní řízení bylo vedeno proti němu a vůči němu vyvozeno uložení pokuty.“.

Žalobce ze shora uvedených důvodů proto považuje vydané rozhodnutí žalovaného, vydané na podkladě nedostatečně zjištěného stavu, a navrhl, aby soud pro vady řízení zrušil napadené rozhodnutí správního orgánu ze dne 4.9.2009 a spolu s ním také rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 22.6.2009, věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a přiznal žalobci náhradu nákladů řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že z podnětu Městského úřadu Nejdek (dopis ze dne 8. 4. 2009 č.j. SU/351/08) provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu objektu č. p. 361, ul. Závodu míru, Nejdek a zjistila, že dochází k vypouštění surových znečištěných odpadních vod z tohoto objektu do řeky Rolavy (viz fotodokumentace a rozbory odebraných vzorků z vypouštěných odpadních vod z tohoto objektu do řeky Rolavy). Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastníkem dotčeného objektu č. p. 361 METALIS Nejdek s.r.o. Ze správního spisu vyplývá, že v uvedené věci vydal již Magistrát Karlovy Vary rozhodnutí o uložení nápravných opatření č.j. SÚ/3830/07/Sz-231.2 ze dne 3. 5. 2007, ve kterém uložil majiteli objektu č. p. 361 požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla řešícího likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou, tj. čističku odpadních vod (dále jen „ČOV“), a uvést ČOV nejpozději do 31. 8. 2007 do provozu, a do 31. 5. 2007 přijmout taková opatření, která by snížila odtok odpadních vod do vodního toku na únosnou míru (chemická WC). Tato opatření nebyla do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. do 8. 4. 2009 splněna a vlastník objektu ani nepožádal vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod z výše uvedeného objektu. Při kontrole byl také odebrán vzorek vypouštěných odpadních vod a byla pořízena fotodokumentace. Z výsledků rozboru vypouštěných odpadních vod je zřejmé, že se jedná o surové splaškové vody vypouštěné do povrchových vod bez čištění (BSK - 5000 mg/I, CHSKcr - 16000 mg/I a NLsuš - 9350 5

mg/I). Objekt č.p. 361 společnost METALIS Nejdek s.r.o. pronajímá jako ubytovací zařízení. Dle ust. § 8 odst. 1 písmo c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je povolení k nakládání s vodami třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Společnost METALIS Nejdek s.r.o. toto povolení nevlastní, dochází tedy k nedovolenému vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a proto byla subjektu uložena v souladu s ust. § 116 odst. 1 písmo b) zákona č. 254/2001 Sb. sankce. Výše sankce se dle vodního zákona pohybuje v rozmezí od 10.000,-Kč. – 10.000.000,- Kč. Výši uložené sankce 200.000,- Kč, tj. 2 % možného rozmezí, považuje žalovaný za dostatečně motivující, aby žalobce učinil taková opatření, která by byla v souladu s příslušnou legislativou ve vodním hospodářství. Žalovaný neshledal postup prvoinstančního orgánu v rozporu se zákonem, a proto neměl důvod jakýmkoliv způsobem rozhodnutí prvoinstančního orgánu měnit. Považuje námitky žalobce za účelové a zavádějící, a proto navrhuje podanou žalobu zamítnout.

Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. O věci přitom rozhodl bez jednání, neboť s tím oba účastníci řízení souhlasili, resp. nevyslovili ve stanovené lhůtě nesouhlas.

Ze správního spisu předloženého soudu žalovaným vyplývá, že žalobce (IČO 45350582) je vlastníkem budovy č. p. 361- objekt bydlení, postavené na parcele st. pč. 407/1- zastavěná plocha a nádvoří (dle výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Karlových Varech, na LV 11 pro obec a k.ú. Nejdek, okres Karlovy Vary, vyhotoveného dne 26.2.2001).

Dne 2.4.2009 byl žalobce jako vlastník objektu vyzván ke splnění opatření uloženého Magistrátem města Karlovy Vary ze dne 3.5.2007, výzvou bylo žalobci uloženo požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla řešícího likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou, tj. ČOV a uvést ČOV nejpozději do 31. 8. 2007 do provozu a do 31.5.2007 přijmout taková opatření, která by snížila odtok odpadních vod do vodního toku na únosnou míru (nájemce č.p. 1310 zřídil tzv. chemická WC).

Žalobce v reakci ze dne 18.5.2007 na výzvu sdělil, že „Základní část objektu č.p. 361“ přešla ke dni 1.10.1993 na žalobce tj. společnost METALIS Nejdek s.r.o. – IČO 45350582, nicméně nijak nereagoval na uložené povinnosti.

V Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 27.5.2009 se uvádí, že bylo provedeno místní šetření, spojené s odběrem vzorku vypouštěné odpadní vody a pořízením fotodokumentace, a z výsledků rozboru vypouštěné odpadní vody bylo zjištěno, že z objektu žalobce jsou vypouštěny do povrchové vody surové splaškové vody bez čištění.

V podání ze dne 11.6.2009 pod bodem 7. žalobce uvedl, že nezpůsobil „napadený stav“ objektu ale pouze na něm setrvává a to je všem zainteresovaným stranám známo.

Dne 22.6 2009 bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, jímž byla žalobci uložena pokuta 200.000,-Kč.

V odvolání proti rozhodnutí I. stupně žalobce uvedl, že není „prioritním viníkem“ stávajícího stavu; v době převodu objektu na žalobce byly splaškové vody vypouštěny přes žumpu, která následně přešla s objektem č.p. 1310 do vlastnictví státu. Poškozením žumpy došlo k přímému odvodu splaškových vod do řeky Rolavy. Zpětný bezúplatný převod objektu čp. 1310 se nezdařil, žalobce nesouhlasí s tím, že Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) jednostranně přenáší vinu na žalobce a žalobce trvá „na lokalizaci“ skutečného viníka vzniklého stavu.

V odůvodnění rozhodnutí žalovaného se uvádí, že inspekce na podnět Městského úřadu Nejdek provedla kontrolu objektu č.p. 361, ul. Závodu míru, Nejdek, a zjistila nedovolené vypouštění odpadních vod do řeky Rolavy. Z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že vlastníkem objektu č.p. 361 je METALIS Nejdek s.r.o. V průběhu správního řízení bylo zjištěno, že v uvedené věci vydal již Magistrát Karlovy Vary rozhodnuti o uložení nápravných opatření č.j. SÚ/3830/07/Sz-231.2 ze dne 3.5. 2007. Tato opatření nebyla do dne kontroly provedené ČIŽP, t.j. 8. 4. 2009 splněna a vlastník objektu ani nepožádal vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod z výše uvedeného objektu. Při kontrole byl také odebrán vzorek vypouštěných odpadních vod a pořízena fotodokumentace. Z výsledků rozboru vypouštěných odpadních vod je zřejmé, že se jedná o surové splaškové vody vypouštěné do povrchových vod bez čištění. Objekt č.p. 361 společnost METALIS Nejdek s.r.o. pronajímá jako ubytovací zařízení. Na základě takto zjištěného skutkového stavu žalovaný potvrdil závěr prvostupňového správního orgánu, že dle ust. § 8 odst. 1 písmeno c) zákona č. 254/2001 o vodách, je povolení k nakládání s vodami třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Společnost METALIS Nejdek s.r.o. toto povolení nevlastní, z tohoto důvodu ČIŽP uložila společnosti sankci v souladu s ust. § 116 odst. 1 písmo b) z. č. 254/2001 Sb., t.j. za vypouštění odpadních vod do vod povrchových v rozporu s vodním zákonem. Výše pokuty dle zákona č 254/2001 Sb. se za nedovolené vypouštění odpadních vod pohybuje v rozmezí od 10.000,- Kč – 10.000.000,- Kč. Výše uložené sankce 2 % z maximální sazby, tj. 200000,- Kč, je tak dle odvolacího orgánu dostatečně motivující účastníka řízení k uvedení stávajícího stavu do souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. V závěru žalovaný uvedl, že správní řízení s vlastníkem objektu č.p. 1310 vede ČIŽP v samostatném řízení.

Soud posoudil věc v intencích žalobcem vznesených námitek následovně:

Pokuta byla žalobci uložena za porušení § 8 odst. 1 písm.c) a § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kterého se žalobce dopustil tím, že vypouštěl odpadní vody z objektu v jeho vlastnictví do povrchových vod bez rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami.

Podle § 8 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: „Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba ....k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,...“.

Podle § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: „Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření.“

Argumentace žalobce zaměřující se na zjišťování příčin vzniklého stavu míjí podstatu rozhodnutí správních orgánů. V správním řízení bylo zjištěno, že z objektu ve vlastnictví žalobce (tj. z objektu č.p. 361, ul. Závodu míru, Nejdek), který žalobce pronajímá jako ubytovací zařízení, je splašková nečištěná voda vypouštěna do povrchových vod. Není přitom pro posouzení věci podstatné, že k tomu došlo v důsledku poškození jímky ve vlastnictví jiného subjektu, skutečnost, že tento závadný stav existoval v době převodu objektu na žalobce, a ani skutečnost, že se žalobci nepodařilo převést vlastnictví jímky (nacházející se v objektu čp. 13010) na sebe. Z dikce obou výše citovaných ustanovení vyplývá objektivní odpovědnost každého, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových a současně povinnost mít povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a podmínky stanovené v povolení dodržovat. V řízení bylo prokázáno, že z objektu ve vlastnictví žalobce odpadní vody byly vypouštěny. Žalobce, jakožto majitel objektu, má v tomto případě objektivní odpovědnost za vypouštění odpadních vod a musí mít k vypouštění odpadních vod, jak bylo uvedeno, příslušné povolení. Jelikož žalobce povolení neměl Magistrát města Karlovy Vary – vodoprávní úřad mu dne 3.5.2007 uložil, jakož i vlastníku objektu čp. 1310, vybudování čističky odpadních vod a stanovil, že do 31.8.2007 musí být čistička uvedena do provozu. Z šetření inspekce životního prostředí na místě samém dne 9.7.2009 vyplynulo, že ačkoliv je odvod odpadních vod veden přes kanalizační šachtu (jímku) umístěnou uvnitř objektu čp. 1310, z fotodokumentace je zjevné, že se jedná o odpadní vody vytékající do šachty z objektu čp. 361. Tato skutečnost žalobcem zpochybněna nebyla. V správním řízení bylo prokázáno, že odpadní vody byly do povrchových vod vypouštěny z objektu ve vlastnictví žalobce, přičemž pro vypouštění odpadních vod nedisponoval žalobce povolením (§ 8 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona). Soud proto konstatuje, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně a úplně, na takto zjištěný skutkový stav správní orgán aplikoval ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 3 výše citovaného zákona, neboť žalobce nedisponoval povolením pro vypouštění odpadních vod do povrchových.

Ohledně výše pokuty žalobce ničeho nenamítal a moderaci nepožadoval, soud také neshledal pokutu nepřiměřenou, ani vybočující ze zákonem stanoveného rozpětí.

Vzhledem k uvedenému se soud nemohl ztotožnit s námitkou uplatněnou v žalobě a nemohl než konstatovat, že žalovaný vydal rozhodnutí v souladu se zákonem, a protože soud neshledal ani takové vady řízení, které by mohly mít z procesního hlediska vliv na nezákonnost napadeného rozhodnutí, žalobu podle ust. § 78 odst. 7 zák.č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 7.12. 2011

Mgr. Jana Brothánková , v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru